Velux Fonden åbner vinduet til ny strategi

Fokus er på demokrati og bæredygtighed i Velux Fondens nye 2030-strategi, der blandt andet indeholder en aktualitetspulje for at give bestyrelsen råderum til at eksperimentere. Parallelt med lanceringen af strategien får Velux Fonden sin egen hjemmeside – ifølge forperson Lykke Kann Ogstrup Lunde for at tydeliggøre, at Velux og Villum Fondene ”ikke er siamesiske tvillinger, men snarere fætter og kusine eller søskende”.

"Som mo­der­ne fond vil vi ger­ne in­ter­es­se­re os for det, der sker rundt om­kring os – og der­med bli­ve ved med at væ­re den mest re­le­van­te Ve­lux Fond i det sam­fund, vi le­ver i," si­ger Ve­lux Fon­dens be­sty­rel­ses­for­per­son Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de i for­bin­del­se med præ­sen­ta­tio­nen af fon­dens 2030-stra­te­gi. (fo­to: Ve­lux Fonden)

“Hvor­dan får vi et bed­re og me­re bæ­re­dyg­tigt demokrati?”

Så­dan ly­der spørgs­må­let fra Ve­lux Fon­den i den al­me­ne fonds nye stra­te­gi frem mod 2030, som net­op er ble­vet offentliggjort.

”2030-stra­te­gi­en vil ma­te­ri­a­li­se­re fon­dens vi­sion gen­nem de ud­de­len­de ak­ti­vi­te­ter. Så­vel vi­sion som mis­sion ta­ler ind i styr­kel­sen af et de­mo­kra­tisk og bæ­re­dyg­tigt sam­fund, men og­så ind i det bæ­re­dyg­ti­ge liv, der op­nås gen­nem styr­ke­de hand­le­mu­lig­he­der, forsk­ning og ind­sat­ser på tværs af fon­dens ud­de­lings­om­rå­der,” hed­der det blandt an­det i den skrift­li­ge præ­sen­ta­tion af stra­te­gi­en fra fon­dens be­sty­rel­ses­for­per­son Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de og di­rek­tør Ane Hendriksen.

2030-stra­te­gi­en in­de­hol­der fi­re sam­funds­ud­for­drin­ger, som Ve­lux Fon­den vil for­sø­ge at bi­dra­ge til at løse:

Dels at et sti­gen­de an­tal men­ne­sker le­ver med psy­kisk mi­striv­sel el­ler be­fin­der sig i en so­ci­alt ud­sat po­si­tion. Pro­blem­stil­lin­gen lig­ger in­den for fon­dens so­ci­a­le indsatser.

Dels at ha­vet om­kring Dan­mark er un­der et sti­gen­de pres med foru­re­ning som den stør­ste trus­sel. Ind­sat­sen lig­ger in­den for ud­de­lings­om­rå­det ’Et hav i balance’.

Dels at der er be­hov for me­re vi­den om ’den men­ne­ske­li­ge fak­tor og dens rol­le i bå­de ud­for­drin­ger­ne og mu­li­ge løs­nin­ger’. Det er in­den for ud­de­lings­om­rå­det ’Hu­man- og sam­funds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning og kultur’.

Og dels, som punkt fi­re, vil Ve­lux Fon­den sæt­te fo­kus på den sam­funds­ud­for­dring, at Dan­marks be­folk­ning vok­ser og bli­ver æl­dre. Sats­nin­gen hø­rer hjem­me un­der det nye ud­de­lings­te­ma kal­det ’Vok­sen­li­vets over­gan­ge og forandringer’.

Vil undgå polarisering

Iføl­ge Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de, der trå­d­te ind i be­sty­rel­sen i 2020 og har væ­ret for­per­son si­den 2021, lig­ger der en næ­sten to år lang pro­ces bag, at Ve­lux Fon­dens nye stra­te­gi nu kan præsenteres.

”Vi har ar­bej­det på stra­te­gi­en i et års tid – fra star­ten af 2022 til star­ten af 2023. Der­næst er der brugt en mas­se tid i lø­bet af 2023 på at fin­de ud, hvor­dan den skal mas­se­res gen­nem or­ga­ni­sa­tio­nen, hvor­dan vi kon­kret skal ar­bej­de ud fra den, og hvor­dan den skal lan­ce­res. Stra­te­gi­en er i prin­cip­pet trå­dt i kraft 1. ja­nu­ar i år, men re­elt ske­te det med en blød åb­ning star­ten­de ul­ti­mo 2023 og fort­sæt­ten­de hen over star­ten af 2024,” for­tæl­ler Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de til Fundats.

Vi hå­ber, at vi med det nye stra­te­gi­ske fo­kus som fond kan bi­dra­ge til sam­men­hængs­kraf­ten i sam­ta­ler­ne frem mod 2030

Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Fon­dens stra­te­gi adres­se­rer iføl­ge dens for­per­son en lang ræk­ke væ­sent­li­ge sam­funds­ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der med ind­fly­del­se på de­mo­kra­ti­et og bæ­re­dyg­tig­he­den i det dan­ske samfund.

”Spørgs­må­let om, hvor­dan man kan ta­ge nog­le sam­ta­ler om bæ­re­dyg­tig­hed med et de­mo­kra­tisk af­sæt, er over­lig­ger for he­le stra­te­gi­en. Via vo­res ud­de­lings­om­rå­der har vi iden­ti­fi­ce­ret nød­ven­dig­he­den af sam­ta­ler om, hvor­dan dan­sker­ne ser de­mo­kra­ti­et, de for­an­drin­ger, der skal ske, og den sam­ti­di­ge ud­vik­ling af et bæ­re­dyg­tigt sam­fund for der­med blandt an­det at und­gå den po­la­ri­se­ring, som vi ser i de­mo­kra­ti­er an­dre ste­der i ver­den,” si­ger Lyk­ke Kann Ogstrup Lunde.

Hun un­der­stre­ger, at det er sam­ta­ler, som Ve­lux Fon­den ger­ne vil støt­te ci­vil­sam­fun­det i at sæt­te gang i.

”Vi me­ner, det er vig­tigt, at vi ind­dra­ger ci­vil­sam­fun­det i de ting, vi som sam­fund står over for, for­di det gi­ver et bed­re af­sæt for de­bat­ter om alt fra vind­møl­ler til vands el­ler lands til for­de­lin­gen af vel­færds­go­der. Vi hå­ber, at vi med det nye stra­te­gi­ske fo­kus som fond kan bi­dra­ge til sam­men­hængs­kraf­ten i sam­ta­ler­ne frem mod 2030. Som mo­der­ne fond vil vi ger­ne in­ter­es­se­re os for det, der sker rundt om­kring os – og der­med bli­ve ved med at væ­re den mest re­le­van­te Ve­lux Fond i det sam­fund, vi le­ver i,” si­ger Lyk­ke Kann Ogstrup Lunde.

Øget handlekraft til danskere over 50 år

Når Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de skal pe­ge på de væ­sent­lig­ste for­skel­le på fon­dens nye og nu for­hen­væ­ren­de stra­te­gi, næv­ner hun blandt an­det det nye ud­de­lings­te­ma ’Vok­sen­li­vets over­gan­ge og forandringer’.

Un­der dén over­skrift er sam­let de hid­ti­di­ge ud­de­lings­om­rå­der geron­to­lo­gi, ge­ri­a­tri, of­tal­mo­lo­gi samt ak­ti­ve ældre.

”Vi har vir­ke­lig bak­set me­get rundt med, hvad pro­gram­met skal hed­de, og hvor­dan vi skal om­ta­le må­l­grup­pen, så det har ta­get os lang tid at lan­de på nav­net ’Vok­sen­li­vets over­gan­ge og for­an­drin­ger’. Drøm­men er, at vi kan væ­re med til at star­te nog­le sam­ta­ler om, hvor­dan vi i et al­dren­de sam­fund, hvor be­folk­nings­py­ra­mi­den ven­der om og folk le­ver læn­ge­re, kan sik­re fort­sat el­ler øget hand­le­kraft til al­ders­grup­pen 50plus. Vi vil og­så ger­ne star­te forsk­ning og sam­ta­ler om, hvad der i det he­le ta­get skal væ­re af ind­hold i an­den halv­del af li­vet,” si­ger det 48-åri­ge bar­ne­barn af Ve­lux og Vil­lum Fon­dens stif­ter Vil­lum Kann Rasmussen.

En an­den æn­dring i den nye stra­te­gi sam­men­holdt med tid­li­ge­re er, at Ve­lux Fon­den øn­sker fle­re pro­jek­ter på tværs af fon­dens uddelingsområder.

”He­ri ser vi go­de mu­lig­he­der for sy­ner­gi­er og øget idé­ud­vik­ling. Det kan for ek­sem­pel væ­re pro­jek­ter, der bre­der sig ind over bå­de ’so­ci­a­le ind­sat­ser’ og ’hu­man- og sam­funds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning og kul­tur’. Tit er der mu­lig­he­der el­ler pro­ble­mer i sam­fun­det, der bedst lø­ses i et sam­spil – men det be­ty­der selv­føl­ge­lig ik­ke, at al­le ud­de­lings­om­rå­der frem­over skal væ­re in­vol­ve­ret i al­ting,” un­der­stre­ger Lyk­ke Kann Ogstrup Lunde.

Kreativt rum til frihed

’Ak­tu­a­li­tets­pulj­en’ er nav­net på en an­den ny­ska­bel­se i Ve­lux Fon­den. Den er til­tænkt pro­jek­ter, der fal­der in­den for fun­dat­sen, men uden for fon­dens sæd­van­li­ge uddelingsrytme.

”Vi har og­så over­ve­jet at kal­de det en agi­li­tets­pul­je el­ler en eks­pe­ri­ment­pul­je. Hen­sig­ten er at ska­be et rå­de­rum. Hi­sto­risk har vi væ­ret vildt ef­fek­ti­ve og go­de i Ve­lux Fon­den, li­ge­som i man­ge an­dre fon­de, til at læg­ge pro­grams­por. Og når du læg­ger pro­gram­mer og spor ud, er der krav, som folk skal op­fyl­de for at pas­se ind i pro­gram­mer. Det be­ty­der sam­ti­dig, at der ik­ke er så me­get plads til­ba­ge til det eks­pe­ri­men­te­ren­de in­den for fun­dat­sen, men uden for pro­gra­m­om­rå­der­ne,” for­kla­rer hun.

Min mor­far sag­de, at ’ét eks­pe­ri­ment er bed­re end 1.000 eks­pertan­ta­gel­ser’, og ud fra den tan­ke­gang vil vi i fon­den ger­ne prø­ve nye ting af

Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Som ek­sem­pel på en do­na­tion, der kun­ne væ­re et ak­tu­a­li­tets­pul­je­i­ni­ti­a­tiv, hvis pulj­en hav­de ek­si­ste­ret på det tids­punkt, næv­ner Ve­lux Fon­dens for­per­son de pen­ge, der blev ud­delt i april 2022 i for­bin­del­se med Ruslands in­va­sion i Ukrai­ne. Her gav fon­den 10 mil­li­o­ner kro­ner til dels at sik­re og be­va­re Ukrai­nes kul­tu­rarv, dels til at hjæl­pe æl­dre ukrain­ske flygt­nin­ge uden for den er­hvervs­dyg­ti­ge alder.

”Men pulj­en skal og­så ses som et kre­a­tivt rum til fri­hed. Min mor­far sag­de, at ’ét eks­pe­ri­ment er bed­re end 1.000 eks­pertan­ta­gel­ser’, og ud fra den tan­ke­gang vil vi i fon­den ger­ne prø­ve nye ting af,” si­ger Lyk­ke Kann Ogstrup Lunde.

Fastholder uddelingsniveau

De nye stra­te­gi­ske fo­kus­punk­ter og den nye ak­tu­a­li­tets­pul­je får som ud­gangs­punkt ik­ke føl­ge­skab af fle­re ud­de­lings­kro­ner. Ve­lux Fon­den ud­del­te sid­ste år 236 mil­li­o­ner kro­ner og svin­ge­de i de fo­re­gå­en­de fem år mel­lem år­li­ge ud­de­lin­ger på 251 og 335 mil­li­o­ner kro­ner. Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de for­ven­ter frem­ti­di­ge år­li­ge ud­de­lin­ger a la 2023-niveauet.

”Vi kom­mer fort­sat til at lig­ge om­kring 230-250 mil­li­o­ner kro­ner om året, alt ef­ter hvad vi har af for­må­en. Jeg har in­gen for­vent­nin­ger om, at vi skal øge vo­res be­vil­lin­ger i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de,” si­ger hun.

Ve­lux Fon­den mod­ta­ger lø­ben­de for­mue- og ud­de­lings­mid­ler fra Vil­lum Fon­den. Ve­lux Fon­dens ind­tæg­ter be­står så­le­des dels af en år­lig over­før­sel fra Vil­lum Fon­den, dels af af­ka­stet af fon­dens værdipapirer.

Jeg vil ik­ke kal­de det en stør­re ad­skil­lel­se af Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne – vi er sta­dig gla­de for hin­an­den og bor sam­me sted. Det er sna­re­re en stør­re ty­de­lig­gø­rel­se frem­over af, at vi net­op ér to for­skel­li­ge fonde

Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de – For­per­son, Ve­lux Fonden

Mens der ik­ke er for­vent­nin­ger om øge­de år­li­ge ud­de­lin­ger, bli­ver der til gen­gæld pa­ral­lelt med den nye stra­te­gi sat gang i en øget dif­fe­ren­ti­e­ring mel­lem Ve­lux og Vil­lum Fon­den på kommunikationsområdet.

Hidtil har fon­de­ne blandt an­det haft en fæl­les hjem­mesi­de på ve​lux​fo​un​da​tions​.dk, men det slut­ter snart. Ve­lux Fon­dens nye stra­te­gi kan så­le­des læ­ses på we­badres­sen ve​lux​fon​den​.dk.

Fak­ta om Ve­lux Fonden
  • Al­men fond
  • Stif­tet i 1981 af Vil­lum Kann Rasmussen
  • Ud­del­te 236 mio. kr. i 2023
  • Fon­dens for­mue ud­gør cir­ka 3,9 mia. kr., hvoraf den bund­ne for­mue ud­gør ca. 2,9 mia. kr.
  • For­per­son i den fi­re per­so­ner sto­re be­sty­rel­se er Lyk­ke Kann Ogstrup Lun­de (med­lem si­den 2020 og for­per­son si­den 2021)
  • Di­rek­tør er Ane Hendriksen

”Beg­ge fon­de er i pro­ces med at etab­le­re nye hjem­mesi­der, hvoraf Ve­lux Fon­dens al­le­re­de har set da­gens lys, mens Vil­lum Fon­dens er li­ge på trap­per­ne. Frem­over bli­ver der og­så en ty­de­li­ge­re pro­fi­le­ring af hver en­kelt fond på so­ci­a­le me­di­er,” si­ger Lyk­ke Kann Ogstrup Lunde.

År­sa­gen er, for­kla­rer hun, at det for man­ge, blandt an­dre be­vil­lings­mod­ta­ge­re, ”hidtil ik­ke har væ­ret til at fin­de ud af, hvem der er hvem”. Hå­bet er, at dét bli­ver me­re tydeligt.

”Jeg vil ik­ke kal­de det en stør­re ad­skil­lel­se af Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne – vi er sta­dig gla­de for hin­an­den og bor sam­me sted. Det er sna­re­re en stør­re ty­de­lig­gø­rel­se frem­over af, at vi net­op ér to for­skel­li­ge fon­de. Vi er ik­ke si­a­me­si­ske tvil­lin­ger, men der­i­mod sna­re­re fæt­ter og ku­si­ne el­ler sø­sken­de. Vi har in­di­vi­du­el­le le­del­ser og be­sty­rel­ser, og vi har for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der og til­gan­ge til, hvor­dan vi dri­ver filan­tro­pi,” un­der­stre­ger Ve­lux Fon­dens forperson.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer