Ugens uddelinger: Fondspenge til ny viden om børn, grønt laboratorium og Danmarks Indsamling

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter Nordea-fondens støtte til en ny vidensbank om børn og unge, et nyt partnerskab mellem Tuborgfondet og Roskilde Festival om et ”cirkulært laboratorium” og støtte fra Hempel Fonden til en modernisering af Hempel Glasmuseum. Derudover har Novo Nordisk Fonden både støttet tre forskningsprojekter i ikke-diabetisk endokrinologi og givet en donation til Danmarks Indsamling.

Internt fordrevne, Syrien (foto: Mari Aftret Mortvedt / Røde Kors)
No­vo Nor­disk Fon­dens do­na­tion til Dan­marks Ind­sam­ling 2021 går til et pro­jekt i Sy­ri­en ad­mi­ni­stre­ret af Rø­de Kors, der hjæl­per krigs­ram­te børn og un­ge i Sy­ri­en med at genop­byg­ge de­res men­tale og fy­si­ske sund­hed (fo­to: Ma­ri Aftret Mort­vedt / Rø­de Kors).

Vi kom­mer blandt an­det om­kring et nyt la­bo­ra­to­ri­um, der skal øge be­vidst­he­den om grøn ad­færd blandt del­ta­ger­ne på Roskil­de Festi­val, en mo­der­ni­se­ring af Hem­pel Glas­mu­se­um i Ny­kø­bing Sjæl­land og fond­s­pen­ge til Dan­marks Ind­sam­ling i den­ne uges gen­nem­gang af ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Men rund­t­u­ren star­ter et an­det sted, nem­lig hos Nor­dea-fon­den, som støt­ter et nyt tre­årigt pro­jekt fra Børns Vil­kår med 10 mil­li­o­ner kro­ner. Pro­jek­tet star­ter i april i år og byg­ges op om­kring en vi­dens­bank, som vil væ­re ejet og dre­vet af Børns Vil­kår, og skal op­sam­le og præ­sen­te­re ny vi­den om børn og unge.

”Børns Vil­kår og Nor­dea-fon­den de­ler en am­bi­tion om, at ind­sat­ser og ak­ti­vi­te­ter i for­hold til børn og un­ge skal byg­ge på vi­den, hvor bør­ne­nes per­spek­tiv al­tid er ta­get med i be­tragt­ning. Børn og un­ge er eks­per­ter i eget liv, og når vi lyt­ter til de­res er­fa­rin­ger og øn­sker, får vi og­så bed­re ind­sat­ser og løs­nin­ger,” si­ger Ras­mus Kjel­da­hl, di­rek­tør i Børns Vil­kår, i en nyhed fra Nordea-fonden.

Som led i det nye pro­jekt vil der bli­ve etab­le­ret eks­pert­grup­per med børn og un­ge, som skal tol­ke på ek­si­ste­ren­de da­ta og væ­re med til at ud­ar­bej­de an­be­fa­lin­ger og idéer til kon­kre­te ind­sat­ser. For­vent­nin­gen er at in­ter­viewe cir­ka 100 børn år­ligt om re­le­van­te og ak­tu­el­le temaer.

Gla­de børn i triv­sel bli­ver til gla­de voks­ne i trivsel.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Al den vi­den, der op­sam­les i vi­dens­ban­ken, vil kom­me bør­ne­ne til go­de gen­nem en styr­ket fag­lig rå­d­giv­ning på blandt an­det Bør­ne­te­le­fo­nen og i bi­sid­nin­gen. Børns Vil­kår vil hur­ti­ge­re kun­ne op­spo­re nye ten­den­ser blandt børn og un­ge og få et dy­be­re ind­blik i de­res er­fa­rin­ger, tan­ker og behov.

”Ki­men til go­de liv læg­ges fra barns­ben. Gla­de børn i triv­sel bli­ver til gla­de voks­ne i triv­sel. Med fon­dens støt­te vil end­nu fle­re børn få kva­li­fi­ce­ret rå­d­giv­ning, og Børns Vil­kår kan styr­ke sin ind­sam­ling og for­mid­ling af da­ta og ind­sig­ter fra de man­ge bør­ne­stem­mer,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nordea-fonden.

Nyt partnerskab mellem Tuborgfondet og Roskilde Festival

Tu­borg­fon­det har i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort, at fon­den har ind­gå­et et nyt fe­mårigt part­ner­skab med Roskil­de Festi­val. I den for­bin­del­se sky­der fon­den 7,6 mil­li­o­ner kro­ner ind i op­ret­tel­sen at et ini­ti­a­tiv kal­det Det Cir­ku­læ­re Laboratorium.

Iføl­ge Tu­borg­fon­det er am­bi­tio­nen at ska­be Dan­marks før­en­de la­bo­ra­to­ri­um for bæ­re­dyg­tig adfærd.
Sam­ti­dig skal la­bo­ra­to­ri­ets løs­nin­ger øge be­vidst­he­den om grøn ad­færd hos Roskil­de Festi­va­lens del­ta­ge­re og bi­dra­ge til en mar­kant re­duk­tion af festi­va­lens affaldsmængder.

Sig­ne Lop­d­rup, Roskil­de Festi­vals ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, un­der­stre­ger, at der er sto­re am­bi­tio­ner bag partnerskabet.

Vo­res am­bi­tion er at gi­ve den næ­ste ge­ne­ra­tion af iværk­sæt­te­re stør­re ind­fly­del­se og fle­re muligheder.

Sig­ne Lop­d­rup – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Roskil­de Festival

”Vi har et an­svar for at gø­re op med brug-og-smid-væk-kul­tu­ren og in­spi­re­re kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner til en me­re bæ­re­dyg­tig ad­færd. Først og frem­mest kan vi hjæl­pe frem­ti­dens grøn­ne iværk­sæt­te­re på vej ved at ska­be ram­mer, hvor de kan ud­for­dre og te­ste de­res kon­kre­te løs­nin­ger i et flek­si­belt og kæm­pe­mæs­sigt la­bo­ra­to­ri­um fyldt med men­ne­sker og mu­lig­he­der. Frem­ti­dens grøn­ne løs­nin­ger skal i høj grad kom­me fra un­ge selv, så vo­res am­bi­tion er at gi­ve den næ­ste ge­ne­ra­tion af iværk­sæt­te­re stør­re ind­fly­del­se og fle­re mu­lig­he­der,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup i en nyhed på Tu­borg­fon­dets hjemmeside.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, der er se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det, siger:

”Når vi ind­går i et part­ner­skab med Roskil­de Festi­val og mar­ke­rer det med vo­res stør­ste be­vil­ling i 2020, er det for­di, det er vo­res am­bi­tion, at vi sam­men kan ska­be ram­mer­ne for, at un­ge sæt­ter dags­or­de­nen for en bæ­re­dyg­tig frem­tid, og at vi kan lyk­kes med at ryk­ke ved dan­sker­nes adfærd.”

200 un­ge iværk­sæt­te­re bli­ver en del af det nye la­bo­ra­to­ri­um og te­ster lø­ben­de nye, grøn­ne løs­nin­ger og forretningsmodeller.

Penge til modernisering af glasmuseum

Fra Roskil­de fort­sæt­ter rund­t­u­ren til Ny­kø­bing Sjæl­land, hvor Hem­pel Glas­mu­se­um hol­der til. Det kom­men­de år skal glas­mu­se­et gen­nem­gå en om­fat­ten­de mo­der­ni­se­ring og nyin­dret­ning fi­nan­si­e­ret med 23 mil­li­o­ner kro­ner fra Hem­pel Fon­den. Det skri­ver Sjæl­land­ske Medier. 

Glas­mu­se­et er ejet af Hem­pels Kul­tur­fond, som er as­so­ci­e­ret til Hem­pel Fonden.

Mo­der­ni­se­rin­gen bli­ver lagt i hæn­der­ne på det in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te Ate­li­er Brück­ner fra Stutt­g­art i Tyskland.

”Vi har ind­budt bu­reau­er fra Dan­mark, Stor­bri­tan­ni­en og Tys­kland ba­se­ret på go­de om­ta­ler og re­sul­ta­ter. Ate­li­er Brück­ner im­po­ne­re­de mest – bå­de på ind­hold og vil­kår,” si­ger Tho­mas C. Thul­strup, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Hem­pels Kul­tur­fond, til Sjæl­land­ske Medier.

Iføl­ge mu­se­ums­le­der Hel­le Si­mon­sen fra Hem­pel Glas­mu­se­um er for­vent­nin­gen frem­over at kun­ne ska­be en langt me­re spæn­den­de for­mid­ling end hidtil.

Og så skal vi re­a­li­se­re det kul­tur­hus, som J.C. Hem­pel drøm­te om vil­le bli­ve et sam­lings­punkt i Odsherred.

Hel­le Si­mon­sen – mu­se­ums­le­der, Hem­pel Glasmuseum

”Vi får al­tid man­ge spørgs­mål om sel­ve byg­nin­gen, grund­læg­ge­ren og sam­lin­gen, og det er et af må­le­ne med den nye stra­te­gi at gi­ve gæ­ster­ne den­ne in­tro­duk­tion. Ud over for­tæl­lin­gen om sel­ve hu­set skal glas­sam­lin­gen gø­res me­re le­ven­de. Det gæl­der og­så Hem­pels Gl­a­spris, som fra og med i år er på 100.000 kro­ner, og som skal ha­ve me­get stør­re syn­lig­hed. Og så skal vi re­a­li­se­re det kul­tur­hus, som J.C. Hem­pel drøm­te om vil­le bli­ve et sam­lings­punkt i Od­s­her­red,” si­ger Hel­le Simonsen.

Ef­ter pla­nen kan der åb­nes for et nyt og mo­der­ni­se­ret Hem­pel Glas­mu­se­um i for­å­ret 2022.
Hem­pels Kul­tur­fond er li­ge­som Hem­pel Fon­den op­ret­tet af J.C. Hem­pel. Kul­tur­fon­den ope­re­rer uaf­hæn­gigt af Hem­pel Fonden.

Bevilling skal løfte forskning og styrke samarbejde

De to sid­ste af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger kom­mer beg­ge fra No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­den har net­op of­fent­lig­gjort, at den gi­ver 45 mil­li­o­ner kro­ner til tre sam­ar­bejds­pro­jek­ter in­den for en­dokri­no­lo­gi – læ­ren om hor­moner og hor­monelt be­tin­ge­de syg­dom­me. Det er før­ste gang, at No­vo Nor­disk Fon­den ud­de­ler mid­ler spe­ci­fikt må­l­ret­tet sam­ar­bejds­pro­jek­ter in­den for ik­ke-di­a­be­tisk kli­nisk en­dokri­no­lo­gi i Danmark.

Mål­sæt­nin­gen er så­le­des at styr­ke den del af en­dokri­no­lo­gi­en, som ik­ke dre­jer sig om di­a­be­tes, skri­ver No­vo Nor­disk Fon­den i en pressemeddelelse.

De 45 mil­li­o­ner kro­ner er for­delt til tre for­skel­li­ge forskningsprojekter.

Den stør­ste be­vil­ling på 25 mil­li­o­ner kro­ner er ble­vet gi­vet til et fe­mårigt pro­jekt, som le­des af pro­fes­sor Jens Ot­to Lun­de Jør­gen­sen fra Aar­hus Universitetshospital.

”Der er en ræk­ke syg­dom­me in­den for en­dokri­no­lo­gi­en, som be­rø­rer man­ge men­ne­sker og er vig­ti­ge at ud­vik­le nye og bed­re be­hand­lin­ger imod, samt be­græn­se even­tu­el­le ne­ga­ti­ve ef­fek­ter af. Med dis­se be­vil­lin­ger øn­sker vi at væ­re med til at løf­te forsk­nin­gen og styr­ke sam­ar­bej­der på tværs af lan­det in­den for dis­se syg­dom­me med det mål at op­nå en me­re per­so­na­li­se­ret be­hand­ling til gavn for pa­tien­ter­ne,” si­ger Mar­tin Rid­der­strå­le, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Pa­tient Ca­re i No­vo Nor­disk Fonden.

Gode gerninger udløser penge til projekt i Syrien

No­vo Nor­disk Fon­den sat­te og­så et øko­no­misk fin­ger­af­tryk på Dan­marks Ind­sam­ling 2021, der kul­mi­ne­re­de lør­dag den 6. fe­bru­ar med et tv-show sendt på DR1. 

Fon­den har væ­ret in­vol­ve­ret i et kon­cept kal­det ’Go­de ger­nin­ger’, hvor børn i Dan­mark i uger­ne op til tv-showet har ud­ført go­de ger­nin­ger og tje­ne­ster til gavn for an­dre, for ek­sem­pel ved at ind­sam­le skrald el­ler skri­ve bre­ve til bedsteforældre.

Vi sy­nes, at bør­ne­ne skal væ­re rig­tig stol­te af sig selv.

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

På for­hånd hav­de No­vo Nor­disk Fon­den gi­vet til­sagn om at støt­te ind­sam­lin­gen med 20 kro­ner per god ger­ning, men fon­den valg­te at bi­dra­ge yder­li­ge­re til ind­sam­lin­gen ud fra en vur­de­ring af, at cor­ona­kri­sen har van­ske­lig­gjort bør­ne­nes mu­lig­he­der for at fø­re in­ten­tio­ner­ne om go­de ger­nin­ger ud i li­vet. Der­for blev de to mil­li­o­ner kro­ner fra cir­ka 100.000 go­de ger­nin­ger for­hø­jet til et sam­let bi­drag til Dan­marks Ind­sam­ling på seks mil­li­o­ner kroner.

”Vi sy­nes, at bør­ne­ne skal væ­re rig­tig stol­te af sig selv. Det er rig­tig ær­ger­ligt, at bør­ne­ne ik­ke har kun­net væ­re så me­get ude, som de ger­ne vil­le. De skal pas­se på, at de ik­ke smit­ter an­dre, og de skal pas­se på, at de ik­ke selv bli­ver smit­tet. I år har vi der­for valgt at gi­ve me­re, end bør­ne­ne har sam­let ind,” sag­de Han­na Li­ne Jakob­sen, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i for­bin­del­se med tv-showet.

No­vo Nor­disk Fon­dens do­na­tion går til et pro­jekt i Sy­ri­en ad­mi­ni­stre­ret af Rø­de Kors, der hjæl­per krigs­ram­te børn og un­ge i Sy­ri­en med at genop­byg­ge de­res men­tale og fy­si­ske sundhed.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer