Ar­tik­ler tag­get med:

Danmarks Indsamling

’Gode Gerninger’ på udkig efter Ole Kirks Fonds afløser

Børn uden hjem er te­ma­et for Dan­marks Ind­sam­ling 2018. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bag ind­sam­lin­gen sø­ger nu ef­ter en ny fond el­ler virk­som­hed, som vil af­lø­se Ole Kirks Fonds man­ge­åri­ge støt­te til ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ten ’go­de gerninger’.

Fonde booster Danmarks Indsamling

Næ­sten en tien­de­del af re­sul­ta­tet ved sid­ste års Dan­marks Ind­sam­ling kom fra ud­de­len­de fon­de. Støt­ten fra fon­de­ne sen­der et stærkt sig­nal, for­di al­men­nyt­ti­ge fon­de ge­ne­relt ny­der høj an­se­el­se og har stor tro­vær­dig­hed i sam­fun­det. Der­for træk­ker fon­de­nes op­bak­ning fle­re bi­drag med sig ind på bund­linj­en, si­ger tals­mand for Dan­marks Ind­sam­ling 2016.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…