Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

Kvindelige topledere er fortsat et særsyn i mange brancher. Men sådan er det ikke i fondssektoren, hvor de sidder på næsten 30 pct. af posterne som topdirektør hos de 100 mest uddelende fonde. Sektoren har fået fokus på diversitet, siger fondsdirektør.

 

Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge topledere.

Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der kvin­der­ne nem­lig på en tem­me­lig stor del af de øver­ste direktørposter.

Det vi­ser en op­tæl­ling fo­re­ta­get af Fun­dats blandt de mest ud­de­len­de fonde.

Blandt de 100 mest ud­de­len­de fon­de har 60 fon­de an­sat en øver­ste di­rek­tør. Blandt dis­se 60 fon­de har 17 valgt en kvin­de til posten.

I alt 28,3 pct. af de øver­ste di­rek­tø­rer hos de mest ud­de­len­de dan­ske fon­de er med an­dre ord kvinder.

Op­tæl­lin­gen vi­ser og­så, at de kvin­de­li­ge top­le­de­re er jævnt for­delt på de 60 fon­de. Dog med en lil­le ten­dens til, at de mest ud­de­len­de fon­de har flest kvin­de­li­ge direktører.

I den øver­ste tred­je­del af de 60 fon­de teg­ner kvin­der­ne sig nem­lig for syv af 20 po­ster som øver­ste di­rek­tør. I den mel­lem­ste tred­je­del er der kvin­der på fi­re af 20 po­ster. Og i den ne­der­ste tred­je­del på seks ud af 20 poster.

Direktør: Diversitet fylder mere

Om li­ge­stil­lin­gen i top­le­del­sen i de mest ud­de­len­de fon­de er hø­je­re el­ler la­ve­re i dag end tid­li­ge­re er uvist.

Men én ting har i hvert fald æn­dret sig. Det si­ger, at Ane Hen­drik­sen, som er di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, hvor hun net­op har fejret 25-års ju­bilæum, og én af de kvin­de­li­ge top­le­de­re fra listen.

Fonds­sek­to­ren har nem­lig gen­nem åre­ne få­et me­re fo­kus på di­ver­si­tet – på fle­re om­rå­der, si­ger hun.

Di­ver­si­tet til­fø­jer vær­di til be­slut­nin­ger­ne – der kom­mer fle­re vink­ler til drøf­tel­se, in­den be­slut­nin­gen træffes.

Ane Hen­drik­sen – di­rek­tør, Ve­lux Fonden

“Op­mærk­som­he­den på vær­di­en af di­ver­si­tet har i den pe­ri­o­de, jeg har ar­bej­det i fonds­sek­to­ren, væ­ret sti­gen­de bå­de i for­hold til be­sty­rel­ses­po­ster, di­rek­tør­po­ster og i an­sæt­tel­ser ge­ne­relt. Se­ne­st er det kom­met på agen­da­en at se på di­ver­si­tet i de for­skel­li­ge må­l­grup­per, som mod­ta­ger be­vil­lin­ger fra fon­de­ne,” si­ger Ane Hendriksen.

Hun me­ner og­så på, at sek­to­rens øge­de fo­kus på for­skel­lig­hed er med til at gø­re en for­skel for kva­li­te­ten af fondsarbejdet.

“Di­ver­si­tet til­fø­jer vær­di til be­slut­nin­ger­ne – der kom­mer fle­re vink­ler til drøf­tel­se, in­den be­slut­nin­gen træf­fes,” si­ger Ane Hendriksen.

Langt over gennemsnittet

Sam­men­lig­net med an­dre de­le af ar­bejds­mar­ke­det, så kla­rer fonds­sek­to­ren sig godt, når det kom­mer til li­ge­stil­ling i le­del­sen, vi­ser fle­re undersøgelser.

Én af dem er fo­re­ta­get af Dan­marks Sta­ti­stik for da­væ­ren­de mi­ni­ster for li­ge­stil­ling Mo­gens Jen­sen (S) i de­cem­ber 2019 ba­se­ret på tal fra 2010-2017.

Iføl­ge ana­ly­sen er 24 pct. af al­le le­de­re i Dan­mark kvin­der. Men tal­let dæk­ker over sto­re for­skel­le mel­lem sek­to­rer, bran­cher og ledelsesniveauer.

Mens 43,7 pct. af le­der­ne i den of­fent­li­ge sek­tor er kvin­der, så gæl­der det nem­lig kun for 19 pct. af le­der­ne i den pri­va­te sek­tor, vi­ser analysen.

Og jo hø­je­re op i le­del­ses­la­ge­ne man kom­mer, de­sto fær­re kvin­der mø­der man.

I den of­fent­li­ge sek­tor ud­gør kvin­der så­le­des 48,1 pct. af ‘mel­lem­le­der­ne’, mens de ud­gør 30,8 pct. af ‘øver­ste le­de­re’ de­fi­ne­ret som en del af øver­ste le­del­se i lov­gi­ven­de myn­dig­he­der, virk­som­he­der og organisationer.

I den pri­va­te sek­tor ud­gør kvin­der iføl­ge ana­ly­sen 25,6 pct. af ‘mel­lem­le­der­ne’, mens de kun ud­gør 12,3 pct. af de ‘øver­ste ledere’.

Og di­rek­tørkvin­der­ne fyl­der end­nu min­dre, hvis man fo­ku­se­rer på top­pen af dansk er­hvervs­liv. Ud af de stør­ste 1.000 dan­ske virk­som­he­der har kun 75 nem­lig en kvin­de­lig di­rek­tør, vi­ser en op­tæl­ling fo­re­ta­get af Ber­ling­s­ke Bu­si­ness for nylig.

Ekspert: Ikke i mål endnu

Men selv­om di­ver­si­tet er ble­vet et fo­kus­punkt og de kvin­de­li­ge di­rek­tø­rer fyl­der re­la­tivt me­get i fonds­sek­to­rens le­del­ses­lag, så er Dan­mark fort­sat et styk­ke fra mål.

Det me­ner i hvert fald Char­lot­te Kir­ke­gaard, som er in­de­ha­ver af rå­d­giv­nings­virk­som­he­den E-Qua­li­ty, jurist og for­fat­ter til bo­gen Vi har jo døtre, der føl­ger ef­ter os om kvin­der i le­del­se. Der­u­d­over har hun i en år­ræk­ke for­sket på Cen­ter for Li­ge­stil­lings­forsk­ning ved Roskil­de Uni­ver­si­tet og be­skæf­ti­get sig ind­gå­en­de med re­k­rut­te­ring­pro­ces­ser i ledelse.

Der må væ­re fle­re kvin­der i pipe­li­nen i de øver­ste lag in­den for fonds­sek­to­ren, end der er hos de me­re bu­si­ness-ori­en­te­re­de virksomheder.

Char­lot­te Kir­ke­gaard – in­de­ha­ver, E-Quality

“Ser vi in­ter­na­tio­nalt på det, så er Dan­mark nu num­mer 102 i ver­den. For to år si­den var vi num­mer 97. Så vi ras­ler ned af de in­ter­na­tio­na­le rangsti­ger over an­de­len af kvin­der i le­del­se. Ik­ke nød­ven­dig­vis for­di vi bli­ver dår­li­ge­re, men for­di lan­de­ne om­kring os ryk­ker me­re. De an­dre nor­di­ske lan­de lig­ger i top­pen – de ta­ger li­ge­stil­ling me­re al­vor­ligt,” si­ger Char­lot­te Kir­ke­gaard og uddyber:

"Li­ge­stil­ling er in­ter­na­tio­nalt set en for­de­ling på 40-60. Og selv­om fonds­sek­to­ren alt­så er godt med sam­men­lig­net med an­dre sek­to­rer, så ud­gør kvin­der­nes an­del af di­rek­tør­poster­ne sta­dig et godt styk­ke un­der 40 pct.,” si­ger hun.

Historiske forklaringer

Men hvor­for er fonds­sek­to­ren me­re li­ge­stil­let end så man­ge an­dre bran­cher? Char­lot­te Kir­ke­gaard un­der­stre­ger, at der kan væ­re man­ge mu­li­ge forklaringer.

“Men der må væ­re et bre­de­re re­k­rut­te­rings­grund­lag i fonds­sek­to­ren end i re­sten af den pri­va­te sek­tor, tæn­ker jeg. Der må væ­re fle­re kvin­der i pipe­li­nen i de øver­ste lag in­den for fonds­sek­to­ren, end der er hos de me­re bu­si­ness-ori­en­te­re­de virk­som­he­der,” si­ger hun.

En an­den mu­lig for­kla­ring er hi­sto­risk. For gen­nem ti­den har kvin­der spil­let en vig­tig rol­le in­den for vel­gø­ren­hed. Har her de haft mu­lig­he­den for at gø­re en for­skel, si­ger Char­lot­te Kirkegaard.

“Hi­sto­risk set har vel­gø­ren­hed jo væ­ret kvin­de­do­mæ­ne. Mæn­de­ne var på ar­bejds­mar­ke­det, og så la­ve­de de ri­ge fru­er vel­gø­ren­hed og del­te pen­ge ud. Her kun­ne kvin­der fak­tisk få en plads i det of­fent­li­ge rum på le­gi­tim vis. På på den må­de kan man si­ge, at der mu­lig­vis kan væ­re en hi­sto­risk for­kla­ring på tal­le­ne,” si­ger hun.

En­de­lig pe­ger Char­lot­te Kir­ke­gaard og­så på en tred­je for­kla­ring, nem­lig at fonds­sek­to­ren må­ske ge­ne­relt re­k­rut­te­rer le­de­re med an­dre kom­pe­ten­cer og er­fa­rin­ger end det øv­ri­ge erhvervsliv.

“Man­ge af de sto­re pri­va­te virk­som­he­der er lidt me­re til­ba­ge­hol­den­de med at hy­re kvin­der. De re­k­rut­te­rer blandt nog­le, der har er­fa­ring fra for­ret­nings­delen i an­dre virk­som­he­der, når de skal ha­ve en CEO (adm. dir., red). De vil ha­ve no­gen med for­ret­ning­ser­fa­ring. Og at væ­re fonds­di­rek­tør kræ­ver ik­ke nød­ven­dig­vis, at du har dre­vet en stor bu­si­ness i man­ge år el­ler væ­ret en del af et for­ret­nings­om­rå­de. Det er nog­le an­dre kom­pe­ten­cer og en an­den ty­pe er­fa­ring, der skal til. Det kan må­ske og­så væ­re en del af for­kla­rin­gen,” si­ger Char­lot­te Kirkegaard.

Men uan­set år­sa­gen til den pæ­ne sta­ti­stik, så er der sta­dig plads til for­bed­rin­ger, me­ner hun.

“At væ­re num­mer 102 på ver­dens­plan er ik­ke im­po­ne­ren­de. Ik­ke i et land, hvor kvin­der­ne har så høj en er­hvervs­fre­kvens. Vi har jo en af ver­dens hø­je­ste er­hvervs­fre­kven­ser for kvin­der. Og sam­ti­dig er kvin­der så ve­lud­dan­ne­de. Så man kan godt un­dre sig over, at vi lig­ger og rum­ler ne­de som num­mer 102," si­ger Char­lot­te Kirkegaard.

Fondsdirektører – kønsfordeling

FondFonds­di­rek­tørKøn 
No­vo Nor­disk FondenBir­git­te Nauntofte
Le­go FondenJo­hn Paul Goodwin
Vil­lum FondenLars Han­sen
Re­al­da­niaJes­per Nygård
Trygfonden/TryghedsgruppenRie Od­s­b­jerg Werner
Lund­beck­fon­denLe­ne Skole
Nor­dea-fon­denHen­rik Le­h­mann Andersen
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers FondMads Le­bech
Carls­berg­fon­det 2in­gen direktør
Den A.P. Møl­ler­ske StøttefondMads Le­bech
Au­gusti­nus FondenFrank Re­chen­dor­ff Møller
Det Obel­ske FamiliefondJo­hn Amund Tønnes
Ve­lux FondenAne Hen­drik­sen
In­du­stri­ens FondTho­mas Hofman-Bang
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens FondChri­sti­ne Wiberg-Lyng
Køb­mand Her­man Sal­lings FondIn­gen direktør
Hem­pel FondenAn­ders Holm
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondJør­gen Lang
Ny Carls­berg Fondetin­gen direktør
Leo Fon­detJes­per Mailind
Wil­li­am De­mant Fondenin­gen direktør
Ole Kirks FondKa­rin Skjødt Hindkjær
Aa­ge V. Jen­sens NaturfondHan­ne Haa­ck Larsen
Bi­ku­ben­fon­denSø­ren Kaare-Andersen
Po­ul Due Jen­sens FondKim Nøhr Skibsted
KR Fo­un­da­tionBri­an Val­b­jørn Sørensen
Eg­mont FondenSt­ef­fen Kragh
Ro­ck­wool FondenElin Sch­midt
KFI Er­hvervs­dri­ven­de FondTerje List
Wor­ld Di­a­be­tes FoundationLeif Fen­ger Jensen
Bit­ten & Mads Clau­sens FondPer Ege­bæk Have
C.L. Davids Fond og SamlingSø­ren Skov
Tu­borg­fon­detin­gen direktør
Knud Høj­gaards Fondin­gen direktør
Spar Nord FondenBo Ug­ger­høj
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me FondLot­te G. Lundberg
Østif­ter­neLars Suhr Olsen
El­sass FondenPe­ter Lindegaard
Lauritzen Fon­denTom­my Thomsen
15. Ju­ni FondenPer Vo­et­mann
OJD Fon­denin­gen direktør
Oak Fo­un­da­tion DenmarkEst­her Nørregård-Nielsen
Aa­se og Ej­nar Da­ni­el­sens Fondin­gen direktør
Claus Sø­ren­sens FondKri­stof­fer Kristensen
Fon­den Mu­sik­kens Hus i NordjyllandLas­se Rich Henningsen
Hel­se­fon­denHan­ne Jervild
Stif­tel­sen Sorø AkademiJens Kri­sti­an Poulsen
Damp­skibs­sel­ska­bet Ori­ents FondTho­mas S. Knudsen
Ka­ren Eli­se Jen­sens Fondin­gen direktør
Beck­ett-Fon­denMi­cha­el Varming
Drey­ers FondBo Ry­gaard
Nor­dea Bank-fondenHen­rik Le­h­mann Andersen
Ot­to Møn­steds FondNi­na Movin
Gud­b­jörg og Ej­nar Honore's fondJa­cob Hjulmand
Mary Fon­denHel­le Østergård
Spar Vest FondenPe­ter Højsgaard
Fon­den CBS Aca­de­mic HousingChar­lot­te Aller
Den Dan­ske ForskningsfondClaus Hen­rik Christiansen
Di­rek­tør K.W. Bruun Hu­strus Familiefondin­gen direktør
Ja­s­cha Fondenin­gen direktør
Kraks FondChri­sti­an Ingemann
Sport­good­s­fon­denin­gen direktør
An­na og Kjeld V. Han­sens Familiefondin­gen direktør
Køb­mand Fer­di­nand Sal­li­ings Mindefondin­gen direktør
De­loit­te FondenJo­hn Ladekarl
El­lab FondenHans Jør­gen Leo Nielsen
Lemvigh-Mül­ler Fondenin­gen direktør
Ram­bøll Fondenin­gen direktør
Kong Fre­de­rik Den sy­ven­des stiftelseNi­els Sættem
Be­vi­caMa­ri­an­ne Kofoed
Lou­is Pe­ter­sen LegatMi­cha­el Ste­en Jensen
Syd­bank Fondenin­gen direktør
Neye Fon­denCa­mil­la Rafnsøe
Fær­ch­fon­denClaus Om­ann Jensen
Cowi­fon­denin­gen direktør
Svend An­der­sen Fondenin­gen direktør
Jut­lan­der Fon­den Himmerlandin­gen direktør
(Sy­nop­tik-Fon­den) Gros­se­rer Ro­bert Del­fers Mindefondin­gen direktør
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens FondHen­rik Holtegaard
K G Fondenin­gen direktør
Fre­de­riks­berg­fon­denMar­tin Dahl
Born­holms Ti­den­des Fondin­gen direktør
Haand­vær­ker­for­e­nin­gens Fondin­gen direktør
Isa­bel­la­fon­denin­gen direktør
Ali­ce og Ta­ge Sø­ren­sens Fondin­gen direktør
Toy­o­ta-Fon­denin­gen direktør
Re­in­holdt W. Jorck og Hu­strus Fondin­gen direktør
Me­tro-Schrø­der-Fon­denin­gen direktør
Fon­den for Fyn­s­ke Bankin­gen direktør
Nykre­dits Fondin­gen direktør
Rée’s le­gatin­gen direktør
Mi­ca-fon­denin­gen dirketør
Al­ler­fon­denin­gen direktør
Bjar­ne Saxhofs Fond til Støt­te for Dansk ForskningPia Fri­berg Krejsager
Nils Ke­vin Ja­cob­sens Familiefondin­gen direktør
Na­ray­a­na­nan­da Uni­ver­sal Yo­ga Trust Danmarkin­gen direktør
Sol­da­ter­le­ga­tetin­gen direktør
Gros­se­rer L.F. Foghts Fondin­gen direktør
Jut­lan­der Fon­den Hobroin­gen direktør
Al­ba­ni Fondenin­gen direktør
Kil­de: top-100 er ba­se­ret på tal fra Fon­de­nes Videnscenter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer