Ekspertgruppe skal kvalificere Novo Nordisk Fondens vækst på det humanitære område

Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter skal bi­dra­ge til at kva­li­fi­ce­re No­vo Nor­disk Fon­dens sti­gen­de ud­de­lin­ger til hu­ma­ni­tæ­re formål. 

Novo Nordisk Fondens ekspertudvalg (foto: Novo Nordisk Fonden)
No­vo Nor­disk Fon­dens nye rå­d­gi­ver­grup­pe er bredt sam­men­sat og be­står af bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter. Fra ven­stre ses Ken­neth Ro­th, Bas­sem Saad, Li­se Kingo, Flem­m­ing Kon­rad­sen og Tri­ne Rask Thy­ge­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer en eks­pert­grup­pe, der skal rå­d­gi­ve om stra­te­gi­ske spørgs­mål i for­bin­del­se med fon­dens ud­de­lin­ger til hu­ma­ni­tæ­re for­mål og udviklingsindsatser.

Ini­ti­a­ti­vet kom­mer i for­læn­gel­se af, at fon­den gen­nem de se­ne­re år har øget sin støt­te til hu­ma­ni­tæ­re for­mål mar­kant. Fon­den plan­læg­ger grad­vist at øge si­ne sam­le­de år­li­ge ud­be­ta­lin­ger på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de til 200 mio. kr. år­ligt i 2023.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse. 

”No­vo Nor­disk Fon­den er i en ud­vik­lings­fa­se, og som en ny og se­ri­øs spil­ler på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de fin­der vi det vig­tigt at lyt­te til og væ­re i di­a­log med før­en­de ka­pa­ci­te­ter på de fel­ter, vi ar­bej­der in­den for,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, chef for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

Den nye rå­d­gi­ver­grup­pe er bredt sam­men­sat og be­står af bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter. Iføl­ge fon­den er med­lem­mer­ne eks­per­ter på hver de­res felt og har man­ge års er­fa­ring in­den for for­skel­li­ge aspek­ter af hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser. Des­u­den har de ind­sigt i lo­ka­le for­hold i de om­rå­der, hvor fon­den har si­ne hu­ma­ni­tæ­re uddelingsaktiviteter. 

”Vi har ned­sat den nye grup­pe for at få gavn af med­lem­mer­nes man­ge­åri­ge er­fa­rin­ger, ind­sig­ter og net­værk. Må­let er at styr­ke im­ple­men­te­rin­gen af vo­res stra­te­gi og kon­kre­te pro­gram­mer, så dis­se kan få størst mu­lig ef­fekt for de men­ne­sker og lan­de, vi ger­ne vil hjæl­pe,” si­ger Han­na Li­ne Jakobsen. 

Grup­pens med­lem­mer er:

  • Ken­neth Ro­th, di­rek­tør, Hu­man Rights Watch
  • Bas­sem Saad, CEO, Que­en Ra­nia Fo­un­da­tion, Jordan
  • Li­se Kingo, tidl. CEO og di­rek­tør, UN Glo­bal Compact
  • Flem­m­ing Kon­rad­sen, pro­fes­sor, In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab, og di­rek­tør, School of Glo­bal He­alth, Kø­ben­havns Universitet
  • Tri­ne Rask Thy­ge­sen, di­rek­tør for ud­vik­lings­po­li­tik, Udenrigsministeriet.

Grup­pen be­står ud­over de fem eks­per­ter og­så af Lars Munch, som re­præ­sen­te­rer No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se samt Han­na Li­ne Jakob­sen, der er for­mand for ekspertgruppen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…