Kæmpebevilling skævvrider ngo’ers udbytte af årets Danmarks Indsamling

Næsten en fjerdedel af pengene fra årets Danmarks Indsamling går til Unicef Fonden, som netop i år fordobler sin andel af indsamlingsresultatet. Det skyldes den interne fordelingsnøgle mellem de 12 deltagerorganisationer samt én ekstraordinær stor fondsbevilling i forbindelse med coronakrisen i regnskabsåret 2021.

Vær­ter­ne for årets Dan­marks Ind­sam­ling-show på DR: Ul­la Es­sen­drop, Ka­tri­ne Muff og Sa­ra Bro.

In­den læn­ge lø­ber der pen­ge ind på kon­to­en hos de 12 del­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­marks Indsamling.

For én af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bli­ver årets ud­byt­te mar­kant hø­je­re end nor­malt, når over­skud­det fra den år­li­ge ind­sam­ling bli­ver for­delt mel­lem ngo’erne.

Den Dan­ske Uni­cef Fond kan nem­lig glæ­de sig over me­re end en for­dob­ling af de­res an­del af over­skud­det fra ind­sam­lin­gen på godt 100 mil­li­o­ner kroner.

Det be­ty­der, at Uni­cef i år mod­ta­ger næ­sten hver fjer­de kro­ne af over­skud­det fra Dan­marks Ind­sam­ling. Om­vendt må 9 af de øv­ri­ge or­ga­ni­sa­tio­ner til gen­gæld ta­ge til tak­ke med en min­dre del af ka­gen end de fik sid­ste år (se ta­bel over or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ud­byt­te­an­de­le nedenfor).

”Hi­sto­risk har vi i Dan­marks Ind­sam­ling re­gi ik­ke set så sto­re spænd før, som vi ser i år. 2023 er ek­stra­or­di­nært, og skævvrid­nin­gen skyl­des sto­re cor­o­na-re­la­te­re­de fonds­do­na­tio­ner til Uni­cef,” si­ger for­mand og tals­per­son for Dan­marks Ind­sam­ling, Mul­le Juul Korsholm.

Donation påvirker fordelingsnøglen

Når Dan­marks Ind­sam­ling ud­be­ta­ler pen­ge til del­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne som Læ­ger uden Græn­ser, SOS Bør­ne­by­er­ne, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Fol­kekir­kens Nød­hjælp, sker det ef­ter en af­talt fordelingsnøgle.

For­de­lings­nøg­len gør, at en tred­je­del af det ind­sam­le­de be­løb bli­ver delt li­ge­ligt mel­lem de 12 or­ga­ni­sa­tio­ner, mens to tred­je­de­le for­de­les ud fra stør­rel­sen af ege­nind­sam­lin­gen hos de en­kel­te organisationer.

For Dan­marks Ind­sam­ling lig­ger or­ga­ni­sa­tio­ner­nes regn­ska­ber to år før en ind­sam­ling al­tid til grund.

For­de­lin­gen i den net­op over­stå­e­de ind­sam­ling ta­ger der­for ud­gangs­punkt i de en­kel­te or­ga­ni­sa­tio­ners ind­tæg­ter i 2021-regn­ska­ber­ne, og da Uni­cef Dan­mark net­op i 2021 slog al­le re­kor­der med ind­tæg­ter på 829 mil­li­o­ner kro­ner – sam­men­holdt med 277 mil­li­o­ner kro­ner i 2020, æn­dres for­de­lings­grund­la­get mel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner­ne markant.

Re­kor­dre­sul­ta­tet skyl­des især én me­get stor en­kelt­do­na­tion fra Le­go Fon­den på 444 mil­li­o­ner kro­ner til Uni­cefs ar­bej­de i vac­ci­ne­al­li­an­cen COVAC. Det er den stør­ste pri­vat­sek­tor­do­na­tion, som Uni­cef har mod­ta­get.

For Uni­cef Dan­mark be­ty­der det, at de­res for­de­lings­grund­lag for Dan­marks Ind­sam­ling 2023 lig­ger på 24,14 pro­cent, hvor­i­mod or­ga­ni­sa­tio­nen i 2022 modt­og 11,45 pro­cent af overskuddet.

End­nu ken­der vi ik­ke det sam­le­de ud­be­ta­lings­regn­skab for Dan­marks Ind­sam­ling 2023, men hav­de det væ­ret en til­sva­ren­de an­del i det se­ne­st of­fent­lig­gjor­te regn­skab for Dan­marks Ind­sam­ling 2021, hav­de Uni­cef Dan­mark ik­ke få­et ud­be­talt 9,8 mil­li­o­ner kro­ner, men i ste­det knap 22 mil­li­o­ner kroner.

Uni­cef har ik­ke øn­sket at med­vir­ke i den­ne ar­ti­kel og hen­vi­ser i ste­det til for­man­den for Dan­marks Ind­sam­ling, Mul­le Juul Korsholm.

Nog­le af de or­ga­ni­sa­tio­ner, der bli­ver hår­dest ramt af den ek­stra­or­di­næ­re fonds­be­vil­ling til Uni­cef Dan­mark, er Dansk Rø­de Kors, SOS Bør­ne­by­er­ne og Fol­kekir­kens Nød­hjælp. I det se­ne­ste of­fent­li­gjor­te regn­skab for 2021 hav­de de et for­de­lings­grund­lag på hen­holds­vis 17,25 pct., 12,36 pct. og 9,56 pct. – til årets ind­sam­ling får de nu hen­holds­vis 13,84, 9,57 og 6,84 procent.

Hav­de de til­sva­ren­de pro­cent­tal væ­ret gæl­den­de for over­skud­det af 2021-ind­sam­lin­gen, hav­de de tre or­ga­ni­sa­tio­ner hver få­et ud­be­talt mel­lem om­kring 2,5 og 3,1 mil­li­o­ner kro­ner mindre.

Eventuel ny model

Skævvrid­nin­gen på grund af den ek­stra­or­di­næ­re do­na­tion fra Le­go Fon­den har gi­vet an­led­ning til mur­ren i kro­ge­ne hos fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, men in­gen af dem, Fun­dats har spurgt, øn­sker at stil­le op til in­ter­view. De hen­vi­ser al­le til net­op Mul­le Juul Korsholm.

Fun­dats har spurgt hen­de, om hun ser det som en uhen­sigts­mæs­sig kon­se­kvens af for­de­lings­nøg­len, at en­kel­te me­get sto­re fonds­be­vil­lin­ger til en en­kelt or­ga­ni­sa­tion på den må­de får ind­fly­del­se på ud­byt­te­for­de­lin­gen til an­dre del­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­marks Indsamling.

”Det har si­den 2014 væ­ret et vil­kår i for­de­lings­nøg­len, at to tred­je­de­le af det ind­sam­le­de brut­to­be­løb for­de­les ef­ter or­ga­ni­sa­tio­nens an­del af det egen­sam­le­de be­løb, og at den sid­ste tred­je­del for­de­les li­ge­ligt mel­lem de 12 or­ga­ni­sa­tio­ner. Der vil gi­vet­vist al­tid væ­re for­skyd­nin­ger mel­lem or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, som kan væ­re svæ­re at ta­ge høj­de for,” skri­ver Mul­le Juul Kors­holm i et skrift­ligt svar til Fundats.

Men årets mar­kan­te for­skyd­nin­ger gi­ver an­led­ning til igen at drøf­te me­ka­nis­mer­ne bag det år­li­ge tv-dæk­ke­de ind­sam­lings­ar­ran­ge­ment, som er blev af­holdt før­ste gang i 2007.

I Dan­marks Ind­sam­lings sty­re­grup­pe er der igen­nem det sid­ste hal­ve år ble­vet talt om, hvor­vidt vi har den mest hen­sigts­mæs­si­ge fordelingsnøgle

Mul­le Juul Kors­holm – For­mand, Dan­marks Indsamling

”I Dan­marks Ind­sam­lings sty­re­grup­pe er der igen­nem det sid­ste hal­ve år ble­vet talt om, hvor­vidt vi har den mest hen­sigts­mæs­si­ge for­de­lings­nøg­le. Det har for­an­le­di­get, at vi i øje­blik­ket er i gang med en pro­ces, hvor vi ser på en even­tu­elt ny mo­del for for­de­lings­nøg­len,” fort­sæt­ter hun.

Kræver enstemmighed

Skal for­de­lings­nøg­len æn­dres, kræ­ver det enstem­mig­hed mel­lem de 12 organisationer.

”Om en æn­dring kan god­ken­des i enstem­mig­hed, vil gi­vet­vis af­hæn­ge af for­sla­get. Som for­mand for sty­re­grup­pen er mit kla­re ind­tryk dog, at samt­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner er in­ter­es­se­re­de i en fair for­de­ling, hvor der sta­dig ta­ges høj­de for den en­kel­te or­ga­ni­sa­tions ni­veau for ege­nind­sam­ling,” si­ger Mul­le Juul Korsholm.

For­de­lings­nøg­len er æn­dret en gang tid­li­ge­re. Før 2014 var for­de­lin­gen ale­ne ba­se­ret på stør­rel­sen af or­ga­ni­sa­tio­ner­nes egenindsamling.

”Det var en del af en stør­re for­ma­li­se­ring af ad­gangs­krav og for­de­lings­nøg­le. In­ten­tio­nen var ty­de­li­ge­re at af­spej­le, at det var en ind­sam­ling med fle­re par­ter,” skri­ver Mul­le Juul Korsholm.

Si­den 2014 har man så kørt med den nu­væ­ren­de for­de­lings­nøg­le, hvor to tred­je­de­le bli­ver for­delt i for­hold til or­ga­ni­sa­tio­ner­nes ege­nind­be­ta­ling, og den sid­ste tred­je­del for­de­les li­ge­ligt mel­lem de 12 parter.

Dansk Fol­ke­hjælp er den ene­ste an­den or­ga­ni­sa­tion, der øger de­res an­del. I se­ne­ste of­fent­lig­gjor­te regn­skab i 2021 modt­og de en an­del på 4,69 pro­cent - for Dan­marks Ind­sam­ling 2023 er det ste­get til 4,95 procent.

Ud over de 12 del­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner gi­ver Dan­marks Ind­sam­ling og­så pen­ge til en ræk­ke til­skud­sor­ga­ni­sa­tio­ner, som kan an­sø­ge om mak­si­mum 1.750.000 kro­ner. I år får Mis­sion Øst, Da­nish Mus­lim Aid, Dan­mis­sion, Ved­va­ren­de Ener­gi, Adra og Ca­ri­tas bi­drag fra Dan­marks Indsamling.

Bi­dra­ge­ne til de seks til­skud­sor­ga­ni­sa­tio­ner samt ud­gif­ter til blandt an­det ind­sam­lingsshow, mar­keds­fø­ring og ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter fra­træk­kes, in­den det ind­sam­le­de be­løb fra Dan­marks Ind­sam­ling 2023 for­de­les mel­lem de 12 organisationer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer