Ole Kirk’s Fond forlænger støtte til Dansk Flygtningehjælps akutpulje

Når ver­den bræn­der, er hur­tig hjælp of­te den bed­ste hjælp. Der­for har Ole Kirk’s Fond ef­ter en po­si­tiv eva­lu­e­ring af sam­ar­bej­det ‘Aku­t­pulj­en’ med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp be­slut­tet at for­ny sin støt­te til pulj­en med en be­vil­ling på 40 mio. kr.

Akutpuljen – Dansk Flygtningehjælp og Ole Kirk's Fond
Ole Kirk’s Fond har be­slut­tet at be­vil­ge fle­re pen­ge, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre do­no­rer (fo­to: Dansk Flygt­nin­ge­hjælp).

Ole Kirk’s Fond for­læn­ger nu sin støt­te til Aku­t­pulj­en med en ny be­vil­ling på 40 mio. kr. Aku­t­pulj­en er fon­dens sam­ar­bej­de med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, der dæk­ker bå­de nye kri­ser, hvor for­drev­ne har be­hov for akut nød­hjælp el­ler akut re­spons, når lang­va­ri­ge, ul­men­de kri­ser bry­der ud i re­el kon­flikt.

”Vi er gla­de for at kun­ne ind­gå end­nu en tre-årig kon­trakt med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hin­d­kjær og ud­dy­ber:

“Nog­le gan­ge fø­ler man jo, at man er en drå­be i ha­vet. Men her sid­der vi til­ba­ge med en fø­lel­se af at vo­res lil­le drå­be ska­ber nog­le sto­re rin­ge i van­det. Vi sid­der til­ba­ge med en op­le­vel­se af, at vi kan me­re sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp med den­ne her mo­del, end vi må­ske el­lers tra­di­tio­nelt vil­le kun­ne.”

For tre år si­den ind­gik Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Ole Kirk’s Fond et stra­te­gisk part­ner­skab for åre­ne 2017-2019. Må­let var at fin­de en ny, me­re flek­si­bel og hur­tig fi­nan­si­e­rings­mo­del til ver­dens mest aku­t­te kri­ser.

Part­ner­ska­bet blev til Aku­t­pulj­en og blev støt­tet med 25 mio. kr. af Ole Kirk’s Fond. Ind­til nu er pulj­en ble­vet ta­get i an­ven­del­se til ope­ra­tio­ner i Burun­di, Ca­meroon, Co­lom­bia, Bang­la­desh, Etio­pi­en, Ke­nya, My­an­mar, So­ma­lia, Ugan­da og Ye­men.

Med den nye be­vil­ling fra Ole Kirk’s Fond får pulj­en til­ført nye 40 mio. kr. Fon­den har be­slut­tet at be­vil­ge pen­ge­ne, ef­ter en ek­stern eva­lu­e­ring har kon­klu­de­ret, at Aku­t­pulj­en er bå­de re­le­vant, ef­fek­tiv og har af­led­te ef­fek­ter i for­hold til at til­træk­ke mid­ler fra an­dre do­no­rer.

Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re men­ne­sker.

Ka­rin Hin­d­kjær – di­rek­tør, Ole Kirk’s Fond

”Vig­tigst af alt er, at vi sam­men med Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har skabt en ef­fek­tiv mo­del, som i sid­ste en­de hjæl­per fle­re men­ne­sker. Og så glæ­der vi os og­så over, at vi sam­men har få­et nytænk­ning og flek­si­bi­li­tet til at gå hånd i hånd med go­de re­sul­ta­ter. Af­ta­len er i høj grad ba­se­ret på gen­si­dig til­lid og kom­mu­ni­ka­tion i sam­ar­bej­det,” si­ger di­rek­tør for Ole Kirk’s Fond, Ka­rin Hin­d­kjær.

Hurtige penge giver ekstra værdi

Pen­ge­ne fra Aku­t­pulj­en kan brin­ges i spil li­ge så hur­tigt som Dansk Flygt­nin­ge­hjælps eg­ne mid­ler. Ole Kirk’s Fond og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp sat­te sig nem­lig i sin tid et mål om at kun­ne få pen­ge­ne i brug in­den for 72 ti­mer, og det er lyk­ke­des. Og net­op den sto­re flek­si­bi­li­tet er en af­gø­ren­de grund til, at pulj­en er ble­vet en suc­ces, vi­ser eva­lu­e­rin­gen af Aku­t­pulj­en.

“Det træk­ker tem­po­et ud, hvis en ope­ra­tion ik­ke kan fi­nan­si­e­res. I vo­res af­ta­le kom­mer pen­ge­ne over til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, og så står de på de­res kon­to. Det er en til­lid­ser­klæ­ring. Når pen­ge­ne skal ud at ar­bej­de, gi­ver Dansk Flygt­nin­ge­hjælp os et ‘he­ads-up’, og så kom­mer der en kort an­søg­ning ind på mail til os, som vi vur­de­rer for at for­stå, hvor­dan Dansk Flygt­nin­ge­hjælp dis­po­ne­rer. Så har vi en pro­ces med vo­res be­sty­rel­se, som gør, at vi me­get hur­tigt kan god­ken­de al­lo­ke­rin­gen af mid­ler. Så det kø­rer vir­ke­lig hur­tigt,” si­ger Ka­rin Hin­d­kjær.

Aku­t­pul­jens ad­gang til hur­tig og smi­dig fi­nan­si­e­ring er iføl­ge Dansk Flygt­nin­ge­hjælp et ef­fek­tivt og til­trængt nyt filan­tro­pisk red­skab:

”Vi er me­get gla­de for sam­ar­bej­det med Ole Kirk’s Fond, der har sat os i stand til at re­a­ge­re væ­sent­ligt me­re ef­fek­tivt og hur­tigt og hjæl­pe man­ge fle­re men­ne­sker. Der er et stort be­hov for al­ter­na­ti­ve fi­nan­si­e­rings­løs­nin­ger in­den for det hu­ma­ni­tæ­re område.Akutpulje-samarbejdet er ba­ne­bry­den­de til løs­ning af et sta­digt sti­gen­de an­tal aku­t­te kri­ser,” si­ger Char­lot­te Slen­te, ge­ne­ral­se­kre­tær for DRC.

Den ek­ster­ne eva­lu­e­ring af Aku­t­pulj­en vi­ser og­så, at pulj­en som en af­ledt ef­fekt gør det mu­ligt at til­træk­ke man­ge fle­re mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som f.eks. FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion (UNHCR), FN's Kon­tor for Ko­or­di­ne­ring af Hu­ma­ni­tæ­re An­lig­gen­der, FN's Wor­ld Food Pro­gram­me, Et­hio­pia Hu­ma­ni­ta­ri­an Fund, Eu­ro­­pa-Kom­­mis­sio­­nens af­de­ling for hu­ma­ni­tær bi­stand og ci­vil­be­skyt­tel­se (ECHO) til de kri­ser, som Dansk Flygt­nin­ge­hjælp pri­o­ri­te­rer at bru­ge pulj­en på.

I Bang­la­desh til­før­te an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner f.eks. 23 mio. kr. til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp ef­ter Ole Kirk’s Fond via Aku­t­pulj­en hav­de støt­tet med 400.000 kr. I Etio­pi­en blev der in­ve­ste­ret små to mio. kr. fra Ole Kirk’s Fond, og det re­sul­te­re­de i yder­li­ge­re 30 mio. kr. fra an­dre par­ter til Dansk Flygt­nin­ge­hjælps ar­bej­de.

Som det mest mar­kan­te ek­sem­pel på Aku­t­pul­jens ev­ne til at til­træk­ke an­dre mid­ler næv­ner Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Ole Kirk’s Fonds støt­te på 1,5 mio. kr. til kri­sen i Co­lom­bia. Ef­ter be­vil­lin­gen blev der rejst over 61 mio. kr. i ek­stra mid­ler fra or­ga­ni­sa­tio­ner som Of­fi­ce of U.S. Foreign Disa­ster As­si­stan­ce, ECHO og FN’s Flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion.

Aku­t­pul­jens fo­kus er des­u­den unikt, for­di pulj­en fi­nan­si­e­rer op­start­som­kost­nin­ger som f.eks. at få det før­ste mand­skab på plads i det kri­se­ram­te om­rå­de. Den fi­nan­si­e­ring er nor­malt van­ske­lig at få ad­gang til, men den er iføl­ge eva­lu­e­rin­gen helt af­gø­ren­de for at til­træk­ke fle­re mid­ler til en ny, akut op­stå­et kri­se.

"Der vil­le helt sik­kert kom­me pen­ge ud i de her si­tu­a­tio­ner al­li­ge­vel. Men Aku­t­pulj­en gør, at ope­ra­tio­nen fra Dansk Flygt­nin­ge­hjælp hur­tigt kan kom­me i gang. Og fra vo­res si­de er det jo og­så me­get be­vidst, at vi ar­bej­der med en dansk part­ner. Vi er jo og­så me­get in­ter­es­se­re­de i at un­der­støt­te en dansk og me­get dyg­tig ngo, som gør det godt. Så de øv­ri­ge pen­ge var ik­ke nød­ven­dig­vis kom­met til Dansk Flygt­nin­ge­hjælp uden Aku­t­pulj­en – de var må­ske gå­et til an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner i kri­se­om­rå­der­ne. På den må­de styr­ker vi jo og­så Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og de­res po­si­tion i det her ar­bej­de,” si­ger Ka­rin Hin­d­kjær.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.