Fondspenge til uddannelse af ambassadører for trivsel

Tuborgfondet støtter projekt fra foreningen Grow, hvor unge uddannes til at blive 'trivselsambassadører' for at skabe bedre trivsel for sig selv og andre unge. Novo Nordisk Fonden giver penge til forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der sigter mod at reducere landbrugets klimaaftryk.

I et nyt fonds­støt­tet pro­jekt ud­dan­nes un­ge mel­lem 20 og 30 år som så­kald­te ’triv­sel­sam­bas­sa­dø­rer’ for at kun­ne ska­be bed­re triv­sel for sig selv og an­dre un­ge. (fo­to: Grow)

Triv­sels­ni­veau­et på de dan­ske ud­dan­nel­ser skal ha­ve et løft gen­nem me­nings­ful­de ak­ti­vi­te­ter og fællesskaber.

Det er tan­ken bag et pro­jekt fra den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Grow, der net­op har mod­ta­get en halv mil­li­on kro­ner i støt­te fra Tuborgfondet.

I pro­jek­tet ud­dan­nes un­ge mel­lem 20 og 30 år som så­kald­te ’triv­sel­sam­bas­sa­dø­rer’ for der­med at kun­ne ska­be bed­re triv­sel for sig selv og an­dre unge. 

De an­svar­li­ge for ud­dan­nel­sen Ama­lie Lær­ke og Klaus Øster­gaard un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­det med Tu­borg­fon­det er af­gø­ren­de for at styr­ke for­e­nin­gens ar­bej­de med at en­ga­ge­re un­ge som kul­tur­bæ­re­re for en frem­tid med øget triv­sel og stær­ke fællesskaber.

“Med støt­ten fra Tu­borg­fon­det er vi med til at gi­ve un­ge værk­tø­jer­ne til at op­nå et me­re ba­lan­ce­ret liv, sam­ti­dig med at de får ly­sten og mo­det til at løf­te an­dre un­ge. Ud­dan­nel­sen gi­ver un­ge en unik mu­lig­hed for at bi­dra­ge til en bed­re og me­re med­men­ne­ske­lig frem­tid for un­ge ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Klaus Øster­gaard fra Grow i en pres­se­med­del­el­se fra foreningen.

Etablerer nationalt bisidderkorps

Fra sår­ba­re un­ge fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid til sår­ba­re forældre.

Tryg­fon­den op­ly­ser i en nyhed, at den net­op har gi­vet en do­na­tion på 6,1 mil­li­o­ner kro­ner til fon­den Mødre­hjæl­pen. Do­na­tio­nen går til at etab­le­re et fri­vil­ligt, na­tio­nalt bi­sid­der­kor­ps, der skal hjæl­pe sår­ba­re for­æl­dre un­der svæ­re mø­der og sam­ta­ler med of­fent­li­ge myndigheder.

For­æl­dre i kri­se kan ha­ve svært ved at navi­ge­re i det of­fent­li­ge sy­stem, og de bru­ger man­ge kræf­ter på at hol­de styr på mø­de­for­mer og in­for­ma­tio­ner i de for­skel­li­ge in­stan­ser. For­æl­dre­ne bli­ver der­for nervø­se og usik­re, hvil­ket går ud over de­res op­mærk­som­hed om­kring det, som mø­de­r­ne egent­lig hand­ler om, skri­ver fon­den i nyheden.

Do­na­tio­nen skal bru­ges til at etab­le­re en bi­sid­der­ud­dan­nel­se, som de fri­vil­li­ge bi­sid­de­re skal gen­nem­gå. Bi­sid­der­ne skal støt­te for­æl­dre un­der mø­der og sam­ta­ler med of­fent­li­ge myn­dig­he­der og sik­re, at for­æl­dre­ne bli­ver hørt, og at de for­står, hvad bud­ska­ber­ne og af­ta­ler­ne indeholder.

Ind­sat­sen lø­ber over en pe­ri­o­de på tre år, og det er for­vent­nin­gen at gen­nem­fø­re 600 bisidderforløb.

Forskningsprojekt vil reducere klimaaftryk

På Aar­hus Uni­ver­si­tet er der net­op sat gang i et nyt forsk­nings­pro­jekt, der sig­ter mod at re­du­ce­re land­bru­gets kli­maaf­tryk ved hjælp af avan­ce­ret tek­no­lo­gi og da­ta­drev­ne metoder.

Pro­jek­tet hed­der ‘Sy­stem-ba­sed Pre­ci­sion Agri­cul­tu­re for Sustai­nab­le Crop Pro­duction’ og støt­tes af No­vo Nor­disk Fon­den med op til 25 mil­li­o­ner kro­ner over de næ­ste fem år.

Pro­fes­sor Davi­de Cam­ma­ra­no fra In­sti­tut for Agroøko­lo­gi ved Aar­hus Uni­ver­si­tet le­der pro­jek­tet. Han har me­re end 20 års er­fa­ring in­den for land­bru­gets kli­mapå­virk­ning og præ­ci­sions­land­brug og an­er­ken­des iføl­ge en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjem­mesi­de som en in­ter­na­tio­nal eks­pert på om­rå­det gen­nem sit ar­bej­de i Ita­li­en, Au­stra­li­en, Stor­bri­tan­ni­en og USA.

Pro­jek­tet vil bli­ve ud­ført på for­skel­li­ge mar­ker i Dan­mark. Ar­bej­det i pro­jek­tet kom­mer til at fo­re­gå i et in­ter­na­tio­nalt konsor­ti­um, der for­u­den Aar­hus Uni­ver­si­tet in­vol­ve­rer for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty & Re­search i Hol­land og Leib­niz Cen­tre for Agri­cul­tu­ral Landsca­pe Re­search i Tyskland.

Hjælp til fædre og familier i tiden efter barsel

Vi slut­ter med en nyhed fra Nor­dea-fon­den, som net­op har gi­vet 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt til­tag fra Forum for Mænds Sundhed.

Til maj lan­ce­rer Forum for Mænds Sund­hed pro­jek­tet ’Far for li­vet – he­le li­vet’. Hen­sig­ten er at sæt­te fo­kus på bars­len­de fædre og de­res børns over­gang til li­vet i in­sti­tu­tion og dag­ple­je. Det skal let­te over­gan­gen for bør­ne­fa­mi­li­er­ne og sik­re, at børn og fædre er tryg­ge og sik­re i si­tu­a­tio­nen, hvil­ket dan­ner grund­lag for den tryg­gest mu­li­ge over­gang og der­med stær­ke­st mu­li­ge re­la­tion mel­lem far og barn.

Vi glæ­der os til at se, hvor­dan pro­jek­tet kan væ­re med til at sik­re en god over­gang fra bar­sels- til hver­dags­liv for familierne

Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler – Ud­de­lings­chef, Nordea-fonden

”Forum for Mænds Sund­hed har i en år­ræk­ke ydet en vig­tig, lands­dæk­ken­de ind­sats, der har gi­vet fle­re børn mu­lig­hed for at få en tryg re­la­tion til de­res for­æl­dre – bå­de fædre og mødre. Med det nye pro­jekt ud­vi­des det go­de ar­bej­de, som far-am­bas­sa­dørkor­p­set ud­fø­rer i al­le lan­dets kom­mu­ner, og der igang­sæt­tes fle­re far-barn-ak­ti­vi­te­ter i he­le lan­det. Sam­ti­dig bli­ver der fo­kus på, hvor­dan børns over­gang til li­vet i in­sti­tu­tion og dag­ple­je kan for­bed­res. Hos Nor­dea-fon­den er vi stol­te over at kun­ne støt­te ind­sat­sen, og vi glæ­der os til at se, hvor­dan pro­jek­tet kan væ­re med til at sik­re en god over­gang fra bar­sels- til hver­dags­liv for fa­mi­li­er­ne," si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Nordea-fonden.

Pro­jek­tet lø­ber frem til 2028.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer