Annoncespot_img

Enigt repræsentantskab i Velliv Foreningen blåstempler nyt bevillingsudvalg

Velliv Foreningens mindre lokale donationer til projekter, der skal modvirke mentale udfordringer, vil fra foråret 2021 som noget nyt blive behandlet i et seks personer stort bevillingsudvalg. Udvalget styrker medlemsdemokratiet og medlemsengagementet i foreningen, mener formand Peter Gæmelke.

Online repræsentantskabsmøde (foto: Velliv Foreningen)
På et on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 12. novem­ber be­slut­te­de Vel­liv For­e­nin­gen at ned­sæt­te et be­vil­lings­ud­valg og der­med æn­dre den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Som for­ven­tet blåstemp­le­de re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen på sit mø­de den 12. novem­ber, at min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner på op til 50.000 kro­ner, der skal mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger, fra og med for­å­ret 2021 be­hand­les i et nyt bevillingsudvalg.

Al­le­re­de i et stort in­ter­view med Fun­dats den 3. novem­ber løf­te­de for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, slø­ret for be­sty­rel­sens indstil­ling til re­præ­sen­tant­ska­bet om ned­sæt­tel­sen af be­vil­lings­ud­val­get og der­med æn­drin­gen af den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger. Og nu er ud­val­get alt­så for­melt god­kendt af for­e­nin­gens hø­je­ste myndighed.

”Der var fuld­stæn­dig enig­hed og stor op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet til for­sla­get om et be­vil­lings­ud­valg,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke til Fundats.

Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i foreningen,

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Med det nye ud­valg en­ga­ge­rer vi i end­nu hø­je­re grad re­præ­sen­tant­ska­bet, som rig­tig ger­ne vil in­vol­ve­res yder­li­ge­re i vo­res ak­ti­vi­te­ter for men­tal sund­hed lo­kalt. Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen,” fast­slår formanden. 

Be­vil­lings­ud­val­get får to kon­kre­te beføjelser:

Dels skal ud­val­get be­hand­le min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner in­den for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed op til 50.000 kro­ner. Det er ty­pisk lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter, fri­vil­li­gind­sat­ser, kur­ser og lig­nen­de, der har som for­mål at mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger så­som en­som­hed, angst, iso­la­tion, mob­ning og chikane.

Og dels skal ud­val­get sam­men med en ræk­ke ek­ster­ne eks­per­ter be­hand­le an­søg­nin­ger­ne til den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ i ok­to­ber, der i år i blev af­vik­let for an­den gang.

Tid­li­ge­re har et 12 per­so­ner stort eks­pert­ud­valg sam­men med re­præ­sen­tan­ter fra Vel­liv For­e­nin­gen ud­valgt de virk­som­he­der, der fik til­skud til at sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed på ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’. 643 an­sø­ge­re ud af en bun­ke på 1.075 an­søg­nin­ger fik op til 10.000 kro­ner i støt­te i år.

Udvalg på plads den 10. december

Den nye be­vil­lings­ud­valg kom­mer til at be­stå af seks per­so­ner: Fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – én fra hver re­gion – og et be­sty­rel­ses­med­lem, som bli­ver for­mand. Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke har Vel­liv For­e­nin­gens be­sty­rel­se al­le­re­de ”gjort sig tan­ker om,” hvem fra be­sty­rel­sen der skal ind­træ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Hvem det bli­ver, be­slut­tes dog først for­melt på et be­sty­rel­ses­mø­de den 10. december. 

På sam­me mø­de vil det lig­ge fast, hvil­ke fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer som får sæ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Ud­næv­nel­ser­ne sker i de kom­men­de tre uger på fem mø­der for re­gio­nens respek­ti­ve re­præ­sen­tan­ter og med re­gio­nens be­sty­rel­ses­med­lem­mer som vær­ter. De fem mø­der skal væ­re af­vik­let in­den den 3. december.

Det nye ud­valgs for­ret­nings­or­den bli­ver for­melt god­kendt af re­præ­sen­tant­ska­bet i for­å­ret 2021, og der­ef­ter kan de seks nye med­lem­mer træk­ke i arbejdstøjet. 

Diskussion om strategi

Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke var der ud over blåstem­plin­gen af det nye be­vil­lings­ud­valg ét stort punkt på dags­or­de­nen på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det 12. novem­ber, nem­lig Vel­liv For­e­nin­gens del­stra­te­gi for de kom­men­de tre år.

Op­rin­de­lig var det pla­nen, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab på mø­det bå­de skul­le dis­ku­te­re og god­ken­de en ny del­stra­te­gi ved­rø­ren­de for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed, idet den nu­væ­ren­de del­stra­te­gi på om­rå­det ud­lø­ber ul­ti­mo 2020.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er ar­bej­det ble­vet for­sin­ket, og der­for blev stra­te­gi­en kun drøf­tet af re­præ­sen­tant­ska­bet, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen blandt an­det på bag­grund af in­put fra re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne nu går i gang med at ud­ar­bej­de et de­ci­de­ret for­slag til ved­ta­gel­se på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts 2021.

Står det til for­man­den, skal der ik­ke æn­dres på stra­te­gi­en om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed blandt an­det på jobbet.

”Ud fra, hvad vi ind­til vi­de­re har drøf­tet i be­sty­rel­sen, er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil fort­sæt­te med det, vi sat­te i værk for tre år si­den. Vi vil ik­ke be­væ­ge os ud på nye om­rå­der, for der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sund­hed. Så set med mi­ne bril­ler skal men­tal sund­hed fort­sæt­te med at væ­re på dags­or­de­nen,” sag­de Pe­ter Gæ­mel­ke til Fun­dats den 3. november.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer