Enigt repræsentantskab i Velliv Foreningen blåstempler nyt bevillingsudvalg

Vel­liv For­e­nin­gens min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner til pro­jek­ter, der skal mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger, vil fra for­å­ret 2021 som no­get nyt bli­ve be­hand­let i et seks per­so­ner stort be­vil­lings­ud­valg. Ud­val­get styr­ker med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen, me­ner for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke.

Online repræsentantskabsmøde (foto: Velliv Foreningen)
På et on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de den 12. novem­ber be­slut­te­de Vel­liv For­e­nin­gen at ned­sæt­te et be­vil­lings­ud­valg og der­med æn­dre den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger (fo­to: Vel­liv For­e­nin­gen).

Som for­ven­tet blåstemp­le­de re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen på sit mø­de den 12. novem­ber, at min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner på op til 50.000 kro­ner, der skal mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger, fra og med for­å­ret 2021 be­hand­les i et nyt be­vil­lings­ud­valg.

Al­le­re­de i et stort in­ter­view med Fun­dats den 3. novem­ber løf­te­de for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, slø­ret for be­sty­rel­sens indstil­ling til re­præ­sen­tant­ska­bet om ned­sæt­tel­sen af be­vil­lings­ud­val­get og der­med æn­drin­gen af den hid­ti­di­ge struk­tur, hvor be­sty­rel­sen har sid­det med al­le be­vil­lin­ger. Og nu er ud­val­get alt­så for­melt god­kendt af for­e­nin­gens hø­je­ste myn­dig­hed.

”Der var fuld­stæn­dig enig­hed og stor op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet til for­sla­get om et be­vil­lings­ud­valg,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke til Fun­dats.

Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen,

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv For­e­nin­gen

”Med det nye ud­valg en­ga­ge­rer vi i end­nu hø­je­re grad re­præ­sen­tant­ska­bet, som rig­tig ger­ne vil in­vol­ve­res yder­li­ge­re i vo­res ak­ti­vi­te­ter for men­tal sund­hed lo­kalt. Sam­ti­dig er ud­val­get og­så med til at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet i for­e­nin­gen,” fast­slår for­man­den.

Be­vil­lings­ud­val­get får to kon­kre­te be­fø­jel­ser:

Dels skal ud­val­get be­hand­le min­dre lo­ka­le do­na­tio­ner in­den for for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed op til 50.000 kro­ner. Det er ty­pisk lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter, fri­vil­li­gind­sat­ser, kur­ser og lig­nen­de, der har som for­mål at mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger så­som en­som­hed, angst, iso­la­tion, mob­ning og chi­ka­ne.

Og dels skal ud­val­get sam­men med en ræk­ke ek­ster­ne eks­per­ter be­hand­le an­søg­nin­ger­ne til den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ i ok­to­ber, der i år i blev af­vik­let for an­den gang.

Tid­li­ge­re har et 12 per­so­ner stort eks­pert­ud­valg sam­men med re­præ­sen­tan­ter fra Vel­liv For­e­nin­gen ud­valgt de virk­som­he­der, der fik til­skud til at sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed på ’Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’. 643 an­sø­ge­re ud af en bun­ke på 1.075 an­søg­nin­ger fik op til 10.000 kro­ner i støt­te i år.

Udvalg på plads den 10. december

Den nye be­vil­lings­ud­valg kom­mer til at be­stå af seks per­so­ner: Fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – én fra hver re­gion – og et be­sty­rel­ses­med­lem, som bli­ver for­mand. Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke har Vel­liv For­e­nin­gens be­sty­rel­se al­le­re­de ”gjort sig tan­ker om,” hvem fra be­sty­rel­sen der skal ind­træ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Hvem det bli­ver, be­slut­tes dog først for­melt på et be­sty­rel­ses­mø­de den 10. de­cem­ber.

På sam­me mø­de vil det lig­ge fast, hvil­ke fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer som får sæ­de i be­vil­lings­ud­val­get. Ud­næv­nel­ser­ne sker i de kom­men­de tre uger på fem mø­der for re­gio­nens respek­ti­ve re­præ­sen­tan­ter og med re­gio­nens be­sty­rel­ses­med­lem­mer som vær­ter. De fem mø­der skal væ­re af­vik­let in­den den 3. de­cem­ber.

Det nye ud­valgs for­ret­nings­or­den bli­ver for­melt god­kendt af re­præ­sen­tant­ska­bet i for­å­ret 2021, og der­ef­ter kan de seks nye med­lem­mer træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet.

Diskussion om strategi

Iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke var der ud over blåstem­plin­gen af det nye be­vil­lings­ud­valg ét stort punkt på dags­or­de­nen på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det 12. novem­ber, nem­lig Vel­liv For­e­nin­gens del­stra­te­gi for de kom­men­de tre år.

Op­rin­de­lig var det pla­nen, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab på mø­det bå­de skul­le dis­ku­te­re og god­ken­de en ny del­stra­te­gi ved­rø­ren­de for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed, idet den nu­væ­ren­de del­stra­te­gi på om­rå­det ud­lø­ber ul­ti­mo 2020.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er ar­bej­det ble­vet for­sin­ket, og der­for blev stra­te­gi­en kun drøf­tet af re­præ­sen­tant­ska­bet, hvor­ef­ter be­sty­rel­sen blandt an­det på bag­grund af in­put fra re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­ne nu går i gang med at ud­ar­bej­de et de­ci­de­ret for­slag til ved­ta­gel­se på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts 2021.

Står det til for­man­den, skal der ik­ke æn­dres på stra­te­gi­en om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed blandt an­det på job­bet.

”Ud fra, hvad vi ind­til vi­de­re har drøf­tet i be­sty­rel­sen, er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil fort­sæt­te med det, vi sat­te i værk for tre år si­den. Vi vil ik­ke be­væ­ge os ud på nye om­rå­der, for der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sund­hed. Så set med mi­ne bril­ler skal men­tal sund­hed fort­sæt­te med at væ­re på dags­or­de­nen,” sag­de Pe­ter Gæ­mel­ke til Fun­dats den 3. novem­ber.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…