Annoncespot_img

Fonde bør vise mere forståelse for ansøgernes forbeholdenhed

Mange ansøgere er ofte usikre på, hvordan de skal gribe kontakten til fondene an. De kender ikke spillereglerne og føler sig ofte underlegne, trods det faktum, at de som ansøgere er eksperter på deres felt. Derfor har mange fonde fortsat en opgave med at sikre sig de bedste ansøgere til deres uddelinger, mener dagens kronikører på baggrund af erfaringer fra flere ansøgermiljøer.

Anita Sørensen og Lise Rønfeldt Bagger
Kro­nik­ken er skre­vet af Ani­ta Sø­ren­sen, rå­d­gi­ver, un­der­vi­ser og pro­ces­kon­su­lent, tid­li­ge­re fonds­an­sat og Li­se Røn­feldt Bag­ger, kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver, fhv. an­svar­lig for PR og kom­mu­ni­ka­tion på Den Blå Planet.

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne holdninger.

På Pwc’s fond­s­kon­fe­ren­ce i ok­to­ber 2019 blev Kantar/Gallups må­ling af be­folk­nin­gens kend­skab til de dan­ske fon­de of­fent­lig­gjort. Den vi­ste, at be­folk­nin­gen bl.a. as­so­ci­e­rer de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de med ord som ‘gam­mel­dags’, ‘bu­reau­kra­tisk’, ‘skat­te­tænk­ning’ og ‘pen­ge­tank’. Må­lin­gen vi­ste og­så, at un­der halv­de­len af de ads­purg­te dan­ske­re, 43 pro­cent, ik­ke kun­ne næv­ne én ene­ste fond ved navn.

Og­så i fel­tet af an­sø­ge­re er det vo­res er­fa­ring, at man of­te er ved at fal­de ned af sto­len, når de hø­rer, at der er knap 10.000 fon­de i Dan­mark. Den ty­pi­ske an­sø­ger kan må­ske næv­ne to hånd­ful­de af de helt sto­re og syn­li­ge fon­de i Dan­mark, men ik­ke ek­semp­ler på de man­ge, man­ge an­dre på feltet.

Si­tu­a­tio­nen er alt­så den­ne: Kend­ska­bet til fon­de­ne er lavt. As­so­ci­a­tio­ner­ne er ik­ke over­væl­den­de po­si­ti­ve. An­sø­ger­ne har svært ved at fin­de frem til fondene. 

De rigtige kunder i butikken?

Hvor­dan kan vi ska­be de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at mat­che an­sø­ger og de man­ge fon­de, ned­bry­de nog­le af bar­ri­e­rer­ne for at sø­ge og der­med øge an­sø­ge­rens mu­lig­hed for at få mid­ler til de man­ge ak­ti­vi­te­ter? Og hvor­dan kan bran­chen øge kend­ska­bet til sig selv og der­med få fle­re (af de rig­ti­ge) kun­der ‘i butikken’? 

Det re­flek­te­rer vi over i det føl­gen­de og gi­ver et par bud på mu­li­ge løs­nin­ger. Vo­res fo­kus er på fon­de, som ik­ke nød­ven­dig­vis har en kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling el­ler in­ter­ne res­sour­cer til at va­re­ta­ge kom­mu­ni­ka­tions­re­la­te­ret ar­bej­de mel­lem fond og ansøgerfelt.

Vi be­gyn­der dog med et tilbageblik. 

Hårdt arbejde at dele penge ud?

“Er I klar over, hvor me­get ar­bej­de det kræ­ver at kom­me af med vo­res pen­ge?” Så­dan lød det fra en fonds­re­præ­sen­tant på et net­værks­mø­de sid­ste år. Mø­de­del­ta­ger­ne var fon­dens po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re, og be­mærk­nin­gen blev da og­så umid­del­bart mødt med en vis skep­sis, ef­ter­som for­e­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre, der er af­hæn­gi­ge af en­ten of­fent­li­ge el­ler pri­va­te mid­ler, knok­ler for at kom­me i be­tragt­ning til mid­ler til ak­ti­vi­te­ter og ind­sat­ser, der gav­ner bor­ge­re og samfund. 

Po­in­ten var na­tur­lig­vis ik­ke at pro­vo­ke­re del­ta­ger­ne, men der­i­mod at il­lu­stre­re, hvor­dan den på­gæl­den­de fond hav­de ind­set nød­ven­dig­he­den af at ar­bej­de må­l­ret­tet med kom­mu­ni­ka­tion af fon­dens vir­ke for på den må­de at til­træk­ke po­ten­ti­el­le og re­le­van­te ansøgere. 

Selv om fle­re og fle­re – men langt fra al­le – af sær­ligt de stør­re fon­de ty­de­ligt skri­ver “kon­takt os med din pro­jek­tidé” på hjem­mesi­den, så kan det fort­sat op­le­ves som græn­se­over­skri­den­de at ta­ge kontakt. 

Hvor­for det? 

For man­ge – bå­de stør­re og min­dre for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner med og uden det sto­re or­ga­ni­sa­to­ri­ske fun­dra­i­sin­gap­pa­rat – er fonds­an­søg­nin­ger of­te et helt nyt, ukendt felt. Og har man er­fa­rin­gen, be­trag­tes ar­bej­det of­te som res­sour­ce­kræ­ven­de. Vi for­nem­mer ty­de­ligt en nys­ger­rig­hed, in­ter­es­se og nød­ven­dig­hed af at sø­ge fon­de. Men og­så en til­ba­ge­hol­den­hed. En til­ba­ge­hol­den­hed, der of­te er ba­se­ret på en – vil no­gen si­ge – æld­gam­mel op­fat­tel­se af, at fon­de er luk­ket land for me­nig­mand og svæ­re at kom­me i nær­he­den af, med­min­dre man er eks­pert i fun­dra­i­sing. Så­dan var det må­ske en­gang, så­dan er det sik­kert sta­dig nog­le ste­der, men så­dan bør det ik­ke væ­re i nu­ti­dens og frem­ti­dens fort­sat­te vig­ti­ge sam­ar­bej­de mel­lem fond og an­sø­ger­felt. Man­ge fon­de vil må­ske mø­de det­te med over­ra­skel­se og un­dren, men ik­ke de­sto min­dre er det, hvad an­sø­ge­re fortæller. 

Når re­præ­sen­tan­ter fra an­sø­ger­mil­jø­er­ne del­ta­ger i kur­ser for “det go­de fonds­sam­ar­bej­de” el­ler ef­ter­spør­ger kva­li­fi­ce­ring af an­søg­nin­ger, så er det ud fra et øn­ske om at vil­le for­be­re­de sig selv bedst mu­ligt til sam­ar­bej­det med fonde. 

De er usik­re på, hvor­dan de skal gri­be kon­tak­ten an. De ken­der ik­ke spil­le­reg­ler­ne, fø­ler sig un­der­leg­ne, trods det fak­tum, at de som an­sø­ger er eks­pert på de­res felt. Man­ge fø­ler des­u­den, at de skal væ­re klædt på til fin­ger­spid­ser­ne, in­den de etab­le­rer den før­ste kon­takt. Sam­ti­digt op­le­ves den før­ste kon­takt af man­ge som den ene­ste mu­lig­hed. Og dér må man sim­pelt­hen ik­ke fejle, sy­nes hold­nin­gen at væ­re. An­sø­ge­re, der har væ­ret i di­a­log med en fond og få­et en af­vis­ning på en pro­jek­tidé, mi­ster her­ef­ter of­te mo­det og fø­ler, at chan­cen er forspildt. 

Med an­dre ord: Et be­græn­sen­de ud­gangs­punkt i for­hold til at styr­ke re­la­tio­nen mel­lem fon­de og an­sø­ge­re. Selv om vi hel­dig­vis ser fon­de åb­ne sig me­re og me­re op, så er det en op­le­vet vir­ke­lig­hed blandt ansøgere.

Oven­nævn­te er blot et par ek­semp­ler på bar­ri­e­rer og af­spej­ler nog­le aspek­ter, der er værd at væ­re op­mærk­som på:

For det før­ste er an­sø­ger og fond gen­si­digt af­hæn­gi­ge af hin­an­den. Uden kun­der i bu­tik­ken kan fon­de­ne ik­ke ud­de­le mid­ler, og uden mid­ler er der fær­re ind­sat­ser til glæ­de og gavn for sam­fun­det. Den si­tu­a­tion er der for­ment­ligt ik­ke man­ge, der har in­ter­es­se i. 

For det an­det il­lu­stre­rer an­sø­ger­nes op­le­vel­ser og­så en grund­læg­gen­de op­fat­tel­se af, at re­la­tio­nen mel­lem fond og an­sø­ger er asym­me­trisk, og at det for nog­le an­sø­ge­re er svært at se sig selv som en li­ge­vær­dig med­spil­ler over­for en fond. An­sø­ge­ren er typisk
af­hæn­gig af at få mid­ler­ne og der­for må­ske og­så vil­lig til – i et vist om­fang – at gå på kom­pro­mis med sin pro­jek­tidé. Men eks­per­ten? Det er an­sø­ge­ren selv.

Kommunikation i et land med knap 10.000 fonde

Hvor­dan kan vi så ar­bej­de med at ned­bry­de el­ler i det mind­ste sæn­ke bar­ri­e­rer­ne og i ste­det frem­me di­a­lo­gen mel­lem an­sø­ger og fon­de? Hvor­dan kan vi ved fæl­les hjælp æn­dre det mind­set, der ska­ber kløfter?

Det simp­le svar til an­sø­ger vil væ­re: Pak til­ba­ge­hol­den­he­den langt væk og grib knog­len til fon­den uden at væ­re be­kym­ret for en ‘af­vis­ning’.

Det simp­le svar til en fond vil væ­re: Vis me­re for­stå­el­se for an­sø­ger­mil­jø­er­nes for­be­hol­den­hed over­for at ta­ge kon­takt og bliv skar­pe­re på at vi­se til­gæn­ge­lig­hed, hvem I er, hvad I står for, og hvor­dan man kan sø­ge mid­ler hos jer. Kom­mu­nikér som mini­mum det­te på fon­dens hjemmeside. 

Beg­ge til­gan­ge er for­sim­p­le­de, men un­der­stre­ger vig­tig­he­den af kom­mu­ni­ka­tion. For uden kom­mu­ni­ka­tion om og fra fon­de­ne er det svært for an­sø­ger­ne at fin­de frem til fon­de­ne og sø­ge mid­ler til re­le­van­te projekter. 

Ud­over at ned­bry­de bar­ri­e­rer mel­lem an­sø­ger og fond, er der en lang ræk­ke kom­mu­ni­ka­ti­ve po­ten­ti­a­ler og vær­di­er ved en skær­pet formidlingsindsats. 

Det gæl­der blandt an­det ved at kom­mu­ni­ke­re om pro­jek­ter­ne. Vi un­drer os over, hvor­for fle­re i fondsland­ska­bet ik­ke pri­o­ri­te­rer den­ne ind­sats hø­je­re: For hvil­ken for­an­dring, vi­den og gavn ska­ber de ud­del­te mid­ler? Skal pro­jek­ter­ne ik­ke ud og ‘le­ve’? Og pen­ge­ne der­med ska­be end­nu me­re vær­di? Det vil i øv­rigt og­så væ­re en må­de at an­skue ‘im­pact’ og ‘ef­fek­t­må­ling’, som der ta­les me­get om i fonds­ver­de­nen og blandt an­sø­ger­ne i dis­se år.

En del fon­de ud­tryk­ker imid­ler­tid, at de ik­ke har et øn­ske om at bran­de sig selv. Det er et sym­pa­tisk stå­sted, som har rod i den tra­di­tio­nelt set diskre­te til­gang, men det pri­mæ­re for­mål er net­op ik­ke (kun) bran­ding – det har et langt stør­re, stra­te­gisk for­mål: Skær­pet op­mærk­som­hed på vig­tig­he­den af at kom­mu­ni­ke­re om pro­jek­ter­ne vil i før­ste om­gang sæt­te fo­kus på den vær­di, pro­jek­ter­ne har skabt. Der­u­d­over, og li­ge så vig­tigt: Stør­re syn­lig­hed, øget kend­skab og fle­re an­sø­ge­re vil fin­de frem til fon­den. Igen: Kun­der i bu­tik­ken gi­ver go­de pro­jek­ter, der gav­ner sam­fun­det generelt.

Fon­den vil og­så kun­ne vi­se, hvor­for man fandt pro­jek­tet vig­tigt i før­ste om­gang. Hvil­ket øger le­gi­ti­mi­te­ten og tro­vær­dig­he­den. Det vil kom­me he­le bran­chen til gavn – og et vig­tigt ar­bej­de heni­mod, at be­folk­nin­gens frem­ti­di­ge as­so­ci­a­tio­ner vil væ­re me­re po­si­ti­ve end dem nævnt i star­ten af det­te indlæg. 

Po­in­ter­ne kræ­ver dog, at vi er eni­ge om præ­mis­sen. At kom­mu­ni­ka­tion fra fond til an­sø­ger, mel­lem fond og an­sø­ger og fra pro­jekt til sam­fun­det i bred for­stand ska­ber den­ne værdi.

Behov for nye arbejdsmetoder? 

Af­slut­nings­vis kan fonds­ver­de­nen og an­sø­ger­fel­tet over­ve­je nog­le af dis­se for­slag til at løf­te di­a­log og kom­mu­ni­ka­tion og gø­re en po­si­tiv for­skel på en ræk­ke parametre. 

  • Fon­de kan ar­bej­de på at åbne sig me­re op for an­sø­ger­ne: Gør jer syn­li­ge, kend­te og til­gæn­ge­li­ge. Vis, at I er in­ter­es­se­ret i di­a­log – også tid­ligt i projektfasen.
  • An­sø­ge­re skal slip­pe til­ba­ge­hol­den­he­den over­for fon­de­ne. Kast jer ud i det med selvsik­ker­hed og eks­per­ti­se på den go­de pro­jek­ti­dé. Det er sjæl­dent spildt ar­bej­de – om ik­ke an­det – at få tryk­te­stet idéen hos en fond. 
  • Ik­ke al­le an­sø­ge­re har res­sour­cer­ne til at ar­bej­de kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gisk. Fon­de kan med for­del for­bed­re rådgivningen om blandt an­det pro­jek­tets kom­mu­ni­ka­tions- og for­mid­lings­po­ten­ti­a­ler, så vi­den og er­fa­ring kom­mer bredt ud i sam­fun­det og ska­ber vær­di for fon­de, bran­chen og den bre­de be­folk­ning. Har fon­den ik­ke selv knowhow i hu­set, kan man over­ve­je at ind­dra­ge ek­stern bi­stand og/eller be­vil­ge ek­stra mid­ler til den kom­mu­ni­ka­ti­ve ind­sats i pro­jekt­støt­ten. Det ser vi på an­dre områder som fx evaluering.
  • I sam­me åndedrag skal an­sø­ge­re væ­re re­a­li­sti­ske i am­bi­tions­ni­veau­et for kom­mu­ni­ka­tion og for­mid­ling. He­ri lig­ger også en op­mærk­som­hed på, om de re­elt har res­sour­cer­ne til at løf­te op­ga­ver­ne. For­vent­nings­af­stem der­for al­tid med fonden.
  • En fæl­les ind­sats el­ler måske end­da et part­ner­skab mel­lem fond og an­sø­ger kan løf­te den kon­kre­te pro­jek­tind­sats bredt ud på en måde, der er van­ske­ligt at løf­te for an­sø­ger og fond alene. 

Ani­ta Sø­ren­sen er an­tro­po­log og ar­bej­der med bl.a. un­der­vis­ning, rå­d­giv­ning og fa­ci­li­te­ring af for­løb in­den for pro­jek­t­ud­vik­ling og fonds­sam­ar­bej­de. Med et man­ge­årigt ind­blik i bå­de NGO-ver­de­nen samt som tid­li­ge­re an­sat i en fond har hun ud­præ­get kend­skab til de for­skel­li­ge dy­na­mi­k­ker, der er i spil i sam­ar­bej­det mel­lem an­sø­ger og be­vil­lings­gi­ver. I un­der­vis­nings­delen er der fo­kus på at ‘af­mysti­fi­ce­re’ fon­de­ne og klæ­de kur­si­ster­ne på til et gen­si­digt li­ge­vær­digt sam­ar­bej­de med fondene. 

Li­se Røn­feldt Bag­ger er ud­dan­net jour­na­list og har 20 års er­fa­ring med jour­na­li­stisk, stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion og PR. Hun har ar­bej­det i NGO-ver­de­nen og kom­mer se­ne­st fra en stil­ling som an­svar­lig for kom­mu­ni­ka­tion og ek­ster­ne part­ner­ska­ber på en stor dansk kul­turin­sti­tu­tion. Nu selv­stæn­dig kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver hos Røn­feldt Kom­mu­ni­ka­tion, hvor hun bl.a. rå­d­gi­ver om stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion, her­un­der ud­vik­ling og eksekvering. 

For man­ge fon­de vil bud­ska­ber­ne i den­ne kro­nik og oven­nævn­te for­slag gi­vet­vis rok­ke ge­val­digt med år­ti­ers ar­bejds­me­to­der. Det æn­drer dog ik­ke ved be­ho­vet for og vilj­en til at ska­be de bed­ste og mest gen­nem­sku­e­li­ge ve­je mel­lem fon­de og ansøgere. 

Der ven­ter et stort felt af po­ten­ti­el­le sam­ar­bej­der der­u­de. Til glæ­de og gavn for fon­de, sam­fun­det i bred for­stand, an­sø­ger­ne og al­le, der en­ten er ind­dra­get i el­ler ny­der godt af de man­ge ind­sat­ser, der bli­ver re­a­li­se­ret med al­men­nyt­ti­ge fondsmidler.

Som Kat­he­ri­ne Ri­chards­on, be­sty­rel­ses­for­mand i Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, sag­de i et tid­li­ge­re in­ter­view med Fun­dats om fon­dens øge­de fo­kus og am­bi­tio­ner på det kom­mu­ni­ka­ti­ve område: 

”Er det ik­ke og­så al­tid godt at ru­ske lidt op i en butik?”

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer