Ikke Ole Kirks Fonds idé at navngive hospital efter kronprinsessen

Ole Kirks Fond har skudt 685 mio. kr. ind i byggeriet af et nyt børnehospital i København. At det sidste år i forbindelse med Kronprinsesse Marys runde fødselsdag blev besluttet at navngive hospitalet efter kronprinsessen, var på Region Hovedstaden og Rigshospitalets initiativ, understreger fondens direktør.

Ind­til for et år si­den blev det del­vist fonds­fi­nan­si­e­re­de kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn kaldt for 'Bør­ne­Ri­get'. Men kort før Kron­prin­ses­se Marys 50-års fød­sels­dag blev det of­fent­lig­gjort, at ho­spi­ta­let, som åb­ner i 2026, bli­ver opkaldt ef­ter kronprinsessen.

”Jeg er rørt og stolt over, at ho­spi­ta­let kom­mer til at bæ­re mit navn.”

Så­dan lød det fra Kron­prin­ses­se Mary i en pres­se­med­del­el­se 1. fe­bru­ar sid­ste år, da det blev of­fent­lig­gjort, at Rigs­ho­spi­ta­lets kom­men­de ho­spi­tal for børn, un­ge og gravi­de bli­ver opkaldt ef­ter kronprinsessen.

Fun­dats gi­ver or­det til fondene

Fed­ter fon­de­ne for kongehuset?

I en ar­ti­kel i dag­bla­det Po­li­ti­ken den 25. ja­nu­ar blev fle­re ud­de­len­de fon­de be­skyldt for at fed­te for de roy­a­le for at op­nå kon­ge­hu­sets gun­st. Fon­de­nes svar frem­gik ik­ke af artiklen.

Fun­dats har der­for bedt magt­for­ske­ren, CBS-lek­tor ph.d. Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, om at ud­dy­be sin kritik.

Og vi har set nær­me­re på re­la­tio­ner­ne mel­lem kon­ge­hu­set og fondene.

I en den­ne mi­ni­se­rie la­der vi nu fon­de­ne selv kom­me or­dent­ligt til or­de, så de kan for­kla­re de­res syn på de roy­a­le relationer.

For er det vir­ke­lig rig­tigt, at fon­de­ne fed­ter for kongehuset? 

I ste­det for ’Bør­ne­Ri­get’, som ind­til da hav­de væ­ret ar­bejds­tit­len på ho­spi­ta­let, kom­mer ho­spi­ta­let til at hed­de ’Mary Eliza­bet­hs Ho­spi­tal - Ri­get for børn, un­ge og gravide’.

I pres­se­med­del­el­sen fra 1. fe­bru­ar 2022 blev der ik­ke lagt skjul på, at navn­giv­nin­gen af ho­spi­ta­let ske­te i an­led­ning af Kron­prin­ses­se Marys 50-års fød­sels­dag fi­re da­ge senere.

Som Fun­dats har be­skre­vet i fle­re ar­tik­ler, hvi­ler bør­ne­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn på et øko­no­misk fun­da­ment på godt to mil­li­ar­der kro­ner qua et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, og Ole Kirks Fond, der i som­me­ren 2016 for­plig­te­de sig til at do­ne­re 600 mil­li­o­ner kro­ner til op­fø­rel­sen af prestigeprojektet.

I maj 2021 valg­te Ole Kirks Fond at gi­ve en ek­stra­do­na­tion på 85 mil­li­o­ner kro­ner for at sæt­te skub i in­nova­tions­ar­bej­det med at sik­re den op­ti­ma­le bru­gero­p­le­vel­se og bedst mu­li­ge livskva­li­tet un­der og ef­ter indlæggelsen.

Regionen og Rigshospitalets forslag

I re­la­tion til den kri­tik af fon­de­nes ’fed­te­ri’ for kon­ge­hu­set, som so­cio­log og for­sker i magt og eli­ter Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard fra CBS rej­ste i Fun­dats i sid­ste uge, har Fun­dats spurgt di­rek­tør i Ole Kirks Fond Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, hvem der kom på ide­en med at navn­gi­ve ho­spi­ta­let ef­ter kronprinsessen.

Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let var ini­ti­a­tiv­ta­ger til at navn­gi­ve ho­spi­ta­let ef­ter H.K.H Kron­prin­ses­se Mary, hvil­ket Ole Kirks Fond valg­te at imødekomme

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

”I Ole Kirks Fond har vi i sam­ar­bej­de med Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let øn­sket at bi­dra­ge til etab­le­rin­gen af et nyt, in­nova­tivt bør­ne­ho­spi­tal, der ta­ger høj­de for den sår­ba­re si­tu­a­tion, fa­mi­li­er­ne er i, når et barn bli­ver al­vor­ligt syg. Det er et vig­tigt pro­jekt for Ole Kirks Fond og de øv­ri­ge part­ne­re, da det kan bi­dra­ge til at løf­te livskva­li­te­ten mar­kant for børn og fa­mi­li­er, der be­fin­der sig i en utro­lig svær si­tu­a­tion. Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let var ini­ti­a­tiv­ta­ger til at navn­gi­ve ho­spi­ta­let ef­ter H.K.H Kron­prin­ses­se Mary, hvil­ket Ole Kirks Fond valg­te at imø­de­kom­me,” skri­ver Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær i en mail.

Ho­spi­ta­let med det roy­a­le navn for­ven­ter at åb­ne dø­re­ne for de før­ste pa­tien­ter i 2026.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer