Nyt fondspartnerskab skal sikre hurtig hjælp til voldsramte børn

Med in­spira­tion fra to pul­jer på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de stil­ler Ole Kirk´s Fond nu en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner til rå­dig­hed for Fon­den Mødre­hjæl­pen, som hur­tigt og uden lan­ge an­søg­nings­pro­ces­ser skal bru­ges til at skaf­fe vi­den om og hjælp til volds­ud­sat­te børn i Dan­mark.

Pige i garderobe (modelfoto: Mødrehjælpen)
Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, di­rek­tør i Ole Kirk´s Fond, er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­­nin­­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på (mo­del­fo­to: Mødre­hjæl­pen).

Cor­ona­kri­sen er an­det og me­re end en sund­heds­kri­se og en øko­no­misk kri­se. For man­ge børn i Dan­mark har især ned­luk­nings­pe­ri­o­den og­så væ­ret en pe­ri­o­de præ­get af hyp­pig og grov vold i hjem­met – sam­ti­dig med, at bør­ne­nes mu­lig­he­der for at få hjælp har væ­ret be­græn­set.

Et nyt part­ner­skab mel­lem Ole Kirk´s Fond og Fon­den Mødre­hjæl­pen skal nu sik­re me­re vi­den om, hvad de volds­ud­sat­te børn kon­kret har op­le­vet – og må­ske sta­dig op­le­ver – og hvor­dan de bedst kan hjæl­pes.

Den øko­no­mi­ske ram­me for part­ner­ska­bet er en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner etab­le­ret af Ole Kirk´s Fond, som Mødre­hjæl­pen hur­tigt og uden lan­ge an­søg­nings­pro­ces­ser kan gø­re brug af i det kom­men­de halvan­det år. Pulj­en har få­et nav­net ’Stop vold mod børn’.

Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­­­down-pe­ri­o­­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

Bag­grun­den er blandt an­det tal, der vi­ser, at vol­den i nog­le fa­mi­li­er er ble­vet hyp­pi­ge­re og grove­re un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­den tid­li­ge­re på året. Der blev blandt an­det re­gi­stre­ret en stig­ning i an­tal­let af an­meld­te hus­spek­tak­ler på 42 pro­cent sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de i 2019. Og sam­ti­dig op­le­ve­de fle­re kom­mu­ner et til­sva­ren­de fald i an­tal­let af un­der­ret­nin­ger om børn og un­ge.

Ansøgnings-flow i fonde typisk langsommeligt

Iføl­ge di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fra Ole Kirk´s Fond er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­­nin­­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på.

”Det klas­si­ske an­­søg­­nings-flow i fon­de­ne er re­la­tivt lang­som­me­ligt. Dels bru­ger an­sø­ger­ne of­te lang tid på at skri­ve sel­ve an­søg­nin­gen, dels er der i fon­de­ne ty­pisk en lang pro­ces med vur­de­rin­ger, indstil­lin­ger og en­de­li­ge be­slut­nin­ger i be­sty­rel­sen. Nu prø­ver vi sam­men med Mødre­hjæl­pen at gå nye ve­je for hur­tigst mu­ligt at hjæl­pe de børn, der har væ­ret ud­sat for vold i hjem­met. Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­­­down-pe­ri­o­­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her, og vi me­ner, at tem­po er et vig­tigt pa­ra­me­ter, når pro­ble­mer­ne skal iden­ti­fi­ce­res og lø­ses. Fi­lo­so­fi­en er: Vi véd, pro­ble­mer­ne er der – så lad os prø­ve at se, om vi hur­tigt kan gø­re no­get ved dem,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fun­dats.

In­spira­tio­nen kom­mer fra to an­dre aku­t­pul­jer, Ole Kirk´s Fond med suc­ces har etab­le­ret på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de.

”Når vi ta­ler na­tur­ka­ta­stro­fer el­ler flygt­nin­ge­kri­ser, er det nor­ma­le lang­som­me flow i fon­de­ne ik­ke su­per­hen­sigts­mæs­sigt. Dy­na­mi­k­ken og tem­po­et fra de to hu­ma­ni­tæ­re pul­jer vil vi nu prø­ve af på so­ci­a­l­om­rå­det i Dan­mark i en pe­ri­o­de på 18 må­ne­der som en test af, hvor stor en for­skel, vi sam­men med Mødre­hjæl­pen kan gø­re i for­hold til den­ne pro­ble­ma­tik, som vi har set eska­le­re vold­somt i en pe­ri­o­de,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Samarbejde baseret på tillid

At Mødre­hjæl­pen har hur­tig ad­gang til de 10 mil­li­o­ner kro­ner i pulj­en, be­ty­der dog ik­ke, at Ole Kirk´s Fond gi­ver sam­ar­bejds­part­ne­ren car­te blan­che til at bru­ge af pen­ge­ne, un­der­stre­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bag­kant.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

”Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bag­kant. Så vi bru­ger i ste­det en mas­se tid på for­kant til at af­ta­le med Mødre­hjæl­pen, hvad det er, vi ger­ne vil op­nå sam­men. Men det be­ty­der ik­ke, at de ba­re kan sæt­te i gang – alt skal god­ken­des af os. Li­ge­som med vo­res part­ner­ska­ber med på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Dansk Rø­de Kors kom­mer vi og­så til at ha­ve rig­tig me­get di­a­log med Mødre­hjæl­pen i det­te part­ner­skab, og ker­nen i en så­dan pul­je er til­lid til og vær­di­fæl­les­skab med den or­ga­ni­sa­tion, som mod­ta­ger pen­ge­ne,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Ik­ke al­le de 10 mil­li­o­ner kro­ner skal bru­ges af Mødre­hjæl­pen. Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær lig­ger der i af­ta­len et krav om, at mel­lem 15 og 30 pro­cent af pul­jens mid­ler skal gå til an­dre part­ne­re, som Mødre­hjæl­pen ini­ti­e­rer sam­ar­bej­det med, men hvor god­ken­del­sen fort­sat lig­ger hos Ole Kirk´s Fond.

Partnerskab giver vigtig fleksibilitet

Mødre­hjæl­pen har gen­nem en år­ræk­ke mod­ta­get støt­te fra Ole Kirk´s Fond til sit ar­bej­de med blandt an­det at sik­re volds­ud­sat­te re­le­vant hjælp.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen Tri­ne Schal­de­mo­se har fon­dens me­d­ar­bej­de­re på tæt­te­ste hold op­le­vet, hvor­dan vol­den er eska­le­ret un­der cor­ona­kri­sen. Blandt an­det har rå­d­gi­ver­ne via Mødre­hjæl­pens hot­li­ne op­le­vet en stig­ning i opkald fra for­æl­dre, der mel­der om vold i de­res hjem.

”De lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af det, bør­ne­ne har væ­ret ud­sat for, ken­der vi end­nu ik­ke, men det er vig­tigt, at vi er ek­stra op­mærk­som­me på de be­hov, volds­ud­sat­te børn og un­ge har, og at vi lø­ben­de kan ju­ste­re ind­sat­ser­ne. Der­for er vi ut­ro­ligt gla­de for det part­ner­skab, vi har ind­gå­et med Ole Kirk’s Fond, der gi­ver os en vig­tig flek­si­bi­li­tet, så vi kan hjæl­pe hur­tigt og ef­fek­tivt,” si­ger Tri­ne Schal­de­mo­se.

Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det ik­ke utæn­ke­ligt, at de 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Ole Kirk´s Fond se­ne­re får føl­ge­skab af fle­re pen­ge til Mødre­hjæl­pens ar­bej­de for og med volds­ud­sat­te børn.

”Vi er al­tid åb­ne, hvis no­get er su­per­re­le­vant og in­den for fon­dens fo­ku­s­om­rå­der. Vi kan jo al­drig love no­get, men er der et klart be­hov for fle­re pen­ge in­den for det­te om­rå­de, kig­ger vi på det,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…