Ny økonomichef i Hempel Fonden

Hem­pel Fon­den hen­ter ny øko­no­mi- og ad­mi­ni­stra­tions­chef fra Huscompagniet. 

Ulrik Thougaard Jensen (foto: Stine Heilmann)
Ul­rik Thou­gaard Jen­sen (fo­to: Sti­ne Heilmann)

Hem­pel Fon­den har an­sat Ul­rik Thou­gaard Jen­sen som ny øko­­no­­mi- og administrationschef.

Ul­rik Thou­gaard Jen­sen er cand.merc.aud og kom­mer fra en stil­ling som kon­cer­n­regn­skabs­chef i Huscom­pag­ni­et. Han har des­u­den er­fa­ring med fi­nan­si­el rå­d­giv­ning i bå­de EY og KPMG.

“Ul­riks dyb­de­gå­en­de vi­den om regn­sk­ab­s­tek­ni­ske spørgs­mål bli­ver vær­di­fuld for os i vo­res ar­bej­de med at ud­vik­le og im­ple­men­te­re fon­dens mål­sæt­nin­ger, og han vil der­for ar­bej­de tæt sam­men med re­sten af vo­res team med hen­blik på at mak­si­me­re ef­fek­ter­ne af vo­res filan­tro­pi­ske ind­sat­ser,” skri­ver fon­den om an­sæt­tel­sen af Ul­rik Thou­gaard Jensen.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer