Nyt fondspartnerskab skal sikre hurtig hjælp til voldsramte børn

Med inspiration fra to puljer på det humanitære område stiller Ole Kirk´s Fond nu en pulje på 10 millioner kroner til rådighed for Fonden Mødrehjælpen, som hurtigt og uden lange ansøgningsprocesser skal bruges til at skaffe viden om og hjælp til voldsudsatte børn i Danmark.

Pige i garderobe (modelfoto: Mødrehjælpen)
Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, di­rek­tør i Ole Kirk´s Fond, er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­nin­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på (mo­del­fo­to: Mødrehjælpen).

Cor­ona­kri­sen er an­det og me­re end en sund­heds­kri­se og en øko­no­misk kri­se. For man­ge børn i Dan­mark har især ned­luk­nings­pe­ri­o­den og­så væ­ret en pe­ri­o­de præ­get af hyp­pig og grov vold i hjem­met – sam­ti­dig med, at bør­ne­nes mu­lig­he­der for at få hjælp har væ­ret begrænset.

Et nyt part­ner­skab mel­lem Ole Kirk´s Fond og Fon­den Mødre­hjæl­pen skal nu sik­re me­re vi­den om, hvad de volds­ud­sat­te børn kon­kret har op­le­vet – og må­ske sta­dig op­le­ver – og hvor­dan de bedst kan hjælpes.

Den øko­no­mi­ske ram­me for part­ner­ska­bet er en pul­je på 10 mil­li­o­ner kro­ner etab­le­ret af Ole Kirk´s Fond, som Mødre­hjæl­pen hur­tigt og uden lan­ge an­søg­nings­pro­ces­ser kan gø­re brug af i det kom­men­de halvan­det år. Pulj­en har få­et nav­net ’Stop vold mod børn’.

Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­down-pe­ri­o­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

Bag­grun­den er blandt an­det tal, der vi­ser, at vol­den i nog­le fa­mi­li­er er ble­vet hyp­pi­ge­re og grove­re un­der ned­luk­nings­pe­ri­o­den tid­li­ge­re på året. Der blev blandt an­det re­gi­stre­ret en stig­ning i an­tal­let af an­meld­te hus­spek­tak­ler på 42 pro­cent sam­men­lig­net med sam­me pe­ri­o­de i 2019. Og sam­ti­dig op­le­ve­de fle­re kom­mu­ner et til­sva­ren­de fald i an­tal­let af un­der­ret­nin­ger om børn og unge.

Ansøgnings-flow i fonde typisk langsommeligt

Iføl­ge di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fra Ole Kirk´s Fond er vold i de næ­re re­la­tio­ner et om­rå­de, hvor det ef­ter covid19-ned­luk­nin­gen er vi­talt at kun­ne hand­le hur­tigt, og der­for er højt tem­po et nøg­le­be­greb i må­den, sam­ar­bej­det med Mødre­hjæl­pen er skru­et sam­men på.

”Det klas­si­ske an­søg­nings-flow i fon­de­ne er re­la­tivt lang­som­me­ligt. Dels bru­ger an­sø­ger­ne of­te lang tid på at skri­ve sel­ve an­søg­nin­gen, dels er der i fon­de­ne ty­pisk en lang pro­ces med vur­de­rin­ger, indstil­lin­ger og en­de­li­ge be­slut­nin­ger i be­sty­rel­sen. Nu prø­ver vi sam­men med Mødre­hjæl­pen at gå nye ve­je for hur­tigst mu­ligt at hjæl­pe de børn, der har væ­ret ud­sat for vold i hjem­met. Det øge­de an­tal ind­be­ret­nin­ger om hus­spek­tak­ler og det til­sva­ren­de fald i un­der­ret­nin­ger til kom­mu­ner­ne un­der lo­ck­down-pe­ri­o­den vi­ser ty­de­ligt, at der er no­get, som ik­ke er godt her, og vi me­ner, at tem­po er et vig­tigt pa­ra­me­ter, når pro­ble­mer­ne skal iden­ti­fi­ce­res og lø­ses. Fi­lo­so­fi­en er: Vi véd, pro­ble­mer­ne er der – så lad os prø­ve at se, om vi hur­tigt kan gø­re no­get ved dem,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fundats.

In­spira­tio­nen kom­mer fra to an­dre aku­t­pul­jer, Ole Kirk´s Fond med suc­ces har etab­le­ret på det hu­ma­ni­tæ­re område.

”Når vi ta­ler na­tur­ka­ta­stro­fer el­ler flygt­nin­ge­kri­ser, er det nor­ma­le lang­som­me flow i fon­de­ne ik­ke su­per­hen­sigts­mæs­sigt. Dy­na­mi­k­ken og tem­po­et fra de to hu­ma­ni­tæ­re pul­jer vil vi nu prø­ve af på so­ci­a­l­om­rå­det i Dan­mark i en pe­ri­o­de på 18 må­ne­der som en test af, hvor stor en for­skel, vi sam­men med Mødre­hjæl­pen kan gø­re i for­hold til den­ne pro­ble­ma­tik, som vi har set eska­le­re vold­somt i en pe­ri­o­de,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Samarbejde baseret på tillid

At Mødre­hjæl­pen har hur­tig ad­gang til de 10 mil­li­o­ner kro­ner i pulj­en, be­ty­der dog ik­ke, at Ole Kirk´s Fond gi­ver sam­ar­bejds­part­ne­ren car­te blan­che til at bru­ge af pen­ge­ne, un­der­stre­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bagkant.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk´s Fond

”Vi front­lo­a­der man­ge af de krav og kri­te­ri­er, vi el­lers ty­pisk stil­ler på bag­kant. Så vi bru­ger i ste­det en mas­se tid på for­kant til at af­ta­le med Mødre­hjæl­pen, hvad det er, vi ger­ne vil op­nå sam­men. Men det be­ty­der ik­ke, at de ba­re kan sæt­te i gang – alt skal god­ken­des af os. Li­ge­som med vo­res part­ner­ska­ber med på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Dansk Rø­de Kors kom­mer vi og­så til at ha­ve rig­tig me­get di­a­log med Mødre­hjæl­pen i det­te part­ner­skab, og ker­nen i en så­dan pul­je er til­lid til og vær­di­fæl­les­skab med den or­ga­ni­sa­tion, som mod­ta­ger pen­ge­ne,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Ik­ke al­le de 10 mil­li­o­ner kro­ner skal bru­ges af Mødre­hjæl­pen. Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær lig­ger der i af­ta­len et krav om, at mel­lem 15 og 30 pro­cent af pul­jens mid­ler skal gå til an­dre part­ne­re, som Mødre­hjæl­pen ini­ti­e­rer sam­ar­bej­det med, men hvor god­ken­del­sen fort­sat lig­ger hos Ole Kirk´s Fond.

Partnerskab giver vigtig fleksibilitet

Mødre­hjæl­pen har gen­nem en år­ræk­ke mod­ta­get støt­te fra Ole Kirk´s Fond til sit ar­bej­de med blandt an­det at sik­re volds­ud­sat­te re­le­vant hjælp.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør i Mødre­hjæl­pen Tri­ne Schal­de­mo­se har fon­dens me­d­ar­bej­de­re på tæt­te­ste hold op­le­vet, hvor­dan vol­den er eska­le­ret un­der cor­ona­kri­sen. Blandt an­det har rå­d­gi­ver­ne via Mødre­hjæl­pens hot­li­ne op­le­vet en stig­ning i opkald fra for­æl­dre, der mel­der om vold i de­res hjem.

”De lang­sig­te­de kon­se­kven­ser af det, bør­ne­ne har væ­ret ud­sat for, ken­der vi end­nu ik­ke, men det er vig­tigt, at vi er ek­stra op­mærk­som­me på de be­hov, volds­ud­sat­te børn og un­ge har, og at vi lø­ben­de kan ju­ste­re ind­sat­ser­ne. Der­for er vi ut­ro­ligt gla­de for det part­ner­skab, vi har ind­gå­et med Ole Kirk’s Fond, der gi­ver os en vig­tig flek­si­bi­li­tet, så vi kan hjæl­pe hur­tigt og ef­fek­tivt,” si­ger Tri­ne Schaldemose.

Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det ik­ke utæn­ke­ligt, at de 10 mil­li­o­ner kro­ner fra Ole Kirk´s Fond se­ne­re får føl­ge­skab af fle­re pen­ge til Mødre­hjæl­pens ar­bej­de for og med volds­ud­sat­te børn.

”Vi er al­tid åb­ne, hvis no­get er su­per­re­le­vant og in­den for fon­dens fo­ku­s­om­rå­der. Vi kan jo al­drig love no­get, men er der et klart be­hov for fle­re pen­ge in­den for det­te om­rå­de, kig­ger vi på det,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer