Flere fondsbevillinger til jordskælvsofre i Tyrkiet og Syrien

Flere fonde har i den forgange uge givet penge til jordskælvsofrene og hjælpearbejdet i de to lande. Den største donation kommer fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der i alt har bevilget 50 millioner kroner til flere nødhjælpsorganisationer.

Last­bil på vej med nød­hjælp til jord­s­kælvsof­re i Tyr­ki­et. Ru­mæ­ni­en, Orsova d. 12. fe­bru­ar 2023.

De vold­som­me jord­s­kælv, der ram­te Tyr­ki­et og Sy­ri­en i sid­ste uge, har ført til mas­si­ve øde­læg­gel­ser og akut be­hov for nød­hjælp. I ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger har vi fo­kus på fon­de­nes støt­te til jord­s­kælvsof­re­ne og hjæl­pe­ar­bej­det i de to lande.

Iføl­ge en nyhed på A.P. Møl­ler Fon­dens hjem­mesi­de har Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond be­slut­tet at støt­te of­re­ne for de sto­re jord­s­kælv med i alt 50 mil­li­o­ner kroner.

Tyr­kisk Rø­de Halv­må­ne og Sy­risk Rø­de Halv­må­ne får til­sam­men 25 mil­li­o­ner kro­ner. Be­vil­lin­gen gi­ves gen­nem Dansk Rø­de Kors. Støt­ten er til hu­ma­ni­tært nød­hjælps­ar­bej­de i de jord­s­kælvs­ram­te om­rå­der i beg­ge lande.

Der­u­d­over støt­ter fon­den Red Bar­net med 15 mil­li­o­ner kro­ner med vægt på hu­ma­ni­tært nød­hjælps­ar­bej­de i de ik­ke-re­ge­rings­kon­trol­le­re­de om­rå­der i Sy­ri­en, her­un­der ind­sat­ser må­l­ret­tet børn. Støt­ten om­fat­ter og­så en ind­sats i Tyr­ki­et – pri­mært med fo­kus på børn – så­som ar­bej­de med op­spor­ing af pårørende.

Dansk Flygt­nin­ge­hjælp mod­ta­ger 10 mil­li­o­ner kro­ner til hu­ma­ni­tært ar­bej­de og nød­hjælp i flygt­nin­ge­lej­re for sy­ri­ske flygt­nin­ge, be­lig­gen­de i Tyrkiet.

Akut og livsvigtig humanitær hjælp

No­vo Nor­disk Fon­den har be­vil­get i alt fem mil­li­o­ner kro­ner til det aku­t­te ar­bej­de i det nord­ve­st­li­ge Sy­ri­en. Rø­de Kors og Dansk Flygt­nin­ge­hjælp har mod­ta­get hver 2,5 mil­li­o­ner kro­ner fra fon­den til de­res ar­bej­de i regionen.

”Nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne ud­fø­rer et me­get vig­tigt ar­bej­de un­der svæ­re om­stæn­dig­he­der. Med den­ne be­vil­ling øn­sker vi at støt­te op om de ak­tu­el­le be­hov i kølvan­det på jord­s­kæl­ve­ne,” si­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for So­ci­al & Hu­ma­ni­ta­ri­an i No­vo Nor­disk Fon­den, i et op­slag på Linkedin.

Ole Kirk’s Fond har sendt 4,5 mil­li­o­ner kro­ner af­sted til Dansk Rø­de Kors og de­res hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i Tyr­ki­et og Sy­ri­en ef­ter jordskælvene.

”Sam­men med Dansk Rø­de Kors har vi etab­le­ret en ka­ta­stro­fe­pul­je. Pulj­en kan ak­ti­ve­res med me­get kort var­sel til akut og livsvig­tig hu­ma­ni­tær hjælp, når en na­tur­ka­ta­stro­fe ram­mer – og det er net­op den­ne pul­je, vi nu brin­ger i spil,” ly­der det i et op­slag på fon­dens Linkedin-side.

Dybt berørte over katastrofens omfang

Og­så Po­ul Due Jen­sens Fond be­vil­ger pen­ge til jord­s­kælvsof­re­ne i Tyr­ki­et og Sy­ri­en – i alt fi­re mil­li­o­ner kro­ner. Fon­den har be­slut­tet at sen­de en mil­li­on kro­ner til fi­re for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, som hjæl­per of­re­ne i de be­rør­te områder.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner er ICRC, In­ter­na­tio­nal Com­mi­tee of the Red Cross, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Dansk Rø­de Kors og den tyr­ki­ske NGO Ah­bap. Grund­fos i Tyr­ki­et har ud­pe­get og sam­ar­bej­der med den sidst­nævn­te or­ga­ni­sa­tion, som er en vig­tig lo­kal aktør.

”Som man­ge an­dre er vi dybt be­rør­te af si­tu­a­tio­nen i Tyr­ki­et og Sy­ri­en. Der er akut be­hov for bå­de nød­hjælp og genop­byg­ning. Vi ved, at dis­se fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner gør en enorm for­skel for de man­ge be­rør­te men­ne­sker,” si­ger Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør i Po­ul Due Jen­sens Fond i en pressemeddelelse.

Og­så Sal­ling Fon­de­ne do­ne­rer pen­ge til hjæl­pe­ar­bej­det ef­ter jord­s­kæl­vet. Da øde­læg­gel­ser­ne og de men­ne­ske­li­ge li­del­ser ef­ter jord­s­kæl­ve­ne er mas­si­ve og kal­der på om­gå­en­de støt­te, do­ne­rer Sal­ling Fon­de­ne og Sal­ling Group sam­men en mil­li­on kro­ner til Fol­kekir­kens Nødhjælp.
Pen­ge, der skal bru­ges til var­me må­l­ti­der, tæp­per og madras­ser til de men­ne­sker, som har mi­stet alt i de­res sam­men­styr­te­de bo­li­ger – og nu op­hol­der sig uden­dørs dag og nat i bi­den­de kulde.

”Tv-bil­le­der­ne vi­ser en ka­ta­stro­fe af hi­sto­risk om­fang. Vi har man­ge me­d­ar­bej­de­re i Net­to, Føtex og Bil­ka, der har rød­der, be­kend­te, ven­ner og fa­mi­lie i de be­rør­te om­rå­der. Nog­le er og har væ­ret an­sat i man­ge år, an­dre er kom­met til in­den for de se­ne­re år på flugt fra kri­gen i Sy­ri­en. Der­for be­rø­rer ka­ta­stro­fen os ek­stra me­get, og vi øn­sker at kun­ne væ­re med til at gø­re en for­skel,” ud­ta­ler Per Bank, adm. di­rek­tør i Sal­ling Group og for­mand for Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond - den ene af de to fon­de, der ejer Sal­ling Group – på Linkedin.

Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har be­slut­tet at do­ne­re 1 mio. kr. til Red Bar­nets ind­sats for de på­vir­ke­de børn og de­res familier.

Fon­dens for­mand, Per Ege­bæk Ha­ve, ud­ta­ler i for­bin­del­se med donationen:

”Dan­foss har fa­brik­ker og an­sat­te i Tyr­ki­et, og det har gjort et stort ind­tryk på al­le at se og hø­re om de man­ge of­re for jord­s­kæl­ve­ne i bå­de Tyr­ki­et og Sy­ri­en. Dan­foss' fa­ci­li­te­ter lig­ger me­re end 1000 km væk fra epi­cen­tret. Me­d­ar­bej­der­ne her er sik­re, men det er ik­ke til­fæl­det for mil­li­o­ner af be­rør­te men­ne­sker i re­gio­nen. Med den­ne ek­stra­or­di­næ­re do­na­tion fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond øn­sker vi via Red Bar­net at støt­te den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i fht. de be­rør­te børn og de­res familier.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer