Mads Krogsgaard Thomsen bliver ny direktør i Novo Nordisk Fonden

På 12 år un­der Bir­git­te Naun­tof­tes le­del­se har No­vo Nor­disk Fon­den skabt en ud­de­lings­or­ga­ni­sa­tion i den in­ter­na­tio­na­le filan­tro­pi­ske su­per­liga. Nu over­dra­ger hun di­rek­tør­po­sten til kon­cern­di­rek­tør for Forsk­ning og Ud­vik­ling i No­vo Nor­disk A/S, Mads Krogs­gaard Thomsen.

Mads Krogsgaard Thomsen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Mads Krogs­gaard Thom­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden)

I lø­bet af et år­ti er ud­de­lings­mus­k­len i No­vo Nor­disk Fon­den vok­set sig ind i den filan­tro­pi­ske verdenselite.

I 2009 var der tre an­sat­te i No­vo Nor­disk Fon­den, der ud­del­te ca. 200 mio. kr. år­ligt. Ved ud­gan­gen af 2020 var der 211 an­sat­te, og fon­den ud­del­te ca. 5,5 mia. kr.

I den pe­ri­o­de har Bir­git­te Naun­tof­te stå­et i spid­sen for fon­den, der i dag er ver­dens tred­je­stør­ste fond.

Med ud­gan­gen af marts må­ned fra­træ­der hun stil­lin­gen for at på­ta­ge sig an­dre op­ga­ver i den sid­ste del af sin erhvervskarriere.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Bir­git­te for hen­des kraft­præ­sta­tion af en ind­sats for at byg­ge fon­den op fra en lil­le or­ga­ni­sa­tion med be­græn­se­de ud­de­lin­ger til at væ­re en af ver­dens stør­ste og mest pro­fes­sio­nel­le fon­de i dag. Det er en utro­lig rej­se, som Bir­git­te har stå­et i spid­sen for,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den, Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i en pressemeddelelse.

”Vi vil na­tur­lig­vis fort­sæt­te med at træk­ke på hen­des dyg­tig­hed og er­fa­ring i en ræk­ke sam­men­hæn­ge,” til­fø­jer han.

For at fin­de en af­lø­ser til Bir­git­te Naun­tof­te har fon­den med as­si­stan­ce fra et in­ter­na­tio­nalt he­ad­hunter-fir­­ma brugt me­re end et halvt år og en scre­e­ning af over 100 eg­ne­de kan­di­da­ter, før be­sty­rel­sen be­slut­te­de sig for at til­by­de job­bet til Mads Krogs­gaard Thomsen.

”Mads er et af de dyg­tig­ste og mest en­ga­ge­re­de men­ne­sker, jeg ken­der, og jeg er me­get glad for, at han vil på­ta­ge sig den vig­ti­ge op­ga­ve at stå i spid­sen for No­vo Nor­disk Fon­dens vir­ke i frem­ti­den,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Mads Krogs­gaard Thom­sen, der op­rin­de­ligt er ud­dan­net dyr­læ­ge kom til No­vo Nor­disk for 30 år si­den, hvor han led­te først vækst­hor­­mon- og si­den di­a­be­tes­forsk­nin­gen. Han blev forsk­nings­di­rek­tør i 1995 og kon­cern­di­rek­tør med an­svar for Forsk­ning og Ud­vik­ling i 2000 og har igen­nem ti­den stå­et bag ud­vik­lin­gen af 20 lægemidler.

”Jeg har fulgt No­vo Nor­disk Fon­dens fan­ta­sti­ske ud­vik­ling på tæt hold i man­ge år, og det er med en blan­ding af yd­myg­hed og en­tu­si­as­me, at jeg over­ta­ger an­sva­ret ef­ter Bir­git­te,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Iføl­ge fon­den er det et godt tids­punkt at over­ta­ge di­rek­tør­po­sten, da fon­den in­den læn­ge skal i gang med at for­be­re­de ar­bej­det til den næ­ste fem-åri­­ge strategiperiode.

”Am­bi­tio­nen er at støt­te end­nu fle­re ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter til gavn for men­ne­sker og sam­fund,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.
Bir­git­te Naun­tof­te bli­ver i fon­den marts må­ned ud for at sik­re en grun­dig over­dra­gel­se til Mads Krogs­gaard Thom­sen, og i en pe­ri­o­de her­ef­ter vil hun fort­sat stå til rå­dig­hed for le­del­sen. Hun er end­vi­de­re ind­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem i Li­fe og Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te, som No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­re­de som selv­stæn­di­ge fon­de i de­cem­ber 2020.

”Det er selv­føl­ge­lig svært at si­ge far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den og mi­ne me­get dyg­ti­ge kol­le­ga­er ef­ter så man­ge år, men jeg er me­get til­freds med at kun­ne over­dra­ge sta­fet­ten til Mads, som jeg har kendt i man­ge år. Jeg er og­så glad for at kun­ne fast­hol­de en til­knyt­ning til fon­den via to vig­ti­ge be­sty­rel­ses­po­ster i Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te og Li­fe. Beg­ge fon­de vil i de kom­men­de år kun­ne sæt­te mar­kan­te af­tryk til gavn for vo­res sam­fund,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…