Justeringer i bestyrelsen hos Dreyers Fond

På grund af blandt an­det øge­de for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter, ud­de­lin­ger og øn­sket om et lang­sig­tet ge­ne­ra­tions­skif­te ju­ste­rer Drey­ers Fond nu be­sty­rel­sens sam­men­sæt­ning.

Claus Barrett Christiansen (foto: Dreyer Fond)
Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen (fo­to: Drey­er Fond)

Bir­te Ras­mus­sen over­la­der for­mand­spo­sten i Drey­ers Fond til Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2013.

Sam­ti­dig med­del­er fon­den, at Bir­te Ras­mus­sen for­la­der be­sty­rel­sen, når fon­den har fun­det et nyt be­sty­rel­ses­med­lem med de ret­te kom­pe­ten­cer.

Ud­over at gø­re et lang­sig­tet ge­ne­ra­tions­skif­te mu­ligt skal ju­ste­rin­gen nem­lig og­så sik­re nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen.

Be­ho­vet for nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer hæn­ger sam­men med, at Drey­ers Fond i lø­bet af de sid­ste ti år har skru­et op for bå­de si­ne for­ret­nin­ger og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger.

Ud­de­lin­ger­ne har hidtil sær­ligt væ­ret må­l­ret­tet ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen. I frem­ti­den for­ven­ter fon­den imid­ler­tid og­så at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål på an­dre om­rå­der end ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen – en ud­de­lings­po­li­tik, som fon­den al­le­re­de har vist ek­semp­ler på.

For ek­sem­pel har fon­den ydet støt­te til Red Bar­net for at hjæl­pe ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er ramt af cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner og til an­sæt­tel­sen af en bør­ne­ret­tig­heds­jurist.

Fon­den har og­så støt­tet tæn­ket­an­ken Kra­kas rap­port Så­dan stop­per vi hjem­løs­hed og en ef­ter­føl­gen­de hjem­lø­se­kon­fe­ren­ce af­holdt i Va­len­cia. Rap­por­ten og kon­fe­ren­cen var fi­nan­si­e­ret sam­men med Bi­ku­ben­fon­den og til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med ‘Hjem til al­le al­li­an­cen’.

Den nye for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er ad­vo­kat med spe­ci­a­le i blandt an­det im­ma­te­ri­al­ret, mar­keds­fø­rings­ret og li­cen­ser. Han rå­d­gi­ver bå­de min­dre iværk­sæt­ter­virk­som­he­der og mul­ti­na­tio­na­le kon­cer­ner om blandt an­det stif­tel­se og be­skyt­tel­se af va­re­mær­ke­ret­tig­he­der, do­mæ­ne­nav­ne og de­sign.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er og­så en ef­ter­trag­tet un­der­vi­ser in­den for sit spe­ci­a­le og har i me­re end 15 år væ­ret ek­stern lek­tor på bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus School of Bu­si­ness.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…