Fonde booster Danmarks Indsamling

Næsten en tiendedel af resultatet ved sidste års Danmarks Indsamling kom fra uddelende fonde. Støtten fra fondene sender et stærkt signal, fordi almennyttige fonde generelt nyder høj anseelse og har stor troværdighed i samfundet. Derfor trækker fondenes opbakning flere bidrag med sig ind på bundlinjen, siger talsmand for Danmarks Indsamling 2016.

Do­na­tio­ner fra dan­ske fon­de ud­gjor­de me­re end ni pro­cent af det ind­sam­le­de be­løb i sid­ste års Dan­marks Ind­sam­ling. Det vi­ser Dan­marks Fon­des gen­nem­gang af bi­drags­li­sten fra Dan­marks Ind­sam­ling 2015.

I alt blev der sid­ste år sam­let knap 100 mil­li­o­ner kr. ind til ud­vik­lings­pro­jek­ter un­der te­ma­et ’Mod Uret­fær­dig­hed’. Af dem blev godt 9 mil­li­o­ner kr. do­ne­ret af 13 fonde.

Men ud over sel­ve do­na­tio­ner­ne har fon­de­nes syn­li­ge del­ta­gel­se i land­s­ind­sam­lin­gen og­så en væ­sent­lig in­di­rek­te be­tyd­ning for det sam­le­de re­sul­tat, vur­de­rer tals­mand for Dan­marks Ind­sam­ling, Ka­rin Aaen.

"Fon­de­ne bi­dra­ger med et an­se­e­ligt be­løb, som kom­mer til at gø­re en kæm­pe stor for­skel for nog­le af de fat­tig­ste men­ne­sker ude i ver­den, som ind­sam­lin­ger­ne går til. Der­u­d­over sen­der fon­de­ne et vig­tig sig­nal om, at der er op­bak­ning fra net­op en del i sam­fun­det, som har me­get stor tro­vær­dig­hed, hvil­ket be­ty­der, at end­nu fle­re væl­ger at bi­dra­ge til ind­sam­lin­gen", si­ger Ka­rin Aa­en der har væ­ret med til al­le ind­sam­lin­ger­ne, der be­gynd­te i 2007.

Hun pe­ger på, at fon­de­ne fun­ge­rer som rol­lemo­del, når pri­vat­per­so­ner og virk­som­he­der over­ve­jer de­res eg­ne bi­drag til fat­ti­ge men­ne­sker i Afri­ka, Asi­en og Latinamerika.

"Det har en stor og vig­tig be­tyd­ning, når nog­le som al­le ken­der går for­an. Det er li­ge som, når der er kol­lekt i kir­ken og sog­ne­rå­ds­for­man­den går for­an og læg­ger et or­dent­ligt bundt sed­ler og der­med vi­ser, hvad der for­ven­tes", si­ger Ka­rin Aa­en, der til dag­lig er in­for­ma­tions­chef i UNICEF Danmark.

Fonde trækker flere med

Blandt de sto­re do­no­rer i sid­ste års ind­sam­ling var blandt an­dre Ole Kirks Fond, Den A. P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, Oti­con-Fon­den, Byg­ma Fon­den og kon­ge­hu­sets to fonde.

"Jo hø­je­re an­se­el­se og tro­vær­dig­hed de, som går for­an, har, jo stør­re be­tyd­ning har de i for­hold til at vi­se et godt ek­sem­pel. Man­ge af vo­res fon­de er jo grund­lagt af agt­vær­di­ge virk­som­he­der, som al­le ken­der, og nog­le har haft hi­sto­risk be­tyd­ning for Dan­mark, el­ler de er til­knyt­tet per­so­ner, som ny­der stor an­er­ken­del­se i sam­fun­det. Der­for har de som ud­gangs­punkt en sær­lig gen­nem­slags­kraft som rol­lemo­del for an­dre", for­kla­rer Ka­rin Aaen.

Talsmand for Danmarks Indsamling Karin Aaen besøger forældreløse børn i Cambodja. Foto: UNICEF
Tals­mand for Dan­marks Ind­sam­ling Ka­rin Aa­en be­sø­ger for­æl­d­re­lø­se børn i Cam­bod­ja. Fo­to: UNICEF

Hun pe­ger des­u­den på, at fon­de­ne ge­ne­relt ik­ke til­læg­ges kom­merci­el­le mo­ti­ver, når de­res navn og be­løb rul­ler over skær­men un­der tv-showet, som er en del de år­li­ge Danmarksindsamlinger:

"Fon­de bli­ver jo be­trag­tet som al­men­nyt­ti­ge – alt­så som nog­le, der ik­ke skal ind­tje­ne et over­skud til sig selv, og det gi­ver dem en ek­stra tro­vær­dig­hed i for­hold til an­dre", si­ger Ka­rin Aaen.

Hjælp Nu fik 2,5 million

Fle­re fon­de trå­d­te og­så til da 12 nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner i sep­tem­ber sid­ste år stab­le­de en aku­tind­sam­ling på be­ne­ne til for­del for de ka­ta­stro­fe­ram­te om­rå­der i og om­kring det bor­ger­krigs­hær­ge­de Sy­ri­en. På trods af en kor­te­re for­be­re­del­ses­tid bi­drog ni fon­de med over 2,5 mil­li­o­ner kr. til Hjælp Nu-indsamlingen.

Fle­re af de bi­dra­gen­de fon­de var gen­gan­ge­re, som har ulands­om­rå­det som en stør­re el­ler min­dre del af de­res ud­de­lings­stra­te­gi­ske fo­kus. Men der var og­så bi­drag fra an­dre fon­de, som fun­dats­mæs­sigt dæk­ker ulands­om­rå­det ud fra en bre­de­re al­men­nyt­tig vedtægtsformulering.

En af dem er Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond, som støt­te­de den sær­li­ge Sy­ri­ens-ind­sam­ling med kr. 100.000.

"Vi har lagt vægt på, at der var en hu­ma­ni­tær kri­se i Sy­ri­en, der­for vur­de­re­de vi, at det var et godt for­mål at støt­te Hælp Nu-ind­sam­lin­gen, og det har jo vist sig si­den, at det kun er ble­vet end­nu me­re ak­tu­elt", si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond, Jep­pe Skad­hau­ge om bag­grun­den for fon­dens bi­drag til akutindsamlingen.

Den 6. fe­bru­ar kul­mi­ne­rer den næ­ste sto­re land­s­ind­sam­ling til ver­dens fat­tig­ste med det sto­re tv-show lør­dag af­ten. Dan­marks Ind­sam­ling 2016, der er den tien­de i ræk­ken, har i år fo­kus på de men­ne­ske­li­ge kon­se­kven­ser af ek­strem fattigdom.

Si­den 1. ja­nu­ar har sko­ler, in­sti­tu­tio­ner og virk­som­he­der lan­det over gen­nem­ført eg­ne pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at sam­le pen­ge ind til årets indsamling.

Fle­re fon­de er ble­vet ind­dra­get al­le­re­de i ef­ter­å­ret sid­ste år. Det er sket på bag­grund af in­put og eva­lu­e­rin­ger blandt an­det sam­men med er­hvervs­li­vet og fon­de, for­kla­rer tals­mand Ka­rin Aaen.

"Vi vil­le ger­ne hø­re fra de sto­re fon­de og virk­som­he­der hvil­ke øn­sker og idéer, de hav­de til os. En ge­ne­rel til­ba­ge­mel­ding fra dem, at de ger­ne vil tid­li­ge­re på ba­nen og hø­re om for­må­let og hvil­ke pro­jek­ter, årets ind­sam­ling støt­ter. Så det har vi ta­get til ef­ter­ret­ning og væ­ret tid­li­ge­re ude og ta­get kon­takt til dem al­le­re­de i lø­bet af ef­ter­å­ret", si­ger hun.

FondDan­marks Ind­sam­ling 2015Hjælp Nu
Ole Kirk’s Fond5.293.175
A.P. Møl­ler­ske Støttefond2.000.0001.000.000
Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond500.000200.000
Byg­ma Fonden375.000
Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond250.000200.000
Ot­to & Bir­t­he Bangs­dals Fond200.000
Hem­pel Fonden100.000250.000
Oti­con Fonden100.000
TORM Fon­den100.000
TUBORGFONDET50.000
Brand af 1848 Fond25.000
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond15.000250.000
FDE Fon­den10.000
Spar­n­ord Fonden250.000
Den Obel­ske Familiefond250.000
Tøm­mer­hand­ler Jo­han­nes Fogs Fond100.000
Ejen­doms­mæg­ler­nes Fond25.000
9.018.1752.525.000
Fon­de­nes bi­drag til Dan­marks Ind­sam­ling 2015 og Hjælp Nu

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer