Henrik Tvarnø bliver bestyrelsesformand for Designmuseum Danmark

Forhenværende administrerende direktør i A.P. Møller Fondene, Henrik Tvarnø, er udnævnt til ny bestyrelsesformand for Designmuseum Danmark.

Henrik Tvarnø (foto: Designmuseum Danmark)
Hen­rik Tvar­nø (fo­to: De­sign­mu­se­um Danmark)

Hen­rik Tvar­nø over­ta­ger for­mand­spo­sten i De­sign­mu­se­um Dan­mark ef­ter Stig An­der­sen, som ud­træ­der ef­ter knap tre år som formand.

”Jeg er stolt over at ha­ve væ­ret med i mu­se­ets ri­ven­de ud­vik­ling, præ­get af flot­te re­sul­ta­ter. Alt sam­men tak­ket væ­re det stær­ke hold med An­ne-Lou­i­se Som­mer i spid­sen. Nu skal der nye kræf­ter til, og jeg er me­get glad for val­get af den nye for­mand. Hen­rik Tvar­nø er, med sit dy­be kend­skab til bå­de kul­tur, hi­sto­rie og for­ret­ning, den helt rig­ti­ge til at sæt­te ret­nin­gen for mu­se­et i den ak­tu­el­le om­stil­lings­pro­ces frem mod genåb­nin­gen i 2022,” ud­ta­ler Stig An­der­sen i en pressemeddelelse. 

Mu­se­et står for­an en stor renove­ring, og har væ­ret luk­ket si­den 12. marts, da he­le lan­det blev ned­luk­ket på grund af cor­o­na. Hen­rik Tvar­nø ser frem til at brin­ge mu­se­et igen­nem renoveringsprocessen. 

”De­sign­mu­se­et har væ­ret igen­nem en me­get stærk ud­vik­ling i de sid­ste 10 år med go­de be­søgstal og an­mel­del­ser. Med den om­fat­ten­de renove­ring af de smuk­ke og vær­di­ful­de byg­nin­ger, som af­slut­tes på den an­den si­de af cor­o­na, er der grund til at tro på en end­nu stær­ke­re frem­tid for De­sign­mu­se­et, hvor gæ­ster­ne vil kun­ne op­le­ve en helt ny ty­pe ud­stil­lin­ger ba­se­ret på mu­se­ets fæ­no­me­na­le sam­lin­ger. Det er en stor glæ­de at kun­ne væ­re med til at un­der­støt­te dén loven­de ud­vik­ling,” si­ger han. 

Mu­se­ums­di­rek­tør An­ne-Lou­i­se Som­mer ser frem til sam­ar­bej­det med Hen­rik Tvarnø.

”Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Stig An­der­sen for hans sto­re en­ga­ge­ment og ind­sats som for­mand og for et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. Vi kan se til­ba­ge på en pe­ri­o­de med en år­lig be­søgs­stig­ning på over 30 pct. og et 2019, der slog al­le re­kor­der med over 310.000 gæ­ster. Nu går vi en ny tid i mø­de, hvor vi står midt i en stor byg­nings­trans­for­ma­tion og en om­fat­ten­de om­stil­ling, hvor vi skal ud­vik­le et helt nyt mu­se­um i et po­st­pan­de­misk frem­tids­sce­na­rie med man­ge ube­kend­te. Jeg ser me­get frem til sam­ar­bej­det med vo­res nye for­mand, Hen­rik Tvar­nø, som har en om­fat­ten­de er­fa­ring med sto­re ud­vik­lings­pro­ces­ser og med he­le mu­se­ums­fel­tet,” si­ger An­ne-Lou­i­se Sommer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer