Enigt repræsentantskab i Velliv Foreningen blåstempler nyt bevillingsudvalg

Vel­liv For­e­nin­gens min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner til pro­jek­ter, der skal mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger, vil fra for­å­ret 2021 som no­get nyt bli­ve be­hand­let i et seks per­so­ner stort be­vil­lings­ud­valg. Ud­val­get styr­ker med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen, me­ner for­mand Pe­ter Gæmelke.

Online repræsentantskabsmøde (foto: Velliv Foreningen)
På et on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 12. novem­ber be­slut­te­de Vel­liv For­e­nin­gen at ned­sæt­te et be­vil­lings­ud­valg og der­med æn­dre den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Som for­ven­tet blåstemp­le­de re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen på sit mø­de den 12. novem­ber, at min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner på op til 50.000 kro­ner, der skal mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger, fra og med for­å­ret 2021 be­hand­les i et nyt bevillingsudvalg.

Al­le­re­de i et stort in­ter­view med Fun­dats den 3. novem­ber løf­te­de for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, slø­ret for be­sty­rel­sens indstil­ling til re­præ­sen­tant­ska­bet om ned­sæt­tel­sen af be­vil­lings­ud­val­get og der­med æn­drin­gen af den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger. Og nu er ud­val­get alt­så for­melt god­kendt af for­e­nin­gens hø­je­ste myndighed.

”Der var fuld­stæn­dig enig­hed og stor op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet til for­sla­get om et be­vil­lings­ud­valg,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke til Fundats.

Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i foreningen,

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Med det nye ud­valg en­ga­ge­rer vi i end­nu hø­je­re grad re­præ­sen­tant­ska­bet, som rig­tig ger­ne vil in­vol­ve­res yder­li­ge­re i vo­res ak­ti­vi­te­ter for men­tal sund­hed lo­kalt. Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen,” fast­slår formanden. 

Be­vil­lings­ud­val­get får to kon­kre­te beføjelser:

Dels skal ud­val­get be­hand­le min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner in­den for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed op til 50.000 kro­ner. Det er ty­pisk lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter, fri­vil­li­gind­sat­ser, kur­ser og lig­nen­de, der har som for­mål at mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger så­som en­som­hed, angst, iso­la­tion, mob­ning og chikane.

Og dels skal ud­val­get sam­men med en ræk­ke ek­ster­ne eks­per­ter be­hand­le an­søg­nin­ger­ne til den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ i ok­to­ber, der i år i blev af­vik­let for an­den gang.

Tid­li­ge­re har et 12 per­so­ner stort eks­pert­ud­valg sam­men med re­præ­sen­tan­ter fra Vel­liv For­e­nin­gen ud­valgt de virk­som­he­der, der fik til­skud til at sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed på ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’. 643 an­sø­ge­re ud af en bun­ke på 1.075 an­søg­nin­ger fik op til 10.000 kro­ner i støt­te i år.

Udvalg på plads den 10. december

Den nye be­vil­lings­ud­valg kom­mer til at be­stå af seks per­so­ner: Fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – én fra hver re­gion – og et be­sty­rel­ses­med­lem, som bli­ver for­mand. Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke har Vel­liv For­e­nin­gens be­sty­rel­se al­le­re­de ”gjort sig tan­ker om,” hvem fra be­sty­rel­sen der skal ind­træ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Hvem det bli­ver, be­slut­tes dog først for­melt på et be­sty­rel­ses­mø­de den 10. december. 

På sam­me mø­de vil det lig­ge fast, hvil­ke fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer som får sæ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Ud­næv­nel­ser­ne sker i de kom­men­de tre uger på fem mø­der for re­gio­nens respek­ti­ve re­præ­sen­tan­ter og med re­gio­nens be­sty­rel­ses­med­lem­mer som vær­ter. De fem mø­der skal væ­re af­vik­let in­den den 3. december.

Det nye ud­valgs for­ret­nings­or­den bli­ver for­melt god­kendt af re­præ­sen­tant­ska­bet i for­å­ret 2021, og der­ef­ter kan de seks nye med­lem­mer træk­ke i arbejdstøjet. 

Diskussion om strategi

Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke var der ud over blåstem­plin­gen af det nye be­vil­lings­ud­valg ét stort punkt på dags­or­de­nen på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det 12. novem­ber, nem­lig Vel­liv For­e­nin­gens del­stra­te­gi for de kom­men­de tre år.

Op­rin­de­lig var det pla­nen, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab på mø­det bå­de skul­le dis­ku­te­re og god­ken­de en ny del­stra­te­gi ved­rø­ren­de for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed, idet den nu­væ­ren­de del­stra­te­gi på om­rå­det ud­lø­ber ul­ti­mo 2020.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er ar­bej­det ble­vet for­sin­ket, og der­for blev stra­te­gi­en kun drøf­tet af re­præ­sen­tant­ska­bet, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen blandt an­det på bag­grund af in­put fra re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne nu går i gang med at ud­ar­bej­de et de­ci­de­ret for­slag til ved­ta­gel­se på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts 2021.

Står det til for­man­den, skal der ik­ke æn­dres på stra­te­gi­en om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed blandt an­det på jobbet.

”Ud fra, hvad vi ind­til vi­de­re har drøf­tet i be­sty­rel­sen, er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil fort­sæt­te med det, vi sat­te i værk for tre år si­den. Vi vil ik­ke be­væ­ge os ud på nye om­rå­der, for der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sund­hed. Så set med mi­ne bril­ler skal men­tal sund­hed fort­sæt­te med at væ­re på dags­or­de­nen,” sag­de Pe­ter Gæ­mel­ke til Fun­dats den 3. november.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…