Mads Krogsgaard Thomsen bliver ny direktør i Novo Nordisk Fonden

På 12 år under Birgitte Nauntoftes ledelse har Novo Nordisk Fonden skabt en uddelingsorganisation i den internationale filantropiske superliga. Nu overdrager hun direktørposten til koncerndirektør for Forskning og Udvikling i Novo Nordisk A/S, Mads Krogsgaard Thomsen.

Mads Krogsgaard Thomsen (foto: Novo Nordisk Fonden)
Mads Krogs­gaard Thom­sen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden)

I lø­bet af et år­ti er ud­de­lings­mus­k­len i No­vo Nor­disk Fon­den vok­set sig ind i den filan­tro­pi­ske verdenselite.

I 2009 var der tre an­sat­te i No­vo Nor­disk Fon­den, der ud­del­te ca. 200 mio. kr. år­ligt. Ved ud­gan­gen af 2020 var der 211 an­sat­te, og fon­den ud­del­te ca. 5,5 mia. kr.

I den pe­ri­o­de har Bir­git­te Naun­tof­te stå­et i spid­sen for fon­den, der i dag er ver­dens tred­je­stør­ste fond.

Med ud­gan­gen af marts må­ned fra­træ­der hun stil­lin­gen for at på­ta­ge sig an­dre op­ga­ver i den sid­ste del af sin erhvervskarriere.

”Jeg vil ger­ne tak­ke Bir­git­te for hen­des kraft­præ­sta­tion af en ind­sats for at byg­ge fon­den op fra en lil­le or­ga­ni­sa­tion med be­græn­se­de ud­de­lin­ger til at væ­re en af ver­dens stør­ste og mest pro­fes­sio­nel­le fon­de i dag. Det er en utro­lig rej­se, som Bir­git­te har stå­et i spid­sen for,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for No­vo Nor­disk Fon­den, Lars Re­bi­en Sø­ren­sen i en pressemeddelelse.

”Vi vil na­tur­lig­vis fort­sæt­te med at træk­ke på hen­des dyg­tig­hed og er­fa­ring i en ræk­ke sam­men­hæn­ge,” til­fø­jer han.

For at fin­de en af­lø­ser til Bir­git­te Naun­tof­te har fon­den med as­si­stan­ce fra et in­ter­na­tio­nalt he­ad­hunter-fir­ma brugt me­re end et halvt år og en scre­e­ning af over 100 eg­ne­de kan­di­da­ter, før be­sty­rel­sen be­slut­te­de sig for at til­by­de job­bet til Mads Krogs­gaard Thomsen.

”Mads er et af de dyg­tig­ste og mest en­ga­ge­re­de men­ne­sker, jeg ken­der, og jeg er me­get glad for, at han vil på­ta­ge sig den vig­ti­ge op­ga­ve at stå i spid­sen for No­vo Nor­disk Fon­dens vir­ke i frem­ti­den,” si­ger Lars Re­bi­en Sørensen.

Mads Krogs­gaard Thom­sen, der op­rin­de­ligt er ud­dan­net dyr­læ­ge kom til No­vo Nor­disk for 30 år si­den, hvor han led­te først vækst­hor­mon- og si­den di­a­be­tes­forsk­nin­gen. Han blev forsk­nings­di­rek­tør i 1995 og kon­cern­di­rek­tør med an­svar for Forsk­ning og Ud­vik­ling i 2000 og har igen­nem ti­den stå­et bag ud­vik­lin­gen af 20 lægemidler.

”Jeg har fulgt No­vo Nor­disk Fon­dens fan­ta­sti­ske ud­vik­ling på tæt hold i man­ge år, og det er med en blan­ding af yd­myg­hed og en­tu­si­as­me, at jeg over­ta­ger an­sva­ret ef­ter Bir­git­te,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.

Iføl­ge fon­den er det et godt tids­punkt at over­ta­ge di­rek­tør­po­sten, da fon­den in­den læn­ge skal i gang med at for­be­re­de ar­bej­det til den næ­ste fem-åri­ge strategiperiode.

”Am­bi­tio­nen er at støt­te end­nu fle­re ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter til gavn for men­ne­sker og sam­fund,” si­ger Mads Krogs­gaard Thomsen.
Bir­git­te Naun­tof­te bli­ver i fon­den marts må­ned ud for at sik­re en grun­dig over­dra­gel­se til Mads Krogs­gaard Thom­sen, og i en pe­ri­o­de her­ef­ter vil hun fort­sat stå til rå­dig­hed for le­del­sen. Hun er end­vi­de­re ind­t­rå­dt som be­sty­rel­ses­med­lem i Li­fe og Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te, som No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­re­de som selv­stæn­di­ge fon­de i de­cem­ber 2020.

”Det er selv­føl­ge­lig svært at si­ge far­vel til No­vo Nor­disk Fon­den og mi­ne me­get dyg­ti­ge kol­le­ga­er ef­ter så man­ge år, men jeg er me­get til­freds med at kun­ne over­dra­ge sta­fet­ten til Mads, som jeg har kendt i man­ge år. Jeg er og­så glad for at kun­ne fast­hol­de en til­knyt­ning til fon­den via to vig­ti­ge be­sty­rel­ses­po­ster i Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te og Li­fe. Beg­ge fon­de vil i de kom­men­de år kun­ne sæt­te mar­kan­te af­tryk til gavn for vo­res sam­fund,” si­ger Bir­git­te Nauntofte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer