Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Via et nyt partnerskab med Wildlife Conservation Society håber Hempel Fonden at kunne medvirke til at beskytte biodiversiteten i et vildtreservat i den nordøstlige del af den Demokratiske Republik Congo. Det er fondens tredje partnerskab indenfor naturområdet.

Wildlife Conservation Society (foto: Wildlife Conservation Society)
Via et nyt part­ner­skab med or­ga­ni­sa­tio­nen Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty sø­ger Hem­pel Fon­den at be­skyt­te øko­sy­ste­met og kul­tu­rar­ven i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i DR Congo (fo­to: Wild­li­fe Con­ser­va­tion Society).

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det med 80 pro­cent i lø­bet af de se­ne­ste 15 år.

Så­dan ly­der nog­le af de mest al­vor­li­ge ud­for­drin­ger for om­rå­det Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i den nor­døst­li­ge del af den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo, hvil­ket ik­ke kun tru­er de 27.000 men­ne­sker, som bor i vild­t­re­ser­va­tet, og om­rå­dets dyr, men og­så he­le biodiversiteten.

Men nu er der dansk hjælp på vej til Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve, der be­teg­nes som et nøg­le­om­rå­de for bi­o­di­ver­si­tet og op­træ­der på UNESCOs verdensarvsliste.

Via et nyt part­ner­skab med or­ga­ni­sa­tio­nen Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty sø­ger den er­hvervs­dri­ven­de fond Hem­pel Fon­den nem­lig nu at be­skyt­te øko­sy­ste­met og kul­tu­rar­ven i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve. Part­ner­ska­bet va­rer fo­re­lø­big frem til 2024 og ind­be­fat­ter for Hem­pel Fon­dens si­de en in­ve­ste­ring på 11,2 mil­li­o­ner kroner.

Tredje store partner

Iføl­ge di­rek­tør i Hem­pel Fon­den An­ders Holm fal­der part­ner­ska­bet ind un­der fon­dens del­stra­te­gi om at vil­le bi­dra­ge til at be­va­re jor­dens biodiversitet.

”For at kun­ne gø­re det, har vi haft en grun­dig pro­ces, hvor vi har ana­ly­se­ret os frem til, hvem vi me­ner, der bedst ind­fri­er vo­res mål­sæt­nin­ger. Det er på den bag­grund, vi nu ind­le­der et sam­ar­bej­de med Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty, som er vo­res tred­je sto­re part­ner på det her om­rå­de ud over WWF og Bird­li­fe In­ter­na­tio­nal,” si­ger An­ders Holm til Fundats.

En af mål­sæt­nin­ger­ne i pro­jek­tet er net­op, at vo­res pen­ge skal bru­ges til at un­der­støt­te en bre­de­re al­li­an­ce og til­træk­ke yder­li­ge­re finansiering.

An­ders Holm – di­rek­tør, Hem­pel Fonden

An­ders Holm læg­ger ik­ke skjul på, at op­ga­ven med at gen­dan­ne sik­ker­he­den og be­skyt­te bi­o­di­ver­si­te­ten i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve er en­dog me­get stor.

”Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve er et enormt om­rå­de på stør­rel­se med en tred­je­del af Dan­mark. Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty for­ven­ter fo­re­lø­big, at om­rå­det op­ho­ber 280 mil­li­o­ner ton car­bon, og så er det helt unikt, hvad bi­o­di­ver­si­tet an­går. Det er ver­dens­arv iføl­ge UNESCO, men og­så et me­get tru­et om­rå­de. Så vo­res am­bi­tion er at bi­dra­ge til at ska­be fun­da­men­tet for en lang­sig­tet og bæ­re­dyg­tig for­valt­ning af det her helt spe­ci­el­le om­rå­de – til gavn for lo­kal­be­folk­nin­gen, for frem­ti­den og der­for og­så al­le os an­dre,” si­ger An­ders Holm.

Donation skal ikke stå alene

Di­rek­tø­ren i Hem­pel Fon­den er­ken­der dog sam­ti­dig, at det for 11,2 mil­li­o­ner kro­ner over fi­re år ik­ke er re­a­li­stisk helt at sæt­te en stop­per for ulov­lig mi­ne­drift, kryb­s­kyt­te­ri og ulov­lig skovhugst.

”Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty har al­le­re­de ar­bej­det i om­rå­det i fle­re år og har nu en am­bi­tion om at styr­ke de­res ar­bej­de væ­sent­ligt med bi­drag fra fle­re do­no­rer. Do­na­tio­nen fra os er ik­ke den ene­ste og skal ik­ke stå ale­ne. Tvær­ti­mod vil vi ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre og ser det som en styr­ke. En af mål­sæt­nin­ger­ne i pro­jek­tet er net­op, at vo­res pen­ge skal bru­ges til at un­der­støt­te en bre­de­re al­li­an­ce og til­træk­ke yder­li­ge­re fi­nan­si­e­ring,” un­der­stre­ger An­ders Holm.

Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty un­der­skrev i 2018 en be­skyt­tel­ses­af­ta­le med det congo­le­si­ske in­sti­tut for na­tur­be­skyt­tel­se. Af­ta­len gi­ver Wild­li­fe Con­ser­va­tion So­cie­ty mu­lig­hed for at sty­re be­skyt­tel­ses­ind­sat­sen i Oka­pi Wild­li­fe Re­ser­ve i fo­re­lø­big 10 år.

Hem­pel Fon­den ud­del­te i 2019 i alt 158 mil­li­o­ner kro­ner in­den for om­rå­der­ne ud­dan­nel­se, forsk­ning, na­tur og ansøgninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer