Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Via et nyt part­ner­skab med Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty hå­ber Hem­pel Fon­den at kun­ne med­vir­ke til at be­skyt­te bi­o­di­ver­si­te­ten i et vild­t­re­ser­vat i den nor­døst­li­ge del af den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo. Det er fon­dens tred­je part­ner­skab in­den­for naturområdet.

Wildlife Conservation Society (foto: Wildlife Conservation Society)
Via et nyt part­ner­skab med or­ga­ni­sa­tio­nen Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty sø­ger Hem­pel Fon­den at be­skyt­te øko­sy­ste­met og kul­tu­rar­ven i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i DR Congo (fo­to: Wild­li­fe Con­ser­va­tion Society).

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det med 80 pro­cent i lø­bet af de se­ne­ste 15 år.

Så­dan ly­der nog­le af de mest al­vor­li­ge ud­for­drin­ger for om­rå­det Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i den nor­døst­li­ge del af den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo, hvil­ket ik­ke kun tru­er de 27.000 men­ne­sker, som bor i vild­t­re­ser­va­tet, og om­rå­dets dyr, men og­så he­le biodiversiteten.

Men nu er der dansk hjælp på vej til Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve, der be­teg­nes som et nøg­le­om­rå­de for bi­o­di­ver­si­tet og op­træ­der på UNESCOs verdensarvsliste.

Via et nyt part­ner­skab med or­ga­ni­sa­tio­nen Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty sø­ger den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den nem­lig nu at be­skyt­te øko­sy­ste­met og kul­tu­rar­ven i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve. Part­ner­ska­bet va­rer fo­re­lø­big frem til 2024 og ind­be­fat­ter for Hem­pel Fon­dens si­de en in­ve­ste­ring på 11,2 mil­li­o­ner kroner.

Tredje store partner

Iføl­ge di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm fal­der part­ner­ska­bet ind un­der fon­dens del­stra­te­gi om at vil­le bi­dra­ge til at be­va­re jor­dens biodiversitet.

”For at kun­ne gø­re det, har vi haft en grun­dig pro­ces, hvor vi har ana­ly­se­ret os frem til, hvem vi me­ner, der bedst ind­fri­er vo­res mål­sæt­nin­ger. Det er på den bag­grund, vi nu ind­le­der et sam­ar­bej­de med Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty, som er vo­res tred­je sto­re part­ner på det her om­rå­de ud over WWF og Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal,” si­ger An­ders Holm til Fundats.

En af mål­sæt­nin­ger­ne i pro­jek­tet er net­op, at vo­res pen­ge skal bru­ges til at un­der­støt­te en bre­de­re al­li­an­ce og til­træk­ke yder­li­ge­re finansiering.

An­ders Holm – di­rek­tør, Hem­pel Fonden

An­ders Holm læg­ger ik­ke skjul på, at op­ga­ven med at gen­dan­ne sik­ker­he­den og be­skyt­te bi­o­di­ver­si­te­ten i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve er en­dog me­get stor.

”Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve er et enormt om­rå­de på stør­rel­se med en tred­je­del af Dan­mark. Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty for­ven­ter fo­re­lø­big, at om­rå­det op­ho­ber 280 mil­li­o­ner ton car­bon, og så er det helt unikt, hvad bi­o­di­ver­si­tet an­går. Det er ver­dens­arv iføl­ge UNESCO, men og­så et me­get tru­et om­rå­de. Så vo­res am­bi­tion er at bi­dra­ge til at ska­be fun­da­men­tet for en lang­sig­tet og bæ­re­dyg­tig for­valt­ning af det her helt spe­ci­el­le om­rå­de – til gavn for lo­kal­be­folk­nin­gen, for frem­ti­den og der­for og­så al­le os an­dre,” si­ger An­ders Holm.

Donation skal ikke stå alene

Di­rek­tø­ren i Hem­pel Fon­den er­ken­der dog sam­ti­dig, at det for 11,2 mil­li­o­ner kro­ner over fi­re år ik­ke er re­a­li­stisk helt at sæt­te en stop­per for ulov­lig mi­ne­drift, kryb­s­kyt­te­ri og ulov­lig skovhugst.

”Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty har al­le­re­de ar­bej­det i om­rå­det i fle­re år og har nu en am­bi­tion om at styr­ke de­res ar­bej­de væ­sent­ligt med bi­drag fra fle­re do­no­rer. Do­na­tio­nen fra os er ik­ke den ene­ste og skal ik­ke stå ale­ne. Tvær­ti­mod vil vi ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre og ser det som en styr­ke. En af mål­sæt­nin­ger­ne i pro­jek­tet er net­op, at vo­res pen­ge skal bru­ges til at un­der­støt­te en bre­de­re al­li­an­ce og til­træk­ke yder­li­ge­re fi­nan­si­e­ring,” un­der­stre­ger An­ders Holm.

Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty un­der­skrev i 2018 en be­skyt­tel­ses­af­ta­le med det congo­le­si­ske in­sti­tut for na­tur­be­skyt­tel­se. Af­ta­len gi­ver Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty mu­lig­hed for at sty­re be­skyt­tel­ses­ind­sat­sen i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i fo­re­lø­big 10 år.

Hem­pel Fon­den ud­del­te i 2019 i alt 158 mil­li­o­ner kro­ner in­den for om­rå­der­ne ud­dan­nel­se, forsk­ning, na­tur og ansøgninger.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…