Peter Gæmelke: Demokratisk engagement skal baseres på lyst til indflydelse

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen skal tæt­te­re på det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Der­for fo­re­slår be­sty­rel­sen, med Pe­ter Gæ­mel­ke i spid­sen, at ned­sæt­te et re­gio­nalt be­vil­lings­ud­valg. Og­så det stra­te­gi­ske fo­kus på men­tal sund­hed skal in­den læn­ges drøf­tes af re­præ­sen­tan­ter­ne. Fem år ef­ter ud­skil­lel­sen fra Tryg­heds­grup­pen, kon­sta­te­rer for­man­den, at for­e­nin­gen har ud­vik­let sig mar­kant an­der­le­des end han forventede.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
"Jeg for­ven­ter ik­ke, at vi no­gen­sin­de kom­mer op på 40-50-60 pro­cent i stem­me­tal. Men kan vi fort­sæt­te med at ha­ve mel­lem 10 og 15 pro­cent, som en­ga­ge­rer sig ved at stem­me på, hvem der skal va­re­ta­ge den­ne for­e­nings op­ga­ver, er det i min op­tik et godt fun­da­ment," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Pe­ter Gæ­mel­ke (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Ly­sten skal dri­ve værket.

Det gam­mel­kend­te ud­tryk pas­ser sær­de­les godt på det syn, for­man­den for Vel­liv For­e­nin­gen Pe­ter Gæ­mel­ke har på med­lem­mer­nes vil­je til at ud­nyt­te de de­mo­kra­ti­ske mu­lig­he­der i den fem år gam­le filan­tro­pi­ske forening.

Pe­ter Gæ­mel­ke kan så­le­des sag­tens for­stå, at en stor del af Vel­liv For­e­nin­gens 350.000 med­lem­mer, der al­le er au­to­ma­ti­ske med­lem­mer af for­e­nin­gen som kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, be­tak­ker sig for at stil­le op el­ler stem­me til re­præ­sen­tant­skabsval­ge­ne i foreningen.

”Jeg har fuld respekt for, at no­gen ba­re er med i Vel­liv For­e­nin­gen, for­di de har en pen­sion, som skal pas­ses godt og or­dent­ligt, så­dan at de sik­rer de­res al­der­dom. At de ik­ke vil en­ga­ge­re sig i den­ne for­e­ning, for­di de må­ske er en­ga­ge­ret i 1.000 an­dre ting el­ler ba­re pas­ser de­res ar­bej­de, kan jeg sag­tens for­stå. Ef­ter min me­ning er det dem, der har lyst til at gø­re de­res ind­fly­del­se gæl­den­de, som skal gø­re det,” fast­slår Pe­ter Gæ­mel­ke i et in­ter­view med Fundats.

Trods for­man­dens ud­tal­te for­stå­el­se for nog­le med­lem­mers øn­ske om ik­ke at en­ga­ge­re sig, er grup­pen af med­lem­mer, der ger­ne vil ha­ve ind­fly­del­se, be­trag­te­lig i Vel­liv Foreningen.

En­ga­ge­men­tet var blandt an­det ty­de­ligt ved val­ge­ne til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Sjæl­land og Re­gion Ho­ved­sta­den tid­li­ge­re på året. Her ud­nyt­te­de hen­holds­vis 12,1 og 9,8 pro­cent af med­lem­mer­ne de­res mu­lig­hed for at væ­re med til at væl­ge, hvem der skul­le ha­ve sæ­de i re­præ­sen­tant­ska­bet, og i beg­ge re­gio­ner var det hø­je­re stem­me­pro­cen­ter end ved det se­ne­ste valg.

Jo fle­re, der stem­mer, de­sto stær­ke­re fun­da­ment har vi til at træf­fe be­slut­nin­ger på med­lem­mer­nes vegne.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Jeg for­ven­ter ik­ke, at vi no­gen­sin­de kom­mer op på 40-50-60 pro­cent i stem­me­tal. Men kan vi fort­sæt­te med at ha­ve mel­lem 10 og 15 pro­cent, som en­ga­ge­rer sig ved at stem­me på, hvem der skal va­re­ta­ge den­ne for­e­nings op­ga­ver, er det i min op­tik et godt fun­da­ment. Jo fle­re, der stem­mer, de­sto stær­ke­re fun­da­ment har vi til at træf­fe be­slut­nin­ger på med­lem­mer­nes veg­ne. Den op­bak­ning, vi har få­et ind­til vi­de­re, er jeg me­get til­freds med, og der er et godt en­ga­ge­ment bå­de i re­præ­sen­tant­ska­bet og i be­sty­rel­sen – og om mu­ligt vil vi ger­ne styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et og med­lem­sen­ga­ge­men­tet yder­li­ge­re,” un­der­stre­ger Pe­ter Gæmelke.

Nyt regionalt bevillingsudvalg

Blandt an­det der­for har be­sty­rel­sen i Vel­liv For­e­nin­gen net­op ud­ar­bej­det et for­slag om at ned­sæt­te et re­gio­nalt be­vil­lings­ud­valg, som – hvis det ved­ta­ges – fra star­ten af 2021 skal ta­ge stil­ling til de man­ge min­dre an­søg­nin­ger, den filan­tro­pi­ske for­e­ning mod­ta­ger in­den for sit fo­kus på men­tal sund­hed. For­sla­get bli­ver frem­lagt for for­e­nin­gens hø­je­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, på et di­gi­talt re­præ­sen­tant­skabs­mø­de tors­dag den 12. november.

”Som det er i dag, er det be­sty­rel­sen, der på al­le ni­veau­er be­slut­ter, hvil­ke ini­ti­a­ti­ver vi sæt­ter gang i. Tan­ken med be­vil­lings­ud­val­get er, at det skal ta­ge sig af al­le de min­dre be­vil­lin­ger fra lo­ka­l­om­rå­der­ne, mens vi be­hol­der de lidt stør­re pro­jek­ter i be­sty­rel­sen. Det skal bå­de ske for at en­ga­ge­re re­præ­sen­tant­ska­bet, som rig­tig ger­ne vil in­vol­ve­res yder­li­ge­re, og for at spre­de ind­sat­ser­ne en smu­le, alt­så la­ve en ny form for ar­bejds­de­ling. Be­sty­rel­sen læg­ger op til og indstil­ler til re­præ­sen­tant­ska­bet, at ned­sæt­tel­sen af ud­val­get bli­ver ved­ta­get den 12. novem­ber, og jeg fø­ler mig over­be­vist om, at re­præ­sen­tant­ska­bet og­så sy­nes, det er en god idé,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Han op­ly­ser, at be­vil­lings­ud­val­get skal be­stå af fem re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – én fra hver re­gion – samt én per­son fra bestyrelsen.

Bør fastholde fokus på mental sundhed

Op­rin­de­ligt var det pla­nen, at Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab på mø­det den 12. novem­ber og­så skul­le dis­ku­te­re og god­ken­de en ny del­stra­te­gi ved­rø­ren­de for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge fo­kus på men­tal sund­hed. Den nu­væ­ren­de del­stra­te­gi på om­rå­det er for pe­ri­o­den 2017-2020.

Men på grund af cor­ona­kri­sen er for­ar­bej­det for­sin­ket, og det bli­ver nu kun en drøf­tel­se, der skal ske på novem­­ber-mø­­det. Der­næst vil be­sty­rel­sen ud­ar­bej­de et de­ci­de­ret for­slag, som re­præ­sen­tant­ska­bet i ste­det ta­ger stil­ling til på sit mø­de i marts 2021.

Pe­ter Gæ­mel­ke læg­ger dog ik­ke skjul på, at står det til ham, skal der ik­ke æn­dres på stra­te­gi­en om at bru­ge 20 pro­cent af over­skud­det på al­men­nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed blandt an­det på jobbet.

Der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sundhed.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Ud fra, hvad vi ind­til vi­de­re har drøf­tet i be­sty­rel­sen, er ud­gangs­punk­tet, at vi ger­ne vil fort­sæt­te med det, vi sat­te i værk for tre år si­den. Vi vil ik­ke be­væ­ge os ud på nye om­rå­der, for der er sta­dig så sto­re op­ga­ver at lø­se i for­hold til men­tal sund­hed. Så set med mi­ne bril­ler skal men­tal sund­hed fort­sæt­te med at væ­re på dags­or­de­nen, og det syns­punkt tror jeg vil mø­de fuld op­bak­ning i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Ved valg­kam­pen i Re­gion Sjæl­land og Re­gion Ho­ved­sta­den op til re­præ­sen­tant­skabsval­get i for­å­ret var fo­kus blandt kan­di­da­ter­ne især på for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. For­man­den er ik­ke i tvivl om, at det skyl­des en æg­te in­ter­es­se blandt de mest en­ga­ge­re­de med­lem­mer for net­op det men­tale sundhedsområde.

”Jeg tror, at et fler­tal af dem, der en­ga­ge­rer sig, har et godt øje til, at vi bru­ger nog­le af vo­res pen­ge på at gø­re no­get godt for det dan­ske sam­fund. Og vi op­le­ver me­get stor sym­pa­ti og op­bak­ning til, at vi net­op har valgt at fo­ku­se­re på den gren, der hed­der men­tal sund­hed,” un­der­stre­ger Pe­ter Gæmelke. 

Analyse viste huller i ostelagkagen

At det er det­te om­rå­de, Vel­liv For­e­nin­gen har ka­stet sin al­men­nyt­ti­ge kær­lig­hed på, skyl­des iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke en ana­ly­se, der blev fo­re­ta­get op til for­e­nin­gens stif­tel­se i au­gust 2015.

”Der er jo man­ge i fon­de, som støt­ter de for­skel­li­ge ret­nin­ger, men vo­res ana­ly­se vi­ste, at i for­hold til den men­tale sund­hed var der hul­ler i ostelag­ka­gen. Og vi vil­le jo ger­ne fin­de et om­rå­de, hvor der var plads til os. Bil­le­det var, at der var sti­gen­de men­tale sund­heds­pro­ble­mer på det dan­ske ar­bejds­mar­ked, blandt an­det i ly­set af, at an­tal­let af stres­stil­fæl­de er sti­gen­de og har væ­ret det de se­ne­ste 15-20 år. Der­for sat­te vi ind her, og mit ind­tryk er, at det har væ­ret et rig­tigt valg. Det kan vi blandt an­det se på de man­ge an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger bå­de fra forsk­nings­ver­de­nen og fra for­mid­le­re, som hjæl­per med at la­ve nye struk­tu­rer på ar­bejds­plad­ser­ne. Og mit øn­ske er, at vi om 20 år har gjort så me­get, at vi kan be­gyn­de at la­ve fore­byg­gen­de i ste­det for hel­bre­den­de ind­sat­ser,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Cor­ona­kri­sens man­ge kon­se­kven­ser, blandt an­det me­re hjem­me­ar­bej­de, har ty­de­lig­gjort nye men­tale sund­heds­ud­for­drin­ger for dan­sker­ne, og på den bag­grund har Vel­liv For­e­nin­gen be­vil­get mid­ler til tre pro­jek­ter, der un­der­sø­ger, hvor­dan dan­sker­ne men­talt er ble­vet på­vir­ket un­der krisen.

Vi vil og­så ger­ne støt­te ak­ti­vi­te­ter ude i land­ska­bet i et­hvert hjør­ne af Danmark.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Der er en be­ty­de­lig in­ter­es­se for at få pen­ge til forsk­nings­pro­jek­ter, som kan do­ku­men­te­re, hvor­dan vi kan gø­re det bed­re i mor­gen, end vi gjor­de i går, og der er me­get stor op­bak­ning i for­e­nin­gens be­sty­rel­se til, at vi skal gø­re no­get, der er fun­de­ret på vi­den, og ik­ke ba­re smi­de pen­ge ud til høj­re og ven­stre. Der­for vil vi me­get ger­ne støt­te pro­jek­ter, som gi­ver et nyt vi­dens­grund­lag. Men vi vil og­så ger­ne støt­te ak­ti­vi­te­ter ude i land­ska­bet i et­hvert hjør­ne af Dan­mark, for ek­sem­pel virk­som­he­der, der vil sæt­te sær­lig fo­kus på men­tal sund­hed og der­for hy­rer en kon­su­lent, el­ler lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter, hvor man sæt­ter sig sam­men og ta­ler med hin­an­den på en ny må­de for der­med at få det bed­re med hin­an­den,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Formuen skal ikke være større

Den fem­te­del af Vel­liv For­e­nin­gens over­skud, der bru­ges på al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, ud­gjor­de sid­ste år 60 mil­li­o­ner kro­ner, og Pe­ter Gæ­mel­ke for­ven­ter, at der trods cor­ona­kri­se vil væ­re et til­sva­ren­de be­løb at gø­re godt med i in­de­væ­ren­de år. 

”Det er vig­tigt for os at fast­hol­de ak­ti­vi­tets­ni­veau­et. I de før­ste år har vi ik­ke helt brugt al­le de pen­ge, der blev hen­sat til al­men­nyt­tigt ar­bej­de, så vi har nog­le re­ser­ver stå­en­de fra de an­dre år, som om nød­ven­digt kan bru­ges til al­men­nyt­tigt ar­bej­de i år. Den fonds­lig­nen­de struk­tur, vi dér har, hvor vi ger­ne vil væ­re til gavn for ik­ke kun de 350.000 med­lem­mer, men for he­le det dan­ske sam­fund, ser ud til at ud­vik­le sig pænt og or­dent­ligt,” po­in­te­r­er formanden.

På Vel­liv For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i ju­ni i år, hvor års­rap­por­ten fra 2019 blev god­kendt, præ­sen­te­re­de for­man­den et so­lidt over­skud på 616 mil­li­o­ner kro­ner. Her­af blev 300 mil­li­o­ner kro­ner ud­lod­det – for­delt med 240 mil­li­o­ner kro­ner i ud­be­talt med­lems­bonus og 60 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger – mens over halv­de­len af over­skud­det, 316 mil­li­o­ner kro­ner, blev lagt til si­de for, som for­man­den den­gang ud­tryk­te det, ”at gø­re for­e­nin­gen me­re robust.”

– På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i ju­ni tal­te du og­så om at ud­vi­se ”ret­ti­dig om­hu i en kri­se­tid.” Er je­res fi­lo­so­fi rent øko­no­misk at gå med bå­de liv­rem og seler?

”Bå­de ja og nej. Vi vil ha­ve en or­dent­lig, vel­dre­vet virk­som­hed. Men vi har og­så be­slut­tet, at vi ik­ke vil byg­ge for­mu­en op til at væ­re me­ga­me­get stør­re, end den er i dag. For­mu­en skal ik­ke vok­se til him­mel­hø­je vær­di­er, men der­i­mod væ­re an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og gø­re gavn og glæ­de i det dan­ske sam­fund. Vi vil dog al­li­ge­vel kon­so­li­de­re den med det la­ve­ste, man kan, for at føl­ge med in­f­la­tio­nen i det dan­ske sam­fund, og det gør vi hvert år. Det er rig­tigt, at vi i ju­ni godt kun­ne ha­ve brugt 100 mil­li­o­ner kro­ner me­re til bonus og al­men­nyt­tigt ar­bej­de. Men i ly­set af cor­o­na og usik­ker­he­den om, hvad det kom­mer til at be­ty­de, sam­ti­dig med at mar­ke­det var ved at fal­de sam­men og ren­ter­ne faldt, valg­te vi at ta­ge sik­ker­heds­hand­sker­ne på. Og det var der fuld op­bak­ning til,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

”Det be­ty­der så og­så,” til­fø­jer han, ”at vi næ­ste år, hvis Vel­liv i in­de­væ­ren­de van­ske­li­ge år la­ver lidt fær­re pen­ge, fak­tisk har lidt re­ser­ver, som vi kan bru­ge bå­de til bonus og al­men­nyt­tigt arbejde.”

Nu, hvor 2020 er gå­et ind i sin sid­ste sjet­te­del, un­der­stre­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, at det år, som især fra marts og frem til som­mer­pe­ri­o­den gav dy­be pan­de­ryn­ker i sto­re de­le af sam­fun­det og her­un­der i Vel­liv For­e­nin­gens be­sty­rel­ses­lo­ka­le, for­ment­lig ik­ke en­der så galt som fryg­tet rent økonomisk. 

”Da vi hav­de mø­de i ju­ni, var vi ne­de i et hul, og Vel­liv var og­så ud­for­dret. Men i dag ser det me­get, me­get me­re po­si­tivt ud. For­e­nin­gens ind­tægts­ni­veau er igen po­si­tivt, og af­ka­stet fra Vel­liv ser og­så for­nuf­tigt ud. Det he­le ud­vik­ler sig i en po­si­tiv ret­ning. Det ene­ste, der pres­ser pen­sions­sel­ska­ber­ne, er det la­ve ren­te­ni­veau. Så to­talt ser det ud til, at vi kom­mer ud med et godt re­sul­tat og­så i 2020,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Anderledes udvikling end forventet

Da Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet 6. au­gust 2015 ved en op­de­ling af Tryg­heds­grup­pen, hav­de for­e­nin­gen 330.000 med­lem­mer, som al­le var kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion. Med stif­tel­sen fulg­te en for­mue på ot­te mil­li­ar­der kroner.

I dag har for­e­nin­gens med­lem­stal run­det 350.000, sva­ren­de til an­tal­let af kun­der i pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, og ud­vik­lin­gen er iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke et bil­le­de på, at ”pen­sions­sel­ska­bet ud­vik­ler sig gan­ske for­nuf­tigt” og ”lig­ger i den bed­ste tred­je­del, hvil­ket er me­get tilfredsstillende.”
Og væk­sten vil fort­sæt­te, vur­de­rer han.

Man kan si­ge, at vi har nyt­tig­gjort den sto­re po­se pen­ge, som vi end­te med at ta­ge med ud af Tryg­heds­grup­pen, på den må­de, at vi har skabt et kun­de­e­jet selskab.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

”Der er stor in­ter­es­se for at bli­ve en del af et kun­de­e­jet sel­skab, hvor pen­ge­ne bli­ver i sel­ska­bet og ik­ke sen­des ud til an­dre hjør­ner og kro­ge, bort­set fra de pen­ge, der bru­ges til at styr­ke men­tal sund­hed. Vi er jo ik­ke en fond, men på det felt vil vi ger­ne ar­bej­de al­men­nyt­tigt. Nog­le af pen­ge­ne er skabt af for­ti­den, og der­for sy­nes vi, det gi­ver me­ning at bru­ge nog­le af dem til no­get al­men­nyt­tigt i det dan­ske sam­fund,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Når Pe­ter Gæ­mel­ke kig­ger til­ba­ge på de før­ste fem år med Vel­liv For­e­nin­gen, un­der­stre­ger han, at for­e­nin­gen i dag er et helt an­det sted, end han hav­de tro­et, hvis han i 2015 var ble­vet bedt om at kig­ge i krystalkuglen.

Blå bog: Pe­ter Gæmelke
  • 65 år (født 7. ja­nu­ar 1955)
  • Ud­dan­nel­ser: Re­a­lek­sa­men, han­dels­sko­le­ek­sa­men, land­brugs­ud­dan­nel­se og mer­ko­nom i regn­skab. Be­sty­rel­ses­for­mands­ud­dan­net på Insead
  • Dri­ver land­brug nær Vej­en med plan­teavl og svi­ne­pro­duk­tion sam­men med sin søn
  • Be­sty­rel­ses­for­mand i Vel­liv For­e­nin­gen, Lø­ven­holm Fon­den, Na­tu­re Ener­gy Bi­o­gas og Det Grøn­ne Mu­se­um. Des­u­den næst­for­mand i Vel­livs bestyrelse
  • Tid­li­ge­re for­mand for De Dan­ske Land­bo­for­e­nin­ger og præ­si­dent for Landbrugsrådet (1995-2009)
  • Rid­der af Dan­ne­brog af 1. grad.

”For fem år si­den tro­e­de vi, vi skul­le sid­de og for­val­te en for­mue og ud­be­ta­le en vis del af den som bonus til de med­lem­mer, der står bag for­e­nin­gen, og så skul­le vi i øv­rigt la­ve lidt al­men­nyt­tigt ar­bej­de. Men at vi i dag ejer vo­res eget pen­sions­sel­skab 100 pro­cent, hav­de vi ik­ke fo­re­stil­let os den­gang. Man kan si­ge, at vi har nyt­tig­gjort den sto­re po­se pen­ge, som vi end­te med at ta­ge med ud af Tryg­heds­grup­pen, på den må­de, at vi har skabt et kun­de­e­jet sel­skab. I min op­tik har vi be­væ­get os til­ba­ge til en slags an­dels­sel­skab, hvor kun­der­ne ejer de­res eget sel­skab, og de pen­ge, sel­ska­bet ge­ne­re­rer, kom­mer en­ten ind på pen­sions­kon­to­en el­ler hjem til det en­kel­te med­lem. De bli­ver hver­ken sendt til Kø­ben­havn, Sto­ck­holm el­ler Hels­inki. Og ved si­den af det har vi gjort en ind­sats med de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for men­tal sund­hed for den voks­ne dan­ske be­folk­ning. Alt i alt har det væ­ret en mar­kant an­den ud­vik­ling, end jeg hav­de for­ven­tet,” fast­slår Pe­ter Gæmelke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: