Annoncespot_img

Justeringer i bestyrelsen hos Dreyers Fond

På grund af blandt andet øgede forretningsaktiviteter, uddelinger og ønsket om et langsigtet generationsskifte justerer Dreyers Fond nu bestyrelsens sammensætning.

Claus Barrett Christiansen (foto: Dreyer Fond)
Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen (fo­to: Drey­er Fond)

Bir­te Ras­mus­sen over­la­der for­mand­spo­sten i Drey­ers Fond til Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2013.

Sam­ti­dig med­del­er fon­den, at Bir­te Ras­mus­sen for­la­der be­sty­rel­sen, når fon­den har fun­det et nyt be­sty­rel­ses­med­lem med de ret­te kompetencer.

Ud­over at gø­re et lang­sig­tet ge­ne­ra­tions­skif­te mu­ligt skal ju­ste­rin­gen nem­lig og­så sik­re nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer i bestyrelsen.

Be­ho­vet for nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer hæn­ger sam­men med, at Drey­ers Fond i lø­bet af de sid­ste ti år har skru­et op for bå­de si­ne for­ret­nin­ger og al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Ud­de­lin­ger­ne har hidtil sær­ligt væ­ret må­l­ret­tet ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen. I frem­ti­den for­ven­ter fon­den imid­ler­tid og­så at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål på an­dre om­rå­der end ad­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen – en ud­de­lings­po­li­tik, som fon­den al­le­re­de har vist ek­semp­ler på.

For ek­sem­pel har fon­den ydet støt­te til Red Bar­net for at hjæl­pe ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er ramt af cor­o­na-re­strik­tio­ner og til an­sæt­tel­sen af en børnerettighedsjurist.

Fon­den har og­så støt­tet tæn­ket­an­ken Kra­kas rap­port Så­dan stop­per vi hjem­løs­hed og en ef­ter­føl­gen­de hjem­lø­se­kon­fe­ren­ce af­holdt i Va­len­cia. Rap­por­ten og kon­fe­ren­cen var fi­nan­si­e­ret sam­men med Bi­ku­ben­fon­den og til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med ‘Hjem til al­le alliancen’.

Den nye for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er ad­vo­kat med spe­ci­a­le i blandt an­det im­ma­te­ri­al­ret, mar­keds­fø­rings­ret og li­cen­ser. Han rå­d­gi­ver bå­de min­dre iværk­sæt­ter­virk­som­he­der og mul­ti­na­tio­na­le kon­cer­ner om blandt an­det stif­tel­se og be­skyt­tel­se af va­re­mær­ke­ret­tig­he­der, do­mæ­ne­nav­ne og design.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er og­så en ef­ter­trag­tet un­der­vi­ser in­den for sit spe­ci­a­le og har i me­re end 15 år væ­ret ek­stern lek­tor på bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus School of Business.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer