Ugens uddelinger: Fonde i gavehumør på tærsklen til jul

Ju­len sæt­ter sit præg på ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­ver­de­nen, der om­fat­ter ju­le­hjælp fra Po­ul Due Jen­sens Fond til fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, pen­ge fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond til mindst 160 lo­ka­le ju­le­i­ni­ti­a­ti­ver og en tid­lig ju­le­ga­ve fra Spar Nord Fon­den og Fon­den Mødre­hjæl­pen til 60 fa­mi­li­er i Hels­in­gør. No­vo Nor­disk Fon­den er klar med pen­ge til Dan­marks Ind­sam­ling 2021 og til et nyt re­gi­ster over dan­sker­nes familierelationer.

Frelsens Hærs juleuddeling i 2019 (foto: Frelsens Hær)
Po­ul Due Jen­sens Fond gi­ver i år to mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp. Pen­ge­ne for­de­les med en halv mil­li­on kro­ner til Frel­sens Hær, Fon­den Mødre­hjæl­pen, Rø­de Kors og de hjem­lø­ses or­ga­ni­sa­tion Sand. Bil­le­det er fra Frel­sens Hærs juleud­de­ling i 2019 (fo­to: Frel­sens Hær).

Ju­len er ik­ke kun hjer­ter­nes fest – det er og­så den tid på året, hvor en ræk­ke fon­de åb­ner kas­sen for at hjæl­pe nog­le af de man­ge, for hvem høj­ti­den rent øko­no­misk kan væ­re et uover­sti­ge­ligt bjerg. Og nu, hvor ka­len­de­ren si­ger de­cem­ber, sæt­ter ju­le­hjæl­pen da og­så sit præg på den ugent­li­ge over­sigt over et ud­pluk af ud­de­lin­ger­ne fra fondssektoren.

Vi star­ter hos Po­ul Due Jen­sens Fond, som i år gi­ver to mil­li­o­ner kro­ner til ju­le­hjælp. Pen­ge­ne for­de­les med en halv mil­li­on kro­ner til Frel­sens Hær, Fon­den Mødre­hjæl­pen, Rø­de Kors og de hjem­lø­ses or­ga­ni­sa­tion Sand.

Iføl­ge fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted fra Po­ul Due Jen­sens Fond har cor­ona­kri­sen gjort be­ho­vet for ju­le­hjælp større.

”Når al­le an­dre ryk­ker sam­men i de op­ly­ste stu­er, bli­ver det ek­stra svært at væ­re barn i en af Dan­marks fat­tig­ste fa­mi­li­er. I ly­set af cor­ona­kri­sen er det vo­res for­nem­mel­se, at be­ho­vet for ju­le­hjælp kun er vok­set si­den sid­ste år, og der­for er vi rig­tig gla­de for at kun­ne støt­te fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som gør en kæm­pe for­skel for Dan­marks ud­sat­te i ju­len," si­ger Kim Nøhr Skib­sted i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

I Sand, som er ny på li­sten over mod­ta­ge­re af Po­ul Due Jen­sens Fonds ju­le­check, be­teg­ner ga­de­re­præ­sen­tant og med­lem af lo­ka­l­ud­val­get i ho­ved­sta­den Da­ni­el Høy­bye ju­le­hjæl­pen til de hjem­lø­se som en ”livsvig­tig hjælp.”

I de kol­de må­ne­der bli­ver det ek­stra dyrt at væ­re hjemløs.

Da­ni­el Høy­bye – med­lem af lo­ka­l­ud­val­get i ho­ved­sta­den, Sand

"I de kol­de må­ne­der bli­ver det ek­stra dyrt at væ­re hjem­løs. Du kan jo ik­ke sæt­te dig ind på en café for at få var­men uden at kø­be no­get, og her i cor­o­na­ti­den er det og­så ek­stra svært at tje­ne pen­ge ved at sæl­ge Hus For­bi, for­di der er fær­re mu­lig­he­der for at mø­de folk ved su­per­mar­ke­der og an­dre knu­de­punk­ter," si­ger Da­ni­el Høybye.

De hjem­lø­se i Dan­mark kan se frem til at mod­ta­ge et ga­ve­kort i stør­rel­ses­or­de­nen 300-400 kro­ner, som kan bru­ges til at kø­be ju­le­ga­ver el­ler ju­lemad for. Ga­ve­kor­te­ne ud­de­les gen­nem Sands lo­ka­le ud­valg, via natca­fe­er og her­ber­ger samt på gadeplan.

KFI Erhvervsdrivende Fond støtter lokale initiativer

Ple­je­hjem, bør­ne­hjem, lo­ka­le af­de­lin­ger af Rø­de Kors, kir­ker og han­dels­stands­for­e­nin­ger over he­le lan­det er blandt mod­ta­ger­ne af det­te års ju­le­hjælp fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, som ud­de­les af de frie køb­mænd i blandt an­det Me­ny, Spar og Re­ma 1000.

KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond har af­sat en pul­je på fem mil­li­o­ner kro­ner, som ud­de­les via po­r­tio­ner på op til 25.000 kro­ner af køb­mæn­de­ne rundt i Danmark.

Det er ble­vet ty­de­ligt her un­der cor­o­na­pan­de­mi­en, at den lo­ka­le køb­mand har en cen­tral rol­le i lokalsamfundene.

Ma­rie Scott Po­ul­sen – ud­de­lings­chef, KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond

Si­den pulj­en blev åb­net den 1. novem­ber, er der ind­lø­bet fle­re end 160 an­søg­nin­ger. Geo­gra­fisk top­per køb­mænd fra Nord­jyl­land li­sten med 43 ansøgninger.

”Det er ble­vet ty­de­ligt her un­der cor­o­na­pan­de­mi­en, at den lo­ka­le køb­mand har en cen­tral rol­le i lo­kal­sam­fun­de­ne, der man­ge ste­der fort­sat er be­rørt af si­tu­a­tio­nen. Der­for har vi valgt at lan­ce­re en ud­de­lings­pul­je, hvor frie køb­mænd kan an­sø­ge om op til 25.000 kro­ner til vel­gø­ren­de ju­le­for­mål el­ler lo­kal ju­le­hyg­ge,” si­ger Ma­rie Scott Po­ul­sen, der er ud­de­lings­chef i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, i en pressemeddelelse.

Si­den 2014 har KFI ud­delt cir­ka 500 mil­li­o­ner kro­ner til købmændene.

Spar Nord Fonden hjælper familier i Helsingør

I Hels­in­gør fik 60 øko­no­misk træng­te hels­ingor­a­ne­re – bå­de en­kelt­per­so­ner og fa­mi­li­er – for­le­den en tid­lig ju­le­ga­ve af Spar Nord Fon­den i sam­ar­bej­de med Fon­den Mødre­hjæl­pen. Det ske­te, da der blev over­rakt 60 ga­ve­kort til en vær­di af 400 kro­ner, som kan bru­ges i by­ens butikker.

”Det her gør vir­ke­lig en stor for­skel hos bor­ger­ne, der mod­ta­ger ga­ve­kor­te­ne. 400 kro­ner er rig­tig man­ge pen­ge for dem,” si­ger Kir­sten Kis­smey­er, der var med til at stif­te Mødre­hjæl­pen i Hels­in­gør, til Hels­in­gør Dagblad.

Kir­sten Kis­smey­er har selv væ­ret med til at ud­væl­ge de 60 en­kelt­per­so­ner og familier.

”Det er en ga­ve fra him­len, vir­ker det til. Til­ba­ge­mel­din­ger­ne fra dem, jeg har skre­vet til, har vir­ke­lig be­kræf­tet mig i, at ga­ver­ne fal­der rig­tigt,” si­ger hun til avisen.

Gode gerninger giver penge til børn i Syrien

Fra ju­le­ga­ve­kort i Hels­in­gør fort­sæt­ter rund­t­u­ren til No­vo Nor­disk Fon­den, som net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den støt­ter 2021-ud­­ga­ven af Dan­marks Indsamling.

Det sker via DR Ra­masjangs ’Go­de Ger­nin­ger’, hvor børn i Dan­mark gør go­de ger­nin­ger til gavn for an­dre. No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter ind­sam­lin­gen med 20 kro­ner per god ger­ning. Pen­ge­ne går til krigs­ram­te børn og un­ge i Syrien.

’Go­de Ger­nin­ger’ har tid­li­ge­re år ak­ti­ve­ret op mod 100.000 dan­ske børn og un­ge til gavn for an­dre børn i ver­dens fat­tig­ste lande.

Der­for er det rig­tigt godt, at No­vo Nor­disk Fon­den nu og­så vil be­løn­ne de­res flid til for­del for jæv­nal­dren­de, der ik­ke har de sam­me mu­lig­he­der som dan­ske børn.

Mul­le Juul Kors­holm – for­mand, Dan­marks Indsamling

”Det er af stor be­tyd­ning for Dan­marks Ind­sam­ling, at dan­ske børn har en kon­kret mu­lig­hed for at væ­re en del af ind­sam­lin­gen. De kan ik­ke som voks­ne gi­ve pen­ge, men de kan gi­ve de­res tid og de­res ind­sats. Der­for er det rig­tigt godt, at No­vo Nor­disk Fon­den nu og­så vil be­løn­ne de­res flid til for­del for jæv­nal­dren­de, der ik­ke har de sam­me mu­lig­he­der som dan­ske børn,” si­ger for­mand for Dan­marks Ind­sam­ling, Mul­le Juul Kors­holm, i en pressemeddelelse.

En god ger­ning kan for ek­sem­pel væ­re at gå ud med af­fal­det for na­bo­en, luf­te mor­mors hund, kø­re med ind­købs­vog­nen for kun­der­ne i et su­per­mar­ked el­ler va­ske SFO’ens le­ge­tøj. Hver gang, der gø­res en god ger­ning, føl­ger en do­na­tion på 20 kro­ner fra No­vo Nor­disk Fonden.

”No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter op om ’Go­de Ger­nin­ger’, for­di ind­sam­lin­gen sæt­ter fo­kus på den al­vor­li­ge flygt­nin­ge­kri­se i Sy­ri­en, hvor 11 mil­li­o­ner men­ne­sker er flyg­tet fra de­res hjem og har be­hov for hu­ma­ni­tær hjælp. Covid-19-kri­­sen har gjort ind­sat­sen end­nu me­re nød­ven­dig,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fonden.

DR Ra­masjang igang­sæt­ter ind­sam­lin­gen midt i ja­nu­ar, og den kul­mi­ne­rer med et tv-show lør­dag den 6. fe­bru­ar på DR1.

Penge til nyt register over danskernes familierelationer

I en helt an­den bold­ga­de har No­vo Nor­disk Fon­den net­op be­vil­get 38 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­ling af et nyt så­kaldt mul­ti­ge­ne­ra­tions­re­gi­ster over dan­sker­nes fa­mi­li­e­re­la­tio­ner si­den 1920.

Pro­jek­tet ud­fø­res af Rigs­ar­ki­vet ved hjælp af kun­stig in­tel­li­gens til læs­ning af kir­kebø­ger. Re­gi­stret vil kun­ne gi­ve stør­re ind­sigt i, hvor­dan ar­ve­li­ge og fa­mi­liæ­re for­hold på­vir­ker blandt an­det sund­hed og den so­ci­a­le livsbane.

Re­gi­stret vil styr­ke mu­lig­he­der­ne for at be­dri­ve sund­heds- og so­cioø­ko­no­misk forsk­ning på tværs af bre­de­re familierelationer.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

”Det er fan­ta­stisk, at No­vo Nor­disk Fon­den med sin sto­re do­na­tion gør det mu­ligt at åb­ne et nyt ka­pi­tel i vo­res sund­heds­forsk­ning. Med det nye mul­ti­ge­ne­ra­tions­re­gi­ster vil for­ske­re kun­ne stu­de­re da­ta og fæ­no­me­ner over fle­re ge­ne­ra­tio­ner. Der­med får vi ny vi­den og re­sul­ta­ter, som ik­ke er set før in­den for sund­heds­forsk­ning, og di­gi­ta­li­se­rin­gen gør det sam­ti­dig let­te­re at bru­ge den nye vi­den og in­for­ma­tion i lang tid frem­over," si­ger kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, po­in­te­r­er, at det er fon­dens øn­ske at bi­dra­ge til at øge vær­di­en af de dan­ske sund­heds­re­gi­stre og sam­ti­dig løf­te da­ta­forsk­ning og forsk­nin­gen in­den for kun­stig intelligens.

”Re­gi­stret vil styr­ke mu­lig­he­der­ne for at be­dri­ve sund­heds- og so­cioø­ko­no­misk forsk­ning på tværs af bre­de­re fa­mi­li­e­re­la­tio­ner. Der­u­d­over in­de­hol­der ud­vik­lin­gen af nye al­go­rit­mer in­den for kun­stig in­tel­li­gens til læs­ning af de hånd­skrev­ne kir­kebø­ger et stort po­ten­ti­a­le for se­ne­re og­så at kun­ne an­ven­des til at di­gi­ta­li­se­re an­dre hi­sto­ri­ske da­ta­kil­der i Rigs­ar­ki­vet el­ler an­dre ste­der,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…