Annoncespot_img

Bitten & Mads Clausens Fond: Kongefamilies tilknytning til Schackenborg er til fælles gavn

Når Schackenborg Fonden har som ét af sine formål at sikre Prins Joachim og hans familie gratis ophold på Schackenborg Slot, er det for at fastholde en historisk tradition – og ordningen er til ”fælles gavn”, mener direktøren i Bitten & Mads Clausens Fond Lars Tveen. Han afviser, Danfoss-fonden forsøger at give det danske kongehus særligt favorable vilkår. Også Ole Kirks Fond betoner det ”traditionsrige forhold mellem kongefamilien og lokalområdet”.

Ét af Scha­ck­en­borg Fon­dens for­mål er at gi­ve Prins Jo­a­chim og an­dre med­lem­mer af kon­ge­fa­mi­li­en mu­lig­hed for lej­lig­heds­vi­se op­hold på Scha­ck­en­borg Slot. Af­ta­len be­græn­ser sig til en en­kelt fløj af slot­tet, un­der­stre­ger di­rek­tør Lars Tve­en fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Da den al­men­nyt­ti­ge, er­hvervs­dri­ven­de fond Scha­ck­en­borg Fon­den blev stif­tet i som­me­ren 2014 og over­tog Scha­ck­en­borg Slot og det der­til­hø­ren­de land­brug, sør­ge­de de fi­re stif­te­re, Prins Jo­a­chim, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond, Ole Kirks Fond og Ec­co Hol­ding, for at sik­re den kon­ge­li­ge fa­mi­lie gra­tis frem­ti­di­ge op­hold på slot­tet i Møgeltønder.

Ét af fon­dens fi­re for­mål er så­le­des 'at gi­ve De­res Kon­ge­li­ge Højhe­der Prins Jo­a­chim og Prin­ses­se Ma­rie, Prins Jo­a­chims ef­ter­kom­me­re samt an­dre med­lem­mer af den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie mu­lig­hed for lej­lig­heds­vi­se op­hold på Schackenborg.'

Fun­dats gi­ver or­det til fondene

Fed­ter fon­de­ne for kongehuset?

I en ar­ti­kel i dag­bla­det Po­li­ti­ken den 25. ja­nu­ar blev fle­re ud­de­len­de fon­de be­skyldt for at fed­te for de roy­a­le for at op­nå kon­ge­hu­sets gun­st. Fon­de­nes svar frem­gik ik­ke af artiklen.

Fun­dats har der­for bedt magt­for­ske­ren, CBS-lek­tor ph.d. Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, om at ud­dy­be sin kritik.

Og vi har set nær­me­re på re­la­tio­ner­ne mel­lem kon­ge­hu­set og fondene.

I en den­ne mi­ni­se­rie la­der vi nu fon­de­ne selv kom­me or­dent­ligt til or­de, så de kan for­kla­re de­res syn på de roy­a­le relationer.

For er det vir­ke­lig rig­tigt, at fon­de­ne fed­ter for kongehuset?

I Fun­dats i sid­ste uge blev Scha­ck­en­borg Fon­dens ge­ne­rø­si­tet over for kon­ge­fa­mi­li­en frem­hæ­vet som ét af ek­semp­ler­ne på ga­ver, sponsora­ter og do­na­tio­ner fra sto­re dan­ske fon­de til det dan­ske kon­ge­hus, der kan op­li­stes fra de se­ne­re år.

Én af lan­dets før­en­de for­ske­re i magt og eli­ter, so­cio­log og lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), der er for­fat­ter til bo­gen ’Mag­te­li­ten – hvor­dan 423 dan­ske­re sty­rer lan­det’, var hård i sin vur­de­ring af fon­de­nes ageren.

”At ’fed­te’ er ik­ke et pænt ord at bru­ge, men jeg sy­nes, det i det­te til­fæl­de er me­get dæk­ken­de. Der er et stort øn­ske om at ’plea­se’ kon­ge­hu­set, hvis man skal si­ge det på en pæ­ne­re må­de end at ’fed­te’. Pen­ge­ne sid­der løst hos fle­re af de sto­re fon­de, når det er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig. Og når man så sam­ti­dig hu­sker på, at fon­de skal væ­re al­men­nyt­ti­ge, må man si­ge, at det er en­dog me­get svært at se, at nog­le af de her be­vil­lin­ger kom­mer al­men­vel­let vold­somt til gavn,” sag­de Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard blandt andet.

Værdifuldt besøgsmål

Men bå­de di­rek­tør Lars Tve­en fra Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og di­rek­tør Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær fra Ole Kirks Fond af­vi­ser, at der er no­get odi­øst i for­må­let om gra­tis roy­a­le op­hold på slottet.

”Prins Jo­a­chim, Ole Kirks Fond, Ec­co Hol­ding og Bit­ten & Mads Clau­sens Fond pri­mæ­re for­mål med at stif­te Scha­ck­en­borg Fon­den var at sik­re, at en hi­sto­risk byg­ning i vo­res lo­ka­l­om­rå­de for­blev på dan­ske hæn­der og kun­ne om­dan­nes til et vær­di­fuldt be­søgs­mål for be­sø­gen­de og turi­ster. Af­ta­len med kon­ge­fa­mi­li­en om lej­lig­heds­vi­se op­hold på Scha­ck­en­borg be­græn­ser sig til en en­kelt fløj af slot­tet, men er ik­ke de­sto min­dre en må­de, hvor­på der kan fast­hol­des en hi­sto­risk tra­di­tion for ste­det og for Søn­derjyl­land,” si­ger Lars Tveen.

Dan­foss-fon­dens di­rek­tør po­in­te­r­er, at kon­ge­fa­mi­li­ens til­knyt­ning til om­rå­det be­ty­der me­get i græn­selan­det og i Sønderjylland.

Bit­ten & Mads Clau­sen Fond har ik­ke som er­klæ­ret for­mål at sør­ge for fa­vorab­le vil­kår for det dan­ske kongehus

Lars Tve­en – Di­rek­tør, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

”Det er så­le­des, set med fon­dens øj­ne, til fæl­les gavn, at Scha­ck­en­borg Slot fort­sæt­ter med at ha­ve en til­knyt­ning til med­lem­mer­ne af den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie,” un­der­stre­ger Lars Tve­en og fortsætter:

“Bit­ten & Mads Clau­sen Fond har ik­ke som er­klæ­ret for­mål at sør­ge for fa­vorab­le vil­kår for det dan­ske kon­ge­hus, men er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der vir­ker til gavn for Dan­foss og det lo­ka­l­om­rå­de, virk­som­he­den er for­ank­ret i. Scha­ck­en­borg Slot er del af det ar­bej­de, for­di det lig­ger i Søn­derjyl­land. Her ind­går slot­tet i et bre­de­re fo­kus på at gø­re lands­de­len at­trak­tiv for virk­som­he­der, bo­sæt­ning, ud­dan­nel­ser og turi­ster,” si­ger Lars Tveen.

I en kort­fat­tet mail be­to­ner Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær, at det pri­mæ­re for­mål med stif­tel­sen af Scha­ck­en­borg Fon­den i 2014 var at ”be­va­re en kul­tur­hi­sto­risk vig­tig bygning”.

”Sam­ti­dig blev ho­ved­par­ten af om­rå­det om­dan­net til et be­søgs­mål for of­fent­lig­he­den og turi­ster. Kon­ge­fa­mi­li­ens mu­lig­hed for lej­lig­heds­vist at op­hol­de sig i én en­kelt fløj af Scha­ck­en­borg slot­tet gav sam­ti­dig mu­lig­hed for at vi­dere­fø­re det tra­di­tions­ri­ge for­hold mel­lem kon­ge­fa­mi­li­en og lo­ka­l­om­rå­det,” ly­der det fra Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær i et sam­men­fat­tet svar på en ræk­ke spørgs­mål fra Fundats.

Professionel relation til kongehuset

Iføl­ge Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard er den pri­mæ­re år­sag til fon­de­nes ’fed­te­ri’ for kon­ge­hu­set den sym­bol­ske an­er­ken­del­se og blåstem­pling, som en nær re­la­tion til de roy­a­le fø­rer med sig.

”Re­la­tio­nen gør, at den på­gæl­den­de fond får yder­li­ge­re ad­gang til be­stem­te net­værk og og­så sær­ligt sym­bol­ske net­værk, hvil­ket kan be­ty­de, at man for ek­sem­pel bli­ver in­vi­te­ret, når der er stats­be­søg og nytårs­taf­fel. Sam­ti­dig kom­mer fon­den på ra­da­ren hos an­dre som én, der er vig­tigt og skal ta­ges hen­syn til frem for an­dre fon­de uden en til­sva­ren­de re­la­tion til kon­ge­hu­set,” for­kla­re­de Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard blandt an­det i Fun­dats i sid­ste uge.

Der er ta­le om en pro­fes­sio­nel re­la­tion, hvor be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til hver en tid er selv­be­stem­men­de om­kring si­ne uddelinger

Lars Tve­en – Di­rek­tør, Bit­ten & Mads Clau­sens Fond

På spørgs­må­let om, hvor­dan han vil be­skri­ve re­la­tio­nen mel­lem Bit­ten & Mads Clau­sens Fond og kon­ge­hu­set, sva­rer Lars Tveen:

”Der er ta­le om en pro­fes­sio­nel re­la­tion, hvor be­sty­rel­sen i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond til hver en tid er selv­be­stem­men­de om­kring si­ne ud­de­lin­ger, og ba­se­rer dis­se på et over­ord­net fo­kus om at gav­ne lands­de­len og der­i­gen­nem Dan­foss A/S.”

Han til­fø­jer, at det i Søn­derjyl­land har en hi­sto­risk og til­knyt­nings­mæs­sig be­tyd­ning, at kon­ge­hu­set sta­dig kom­mer i området.

”Det gør sig blandt an­det gæl­den­de ved Grå­sten Slot, som er et ek­sem­pel på en fin sa­mek­si­stens mel­lem kon­ge­hus og lo­ka­l­om­rå­de. Ved Grå­sten slot er der – li­ge­som ved Scha­ck­en­borg – ad­gang for of­fent­lig­he­den til de­le af slot­tet, til par­ker­ne og den kon­ge­li­ge køk­ken­ha­ve. Som et kon­kret og prak­tisk ek­sem­pel på en al­men­nyt­tig ak­ti­vi­tet på Grå­sten Slot kan des­u­den næv­nes, at Den Kon­ge­li­ge Køk­ken­ha­ve sam­ar­bej­der med so­ci­alp­sy­ki­a­tri­en i Søn­der­borg Kom­mu­ne, som via den be­skyt­te­de be­skæf­ti­gel­se ’Vækst­hu­set’ la­der bor­ge­re med psy­ko­lo­gi­ske li­del­ser og ud­for­drin­ger ar­bej­de ved Grå­sten Slot med støt­te fra so­ci­al­pæ­da­go­ger,” si­ger Lars Tveen.

På sam­me må­de var det iføl­ge Lars Tve­en helt na­tur­ligt for Bit­ten & Mads Clau­sens Fond i for­bin­del­se med stif­tel­sen af Scha­ck­en­borg Fon­den sam­men med de øv­ri­ge par­ter at gå i di­a­log med kon­ge­hu­set om en ”gen­si­dig an­ven­del­se, der gav­ner al­le in­vol­ve­re­de, og som byg­ger vi­de­re på den tra­di­tion for sa­mek­si­stens, som man i Søn­derjyl­land har med det dan­ske kongehus”.

Engagement grundet historisk DNA i grænselandet

- Iføl­ge Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard ”sid­der pen­ge­ne løst hos fle­re af de fon­de, der egent­lig skul­le væ­re al­men­nyt­ti­ge, når der er no­get, kon­ge­hu­set øn­sker sig”. Han bru­ger ud­tryk­ket, at man­ge fon­de ”fed­ter for” og har et stort øn­ske om at ”plea­se” kon­ge­hu­set. Kan du føl­ge ham i dén opfattelse? 

”Bit­ten & Mads Clau­sens Fond er ik­ke en al­men­nyt­tig fond, men der­i­mod en er­hvervs­dri­ven­de fond, der ar­bej­der selv­stæn­digt og uaf­hæn­gigt af an­dre hen­syn end de, der ind­går i fon­dens for­måls­be­stem­mel­se,” sva­rer Lars Tveen.

- Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard me­ner, at ri­si­ko­en for fon­de­ne ved at gi­ve ga­ver og sær­li­ge vil­kår til kon­ge­hu­set og dets med­lem­mer er, at det dels kan fø­re til ny po­li­tisk fo­kus på fon­de­nes skat­te­vil­kår, dels at det kan prik­ke til nog­le dan­ske­res ret­fær­dig­heds­fø­lel­se og der­med svæk­ke fon­de­nes le­gi­ti­mi­tet. Kan du føl­ge ham i dén vurdering?

”Bit­ten & Mads Clau­sens Fonds en­ga­ge­ment i Scha­ck­en­borg Fon­den er grun­det vo­res hi­sto­ri­ske DNA i græn­selan­det, og in­ve­ste­rin­ger i slot­tet har fo­kus på at øge at­trak­ti­vi­te­ten og til­gæn­ge­lig­he­den for be­sø­gen­de og turi­ster. Fon­dens syn på ud­vik­lin­gen af Scha­ck­en­borg Fon­den har så­le­des me­get lidt at gø­re med kon­ge­fa­mi­li­en, og me­get at gø­re med øn­sket om at ska­be ud­vik­ling og vær­di til en hi­sto­risk og vær­di­fuld at­trak­tion i vo­res egn. Ud­byg­ning af turi­stop­le­vel­sen i Mø­geltøn­der og ved Scha­ck­en­borg Slot kom­mer, li­ge­som pro­jek­ter­ne i Tøn­der Mar­sken og Va­de­ha­vet, he­le lands­de­len til go­de,” un­der­stre­ger di­rek­tø­ren i Bit­ten & Mads Clau­sens Fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer