Henrik Tvarnø bliver bestyrelsesformand for Designmuseum Danmark

For­hen­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­de­ne, Hen­rik Tvar­nø, er ud­nævnt til ny be­sty­rel­ses­for­mand for De­sign­mu­se­um Danmark. 

Henrik Tvarnø (foto: Designmuseum Danmark)
Hen­rik Tvar­nø (fo­to: De­sign­mu­se­um Danmark)

Hen­rik Tvar­nø over­ta­ger for­mand­spo­sten i De­sign­mu­se­um Dan­mark ef­ter Stig An­der­sen, som ud­træ­der ef­ter knap tre år som formand.

”Jeg er stolt over at ha­ve væ­ret med i mu­se­ets ri­ven­de ud­vik­ling, præ­get af flot­te re­sul­ta­ter. Alt sam­men tak­ket væ­re det stær­ke hold med An­­ne-Lou­i­­se Som­mer i spid­sen. Nu skal der nye kræf­ter til, og jeg er me­get glad for val­get af den nye for­mand. Hen­rik Tvar­nø er, med sit dy­be kend­skab til bå­de kul­tur, hi­sto­rie og for­ret­ning, den helt rig­ti­ge til at sæt­te ret­nin­gen for mu­se­et i den ak­tu­el­le om­stil­lings­pro­ces frem mod genåb­nin­gen i 2022,” ud­ta­ler Stig An­der­sen i en pressemeddelelse. 

Mu­se­et står for­an en stor renove­ring, og har væ­ret luk­ket si­den 12. marts, da he­le lan­det blev ned­luk­ket på grund af cor­o­na. Hen­rik Tvar­nø ser frem til at brin­ge mu­se­et igen­nem renoveringsprocessen. 

”De­sign­mu­se­et har væ­ret igen­nem en me­get stærk ud­vik­ling i de sid­ste 10 år med go­de be­søgstal og an­mel­del­ser. Med den om­fat­ten­de renove­ring af de smuk­ke og vær­di­ful­de byg­nin­ger, som af­slut­tes på den an­den si­de af cor­o­na, er der grund til at tro på en end­nu stær­ke­re frem­tid for De­sign­mu­se­et, hvor gæ­ster­ne vil kun­ne op­le­ve en helt ny ty­pe ud­stil­lin­ger ba­se­ret på mu­se­ets fæ­no­me­na­le sam­lin­ger. Det er en stor glæ­de at kun­ne væ­re med til at un­der­støt­te dén loven­de ud­vik­ling,” si­ger han. 

Mu­se­ums­di­rek­tør An­­ne-Lou­i­­se Som­mer ser frem til sam­ar­bej­det med Hen­rik Tvarnø.

”Jeg vil ger­ne be­nyt­te lej­lig­he­den til at tak­ke Stig An­der­sen for hans sto­re en­ga­ge­ment og ind­sats som for­mand og for et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. Vi kan se til­ba­ge på en pe­ri­o­de med en år­lig be­søgs­stig­ning på over 30 pct. og et 2019, der slog al­le re­kor­der med over 310.000 gæ­ster. Nu går vi en ny tid i mø­de, hvor vi står midt i en stor byg­nings­trans­for­ma­tion og en om­fat­ten­de om­stil­ling, hvor vi skal ud­vik­le et helt nyt mu­se­um i et po­st­pan­de­misk frem­tids­sce­na­rie med man­ge ube­kend­te. Jeg ser me­get frem til sam­ar­bej­det med vo­res nye for­mand, Hen­rik Tvar­nø, som har en om­fat­ten­de er­fa­ring med sto­re ud­vik­lings­pro­ces­ser og med he­le mu­se­ums­fel­tet,” si­ger An­­ne-Lou­i­­se Sommer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…