Ugens uddelinger: Fondspenge til ny viden om børn, grønt laboratorium og Danmarks Indsamling

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren om­fat­ter Nor­dea-fon­dens støt­te til en ny vi­dens­bank om børn og un­ge, et nyt part­ner­skab mel­lem Tu­borg­fon­det og Roskil­de Festi­val om et ”cir­ku­lært la­bo­ra­to­ri­um” og støt­te fra Hem­pel Fon­den til en mo­der­ni­se­ring af Hem­pel Glas­mu­se­um. Der­u­d­over har No­vo Nor­disk Fon­den bå­de støt­tet tre forsk­nings­pro­jek­ter i ik­ke-di­a­be­tisk en­dokri­no­lo­gi og gi­vet en do­na­tion til Dan­marks Indsamling.

Internt fordrevne, Syrien (foto: Mari Aftret Mortvedt / Røde Kors)
No­vo Nor­disk Fon­dens do­na­tion til Dan­marks Ind­sam­ling 2021 går til et pro­jekt i Sy­ri­en ad­mi­ni­stre­ret af Rø­de Kors, der hjæl­per krigs­ram­te børn og un­ge i Sy­ri­en med at genop­byg­ge de­res men­tale og fy­si­ske sund­hed (fo­to: Ma­ri Aftret Mort­vedt / Rø­de Kors).

Vi kom­mer blandt an­det om­kring et nyt la­bo­ra­to­ri­um, der skal øge be­vidst­he­den om grøn ad­færd blandt del­ta­ger­ne på Roskil­de Festi­val, en mo­der­ni­se­ring af Hem­pel Glas­mu­se­um i Ny­kø­bing Sjæl­land og fond­s­pen­ge til Dan­marks Ind­sam­ling i den­ne uges gen­nem­gang af ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Men rund­t­u­ren star­ter et an­det sted, nem­lig hos Nor­­dea-fon­­den, som støt­ter et nyt tre­årigt pro­jekt fra Børns Vil­kår med 10 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jek­tet star­ter i april i år og byg­ges op om­kring en vi­dens­bank, som vil væ­re ejet og dre­vet af Børns Vil­kår, og skal op­sam­le og præ­sen­te­re ny vi­den om børn og unge.

”Børns Vil­kår og Nor­­dea-fon­­den de­ler en am­bi­tion om, at ind­sat­ser og ak­ti­vi­te­ter i for­hold til børn og un­ge skal byg­ge på vi­den, hvor bør­ne­nes per­spek­tiv al­tid er ta­get med i be­tragt­ning. Børn og un­ge er eks­per­ter i eget liv, og når vi lyt­ter til de­res er­fa­rin­ger og øn­sker, får vi og­så bed­re ind­sat­ser og løs­nin­ger,” si­ger Ras­mus Kjel­da­hl, di­rek­tør i Børns Vil­kår, i en nyhed fra Nordea-fonden.

Som led i det nye pro­jekt vil der bli­ve etab­le­ret eks­pert­grup­per med børn og un­ge, som skal tol­ke på ek­si­ste­ren­de da­ta og væ­re med til at ud­ar­bej­de an­be­fa­lin­ger og idéer til kon­kre­te ind­sat­ser. For­vent­nin­gen er at in­ter­viewe cir­ka 100 børn år­ligt om re­le­van­te og ak­tu­el­le temaer.

Gla­de børn i triv­sel bli­ver til gla­de voks­ne i trivsel.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Al den vi­den, der op­sam­les i vi­dens­ban­ken, vil kom­me bør­ne­ne til go­de gen­nem en styr­ket fag­lig rå­d­giv­ning på blandt an­det Bør­ne­te­le­fo­nen og i bi­sid­nin­gen. Børns Vil­kår vil hur­ti­ge­re kun­ne op­spo­re nye ten­den­ser blandt børn og un­ge og få et dy­be­re ind­blik i de­res er­fa­rin­ger, tan­ker og behov.

”Ki­men til go­de liv læg­ges fra barns­ben. Gla­de børn i triv­sel bli­ver til gla­de voks­ne i triv­sel. Med fon­dens støt­te vil end­nu fle­re børn få kva­li­fi­ce­ret rå­d­giv­ning, og Børns Vil­kår kan styr­ke sin ind­sam­ling og for­mid­ling af da­ta og ind­sig­ter fra de man­ge bør­ne­stem­mer,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nordea-fonden.

Nyt partnerskab mellem Tuborgfondet og Roskilde Festival

Tu­borg­fon­det har i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort, at fon­den har ind­gå­et et nyt fe­mårigt part­ner­skab med Roskil­de Festi­val. I den for­bin­del­se sky­der fon­den 7,6 mil­li­o­ner kro­ner ind i op­ret­tel­sen at et ini­ti­a­tiv kal­det Det Cir­ku­læ­re Laboratorium.

Iføl­ge Tu­borg­fon­det er am­bi­tio­nen at ska­be Dan­marks før­en­de la­bo­ra­to­ri­um for bæ­re­dyg­tig adfærd.
Sam­ti­dig skal la­bo­ra­to­ri­ets løs­nin­ger øge be­vidst­he­den om grøn ad­færd hos Roskil­de Festi­va­lens del­ta­ge­re og bi­dra­ge til en mar­kant re­duk­tion af festi­va­lens affaldsmængder.

Sig­ne Lop­d­rup, Roskil­de Festi­vals ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, un­der­stre­ger, at der er sto­re am­bi­tio­ner bag partnerskabet.

Vo­res am­bi­tion er at gi­ve den næ­ste ge­ne­ra­tion af iværk­sæt­te­re stør­re ind­fly­del­se og fle­re muligheder.

Sig­ne Lop­d­rup – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Roskil­de Festival

”Vi har et an­svar for at gø­re op med brug-og-smid-væk-kul­tu­ren og in­spi­re­re kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner til en me­re bæ­re­dyg­tig ad­færd. Først og frem­mest kan vi hjæl­pe frem­ti­dens grøn­ne iværk­sæt­te­re på vej ved at ska­be ram­mer, hvor de kan ud­for­dre og te­ste de­res kon­kre­te løs­nin­ger i et flek­si­belt og kæm­pe­mæs­sigt la­bo­ra­to­ri­um fyldt med men­ne­sker og mu­lig­he­der. Frem­ti­dens grøn­ne løs­nin­ger skal i høj grad kom­me fra un­ge selv, så vo­res am­bi­tion er at gi­ve den næ­ste ge­ne­ra­tion af iværk­sæt­te­re stør­re ind­fly­del­se og fle­re mu­lig­he­der,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup i en nyhed på Tu­borg­fon­dets hjemmeside.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det, siger:

”Når vi ind­går i et part­ner­skab med Roskil­de Festi­val og mar­ke­rer det med vo­res stør­ste be­vil­ling i 2020, er det for­di, det er vo­res am­bi­tion, at vi sam­men kan ska­be ram­mer­ne for, at un­ge sæt­ter dags­or­de­nen for en bæ­re­dyg­tig frem­tid, og at vi kan lyk­kes med at ryk­ke ved dan­sker­nes adfærd.”

200 un­ge iværk­sæt­te­re bli­ver en del af det nye la­bo­ra­to­ri­um og te­ster lø­ben­de nye, grøn­ne løs­nin­ger og forretningsmodeller.

Penge til modernisering af glasmuseum

Fra Roskil­de fort­sæt­ter rund­t­u­ren til Ny­kø­bing Sjæl­land, hvor Hem­pel Glas­mu­se­um hol­der til. Det kom­men­de år skal glas­mu­se­et gen­nem­gå en om­fat­ten­de mo­der­ni­se­ring og nyin­dret­ning fi­nan­si­e­ret med 23 mil­li­o­ner kro­ner fra Hem­pel Fon­den. Det skri­ver Sjæl­land­ske Medier. 

Glas­mu­se­et er ejet af Hem­pels Kul­tur­fond, som er as­so­ci­e­ret til Hem­pel Fonden.

Mo­der­ni­se­rin­gen bli­ver lagt i hæn­der­ne på det in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te Ate­li­er Brück­ner fra Stutt­g­art i Tyskland.

”Vi har ind­budt bu­reau­er fra Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland ba­se­ret på go­de om­ta­ler og re­sul­ta­ter. Ate­li­er Brück­ner im­po­ne­re­de mest – bå­de på ind­hold og vil­kår,” si­ger Tho­mas C. Thul­strup, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Hem­pels Kul­tur­fond, til Sjæl­land­ske Medier.

Iføl­ge mu­se­ums­le­der Hel­le Si­mon­sen fra Hem­pel Glas­mu­se­um er for­vent­nin­gen frem­over at kun­ne ska­be en langt me­re spæn­den­de for­mid­ling end hidtil.

Og så skal vi re­a­li­se­re det kul­tur­hus, som J.C. Hem­pel drøm­te om vil­le bli­ve et sam­lings­punkt i Odsherred.

Hel­le Si­mon­sen – mu­se­ums­le­der, Hem­pel Glasmuseum

”Vi får al­tid man­ge spørgs­mål om sel­ve byg­nin­gen, grund­læg­ge­ren og sam­lin­gen, og det er et af må­le­ne med den nye stra­te­gi at gi­ve gæ­ster­ne den­ne in­tro­duk­tion. Ud over for­tæl­lin­gen om sel­ve hu­set skal glas­sam­lin­gen gø­res me­re le­ven­de. Det gæl­der og­så Hem­pels Gl­a­spris, som fra og med i år er på 100.000 kro­ner, og som skal ha­ve me­get stør­re syn­lig­hed. Og så skal vi re­a­li­se­re det kul­tur­hus, som J.C. Hem­pel drøm­te om vil­le bli­ve et sam­lings­punkt i Od­s­her­red,” si­ger Hel­le Simonsen.

Ef­ter pla­nen kan der åb­nes for et nyt og mo­der­ni­se­ret Hem­pel Glas­mu­se­um i for­å­ret 2022.
Hem­pels Kul­tur­fond er li­ge­som Hem­pel Fon­den op­ret­tet af J.C. Hem­pel. Kul­tur­fon­den ope­re­rer uaf­hæn­gigt af Hem­pel Fonden.

Bevilling skal løfte forskning og styrke samarbejde

De to sid­ste af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger kom­mer beg­ge fra No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort, at den gi­ver 45 mil­li­o­ner kro­ner til tre sam­ar­bejds­pro­jek­ter in­den for en­dokri­no­lo­gi – læ­ren om hor­moner og hor­monelt be­tin­ge­de syg­dom­me. Det er før­ste gang, at No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler mid­ler spe­ci­fikt må­l­ret­tet sam­ar­bejds­pro­jek­ter in­den for ik­ke-di­a­­be­tisk kli­nisk en­dokri­no­lo­gi i Danmark.

Mål­sæt­nin­gen er så­le­des at styr­ke den del af en­dokri­no­lo­gi­en, som ik­ke dre­jer sig om di­a­be­tes, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

De 45 mil­li­o­ner kro­ner er for­delt til tre for­skel­li­ge forskningsprojekter.

Den stør­ste be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner er ble­vet gi­vet til et fe­mårigt pro­jekt, som le­des af pro­fes­sor Jens Ot­to Lun­de Jør­gen­sen fra Aar­hus Universitetshospital.

”Der er en ræk­ke syg­dom­me in­den for en­dokri­no­lo­gi­en, som be­rø­rer man­ge men­ne­sker og er vig­ti­ge at ud­vik­le nye og bed­re be­hand­lin­ger imod, samt be­græn­se even­tu­el­le ne­ga­ti­ve ef­fek­ter af. Med dis­se be­vil­lin­ger øn­sker vi at væ­re med til at løf­te forsk­nin­gen og styr­ke sam­ar­bej­der på tværs af lan­det in­den for dis­se syg­dom­me med det mål at op­nå en me­re per­so­na­li­se­ret be­hand­ling til gavn for pa­tien­ter­ne,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Pa­tient Ca­re i No­vo Nor­disk Fonden.

Gode gerninger udløser penge til projekt i Syrien

No­vo Nor­disk Fon­den sat­te og­så et øko­no­misk fin­ger­af­tryk på Dan­marks Ind­sam­ling 2021, der kul­mi­ne­re­de lør­dag den 6. fe­bru­ar med et tv-show sendt på DR1. 

Fon­den har væ­ret in­vol­ve­ret i et kon­cept kal­det ’Go­de ger­nin­ger’, hvor børn i Dan­mark i uger­ne op til tv-showet har ud­ført go­de ger­nin­ger og tje­ne­ster til gavn for an­dre, for ek­sem­pel ved at ind­sam­le skrald el­ler skri­ve bre­ve til bedsteforældre.

Vi sy­nes, at bør­ne­ne skal væ­re rig­tig stol­te af sig selv.

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

På for­hånd hav­de No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet til­sagn om at støt­te ind­sam­lin­gen med 20 kro­ner per god ger­ning, men fon­den valg­te at bi­dra­ge yder­li­ge­re til ind­sam­lin­gen ud fra en vur­de­ring af, at cor­ona­kri­sen har van­ske­lig­gjort bør­ne­nes mu­lig­he­der for at fø­re in­ten­tio­ner­ne om go­de ger­nin­ger ud i li­vet. Der­for blev de to mil­li­o­ner kro­ner fra cir­ka 100.000 go­de ger­nin­ger for­hø­jet til et sam­let bi­drag til Dan­marks Ind­sam­ling på seks mil­li­o­ner kroner.

”Vi sy­nes, at bør­ne­ne skal væ­re rig­tig stol­te af sig selv. Det er rig­tig ær­ger­ligt, at bør­ne­ne ik­ke har kun­net væ­re så me­get ude, som de ger­ne vil­le. De skal pas­se på, at de ik­ke smit­ter an­dre, og de skal pas­se på, at de ik­ke selv bli­ver smit­tet. I år har vi der­for valgt at gi­ve me­re, end bør­ne­ne har sam­let ind,” sag­de Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i for­bin­del­se med tv-showet.

No­vo Nor­disk Fon­dens do­na­tion går til et pro­jekt i Sy­ri­en ad­mi­ni­stre­ret af Rø­de Kors, der hjæl­per krigs­ram­te børn og un­ge i Sy­ri­en med at genop­byg­ge de­res men­tale og fy­si­ske sundhed.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…