Ole Kirk’s Fond forlænger støtte til Dansk Flygtningehjælps akutpulje

Når verden brænder, er hurtig hjælp ofte den bedste hjælp. Derfor har Ole Kirk’s Fond efter en positiv evaluering af samarbejdet ‘Akutpuljen’ med Dansk Flygtningehjælp besluttet at forny sin støtte til puljen med en bevilling på 40 mio. kr.

Akutpuljen – Dansk Flygtningehjælp og Ole Kirk's Fond
Ole Kirk’s Fond har be­slut­tet at be­vil­ge fle­re pen­ge, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre do­no­rer (fo­to: Dansk Flygtningehjælp).

Ole Kirk’s Fond for­læn­ger nu sin støt­te til Aku­t­pulj­en med en ny be­vil­ling på 40 mio. kr. Aku­t­pulj­en er fon­dens sam­ar­bej­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der dæk­ker bå­de nye kri­ser, hvor for­drev­ne har be­hov for akut nød­hjælp el­ler akut re­spons, når lang­va­ri­ge, ul­men­de kri­ser bry­der ud i re­el konflikt.

”Vi er gla­de for at kun­ne ind­gå end­nu en tre-årig kon­trakt med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hin­d­kjær og uddyber:

“Nog­le gan­ge fø­ler man jo, at man er en drå­be i ha­vet. Men her sid­der vi til­ba­ge med en fø­lel­se af at vo­res lil­le drå­be ska­ber nog­le sto­re rin­ge i van­det. Vi sid­der til­ba­ge med en op­le­vel­se af, at vi kan me­re sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp med den­ne her mo­del, end vi må­ske el­lers tra­di­tio­nelt vil­le kunne.”

For tre år si­den ind­gik Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ole Kirk’s Fond et stra­te­gisk part­ner­skab for åre­ne 2017-2019. Må­let var at fin­de en ny, me­re flek­si­bel og hur­tig fi­nan­si­e­rings­mo­del til ver­dens mest aku­t­te kriser.

Part­ner­ska­bet blev til Aku­t­pulj­en og blev støt­tet med 25 mio. kr. af Ole Kirk’s Fond. Ind­til nu er pulj­en ble­vet ta­get i an­ven­del­se til ope­ra­tio­ner i Burun­di, Ca­meroon, Co­lom­bia, Bang­la­desh, Etio­pi­en, Ke­nya, My­an­mar, So­ma­lia, Ugan­da og Yemen.

Med den nye be­vil­ling fra Ole Kirk’s Fond får pulj­en til­ført nye 40 mio. kr. Fon­den har be­slut­tet at be­vil­ge pen­ge­ne, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre donorer.

Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re mennesker.

Ka­rin Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

”Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re men­ne­sker. Og så glæ­der vi os og­så over, at vi sam­men har få­et nytænk­ning og flek­si­bi­li­tet til at gå hånd i hånd med go­de re­sul­ta­ter. Af­ta­len er i høj grad ba­se­ret på gen­si­dig til­lid og kom­mu­ni­ka­tion i sam­ar­bej­det,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hindkjær.

Hurtige penge giver ekstra værdi

Pen­ge­ne fra Aku­t­pulj­en kan brin­ges i spil li­ge så hur­tigt som Dansk Flygt­nin­ge­hjælps eg­ne mid­ler. Ole Kirk’s Fond og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp sat­te sig nem­lig i sin tid et mål om at kun­ne få pen­ge­ne i brug in­den for 72 ti­mer, og det er lyk­ke­des. Og net­op den sto­re flek­si­bi­li­tet er en af­gø­ren­de grund til, at pulj­en er ble­vet en suc­ces, vi­ser eva­lu­e­rin­gen af Akutpuljen.

“Det træk­ker tem­po­et ud, hvis en ope­ra­tion ik­ke kan fi­nan­si­e­res. I vo­res af­ta­le kom­mer pen­ge­ne over til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, og så står de på de­res kon­to. Det er en til­lid­ser­klæ­ring. Når pen­ge­ne skal ud at ar­bej­de, gi­ver Dansk Flygt­nin­ge­hjælp os et ‘he­ads-up’, og så kom­mer der en kort an­søg­ning ind på mail til os, som vi vur­de­rer for at for­stå, hvor­dan Dansk Flygt­nin­ge­hjælp dis­po­ne­rer. Så har vi en pro­ces med vo­res be­sty­rel­se, som gør, at vi me­get hur­tigt kan god­ken­de al­lo­ke­rin­gen af mid­ler. Så det kø­rer vir­ke­lig hur­tigt,” si­ger Ka­rin Hindkjær.

Aku­t­pul­jens ad­gang til hur­tig og smi­dig fi­nan­si­e­ring er iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælp et ef­fek­tivt og til­trængt nyt filan­tro­pisk redskab:

”Vi er me­get gla­de for sam­ar­bej­det med Ole Kirk’s Fond, der har sat os i stand til at re­a­ge­re væ­sent­ligt me­re ef­fek­tivt og hur­tigt og hjæl­pe man­ge fle­re men­ne­sker. Der er et stort be­hov for al­ter­na­ti­ve fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger in­den for det hu­ma­ni­tæ­re område.Akutpulje-samarbejdet er ba­ne­bry­den­de til løs­ning af et sta­digt sti­gen­de an­tal aku­t­te kri­ser,” si­ger Char­lot­te Slen­te, ge­ne­ral­se­kre­tær for DRC.

Den ek­ster­ne eva­lu­e­ring af Aku­t­pulj­en vi­ser og­så, at pulj­en som en af­ledt ef­fekt gør det mu­ligt at til­træk­ke man­ge fle­re mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som f.eks. FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion (UNHCR), FN's Kon­tor for Ko­or­di­ne­ring af Hu­ma­ni­tæ­re An­lig­gen­der, FN's Wor­ld Food Pro­gram­me, Et­hio­pia Hu­ma­ni­ta­ri­an Fund, Eu­ro­pa-Kom­mis­sio­nens af­de­ling for hu­ma­ni­tær bi­stand og ci­vil­be­skyt­tel­se (ECHO) til de kri­ser, som Dansk Flygt­nin­ge­hjælp pri­o­ri­te­rer at bru­ge pulj­en på.

I Bang­la­desh til­før­te an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner f.eks. 23 mio. kr. til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ef­ter Ole Kirk’s Fond via Aku­t­pulj­en hav­de støt­tet med 400.000 kr. I Etio­pi­en blev der in­ve­ste­ret små to mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond, og det re­sul­te­re­de i yder­li­ge­re 30 mio. kr. fra an­dre par­ter til Dansk Flygt­nin­ge­hjælps arbejde.

Som det mest mar­kan­te ek­sem­pel på Aku­t­pul­jens ev­ne til at til­træk­ke an­dre mid­ler næv­ner Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Ole Kirk’s Fonds støt­te på 1,5 mio. kr. til kri­sen i Co­lom­bia. Ef­ter be­vil­lin­gen blev der rejst over 61 mio. kr. i ek­stra mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som Of­fi­ce of U.S. Foreign Disa­ster As­si­stan­ce, ECHO og FN’s Flygtningeorganisation.

Aku­t­pul­jens fo­kus er des­u­den unikt, for­di pulj­en fi­nan­si­e­rer op­start­som­kost­nin­ger som f.eks. at få det før­ste mand­skab på plads i det kri­se­ram­te om­rå­de. Den fi­nan­si­e­ring er nor­malt van­ske­lig at få ad­gang til, men den er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen helt af­gø­ren­de for at til­træk­ke fle­re mid­ler til en ny, akut op­stå­et krise.

"Der vil­le helt sik­kert kom­me pen­ge ud i de her si­tu­a­tio­ner al­li­ge­vel. Men Aku­t­pulj­en gør, at ope­ra­tio­nen fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp hur­tigt kan kom­me i gang. Og fra vo­res si­de er det jo og­så me­get be­vidst, at vi ar­bej­der med en dansk part­ner. Vi er jo og­så me­get in­ter­es­se­re­de i at un­der­støt­te en dansk og me­get dyg­tig ngo, som gør det godt. Så de øv­ri­ge pen­ge var ik­ke nød­ven­dig­vis kom­met til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp uden Aku­t­pulj­en – de var må­ske gå­et til an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner i kri­se­om­rå­der­ne. På den må­de styr­ker vi jo og­så Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og de­res po­si­tion i det her ar­bej­de,” si­ger Ka­rin Hindkjær.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer