Fondspenge til tv-serie om vild natur og oprensning af plastik fra verdenshavene

Carlsbergfondet støtter ny tv-serie om Danmarks vilde natur. A.P. Møller Fonden giver trecifret millionbeløb til udvikling af metoder til at fjerne plastik fra verdenshavene. Og Aage V. Jensen Naturfond støtter seks nye havforskningsprojekter, der blandt andet vil forsøge at forbedre biodiversiteten i danske farvande.

Pla­stik i ha­ve­ne be­trag­tes af eks­per­ter som en af ti­dens stør­ste mil­jøud­for­drin­ger. A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter ud­vik­lin­gen af me­to­der til at fjer­ne pla­stik fra ver­dens­ha­ve­ne, så blandt an­dre havskild­pad­der slip­per for at svøm­me rundt blandt plastikposer.

For før­ste gang no­gen­sin­de ud­de­ler Carls­berg­fon­det nu et sam­let stør­re mil­li­onbe­løb til ini­ti­a­ti­ver, der al­le har til for­mål at ud­bre­de kend­ska­bet til forsk­ning og vi­den­skab for en bred må­l­grup­pe i Dan­mark. I alt ud­de­ler fon­den 21 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 27 pro­jek­ter. Det sker på bag­grund af to åb­ne op­slag, som fon­den an­non­ce­re­de i maj.

Iføl­ge en nyhed på Carls­berg­fon­dets hjem­mesi­de tæl­ler de støt­te­de pro­jek­ter blandt an­dre en tv-se­rie fra Thin Gre­en Li­ne Pro­ductions om Dan­marks vil­de na­tur med tit­len ’Hvis dy­re­ne kun­ne ta­le’. I se­ri­en, der skal vi­ses på DR, kom­mer se­er­ne med dan­ske for­ske­re på eks­pe­di­tion ud i Dan­marks vil­de na­tur for at op­le­ve mar­svin, sæ­ler, ug­ler og ul­ve. Tv-se­ri­en er støt­tet med 2,5 mil­li­o­ner kroner.

Øv­ri­ge pro­jek­ter, der får pen­ge fra fon­den, er blandt an­dre en pop-up-ud­stil­ling om ak­tu­el kli­ma­forsk­ning, en do­ku­men­tar­film om jag­ten på DNA-ko­den for 5.000 for­tids­men­ne­sker og po­dcast­se­ri­er om kli­ma- og biodiversitetskrisen.

”Jeg er ut­ro­ligt glad for, at vi for før­ste gang no­gen­sin­de kan ud­de­le et to­cif­ret mil­li­onbe­løb til en lang ræk­ke spæn­den­de og idéri­ge for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter, som skal brin­ge vi­den­ska­ben og dens man­ge fa­sci­ne­ren­de facet­ter tæt­te­re på dan­sker­ne. Der er – ik­ke mindst i en tid med me­gen mi­s­in­for­ma­tion og hur­ti­ge me­nin­ger i om­løb – brug for at sti­mu­le­re ud­bre­del­sen af so­lid, vi­den­ska­be­lig vi­den, så flest mu­ligt får kend­skab til den. Det har væ­ret vig­tigt for os, at ak­ti­vi­te­ter­ne fav­ner fag­ligt bredt, at de ud­kom­mer i for­skel­li­ge for­ma­ter, og at de har po­ten­ti­a­le til at nå ud til al­le in­ter­es­se­re­de kvit og frit,” si­ger di­rek­tør i Carls­berg­fon­det, pro­fes­sor Las­se Hor­ne Kjældgaard.

I alt har Carls­berg­fon­det mod­ta­get 145 an­søg­nin­ger på bag­grund af op­sla­get ’Forsk­nings­for­mid­ling’ og 29 an­søg­nin­ger til op­sla­get ’Carls­berg Min­de­le­gat’. Beg­ge pul­jer åb­ner på ny for an­søg­nin­ger på fre­dag den 1. december.

Penge til projekt om konstruktiv klimajournalistik

Det hand­ler og­så om for­mid­ling i ét af de fem pro­jek­ter, som net­op har få­et del i til­sam­men 28 mil­li­o­ner kro­ner fra Ve­lux Fon­dens ’HUM­praxis-pro­gram’.

Pro­jek­tets te­ma er kli­ma­jour­na­li­stik. Ide­en er at gø­re to fyn­s­ke me­di­er til et le­ven­de la­bo­ra­to­ri­um, der skal te­ste, om en me­re løs­nings­o­ri­en­te­ret jour­na­li­stik gi­ver se­e­re og læ­se­re mod på at gø­re no­get for klimaet.

”Et en­si­digt fo­kus på ka­ta­stro­fer og al­vor­li­ge kon­se­kven­ser i dæk­nin­gen af kli­ma­kri­sen kan væ­re de­ci­de­ret de­mo­ti­ve­ren­de for mod­ta­ge­ren, for­di fryg­ten for, hvor­dan det he­le dog skal en­de, kan gø­re folk hand­ling­s­lam­me­de. De bli­ver nødt til at tro på, dels at de er i stand til at hand­le, dels at hand­lin­ger­ne vil gø­re en for­skel, og der­for vil vi un­der­sø­ge, hvor­dan nyheds­dæk­nin­gen kan pe­ge på go­de ek­semp­ler og mu­li­ge løs­nin­ger, og hvor­dan det kan bi­dra­ge til en me­re kli­ma­ven­lig ad­færd hos bor­ger­ne,” for­kla­rer pro­fes­sor med sær­li­ge op­ga­ver (MSO) Mor­ten Sko­vs­gaard fra Cen­ter for Jour­na­li­stik på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Et en­si­digt fo­kus på ka­ta­stro­fer og al­vor­li­ge kon­se­kven­ser i dæk­nin­gen af kli­ma­kri­sen kan væ­re de­ci­de­ret de­mo­ti­ve­ren­de for mod­ta­ge­ren, for­di fryg­ten for, hvor­dan det he­le dog skal en­de, kan gø­re folk handlingslammede

Mor­ten Sko­vs­gaard – Pro­fes­sor MSO, Cen­ter for Jour­na­li­stik på Syd­dansk Universitet

Det bli­ver Fy­ens Stift­s­ti­den­de og TV2 Fyn, der sam­men med kon­su­lent­fir­ma­et Room of So­lu­tions skal stå for den kon­struk­ti­ve vin­kel på kli­ma­dæk­nin­gen i praksis.

De fi­re øv­ri­ge HUM­praxis-pro­jek­ter, der får pen­ge fra Ve­lux Fon­den, ope­re­rer in­den­for det so­ci­a­le om­rå­de. Pro­gram­met fo­ku­se­rer på at kom­me med kon­kre­te løs­nin­ger på ak­tu­el­le sam­funds­ud­for­drin­ger gen­nem sam­ar­bej­de mel­lem for­ske­re og praktikere.

Nye metoder til oprensning af plastik fra havene

En sam­funds­ud­for­dring kan man og­så ro­ligt kal­de mæng­den af pla­stik i ver­dens­ha­ve­ne. Pla­stik i ha­ve­ne be­trag­tes af eks­per­ter som en af ti­dens stør­ste mil­jøud­for­drin­ger, for­di det har en stor ne­ga­tiv på­virk­ning på dyr og fødekæder.

I en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de op­ly­ser fon­den, at den støt­ter ud­vik­lin­gen af me­to­der til at fjer­ne pla­stik fra ver­dens­ha­ve­ne med godt 120 mil­li­o­ner kro­ner. Pen­ge­ne går til den hol­land­sk ba­se­re­de NGO The Oce­an Cle­a­nup, som si­den 2013 har ar­bej­det med at ud­vik­le tek­no­lo­gi­er, der kan fjer­ne pla­stik fra ha­ve­ne og i vi­dest mu­ligt om­fang gen­an­ven­de det.

Kon­kret er fond­s­pen­ge­ne øre­mær­ket The Oce­an Cle­a­nups af­slut­ten­de va­li­de­ring og ud­vik­ling af op­sam­lings­me­to­der­ne i 2024, så det bli­ver mu­ligt at be­nyt­te me­to­den i en stør­re ska­la og med en la­ve­re klimabelastning.

Mær­sk Sup­ply Ser­vi­ce og A.P. Møl­ler Mær­sk med­vir­ker li­ge­le­des i pro­jek­tet, op­ly­ser fonden.

Stor donation til forskning i havet

Vi bli­ver på van­det med nyhe­den om, at Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond net­op har be­slut­tet at støt­te forsk­ning i ha­vet med 41 mil­li­o­ner kro­ner. Det skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

”Ha­vets bi­o­di­ver­si­tet er i en sær­lig dår­lig til­stand. Næ­rings­stof­fer, fi­ske­ri, kli­ma­be­tin­ge­de æn­drin­ger og fy­si­ske for­styr­rel­ser af hav­bun­den er nog­le af år­sa­ger­ne bag. Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond fo­ku­se­rer med den­ne do­na­tion på ny vi­den til for­bed­ring af na­tu­ren i ha­vet,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Met­te Fa­bri­ci­us Skov.

Na­tur­fon­den støt­ter i alt seks pro­jek­ter, hvor en ræk­ke forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner i Dan­mark har vig­ti­ge rol­ler. Pro­jek­ter­ne vil i lø­bet af tre-fi­re år blandt an­det se på, hvor­dan man kan sik­re og for­bed­re bi­o­di­ver­si­te­ten i de dan­ske far­van­de - bå­de ge­ne­relt, men og­så spe­ci­fikt i de østjy­ske fjor­de, År­hus Bug­ten, Oden­se Fjord og Roskil­de Fjord.

An­dre pro­jek­ter ser på mu­li­ge kon­se­kven­ser ved støj un­der van­det samt eva­lu­e­rer og for­bed­rer de me­to­der, der i dag bru­ges til at genop­ret­te na­tu­ren un­der ha­vets overflade. 

”Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond øn­sker med vo­res do­na­tion til forsk­nings­pro­jek­ter­ne at øge den vi­den, vi har på om­rå­det, så vi som sam­fund kan træf­fe de bed­ste be­slut­nin­ger, når vi vil for­bed­re hav­mil­jø­et. Vi har brug for at vi­de me­re om, hvor­dan vi kan genop­ret­te ha­vet med hen­blik på øget bi­o­di­ver­si­tet, re­du­ce­re frag­men­te­ring af øko­sy­ste­mer og genop­ret­te fø­de­kæ­der? Hvor­dan vi kan be­skyt­te - og sam­ti­dig be­nyt­te - ha­vet? Hvor­dan vi bå­de kan genop­ret­te og be­skyt­te i en si­tu­a­tion med kli­ma­for­an­drin­ger og mil­jøpå­virk­ning? Det er nog­le af de spørgs­mål, det bli­ver in­ter­es­sant at få svar på,” si­ger di­rek­tør i fon­den Han­ne Haa­ck Larsen.

Det for­ven­tes, at de før­ste pro­jek­ter vil be­gyn­de i for­å­ret 2024.

Ungdommen indtager Folkemødet

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til Born­holm, nær­me­re be­stemt til Al­lin­ge, hvor det år­li­ge Fol­ke­mø­de de kom­men­de tre år ger­ne skul­le ha­ve fle­re un­ge deltagere.

Med 4,9 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Nor­dea-fon­den er Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen klar til at etab­le­re et nyt de­mo­kra­tisk la­bo­ra­to­ri­um kal­det ’Fol­ke­mø­de for Frem­ti­den’, hvor un­ge kan eks­pe­ri­men­te­re med ak­ti­vi­te­ter og del­ta­gel­ses­for­mer, som de selv ud­vik­ler og fin­der meningsfulde.

Det er af­gø­ren­de, at un­ge ik­ke træk­ker sig fra Fol­ke­mø­det el­ler an­dre be­tyd­nings­ful­de de­mo­kra­ti­ske arenaer

Jim­mi Mørup Ni­el­sen – Pro­gram­le­der, Ungdomsskoleforeningen

Hos Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen op­le­ver man, at man­ge ung­doms­sko­ler og un­ge i sti­gen­de grad væl­ger Fol­ke­mø­det fra som kon­se­kvens af, at ak­ti­vi­te­ter og fa­ci­li­te­ter ik­ke er in­klu­de­ren­de for un­ge. Der­u­d­over kæm­per halv­de­len af al­le un­ge med lav de­mo­kra­tisk selv­til­lid og fø­ler ik­ke, at de har no­get at by­de ind med i po­li­ti­ske diskussioner.

”Det er af­gø­ren­de, at un­ge ik­ke træk­ker sig fra Fol­ke­mø­det el­ler an­dre be­tyd­nings­ful­de de­mo­kra­ti­ske are­na­er. Der­for er der be­hov for at gø­re det me­re re­le­vant for un­ge at del­ta­ge på Fol­ke­mø­det. Med Fol­ke­mø­de for Frem­ti­den kan der ska­bes et de­mo­kra­tisk la­bo­ra­to­ri­um, hvor un­ge op­le­ver, at de selv har en ind­fly­del­se på form, ind­hold og dags­or­de­ner, og hvor den de­mo­kra­ti­ske selv­til­lid kan op­byg­ges," si­ger pro­gram­le­der i Ung­doms­sko­le­for­e­nin­gen Jim­mi Mørup Ni­el­sen i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Nor­dea-fon­den står og­så bag sam­men­lagt fem mil­li­o­ner kro­ner i støt­te til he­le 373 små pro­jek­ter over he­le lan­det. Der er ta­le om fon­dens så­kald­te ’de­le­pul­je’, der nu er tømt.

Blandt de støt­te­de ini­ti­a­ti­ver er ’Rid på Kæp­he­st i Ho’, hvor en støt­te på 8.000 kro­ner har skabt et nyt sam­lings­punkt i Ho i Nord­jyl­land. Grun­de­jer­for­e­nin­gen Ha­ve­løk­ken i Oden­se har få­et støt­te til at an­skaf­fe en fæl­les, mil­jø­ven­lig plæ­ne­klip­per, som nu er­stat­ter 24 in­di­vi­du­el­le ma­ski­ner. Og spej­der­ne i Gul­le­strup har få­et pen­ge til at op­ret­te en tøj­bank, hvor­fra de til­by­der, at nye med­lem­mer kan få en brugt el­ler ny FDF-skjorte.

Fondspriser til unge kunstnere og designere

Novem­ber er den fo­re­truk­ne må­ned til at ud­de­le pri­ser i den dan­ske fonds­sek­tor, og for­le­den var det 15. Ju­ni Fon­dens tur til for 10. år i træk at ud­de­le fon­dens hæ­der­spri­ser til nyud­dan­ne­de ta­len­ter in­den for kunst og design.

Seks hæ­der­spri­ser blev til­delt ot­te nyud­dan­ne­de kunst­ne­re og de­sig­ne­re, der iføl­ge 15. Ju­ni Fon­den al­le be­sid­der et be­mær­kel­ses­vær­digt stort po­ten­ti­a­le til at sæt­te et ty­de­ligt af­tryk på feltet.

“Vi me­ner, at ved at støt­te un­ge ta­len­ter in­den for de­sign og bil­led­kunst kan vi gø­re en po­si­tiv for­skel. Det er vig­tigt, at de­sign og bil­led­kunst til sta­dig­hed kan bi­dra­ge til di­a­log, de­bat og ud­vik­ling, som er fun­da­men­tal for, at he­le vo­res sam­fund ud­vik­ler sig. Og det tror jeg, vi bi­dra­ger til fra vo­res si­de, hvis vi gi­ver nog­le af de un­ge ta­len­ter lidt med­vind,” sag­de for­man­den for 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se He­le­ne Käh­ler Hjen­ner i for­bin­del­se med prisuddelingen.

I de­signka­te­go­ri­en blev de tre hæ­der­s­le­ga­ter ud­delt til de­sign­duo­en Mat­hil­de Juul Ip­sen og Lou­i­se Aght Lind­strøm, der er ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi, Bir­git Ma­rie Øster­bye, som er ud­dan­net fra Crafts Born­holm, og de­sign­duo­en An­to­nel­la In­grid Emils­son og Kat­hri­ne Ha­ge­mann Sna­be, der er ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Akademi.

I kunst­ka­te­go­ri­en til­faldt de tre hæ­der­s­le­ga­ter Jo­nas Hol­lerup Hel­le, ud­dan­net fra Det Fyn­s­ke Kun­sta­ka­de­mi, Lau­ra Hjort Jen­sen, der er ud­dan­net fra Det Jy­ske Kun­sta­ka­de­mi, og bil­led­kunst­ner So­fie Wint­her, som er ud­dan­net fra Det Kon­ge­li­ge Akademi.

Hver pris er på 50.000 kro­ner. I de til­fæl­de, hvor der har væ­ret to om pro­jek­tet, får hver mod­ta­ger så­le­des 25.000 kroner.

Udvider vandprogram i Etiopien

Vej­en er fort­sat lang, hvis FN’s Ver­dens­mål num­mer seks om rent vand og sa­ni­tet for al­le skal re­a­li­se­res in­den 2030. 2,2 mil­li­ar­der men­ne­sker mang­ler sta­dig ad­gang til rent vand, og ét af de ste­der, der er hårdt ramt, er Etiopien.

Si­den 2020 har Plan­bør­ne­fon­den, den ame­ri­kan­ske NGO Wa­ter Mis­sion og Plan Etio­pi­en ar­bej­det for at ska­be sta­bil ad­gang til rent drik­ke­vand i to flygt­nin­ge­lej­re i Gam­bel­la-re­gio­nen i Etio­pi­en. Gam­bel­la er sær­ligt hårdt ramt af vand­man­gel samt plud­se­li­ge, kraf­ti­ge regn­skyl og over­svøm­mel­ser som føl­ge af klimaforandringer.

For at lø­se den glo­ba­le vand­kri­se, har vi brug for kom­pe­ten­ced­rev­ne part­ner­ska­ber, in­nova­ti­ve løs­nin­ger og pri­va­te investeringer

An­ne Smith Pe­ter­sen – Pro­gram­di­rek­tør og vi­ce­di­rek­tør, Planbørnefonden

I de kom­men­de tre år ud­vi­des ind­sat­sen, så yder­li­ge­re 184.000 etio­pi­e­re i Gam­bel­la får ad­gang til rent drik­ke­vand og sa­ni­tet. Til det for­mål do­ne­rer Grund­fos Fon­den 10,6 mil­li­o­ner kro­ner det før­ste år.

”For os i Grund­fos Fon­den er det utro­lig vig­tigt at sik­re en ho­li­stisk ind­sats i Gam­bel­la. Vi vil ik­ke kun væ­re i flygt­nin­ge­lej­ren, for vært­s­sam­fun­de­ne i om­rå­der­ne uden­for har of­te li­ge så hårdt brug for rent vand som flygt­nin­ge­ne in­den­for. Der­for er vi me­get gla­de for, at vi nu er klar til at ud­vi­de ind­sat­sen til og­så at om­fat­te de etio­pi­e­re, som er na­bo­er til flygt­nin­ge­lej­ren i Gam­bel­la,” si­ger fonds­di­rek­tør for Grund­fos Fon­den Kim Nøhr Skib­sted i en pres­se­med­del­el­se fra Planbørnefonden.

An­ne Smith Pe­ter­sen, der er pro­gram­di­rek­tør og vi­ce­di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den, hå­ber, at pro­jek­tet i Etio­pi­en kan bli­ve et sko­le­ek­sem­pel på, hvor­dan man im­ple­men­te­rer vand­pro­gram­mer i flygt­nin­ge­sam­fund til gavn for men­ne­sker og klima.

”For at lø­se den glo­ba­le vand­kri­se, har vi brug for kom­pe­ten­ced­rev­ne part­ner­ska­ber, in­nova­ti­ve løs­nin­ger og pri­va­te in­ve­ste­rin­ger. Det er vig­tigt for at sik­re ad­gang til rent og sik­kert drik­ke­vand, sa­ni­tet og hy­giej­ne til ver­dens mest mar­gi­na­li­se­re­de børn og fa­mi­li­er", si­ger An­ne Smith Petersen.

Penge til skytter og spejdere

Vi slut­ter un­der hjem­li­ge him­mel­strøg og på et lidt me­re be­ske­dent øko­no­misk ni­veau med nyhe­den om, at Vi­de­bæk Skyt­te­for­e­ning og KFUM-spej­der­ne i den lil­le ve­stjy­ske by Ræk­ker Møl­le i alt har mod­ta­get 50.000 kro­ner, som de kan bru­ge til ini­ti­a­ti­ver og ak­ti­vi­te­ter til glæ­de for lokalsamfundene.

Pen­ge­ne er ud­delt af Fon­den bag An­delskas­ser­ne i om­rå­de Nord, op­ly­ser Dan­ske An­delskas­sers Bank i en pressemeddelelse.

Vi­de­bæk Skyt­te­for­e­ning har mod­ta­get 25.000 kro­ner som bi­drag til elek­tro­ni­ske mar­ke­rings­an­læg, mens KFUM-spej­der­ne i Ræk­ker Møl­le har få­et et til­sva­ren­de be­løb til t-shir­ts og køkkenudstyr.

Mi­cha­el Knud­sen, som er be­sty­rel­ses­med­lem i Fon­den bag An­delskas­ser­ne i om­rå­de Nord, glæ­der sig over, at fon­den kan væ­re med til at spre­de glæ­de og ud­vik­ling i lokalsamfundene.

”Det er vig­tigt, at vi er med til at støt­te op om nog­le af de man­ge lo­ka­le pro­jek­ter og der­med og­så de ini­ti­a­tivri­ge ildsjæ­le, der står bag. På den må­de bi­dra­ger vi til at fast­hol­de og ud­vik­le ak­ti­vi­te­ter­ne i lo­ka­l­om­rå­det og øge in­ter­es­sen for at bo­sæt­te sig og le­ve i de midt- og ve­stjy­ske lo­kal­sam­fund,” si­ger Mi­cha­el Knud­sen i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

[2023-nummer-45]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer