Magtforsker: Fondene får ting til at ske, som ellers ikke ville være sket

Fondenes indflydelse er eksploderet, siden den første Magtudredning kortlagde magtens fordeling i Danmark i 2003. Nu skal Magtudredning 2.0 på ny tage mål af landets indflydelsesrige aktører, og Novo Nordisk Fondens nye satsning inden for kernekraft er ifølge sociolog Christoph Houman Ellersgaard et klasseeksempel på, hvordan de store fonde egenhændigt kan sætte en dagsorden.

Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard er blandt de for­ske­re, som del­ta­ger ved en wor­ks­hop, som for­sker­hol­det bag den kom­men­de Magtud­red­ning 2.0 af­hol­der i be­gyn­del­sen af 2024.

Fon­de­nes rol­le i Dan­mark er un­der­be­lyst, og forsk­nin­gen bør bi­dra­ge til at be­ly­se fon­de­nes ind­fly­del­se og ska­be gro­bund for en of­fent­lig de­bat. Det si­ger Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, so­cio­log og lek­tor ved CBS og for­sker i mag­te­li­tens netværk.

"Vi mang­ler no­get vi­den om, hvad fon­de­ne re­elt be­ty­der i Dan­mark. Og en de­bat om, hvor­dan fon­de­ne skal re­gu­le­res og hånd­te­res," si­ger han.

Han er blandt de for­ske­re, som kom­mer til at del­ta­ge ved den wor­ks­hop, som for­sker­hol­det bag den kom­men­de Magtud­red­ning 2.0 af­hol­der ef­ter nytår. Her har lan­dets for­ske­re få­et en åben in­vi­ta­tion til at bi­dra­ge med de­res in­put til, hvad en ud­red­ning om de øko­no­misk magt­ful­de ak­tø­rer skal belyse.

Magtud­red­nin­gen 2.0, som blev be­slut­tet af Fol­ke­tin­get sid­ste år, skal li­ge­som Magtud­red­nin­gen fra 2003 kort­læg­ge det dan­ske de­mo­kra­ti, det po­li­ti­ske sy­stem og mag­tens for­de­ling i Dan­mark. Og ik­ke mindst på fon­de­nes om­rå­de er der sket me­get i de mel­lem­lig­gen­de år.

"Da den sid­ste magtud­red­ning blev of­fent­lig­gjort i 2003, var fon­de­ne slet ik­ke en ak­tør i forsk­nings­ver­de­nen el­ler kul­tu­ren på sam­me må­de, som de er i dag," si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

Mere end bare forskning

Han er en af de for­ske­re, som al­le­re­de i juli her i Fun­dats ar­gu­men­te­re­de for, at den kom­men­de magtud­red­ning og­så skal om­fat­te lan­dets fonde.

Den­gang var det sta­dig usik­kert, om fon­de­ne vil­le kom­me til at ind­gå i det stor­sti­le­de forsk­nings­pro­jekt. Men i sep­tem­ber of­fent­lig­gjor­de den for­sker­grup­pe, som skal le­de ar­bej­det med en op­da­te­ret magtud­red­ning, de­res ud­kast til en pro­jekt­plan.

Da den sid­ste magtud­red­ning blev of­fent­lig­gjort i 2003, var fon­de­ne slet ik­ke en ak­tør i forsk­nings­ver­de­nen el­ler kul­tu­ren på sam­me må­de, som de er i dag.

Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard – lek­tor, CBS

Her er fon­de­nes ind­fly­del­se på forsk­nings­om­rå­det nævnt. Og for ny­lig for­tal­te An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet og en del af forsk­nings­le­del­sen bag pro­jek­tet, at Magtud­red­nin­gen 2.0 og­så skal be­ly­se de dan­ske fon­des rol­le i et langt bre­de­re per­spek­tiv end blot forskningsområdet.

"Der er sket en ud­vik­ling i takt med, at de virk­som­he­der, fon­de­ne ejer, er ble­vet stør­re og me­re vær­di­ful­de, og at der i øv­rigt er kom­met fle­re fon­de til," si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

"Fon­de­ne har bå­de magt i kraft af de­res net­værk og gan­ske sim­pelt og­så i kraft af de mid­ler, de ud­de­ler. De får ting til at ske, som el­lers ik­ke vil­le væ­re sket. Og nog­le gan­ge på be­kost­ning af ting, som el­lers kun­ne væ­re sket," si­ger han.

Uformel magt

Det er An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz, der har an­sva­ret for den del af magtud­red­nin­gen, der hand­ler om fon­de. De skal ind­gå i spørgs­må­let om hvil­ken po­li­tisk rol­le, øko­no­misk magt­ful­de ak­tø­rer så­som sto­re virk­som­he­der, pri­va­te fon­de og an­dre er­hvervs­in­ter­es­ser spil­ler i det 21. år­hund­re­de. Hun skal i ja­nu­ar væ­re vært for den wor­ks­hop i ja­nu­ar, hvor lan­dets for­ske­re kan bi­dra­ge med de­res in­put til den del af magtud­red­nin­gen, der hand­ler om de øko­no­misk magt­ful­de aktører.

Ik­ke mindst vil der bli­ve lagt vægt på de øko­no­misk magt­ful­de ak­tø­rers ind­fly­del­se på den po­li­ti­ske dags­or­den og po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Og som An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz har på­pe­get, kan fon­de­nes ind­fly­del­se bli­ve van­ske­lig at kort­læg­ge, idet den of­te ud­spil­ler sig i kulis­sen. Det hand­ler blandt an­det om de ufor­mel­le kon­tak­ter mel­lem fon­de­nes le­del­ser og po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg, som An­ne Skor­kjær Bin­der­krantz for­kla­re­de i sid­ste uge.

Fon­de­ne har alt­så en mu­lig­hed for at kort­slut­te de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger, hvis de ud­de­ler pen­ge i an­dre ret­nin­ger end politikerne.

Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard – lek­tor, CBS

Men di­a­lo­gen med po­li­ti­ker­ne ud­gør kun en del af den må­de, fon­de­nes ind­fly­del­se kom­mer til ud­tryk, si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

"Må­ske skal man i vir­ke­lig­he­den tæn­ke bre­de­re på fon­de­nes magt," si­ger han og pe­ger som ek­sem­pel på, at No­vo Nor­disk Fon­den i ju­ni med­del­te, at fon­den af­sæt­ter 120 mil­li­o­ner til forsk­ning i ker­ne­kraft. En sag, som fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og­så i de­bat­ind­læg har gjort sig til tals­mand for.

"Det er jo ik­ke nød­ven­dig­vis så­dan, at fon­de­ne går di­rek­te ind og på­vir­ker po­li­ti­ker­ne. Men når nu No­vo Nor­disk Fon­den snart smi­der vold­somt man­ge pen­ge i forsk­ning og in­nova­tion in­den for ker­ne­kraft, så be­ty­der det for det før­ste, at der bli­ver an­sat nog­le eks­per­ter, som sand­syn­lig­vis er me­re ker­ne­kraft­be­gej­stre­de end en del an­dre for­ske­re i Dan­mark," si­ger Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

"De for­ske­re kom­mer jo sand­syn­lig­vis til at fyl­de me­re i den of­fent­li­ge de­bat, end de el­lers vil­le ha­ve gjort. Og der kom­mer og­så til at væ­re en bu­si­nes­sca­se for dan­ske virk­som­he­der, som for­føl­ger mål in­den for ker­ne­kraft," si­ger han:

"Der­med har vi en fond, som sæt­ter he­le den in­fra­struk­tur op, som i sid­ste en­de kan gø­re, at det plud­se­lig gi­ver me­ning for den dan­ske stat at in­ve­ste­re i atom­kraft. Po­li­tik hand­ler om hvil­ke om­rå­der, der skal ha­ve mid­ler. Men fon­de­ne har alt­så en mu­lig­hed for at kort­slut­te de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­rin­ger, hvis de ud­de­ler pen­ge i an­dre ret­nin­ger end politikerne."

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer