Ugens uddelinger: Fonde i gavehumør på tærsklen til jul

Julen sætter sit præg på ugens udvalgte uddelinger fra fondsverdenen, der omfatter julehjælp fra Poul Due Jensens Fond til fire organisationer, penge fra KFI Erhvervsdrivende Fond til mindst 160 lokale juleinitiativer og en tidlig julegave fra Spar Nord Fonden og Fonden Mødrehjælpen til 60 familier i Helsingør. Novo Nordisk Fonden er klar med penge til Danmarks Indsamling 2021 og til et nyt register over danskernes familierelationer.

Frelsens Hærs juleuddeling i 2019 (foto: Frelsens Hær)
Po­ul Due Jen­sens Fond gi­ver i år to mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp. Pen­ge­ne for­de­les med en halv mil­li­on kro­ner til Frel­sens Hær, Fon­den Mødre­hjæl­pen, Rø­de Kors og de hjem­lø­ses or­ga­ni­sa­tion Sand. Bil­le­det er fra Frel­sens Hærs juleud­de­ling i 2019 (fo­to: Frel­sens Hær).

Ju­len er ik­ke kun hjer­ter­nes fest – det er og­så den tid på året, hvor en ræk­ke fon­de åb­ner kas­sen for at hjæl­pe nog­le af de man­ge, for hvem høj­ti­den rent øko­no­misk kan væ­re et uover­sti­ge­ligt bjerg. Og nu, hvor ka­len­de­ren si­ger de­cem­ber, sæt­ter ju­le­hjæl­pen da og­så sit præg på den ugent­li­ge over­sigt over et ud­pluk af ud­de­lin­ger­ne fra fondssektoren.

Vi star­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, som i år gi­ver to mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp. Pen­ge­ne for­de­les med en halv mil­li­on kro­ner til Frel­sens Hær, Fon­den Mødre­hjæl­pen, Rø­de Kors og de hjem­lø­ses or­ga­ni­sa­tion Sand.

Iføl­ge fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond har cor­ona­kri­sen gjort be­ho­vet for ju­le­hjælp større.

”Når al­le an­dre ryk­ker sam­men i de op­ly­ste stu­er, bli­ver det ek­stra svært at væ­re barn i en af Dan­marks fat­tig­ste fa­mi­li­er. I ly­set af cor­ona­kri­sen er det vo­res for­nem­mel­se, at be­ho­vet for ju­le­hjælp kun er vok­set si­den sid­ste år, og der­for er vi rig­tig gla­de for at kun­ne støt­te fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som gør en kæm­pe for­skel for Dan­marks ud­sat­te i ju­len," si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

I Sand, som er ny på li­sten over mod­ta­ge­re af Po­ul Due Jen­sens Fonds ju­le­check, be­teg­ner ga­de­re­præ­sen­tant og med­lem af lo­ka­l­ud­val­get i ho­ved­sta­den Da­ni­el Høy­bye ju­le­hjæl­pen til de hjem­lø­se som en ”livsvig­tig hjælp.”

I de kol­de må­ne­der bli­ver det ek­stra dyrt at væ­re hjemløs.

Da­ni­el Høy­bye – med­lem af lo­ka­l­ud­val­get i ho­ved­sta­den, Sand

"I de kol­de må­ne­der bli­ver det ek­stra dyrt at væ­re hjem­løs. Du kan jo ik­ke sæt­te dig ind på en café for at få var­men uden at kø­be no­get, og her i cor­o­na­ti­den er det og­så ek­stra svært at tje­ne pen­ge ved at sæl­ge Hus For­bi, for­di der er fær­re mu­lig­he­der for at mø­de folk ved su­per­mar­ke­der og an­dre knu­de­punk­ter," si­ger Da­ni­el Høybye.

De hjem­lø­se i Dan­mark kan se frem til at mod­ta­ge et ga­ve­kort i stør­rel­ses­or­de­nen 300-400 kro­ner, som kan bru­ges til at kø­be ju­le­ga­ver el­ler ju­lemad for. Ga­ve­kor­te­ne ud­de­les gen­nem Sands lo­ka­le ud­valg, via natca­fe­er og her­ber­ger samt på gadeplan.

KFI Erhvervsdrivende Fond støtter lokale initiativer

Ple­je­hjem, bør­ne­hjem, lo­ka­le af­de­lin­ger af Rø­de Kors, kir­ker og han­dels­stands­for­e­nin­ger over he­le lan­det er blandt mod­ta­ger­ne af det­te års ju­le­hjælp fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som ud­de­les af de frie køb­mænd i blandt an­det Me­ny, Spar og Re­ma 1000.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har af­sat en pul­je på fem mil­li­o­ner kro­ner, som ud­de­les via po­r­tio­ner på op til 25.000 kro­ner af køb­mæn­de­ne rundt i Danmark.

Det er ble­vet ty­de­ligt her un­der cor­o­na­pan­de­mi­en, at den lo­ka­le køb­mand har en cen­tral rol­le i lokalsamfundene.

Ma­rie Scott Po­ul­sen – ud­de­lings­chef, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

Si­den pulj­en blev åb­net den 1. novem­ber, er der ind­lø­bet fle­re end 160 an­søg­nin­ger. Geo­gra­fisk top­per køb­mænd fra Nord­jyl­land li­sten med 43 ansøgninger.

”Det er ble­vet ty­de­ligt her un­der cor­o­na­pan­de­mi­en, at den lo­ka­le køb­mand har en cen­tral rol­le i lo­kal­sam­fun­de­ne, der man­ge ste­der fort­sat er be­rørt af si­tu­a­tio­nen. Der­for har vi valgt at lan­ce­re en ud­de­lings­pul­je, hvor frie køb­mænd kan an­sø­ge om op til 25.000 kro­ner til vel­gø­ren­de ju­le­for­mål el­ler lo­kal ju­le­hyg­ge,” si­ger Ma­rie Scott Po­ul­sen, der er ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, i en pressemeddelelse.

Si­den 2014 har KFI ud­delt cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner til købmændene.

Spar Nord Fonden hjælper familier i Helsingør

I Hels­in­gør fik 60 øko­no­misk træng­te hels­ingor­a­ne­re – bå­de en­kelt­per­so­ner og fa­mi­li­er – for­le­den en tid­lig ju­le­ga­ve af Spar Nord Fon­den i sam­ar­bej­de med Fon­den Mødre­hjæl­pen. Det ske­te, da der blev over­rakt 60 ga­ve­kort til en vær­di af 400 kro­ner, som kan bru­ges i by­ens butikker.

”Det her gør vir­ke­lig en stor for­skel hos bor­ger­ne, der mod­ta­ger ga­ve­kor­te­ne. 400 kro­ner er rig­tig man­ge pen­ge for dem,” si­ger Kir­sten Kis­smey­er, der var med til at stif­te Mødre­hjæl­pen i Hels­in­gør, til Hels­in­gør Dagblad.

Kir­sten Kis­smey­er har selv væ­ret med til at ud­væl­ge de 60 en­kelt­per­so­ner og familier.

”Det er en ga­ve fra him­len, vir­ker det til. Til­ba­ge­mel­din­ger­ne fra dem, jeg har skre­vet til, har vir­ke­lig be­kræf­tet mig i, at ga­ver­ne fal­der rig­tigt,” si­ger hun til avisen.

Gode gerninger giver penge til børn i Syrien

Fra ju­le­ga­ve­kort i Hels­in­gør fort­sæt­ter rund­t­u­ren til No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den støt­ter 2021-ud­ga­ven af Dan­marks Indsamling.

Det sker via DR Ra­masjangs ’Go­de Ger­nin­ger’, hvor børn i Dan­mark gør go­de ger­nin­ger til gavn for an­dre. No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter ind­sam­lin­gen med 20 kro­ner per god ger­ning. Pen­ge­ne går til krigs­ram­te børn og un­ge i Syrien.

’Go­de Ger­nin­ger’ har tid­li­ge­re år ak­ti­ve­ret op mod 100.000 dan­ske børn og un­ge til gavn for an­dre børn i ver­dens fat­tig­ste lande.

Der­for er det rig­tigt godt, at No­vo Nor­disk Fon­den nu og­så vil be­løn­ne de­res flid til for­del for jæv­nal­dren­de, der ik­ke har de sam­me mu­lig­he­der som dan­ske børn.

Mul­le Juul Kors­holm – for­mand, Dan­marks Indsamling

”Det er af stor be­tyd­ning for Dan­marks Ind­sam­ling, at dan­ske børn har en kon­kret mu­lig­hed for at væ­re en del af ind­sam­lin­gen. De kan ik­ke som voks­ne gi­ve pen­ge, men de kan gi­ve de­res tid og de­res ind­sats. Der­for er det rig­tigt godt, at No­vo Nor­disk Fon­den nu og­så vil be­løn­ne de­res flid til for­del for jæv­nal­dren­de, der ik­ke har de sam­me mu­lig­he­der som dan­ske børn,” si­ger for­mand for Dan­marks Ind­sam­ling, Mul­le Juul Kors­holm, i en pressemeddelelse.

En god ger­ning kan for ek­sem­pel væ­re at gå ud med af­fal­det for na­bo­en, luf­te mor­mors hund, kø­re med ind­købs­vog­nen for kun­der­ne i et su­per­mar­ked el­ler va­ske SFO’ens le­ge­tøj. Hver gang, der gø­res en god ger­ning, føl­ger en do­na­tion på 20 kro­ner fra No­vo Nor­disk Fonden.

”No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter op om ’Go­de Ger­nin­ger’, for­di ind­sam­lin­gen sæt­ter fo­kus på den al­vor­li­ge flygt­nin­ge­kri­se i Sy­ri­en, hvor 11 mil­li­o­ner men­ne­sker er flyg­tet fra de­res hjem og har be­hov for hu­ma­ni­tær hjælp. Covid-19-kri­sen har gjort ind­sat­sen end­nu me­re nød­ven­dig,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fonden.

DR Ra­masjang igang­sæt­ter ind­sam­lin­gen midt i ja­nu­ar, og den kul­mi­ne­rer med et tv-show lør­dag den 6. fe­bru­ar på DR1.

Penge til nyt register over danskernes familierelationer

I en helt an­den bold­ga­de har No­vo Nor­disk Fon­den net­op be­vil­get 38 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling af et nyt så­kaldt mul­ti­ge­ne­ra­tions­re­gi­ster over dan­sker­nes fa­mi­li­e­re­la­tio­ner si­den 1920.

Pro­jek­tet ud­fø­res af Rigs­ar­ki­vet ved hjælp af kun­stig in­tel­li­gens til læs­ning af kir­kebø­ger. Re­gi­stret vil kun­ne gi­ve stør­re ind­sigt i, hvor­dan ar­ve­li­ge og fa­mi­liæ­re for­hold på­vir­ker blandt an­det sund­hed og den so­ci­a­le livsbane.

Re­gi­stret vil styr­ke mu­lig­he­der­ne for at be­dri­ve sund­heds- og so­cioø­ko­no­misk forsk­ning på tværs af bre­de­re familierelationer.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

”Det er fan­ta­stisk, at No­vo Nor­disk Fon­den med sin sto­re do­na­tion gør det mu­ligt at åb­ne et nyt ka­pi­tel i vo­res sund­heds­forsk­ning. Med det nye mul­ti­ge­ne­ra­tions­re­gi­ster vil for­ske­re kun­ne stu­de­re da­ta og fæ­no­me­ner over fle­re ge­ne­ra­tio­ner. Der­med får vi ny vi­den og re­sul­ta­ter, som ik­ke er set før in­den for sund­heds­forsk­ning, og di­gi­ta­li­se­rin­gen gør det sam­ti­dig let­te­re at bru­ge den nye vi­den og in­for­ma­tion i lang tid frem­over," si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, po­in­te­r­er, at det er fon­dens øn­ske at bi­dra­ge til at øge vær­di­en af de dan­ske sund­heds­re­gi­stre og sam­ti­dig løf­te da­ta­forsk­ning og forsk­nin­gen in­den for kun­stig intelligens.

”Re­gi­stret vil styr­ke mu­lig­he­der­ne for at be­dri­ve sund­heds- og so­cioø­ko­no­misk forsk­ning på tværs af bre­de­re fa­mi­li­e­re­la­tio­ner. Der­u­d­over in­de­hol­der ud­vik­lin­gen af nye al­go­rit­mer in­den for kun­stig in­tel­li­gens til læs­ning af de hånd­skrev­ne kir­kebø­ger et stort po­ten­ti­a­le for se­ne­re og­så at kun­ne an­ven­des til at di­gi­ta­li­se­re an­dre hi­sto­ri­ske da­ta­kil­der i Rigs­ar­ki­vet el­ler an­dre ste­der,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer