Nyt fondspartnerskab skal sikre hurtig hjælp til voldsramte børn

Med in­spira­tion fra to pul­jer på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de stil­ler Ole Kirk´s Fond nu en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­hed for Fon­den Mødre­hjæl­pen, som hur­tigt og uden lan­ge an­søg­nings­pro­ces­ser skal bru­ges til at skaf­fe vi­den om og hjælp til volds­ud­sat­te børn i Danmark.

Pige i garderobe (modelfoto: Mødrehjælpen)
Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, di­rek­tør i Ole Kirk´s Fond, er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­­nin­­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på (mo­del­fo­to: Mødrehjælpen).

Cor­ona­kri­sen er an­det og me­re end en sund­heds­kri­se og en øko­no­misk kri­se. For man­ge børn i Dan­mark har især ned­luk­nings­pe­ri­o­den og­så væ­ret en pe­ri­o­de præ­get af hyp­pig og grov vold i hjem­met – sam­ti­dig med, at bør­ne­nes mu­lig­he­der for at få hjælp har væ­ret begrænset.

Et nyt part­ner­skab mel­lem Ole Kirk´s Fond og Fon­den Mødre­hjæl­pen skal nu sik­re me­re vi­den om, hvad de volds­ud­sat­te børn kon­kret har op­le­vet – og må­ske sta­dig op­le­ver – og hvor­dan de bedst kan hjælpes.

Den øko­no­mi­ske ram­me for part­ner­ska­bet er en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner etab­le­ret af Ole Kirk´s Fond, som Mødre­hjæl­pen hur­tigt og uden lan­ge an­søg­nings­pro­ces­ser kan gø­re brug af i det kom­men­de halvan­det år. Pulj­en har få­et nav­net ’Stop vold mod børn’.

Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­­­down-pe­ri­o­­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

Bag­grun­den er blandt an­det tal, der vi­ser, at vol­den i nog­le fa­mi­li­er er ble­vet hyp­pi­ge­re og grove­re un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­den tid­li­ge­re på året. Der blev blandt an­det re­gi­stre­ret en stig­ning i an­tal­let af an­meld­te hus­spek­tak­ler på 42 pro­cent sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de i 2019. Og sam­ti­dig op­le­ve­de fle­re kom­mu­ner et til­sva­ren­de fald i an­tal­let af un­der­ret­nin­ger om børn og unge.

Ansøgnings-flow i fonde typisk langsommeligt

Iføl­ge di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fra Ole Kirk´s Fond er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­­nin­­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på.

”Det klas­si­ske an­­søg­­nings-flow i fon­de­ne er re­la­tivt lang­som­me­ligt. Dels bru­ger an­sø­ger­ne of­te lang tid på at skri­ve sel­ve an­søg­nin­gen, dels er der i fon­de­ne ty­pisk en lang pro­ces med vur­de­rin­ger, indstil­lin­ger og en­de­li­ge be­slut­nin­ger i be­sty­rel­sen. Nu prø­ver vi sam­men med Mødre­hjæl­pen at gå nye ve­je for hur­tigst mu­ligt at hjæl­pe de børn, der har væ­ret ud­sat for vold i hjem­met. Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­­­down-pe­ri­o­­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her, og vi me­ner, at tem­po er et vig­tigt pa­ra­me­ter, når pro­ble­mer­ne skal iden­ti­fi­ce­res og lø­ses. Fi­lo­so­fi­en er: Vi véd, pro­ble­mer­ne er der – så lad os prø­ve at se, om vi hur­tigt kan gø­re no­get ved dem,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fundats.

In­spira­tio­nen kom­mer fra to an­dre aku­t­pul­jer, Ole Kirk´s Fond med suc­ces har etab­le­ret på det hu­ma­ni­tæ­re område.

”Når vi ta­ler na­tur­ka­ta­stro­fer el­ler flygt­nin­ge­kri­ser, er det nor­ma­le lang­som­me flow i fon­de­ne ik­ke su­per­hen­sigts­mæs­sigt. Dy­na­mi­k­ken og tem­po­et fra de to hu­ma­ni­tæ­re pul­jer vil vi nu prø­ve af på so­ci­a­l­om­rå­det i Dan­mark i en pe­ri­o­de på 18 må­ne­der som en test af, hvor stor en for­skel, vi sam­men med Mødre­hjæl­pen kan gø­re i for­hold til den­ne pro­ble­ma­tik, som vi har set eska­le­re vold­somt i en pe­ri­o­de,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Samarbejde baseret på tillid

At Mødre­hjæl­pen har hur­tig ad­gang til de 10 mil­li­o­ner kro­ner i pulj­en, be­ty­der dog ik­ke, at Ole Kirk´s Fond gi­ver sam­ar­bejds­part­ne­ren car­te blan­che til at bru­ge af pen­ge­ne, un­der­stre­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bagkant.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

”Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bag­kant. Så vi bru­ger i ste­det en mas­se tid på for­kant til at af­ta­le med Mødre­hjæl­pen, hvad det er, vi ger­ne vil op­nå sam­men. Men det be­ty­der ik­ke, at de ba­re kan sæt­te i gang – alt skal god­ken­des af os. Li­ge­som med vo­res part­ner­ska­ber med på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Dansk Rø­de Kors kom­mer vi og­så til at ha­ve rig­tig me­get di­a­log med Mødre­hjæl­pen i det­te part­ner­skab, og ker­nen i en så­dan pul­je er til­lid til og vær­di­fæl­les­skab med den or­ga­ni­sa­tion, som mod­ta­ger pen­ge­ne,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Ik­ke al­le de 10 mil­li­o­ner kro­ner skal bru­ges af Mødre­hjæl­pen. Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær lig­ger der i af­ta­len et krav om, at mel­lem 15 og 30 pro­cent af pul­jens mid­ler skal gå til an­dre part­ne­re, som Mødre­hjæl­pen ini­ti­e­rer sam­ar­bej­det med, men hvor god­ken­del­sen fort­sat lig­ger hos Ole Kirk´s Fond.

Partnerskab giver vigtig fleksibilitet

Mødre­hjæl­pen har gen­nem en år­ræk­ke mod­ta­get støt­te fra Ole Kirk´s Fond til sit ar­bej­de med blandt an­det at sik­re volds­ud­sat­te re­le­vant hjælp.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen Tri­ne Schal­de­mo­se har fon­dens me­d­ar­bej­de­re på tæt­te­ste hold op­le­vet, hvor­dan vol­den er eska­le­ret un­der cor­ona­kri­sen. Blandt an­det har rå­d­gi­ver­ne via Mødre­hjæl­pens hot­li­ne op­le­vet en stig­ning i opkald fra for­æl­dre, der mel­der om vold i de­res hjem.

”De lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af det, bør­ne­ne har væ­ret ud­sat for, ken­der vi end­nu ik­ke, men det er vig­tigt, at vi er ek­stra op­mærk­som­me på de be­hov, volds­ud­sat­te børn og un­ge har, og at vi lø­ben­de kan ju­ste­re ind­sat­ser­ne. Der­for er vi ut­ro­ligt gla­de for det part­ner­skab, vi har ind­gå­et med Ole Kirk’s Fond, der gi­ver os en vig­tig flek­si­bi­li­tet, så vi kan hjæl­pe hur­tigt og ef­fek­tivt,” si­ger Tri­ne Schaldemose.

Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det ik­ke utæn­ke­ligt, at de 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Ole Kirk´s Fond se­ne­re får føl­ge­skab af fle­re pen­ge til Mødre­hjæl­pens ar­bej­de for og med volds­ud­sat­te børn.

”Vi er al­tid åb­ne, hvis no­get er su­per­re­le­vant og in­den for fon­dens fo­ku­s­om­rå­der. Vi kan jo al­drig love no­get, men er der et klart be­hov for fle­re pen­ge in­den for det­te om­rå­de, kig­ger vi på det,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…