Ole Kirk’s Fond forlænger støtte til Dansk Flygtningehjælps akutpulje

Når ver­den bræn­der, er hur­tig hjælp of­te den bed­ste hjælp. Der­for har Ole Kirk’s Fond ef­ter en po­si­tiv eva­lu­e­ring af sam­ar­bej­det ‘Aku­t­pulj­en’ med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­slut­tet at for­ny sin støt­te til pulj­en med en be­vil­ling på 40 mio. kr.

Akutpuljen – Dansk Flygtningehjælp og Ole Kirk's Fond
Ole Kirk’s Fond har be­slut­tet at be­vil­ge fle­re pen­ge, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre do­no­rer (fo­to: Dansk Flygtningehjælp).

Ole Kirk’s Fond for­læn­ger nu sin støt­te til Aku­t­pulj­en med en ny be­vil­ling på 40 mio. kr. Aku­t­pulj­en er fon­dens sam­ar­bej­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der dæk­ker bå­de nye kri­ser, hvor for­drev­ne har be­hov for akut nød­hjælp el­ler akut re­spons, når lang­va­ri­ge, ul­men­de kri­ser bry­der ud i re­el konflikt.

”Vi er gla­de for at kun­ne ind­gå end­nu en tre-årig kon­trakt med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hin­d­kjær og uddyber:

“Nog­le gan­ge fø­ler man jo, at man er en drå­be i ha­vet. Men her sid­der vi til­ba­ge med en fø­lel­se af at vo­res lil­le drå­be ska­ber nog­le sto­re rin­ge i van­det. Vi sid­der til­ba­ge med en op­le­vel­se af, at vi kan me­re sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp med den­ne her mo­del, end vi må­ske el­lers tra­di­tio­nelt vil­le kunne.”

For tre år si­den ind­gik Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ole Kirk’s Fond et stra­te­gisk part­ner­skab for åre­ne 2017-2019. Må­let var at fin­de en ny, me­re flek­si­bel og hur­tig fi­nan­si­e­rings­mo­del til ver­dens mest aku­t­te kriser.

Part­ner­ska­bet blev til Aku­t­pulj­en og blev støt­tet med 25 mio. kr. af Ole Kirk’s Fond. Ind­til nu er pulj­en ble­vet ta­get i an­ven­del­se til ope­ra­tio­ner i Burun­di, Ca­meroon, Co­lom­bia, Bang­la­desh, Etio­pi­en, Ke­nya, My­an­mar, So­ma­lia, Ugan­da og Yemen.

Med den nye be­vil­ling fra Ole Kirk’s Fond får pulj­en til­ført nye 40 mio. kr. Fon­den har be­slut­tet at be­vil­ge pen­ge­ne, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre donorer.

Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re mennesker.

Ka­rin Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

”Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re men­ne­sker. Og så glæ­der vi os og­så over, at vi sam­men har få­et nytænk­ning og flek­si­bi­li­tet til at gå hånd i hånd med go­de re­sul­ta­ter. Af­ta­len er i høj grad ba­se­ret på gen­si­dig til­lid og kom­mu­ni­ka­tion i sam­ar­bej­det,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hindkjær.

Hurtige penge giver ekstra værdi

Pen­ge­ne fra Aku­t­pulj­en kan brin­ges i spil li­ge så hur­tigt som Dansk Flygt­nin­ge­hjælps eg­ne mid­ler. Ole Kirk’s Fond og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp sat­te sig nem­lig i sin tid et mål om at kun­ne få pen­ge­ne i brug in­den for 72 ti­mer, og det er lyk­ke­des. Og net­op den sto­re flek­si­bi­li­tet er en af­gø­ren­de grund til, at pulj­en er ble­vet en suc­ces, vi­ser eva­lu­e­rin­gen af Akutpuljen.

“Det træk­ker tem­po­et ud, hvis en ope­ra­tion ik­ke kan fi­nan­si­e­res. I vo­res af­ta­le kom­mer pen­ge­ne over til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, og så står de på de­res kon­to. Det er en til­lid­ser­klæ­ring. Når pen­ge­ne skal ud at ar­bej­de, gi­ver Dansk Flygt­nin­ge­hjælp os et ‘he­ads-up’, og så kom­mer der en kort an­søg­ning ind på mail til os, som vi vur­de­rer for at for­stå, hvor­dan Dansk Flygt­nin­ge­hjælp dis­po­ne­rer. Så har vi en pro­ces med vo­res be­sty­rel­se, som gør, at vi me­get hur­tigt kan god­ken­de al­lo­ke­rin­gen af mid­ler. Så det kø­rer vir­ke­lig hur­tigt,” si­ger Ka­rin Hindkjær.

Aku­t­pul­jens ad­gang til hur­tig og smi­dig fi­nan­si­e­ring er iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælp et ef­fek­tivt og til­trængt nyt filan­tro­pisk redskab:

”Vi er me­get gla­de for sam­ar­bej­det med Ole Kirk’s Fond, der har sat os i stand til at re­a­ge­re væ­sent­ligt me­re ef­fek­tivt og hur­tigt og hjæl­pe man­ge fle­re men­ne­sker. Der er et stort be­hov for al­ter­na­ti­ve fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger in­den for det hu­ma­ni­tæ­re område.Akutpulje-samarbejdet er ba­ne­bry­den­de til løs­ning af et sta­digt sti­gen­de an­tal aku­t­te kri­ser,” si­ger Char­lot­te Slen­te, ge­ne­ral­se­kre­tær for DRC.

Den ek­ster­ne eva­lu­e­ring af Aku­t­pulj­en vi­ser og­så, at pulj­en som en af­ledt ef­fekt gør det mu­ligt at til­træk­ke man­ge fle­re mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som f.eks. FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion (UNHCR), FN's Kon­tor for Ko­or­di­ne­ring af Hu­ma­ni­tæ­re An­lig­gen­der, FN's Wor­ld Food Pro­gram­me, Et­hio­pia Hu­ma­ni­ta­ri­an Fund, Eu­ro­­pa-Kom­­mis­sio­­nens af­de­ling for hu­ma­ni­tær bi­stand og ci­vil­be­skyt­tel­se (ECHO) til de kri­ser, som Dansk Flygt­nin­ge­hjælp pri­o­ri­te­rer at bru­ge pulj­en på.

I Bang­la­desh til­før­te an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner f.eks. 23 mio. kr. til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ef­ter Ole Kirk’s Fond via Aku­t­pulj­en hav­de støt­tet med 400.000 kr. I Etio­pi­en blev der in­ve­ste­ret små to mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond, og det re­sul­te­re­de i yder­li­ge­re 30 mio. kr. fra an­dre par­ter til Dansk Flygt­nin­ge­hjælps arbejde.

Som det mest mar­kan­te ek­sem­pel på Aku­t­pul­jens ev­ne til at til­træk­ke an­dre mid­ler næv­ner Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Ole Kirk’s Fonds støt­te på 1,5 mio. kr. til kri­sen i Co­lom­bia. Ef­ter be­vil­lin­gen blev der rejst over 61 mio. kr. i ek­stra mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som Of­fi­ce of U.S. Foreign Disa­ster As­si­stan­ce, ECHO og FN’s Flygtningeorganisation.

Aku­t­pul­jens fo­kus er des­u­den unikt, for­di pulj­en fi­nan­si­e­rer op­start­som­kost­nin­ger som f.eks. at få det før­ste mand­skab på plads i det kri­se­ram­te om­rå­de. Den fi­nan­si­e­ring er nor­malt van­ske­lig at få ad­gang til, men den er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen helt af­gø­ren­de for at til­træk­ke fle­re mid­ler til en ny, akut op­stå­et krise.

"Der vil­le helt sik­kert kom­me pen­ge ud i de her si­tu­a­tio­ner al­li­ge­vel. Men Aku­t­pulj­en gør, at ope­ra­tio­nen fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp hur­tigt kan kom­me i gang. Og fra vo­res si­de er det jo og­så me­get be­vidst, at vi ar­bej­der med en dansk part­ner. Vi er jo og­så me­get in­ter­es­se­re­de i at un­der­støt­te en dansk og me­get dyg­tig ngo, som gør det godt. Så de øv­ri­ge pen­ge var ik­ke nød­ven­dig­vis kom­met til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp uden Aku­t­pulj­en – de var må­ske gå­et til an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner i kri­se­om­rå­der­ne. På den må­de styr­ker vi jo og­så Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og de­res po­si­tion i det her ar­bej­de,” si­ger Ka­rin Hindkjær.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer