Justeringer i bestyrelsen hos Dreyers Fond

På grund af blandt an­det øge­de for­ret­nings­ak­ti­vi­te­ter, ud­de­lin­ger og øn­sket om et lang­sig­tet ge­ne­ra­tions­skif­te ju­ste­rer Drey­ers Fond nu be­sty­rel­sens sammensætning.

Claus Barrett Christiansen (foto: Dreyer Fond)
Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen (fo­to: Drey­er Fond)

Bir­te Ras­mus­sen over­la­der for­mand­spo­sten i Drey­ers Fond til Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen, der har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2013.

Sam­ti­dig med­del­er fon­den, at Bir­te Ras­mus­sen for­la­der be­sty­rel­sen, når fon­den har fun­det et nyt be­sty­rel­ses­med­lem med de ret­te kompetencer.

Ud­over at gø­re et lang­sig­tet ge­ne­ra­tions­skif­te mu­ligt skal ju­ste­rin­gen nem­lig og­så sik­re nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer i bestyrelsen.

Be­ho­vet for nye ud­de­lings­kom­pe­ten­cer hæn­ger sam­men med, at Drey­ers Fond i lø­bet af de sid­ste ti år har skru­et op for bå­de si­ne for­ret­nin­ger og al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Ud­de­lin­ger­ne har hidtil sær­ligt væ­ret må­l­ret­tet ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen. I frem­ti­den for­ven­ter fon­den imid­ler­tid og­så at støt­te al­men­nyt­ti­ge for­mål på an­dre om­rå­der end ad­­vo­kat- og ar­ki­tekt­bran­chen – en ud­de­lings­po­li­tik, som fon­den al­le­re­de har vist ek­semp­ler på.

For ek­sem­pel har fon­den ydet støt­te til Red Bar­net for at hjæl­pe ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er ramt af cor­o­­na-re­­strik­tio­­ner og til an­sæt­tel­sen af en børnerettighedsjurist.

Fon­den har og­så støt­tet tæn­ket­an­ken Kra­kas rap­port Så­dan stop­per vi hjem­løs­hed og en ef­ter­føl­gen­de hjem­lø­se­kon­fe­ren­ce af­holdt i Va­len­cia. Rap­por­ten og kon­fe­ren­cen var fi­nan­si­e­ret sam­men med Bi­ku­ben­fon­den og til­ret­telagt i sam­ar­bej­de med ‘Hjem til al­le alliancen’.

Den nye for­mand Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er ad­vo­kat med spe­ci­a­le i blandt an­det im­ma­te­ri­al­ret, mar­keds­fø­rings­ret og li­cen­ser. Han rå­d­gi­ver bå­de min­dre iværk­sæt­ter­virk­som­he­der og mul­ti­na­tio­na­le kon­cer­ner om blandt an­det stif­tel­se og be­skyt­tel­se af va­re­mær­ke­ret­tig­he­der, do­mæ­ne­nav­ne og design.

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen er og­så en ef­ter­trag­tet un­der­vi­ser in­den for sit spe­ci­a­le og har i me­re end 15 år væ­ret ek­stern lek­tor på bå­de Aar­hus Uni­ver­si­tet og Aar­hus School of Business.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…