Annoncespot_img

Realdania: Fortsat en udfordring at finde missionsrettede investeringer

Siden januar 2020 har den filantropiske forening arbejdet med missionsrettede investeringer (MRI). Målet er, at fem procent af porteføljen er placeret i MRI med udgangen af 2026. Ved årsskiftet var andelen på 3,2 procent af den godt 26 milliarder kroner store formue, og Realdania har netop offentliggjort to nye investeringer, der flugter med de filantropiske mål.

Med in­ve­ste­rin­ger i In­fi­ni­ty Re­cycling Circu­lar Pla­sti­cs Fund I og The Foot­print Firm Fund I læg­ger Re­al­da­nia end­nu en ræk­ke in­ve­ste­rin­ger i bun­ken med mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger, der skal un­der­støt­te løs­nin­ger til den grøn­ne om­stil­ling (Fo­to: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix).

Det var be­stemt ik­ke en nem op­ga­ve, som Re­al­da­nia ka­ste­de sig over, da be­sty­rel­sen i ef­ter­å­ret 2019 vedt­og en ny in­ve­ste­rings­stra­te­gi og sat­te fo­kus på in­ve­ste­rin­ger, der kun­ne frem­me for­e­nin­gens mis­sion om at ska­be ’livskva­li­tet i det byg­ge­de miljø’.

Og sam­ti­dig ned­fæl­de­de et spe­ci­fikt mål om, at fem pro­cent af den kom­merci­el­le in­ve­ste­rings­for­mue med ud­gan­gen af 2026 skal væ­re pla­ce­ret i de mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger (MRI).

Det me­ner Ken­neth Lil­le­lund Wint­her, in­ve­ste­rings­di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Realdania.

For iføl­ge ham er det en lang­som­me­lig og svær pro­ces at ar­bej­de med MRI, når man som Re­al­da­nia stil­ler krav om et mar­keds­lig­nen­de øko­no­misk af­kast på in­ve­ste­rin­ger­ne. Til gen­gæld er han ret over­be­vist om, at for­e­nin­gen når i mål med de fem pro­cent. For li­ge nu går det i den rig­ti­ge retning.

”Det går rig­tig godt. Vi er sta­dig i den tid­li­ge del med mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger, og det er fort­sat lidt svært at fin­de in­ve­ste­rin­ger, der op­fyl­der vo­res mis­sion, men vi er godt på vej, og det er re­a­li­stisk, at vi når de fem pro­cent,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Med ud­gan­gen af 2023 lå mar­keds­vær­di­en af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger in­den for MRI på 842 mil­li­o­ner kro­ner, og med en kom­merci­el in­ve­ste­rings­for­mue på 26,7 mil­li­ar­der kro­ner når an­de­len der­med op på 3,2 procent.

Der­u­d­over lå vær­di­en af de ik­ke-kald­te in­ve­ste­rings­tilsagn in­den for MRI, hvor Re­al­da­nia har for­plig­tet sig til at ind­sky­de in­ve­ste­rings­mid­ler ved an­mod­ning, på 592 mil­li­o­ner kroner.

”Hvis vi læg­ger beg­ge tal sam­men, kom­mer vi op over fem pro­cent, men vi må­ler kun på in­ve­ste­rin­ger­ne, og der er vi nå­et op på godt tre pro­cent,” kon­sta­te­rer Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Egen mission udfordrer

Før 2020 hav­de Re­al­da­nia en skarp op­de­ling mel­lem den filan­tro­pi­ske mis­sion og den in­ve­ste­rings­mæs­si­ge mis­sion. Det be­tød, at der kun­ne op­stå mod­strid mel­lem de dags­ord­ner, som Re­al­da­nia ar­bej­de­de for på ud­de­lings­si­den og de in­ve­ste­rin­ger, som var grund­la­get for uddelingerne.

Men ef­ter den nye in­ve­ste­rings­stra­te­gi for al­vor blev præ­sen­te­ret for of­fent­lig­he­den, er det grad­vist lyk­ke­des at fin­de fle­re in­ve­ste­rings­pro­jek­ter, der flug­ter med de filan­tro­pi­ske formål.

I 2021 var det for­vent­nin­gen at nå op på MRI-in­ve­ste­rin­ger for 400 mil­li­o­ner kro­ner – sva­ren­de til 1,6 pro­cent af in­ve­ste­rings­for­mu­en in­den årets udgang.

Med de nu­væ­ren­de 3,2 pro­cent går det fremad – men langsomt.

Iføl­ge Ken­neth Lil­le­lund Wint­her er det de snæv­re­re ram­mer for MRI, der gør ar­bej­det van­ske­ligt. Re­al­da­nia de­fi­ne­rer mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger som en spe­ci­a­li­se­ret form for im­pact-in­ve­ste­rin­ger. For­di MRI ad­skil­ler sig fra gængse im­pact-stra­te­gi­er ved at indsnæv­re in­ve­ste­rin­gens øn­ske­de ef­fekt tæt­te­re til Re­al­da­ni­as mission.

Der fin­des ik­ke ka­pi­tal­fon­de, hvor vi kan kø­be for 100 mil­li­o­ner kro­ner Realdania-strategi

Ken­neth Lil­le­lund Wint­her – In­ve­ste­rings­di­rek­tør, Realdania

”Den stør­ste ud­for­dring er net­op vo­res egen mis­sion, for der fin­des ik­ke ka­pi­tal­fon­de, hvor vi kan kø­be for 100 mil­li­o­ner kro­ner Re­al­da­nia-stra­te­gi. Så vi skal selv fin­de pro­duk­ter, som pas­ser til vo­res mis­sion, og det er en stør­re pro­ces, hvor vi bå­de skal iden­ti­fi­ce­re mu­li­ge in­ve­ste­rin­ger og ar­bej­de tæt sam­men med vo­res filan­tro­pi­af­de­ling,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

To nye investeringer

Den stra­te­gi­ske ram­me for MRI ta­ger af­sæt i Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­stra­te­gi, som er byg­get op om­kring seks filan­tro­pi­ske mål. Der­u­d­over har filan­tro­pi­stra­te­gi­en ud­pe­get seks af de 17 ver­dens­mål, som er sær­lig re­le­vant for Re­al­da­ni­as ar­bej­de og det byg­ge­de miljø.

For at sik­re, at de mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger un­der­støt­ter Re­al­da­ni­as mis­sion, bi­dra­ger til ef­fekt på mini­mum et af Re­al­da­ni­as seks filan­tro­pi­ske mål el­ler et af de seks ver­dens­mål, som for­e­nin­gens ar­bej­de un­der­støt­ter, god­ken­des al­le MRI af di­rek­tio­nen ud fra så­vel prin­cip­per for filan­tro­pi­ske be­vil­lin­ger som prin­cip­per for investeringsbeslutninger.

Så sent som i sid­ste uge slap end­nu to nye mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger gen­nem nå­leø­jet. Her of­fent­lig­gjor­de Re­al­da­nia to MRI i hen­holds­vis gen­an­ven­del­se af pla­stik og startup-virk­som­he­der med fo­kus på løs­nin­ger til den grøn­ne omstilling.

”Beg­ge te­ma­er har vi iden­ti­fi­ce­ret som ha­ven­de med­vind bå­de i in­ve­ste­rings­kred­se og via tak­so­no­mi­en i EU,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Den ene in­ve­ste­ring i In­fi­ni­ty Re­cycling Circu­lar Pla­sti­cs Fund I hand­ler om at gen­an­ven­de og om­dan­ne pla­sti­kaf­fald til råo­lie, po­ly­mer el­ler voks, hvor fon­den vil in­ve­ste­re i virk­som­he­der, der ar­bej­der med avan­ce­re­de løs­nin­ger med fo­kus på pro­duk­tion af pla­stik af høj kva­li­tet cirkulært.

”Fon­den har som mål at la­ve ka­pi­ta­lin­ve­ste­rin­ger i storska­la-an­læg,” for­tæl­ler Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Den an­den in­ve­ste­ring un­der­støt­ter den nystar­te­de dan­ske ka­pi­tal­fond The Foot­print Firm Fund I, der øn­sker at gø­re en for­skel i for­hold til at få fle­re bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger på markedet.

”Beg­ge fon­de er så­kald­te EU ar­ti­kel 9 fon­de, der har kon­kre­te bæ­re­dyg­tig­heds­mål, de skal le­ve op til – ud over af­kast,” for­kla­rer han.

Trecifret millionbeløb

De to nye mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger er beg­ge il­lik­vi­de in­ve­ste­rin­ger, hvor stør­ste­par­ten er ik­ke-kald­te investeringstilsagn.

”Vi op­ly­ser ik­ke tal på en­kel­te in­ve­ste­rin­ger, men de to slå­et sam­men ud­gør et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb i dan­ske kro­ner,” for­tæl­ler Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Re­al­da­ni­as MRI:
 • In­fi­ni­ty Re­cycling (Pri­va­te Equi­ty cir­ku­lær økonomi)
 • Foot Print (Im­pa­ct­fond startup-sel­ska­ber løs­nin­ger til grøn omstilling)
 • Pa­trizia Sustai­nab­le Com­mu­ni­ties (ejen­doms­fond re­duk­tion af CO2 i bygninger)
 • Norsk Gjen­vin­ning via Sum­ma Circu­lar (ak­tier)
 • Po­lestar (kre­dit­fond cir­ku­lær økonomi)
 • Re­dap­ti­ve via Lin­se Ca­pi­tal (fi­nan­si­e­ring af energirenovering)
 • A/O Bu­ilt Te­ch­no­lo­gies (ven­tu­re Proptech)
 • Clo­sed Loop Le­a­ders­hip (Pri­va­te Equi­ty cir­ku­lær økonomi)
 • Bu­il­ding Ven­tu­res (ven­tu­re Proptech)
 • Navi­tas (ven­tu­re Proptech)
 • NN IP (børsno­te­re­de aktier)
 • Ni­ne­ty­O­ne (børsno­te­re­de aktier)
 • SUSI (fi­nan­si­e­ring af energirenovering)

De nye in­ve­ste­rin­ger lagt sam­men med de i for­vej­en ik­ke-kald­te in­ve­ste­rings­tilsagn og fle­re mu­li­ge MRI de næ­ste par år gi­ver ham en tro på, at må­let om de fem pro­cent nås.

”Ik­ke al­le ka­pi­tal­for­val­te­re kal­der al­le mid­ler op, som vi har gi­vet til­sagn om, at de må træk­ke, der­for må­ler vi og­så kun på de di­rek­te in­ve­ste­rin­ger, men vi har snart så man­ge mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger, så jeg har til­tro til, at vi når op på de fem pro­cent,” si­ger han.

Vanskeligt at måle effekt

Re­al­da­nia ar­bej­der med to ak­tiv­klas­ser in­den for MRI – de te­ma­ti­ske, hvor in­ve­ste­rin­ger­ne un­der­støt­ter cen­tra­le pro­blem­stil­lin­ger i de seks ver­dens­mål – og de må­l­ret­te­de med en tæt­te­re sam­men­hæng til den filan­tro­pi­ske mis­sion. Og bå­de glo­balt og nationalt.

”For nu er vi pri­mært en­ga­ge­ret glo­balt og te­ma­tisk, men am­bi­tio­nen er grad­vist at bli­ve me­re na­tio­nal og me­re må­l­ret­tet i for­hold til de mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger, men ind­til nu er det lyk­ke­des os tre gan­ge at la­ve må­l­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Ud over van­ske­lig­he­der­ne med at fin­de må­l­ret­te­de mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger pe­ger han på ef­fek­t­må­ling som en an­den ud­for­dring ved MRI.

”Må­ling af ef­fekt – den filan­tro­pi­ske im­pact - er van­ske­lig, blandt an­det for­di alt ik­ke kan må­les og ve­jes, men ef­fek­t­må­ling er vig­tigt for at se, om vo­res in­ve­ste­rin­ger gør nyt­te,” si­ger han.

Re­al­da­nia har en am­bi­tion om at de­le vi­den i for­hold til MRI og vil ger­ne bi­dra­ge til, at der kom­mer bed­re red­ska­ber til må­ling af in­ve­ste­rin­ger­nes ef­fekt. Før­ste skridt på den vej var et nyt ram­me­værk, som Re­al­da­nia ind­før­te sid­ste år med det for­mål sy­ste­ma­tisk at må­le og rap­por­te­re den filan­tro­pi­ske ef­fekt af de mis­sions­ret­te­de investeringer.

Ram­me­vær­ket er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med den dan­ske kon­su­lentvirk­som­hed The Foot­print Firm og ta­ger ud­gangs­punkt i in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te stan­dar­der og op­gø­rel­ses­me­to­der, og ef­fek­ten de­fi­ne­res med ud­gangs­punkt i EU’s tak­so­no­mi­er for hen­holds­vis kli­ma- og mil­jø­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed samt so­ci­al bæredygtighed.

Det jeg kan kon­sta­te­re li­ge nu er, at det går godt, og at hver gang vi læg­ger res­sour­cer i det, øger vi vo­res mis­sions­ret­te­de investeringer

Ken­neth Lil­le­lund Wint­her – In­ve­ste­rings­di­rek­tør, Realdania

Al­le in­ve­ste­rin­ger vur­de­res ud fra tre trin: ’Bi­dra­ger væ­sent­ligt til mis­sio­nen – po­si­tiv im­pact’, ’gør ik­ke væ­sent­lig ska­de’ og ’op­fyl­der Re­al­da­ni­as po­li­tik for sam­funds­ansvar’. Der­u­d­over var der til den før­ste af­rap­por­te­ring valgt fi­re over­ord­ne­de im­pact-te­ma­er; driv­hus­gas­ser, cir­ku­la­ri­tet, ener­gi og un­der­støt­ten­de teknologi.

Må­let er, at rap­por­ten skal ud­kom­me en gang om året.

Ny strategi fra 2027

Trods ud­for­drin­ger­ne ser Re­al­da­nia mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger som en må­de, hvor­på der kan ska­bes end­nu me­re filan­tro­pi for pen­ge­ne. Som et ek­stra værk­tøj til at ska­be en po­si­tiv for­an­dring i for­hold til for­e­nin­gens mission.

Men det er et nyt og umo­dent om­rå­de, og Ken­neth Lil­le­lund Wint­her kan da hel­ler ik­ke spå om, hvad der kom­mer til at ske, når den nu­væ­ren­de in­ve­ste­rings­stra­te­gi ud­lø­ber, og en ny sy­vårig in­ve­ste­rings­stra­te­gi for 2027-2033 skal vedtages.

”I 2026 skal vi gø­re sta­tus, kig­ge på om mar­ke­det er ble­vet me­re mo­dent, om vi er ble­vet me­re mod­ne, og så er det op til be­sty­rel­sen at be­slut­te, om de fem pro­cent er den rig­ti­ge af­vej­ning. Det jeg kan kon­sta­te­re li­ge nu er, at det går godt, og at hver gang vi læg­ger res­sour­cer i det, øger vi vo­res mis­sions­ret­te­de in­ve­ste­rin­ger,” si­ger Ken­neth Lil­le­lund Winther.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer