Ekspertgruppe skal kvalificere Novo Nordisk Fondens vækst på det humanitære område

Både danske og internationale eksperter skal bidrage til at kvalificere Novo Nordisk Fondens stigende uddelinger til humanitære formål.

Novo Nordisk Fondens ekspertudvalg (foto: Novo Nordisk Fonden)
No­vo Nor­disk Fon­dens nye rå­d­gi­ver­grup­pe er bredt sam­men­sat og be­står af bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter. Fra ven­stre ses Ken­neth Ro­th, Bas­sem Saad, Li­se Kingo, Flem­m­ing Kon­rad­sen og Tri­ne Rask Thy­ge­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer en eks­pert­grup­pe, der skal rå­d­gi­ve om stra­te­gi­ske spørgs­mål i for­bin­del­se med fon­dens ud­de­lin­ger til hu­ma­ni­tæ­re for­mål og udviklingsindsatser.

Ini­ti­a­ti­vet kom­mer i for­læn­gel­se af, at fon­den gen­nem de se­ne­re år har øget sin støt­te til hu­ma­ni­tæ­re for­mål mar­kant. Fon­den plan­læg­ger grad­vist at øge si­ne sam­le­de år­li­ge ud­be­ta­lin­ger på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de til 200 mio. kr. år­ligt i 2023.

Det op­ly­ser No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse. 

”No­vo Nor­disk Fon­den er i en ud­vik­lings­fa­se, og som en ny og se­ri­øs spil­ler på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de fin­der vi det vig­tigt at lyt­te til og væ­re i di­a­log med før­en­de ka­pa­ci­te­ter på de fel­ter, vi ar­bej­der in­den for,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, chef for No­vo Nor­disk Fon­dens be­vil­lin­ger til hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål.

Den nye rå­d­gi­ver­grup­pe er bredt sam­men­sat og be­står af bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le eks­per­ter. Iføl­ge fon­den er med­lem­mer­ne eks­per­ter på hver de­res felt og har man­ge års er­fa­ring in­den for for­skel­li­ge aspek­ter af hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser. Des­u­den har de ind­sigt i lo­ka­le for­hold i de om­rå­der, hvor fon­den har si­ne hu­ma­ni­tæ­re uddelingsaktiviteter. 

”Vi har ned­sat den nye grup­pe for at få gavn af med­lem­mer­nes man­ge­åri­ge er­fa­rin­ger, ind­sig­ter og net­værk. Må­let er at styr­ke im­ple­men­te­rin­gen af vo­res stra­te­gi og kon­kre­te pro­gram­mer, så dis­se kan få størst mu­lig ef­fekt for de men­ne­sker og lan­de, vi ger­ne vil hjæl­pe,” si­ger Han­na Li­ne Jakobsen. 

Grup­pens med­lem­mer er:

  • Ken­neth Ro­th, di­rek­tør, Hu­man Rights Watch
  • Bas­sem Saad, CEO, Que­en Ra­nia Fo­un­da­tion, Jordan
  • Li­se Kingo, tidl. CEO og di­rek­tør, UN Glo­bal Compact
  • Flem­m­ing Kon­rad­sen, pro­fes­sor, In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab, og di­rek­tør, School of Glo­bal He­alth, Kø­ben­havns Universitet
  • Tri­ne Rask Thy­ge­sen, di­rek­tør for ud­vik­lings­po­li­tik, Udenrigsministeriet.

Grup­pen be­står ud­over de fem eks­per­ter og­så af Lars Munch, som re­præ­sen­te­rer No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se samt Han­na Li­ne Jakob­sen, der er for­mand for ekspertgruppen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer