Henrik Tvarnø bliver bestyrelsesformand for Designmuseum Danmark

For­hen­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­de­ne, Hen­rik Tvar­nø, er ud­nævnt til ny be­sty­rel­ses­for­mand for De­sign­mu­se­um Dan­mark.

Henrik Tvarnø (foto: Designmuseum Danmark)
Hen­rik Tvar­nø (fo­to: De­sign­mu­se­um Dan­mark)

Hen­rik Tvar­nø over­ta­ger for­mand­spo­sten i De­sign­mu­se­um Dan­mark ef­ter Stig An­der­sen, som ud­træ­der ef­ter knap tre år som for­mand.

”Jeg er stolt over at ha­ve væ­ret med i mu­se­ets ri­ven­de ud­vik­ling, præ­get af flot­te re­sul­ta­ter. Alt sam­men tak­ket væ­re det stær­ke hold med An­­ne-Lou­i­­se Som­mer i spid­sen. Nu skal der nye kræf­ter til, og jeg er me­get glad for val­get af den nye for­mand. Hen­rik Tvar­nø er, med sit dy­be kend­skab til bå­de kul­tur, hi­sto­rie og for­ret­ning, den helt rig­ti­ge til at sæt­te ret­nin­gen for mu­se­et i den ak­tu­el­le om­stil­lings­pro­ces frem mod genåb­nin­gen i 2022,” ud­ta­ler Stig An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Mu­se­et står for­an en stor renove­ring, og har væ­ret luk­ket si­den 12. marts, da he­le lan­det blev ned­luk­ket på grund af cor­o­na. Hen­rik Tvar­nø ser frem til at brin­ge mu­se­et igen­nem renove­rings­pro­ces­sen.

”De­sign­mu­se­et har væ­ret igen­nem en me­get stærk ud­vik­ling i de sid­ste 10 år med go­de be­søgstal og an­mel­del­ser. Med den om­fat­ten­de renove­ring af de smuk­ke og vær­di­ful­de byg­nin­ger, som af­slut­tes på den an­den si­de af cor­o­na, er der grund til at tro på en end­nu stær­ke­re frem­tid for De­sign­mu­se­et, hvor gæ­ster­ne vil kun­ne op­le­ve en helt ny ty­pe ud­stil­lin­ger ba­se­ret på mu­se­ets fæ­no­me­na­le sam­lin­ger. Det er en stor glæ­de at kun­ne væ­re med til at un­der­støt­te dén loven­de ud­vik­ling,” si­ger han.

Mu­se­ums­di­rek­tør An­­ne-Lou­i­­se Som­mer ser frem til sam­ar­bej­det med Hen­rik Tvar­nø.

”Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Stig An­der­sen for hans sto­re en­ga­ge­ment og ind­sats som for­mand og for et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. Vi kan se til­ba­ge på en pe­ri­o­de med en år­lig be­søgs­stig­ning på over 30 pct. og et 2019, der slog al­le re­kor­der med over 310.000 gæ­ster. Nu går vi en ny tid i mø­de, hvor vi står midt i en stor byg­nings­trans­for­ma­tion og en om­fat­ten­de om­stil­ling, hvor vi skal ud­vik­le et helt nyt mu­se­um i et po­st­pan­de­misk frem­tids­sce­na­rie med man­ge ube­kend­te. Jeg ser me­get frem til sam­ar­bej­det med vo­res nye for­mand, Hen­rik Tvar­nø, som har en om­fat­ten­de er­fa­ring med sto­re ud­vik­lings­pro­ces­ser og med he­le mu­se­ums­fel­tet,” si­ger An­­ne-Lou­i­­se Som­mer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…