Fondsmidler til Danmarks Indsamling og maritimt projekt i Holbæk

Flere fonde ydede millionbidrag ved 2022-udgaven af Danmarks Indsamling. Tuborgfondet støtter et nyt projekt, der forsøger at inspirere flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og Orient’s Fond skyder penge ind i et maritimt projekt i Holbæk, som skal give børn viden om den maritime natur og kultur.

En ræk­ke fon­de støt­te­de 2022-ud­ga­ven af Dan­marks Ind­sam­ling, hvor det i alt lyk­ke­des at ind­sam­le 101 mil­li­o­ner kro­ner til cor­ona­kri­sens børn. Fo­to: Unicef.

Fun­dats´ ugent­li­ge gu­i­de­de tur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­dan­mark star­ter den­ne gang med 2022-ud­ga­ven af Dan­marks Ind­sam­ling, der kul­mi­ne­re­de lør­dag af­ten med et tv-trans­mit­te­ret show på DR1. I alt lyk­ke­des det de 12 ar­ran­ge­ren­de hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner og Dan­marks Ra­dio at ind­sam­le 101 mil­li­o­ner kro­ner til cor­ona­kri­sens børn, og blandt bi­drag­y­der­ne var en ræk­ke fonde.

Stør­ste fonds­bi­drag kom fra No­vo Nor­disk Fon­den, som gav 6,5 mil­li­o­ner kro­ner til ’Go­de Ger­nin­ger’, der er en del af Dan­marks Ind­sam­ling. Mid­ler­ne går til et Rø­de Kors-pro­jekt i Sy­ri­en, som har til for­mål at hjæl­pe børn og un­ge, der er vok­set op med krig, vold el­ler flugt.

”Børn og un­ge i Sy­ri­en har haft en hver­dag, som har væ­ret præ­get af krig og kon­flikt i næ­sten 11 år. Der er li­ge nu over seks mil­li­o­ner in­ter­nt for­drev­ne i Sy­ri­en, hvoraf cir­ka 2,5 mil­li­o­ner er børn. De børn har brug for en hver­dag, som vi an­dre ta­ger for gi­vet, hvor de kan kom­me i sko­le og på ar­bej­de, når de bli­ver æl­dre, så de kan for­sør­ge sig selv og de­res fa­mi­lie. Der­u­d­over har de brug for at ar­bej­de med de­res men­tale sund­hed, så de kan fun­ge­re som men­ne­sker ef­ter de for­fær­de­li­ge ting, de har op­le­vet,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Børn og un­ge i Sy­ri­en har haft en hver­dag, som har væ­ret præ­get af krig og kon­flikt i næ­sten 11 år.

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Fra Byg­ma Fon­den modt­og Dan­marks Ind­sam­ling et bi­drag på fem mil­li­o­ner kro­ner, mens Ole Kirks Fond send­te en do­na­tion på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner af sted. I 11 da­ge op til ind­sam­lin­gen er der ble­vet sam­let ind blandt Le­gos me­d­ar­bej­de­re i Dan­mark, og det ind­sam­le­de be­løb blev så for­doblet af Ole Kirks Fond.

Sam­men med A.P. Møl­ler - Mær­sk kom der to mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den, mens Ni­ne Uni­ted Fond, Uf­fe Skjald Chri­sten­sen Fon­den samt Dron­ning Mar­gret­he og Prins Hen­riks Fond al­le teg­ne­de sig for bi­drag på en halv mil­li­on kroner.

Børn og unge får viden om maritim natur

Blandt ugens øv­ri­ge fonds­ud­de­lin­ger er en do­na­tion på tre mil­li­o­ner kro­ner fra Ak­tie­sel­ska­bet Damp­skibs­sel­ska­bet Orient’s Fond til for­e­nin­gen Kyst­liv Holbæk.

Kyst­liv Hol­bæk, som ar­bej­der med fri­tid, fæl­les­skab og læ­ring med ud­gangs­punkt i den lo­ka­le kyst­næ­re na­tur og kul­tur, får fonds­mil­li­o­ner­ne til et pro­jekt kal­det ’Ud­vik­ling af Kyst­liv Hol­bæk – en vej til frem­ti­dens blå Danmark’.

I et op­slag på Kyst­liv Hol­bæks Face­book-si­de glæ­der for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas Høj­rup sig over Orient’s Fonds op­bak­ning til den ma­ri­ti­me ud­vik­ling i Holbæk.

”Pro­jek­tet vil gi­ve rig­tig man­ge børn, un­ge og stu­de­ren­de mu­lig­hed for at få vi­den om den ma­ri­ti­me na­tur og kul­tur,” si­ger Tho­mas Højrup.
Hol­bæks borg­me­ster Chri­sti­na K. Han­sen (S) po­in­te­r­er, at kom­mu­nen har et øn­ske om at gø­re Hol­bæks hav­ne­om­rå­de til et sted, der er re­le­vant for man­ge bor­ge­re – og me­get ger­ne for børn og unge.

”Hol­bæk havn skal væ­re ram­men om et godt kul­tur- og fri­tids­liv og en vig­tig del af et sko­le- og ud­dan­nel­ses­mil­jø. Pro­jek­tet på Kyst­liv ta­ler di­rek­te ind vo­res mål for hav­nens ud­vik­ling,” si­ger Chri­sti­na K. Hansen.

Skaber korps af rollemodeller

Og­så Tu­borg­fon­det har fo­kus på Dan­marks børn og un­ge med støt­ten til et nyt pro­jekt, hvor Skills­Den­mark og Er­hvervs­sko­ler­nes Ele­vor­ga­ni­sa­tion (EEO) er gå­et sam­men om at ska­be et kor­ps af rol­lemo­del­ler blandt lan­dets dyg­tig­ste un­ge fag­lær­te og lærlinge.

Hå­bet er, at rol­lemo­del­ler­ne kan in­spi­re­re fle­re un­ge til at væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, un­der­stre­ger di­rek­tør i Skills­Den­mark Si­mon Ne­er­gaard-Holm i en pres­se­med­del­el­se fra samarbejdspartnerne.

”Vi sam­ler hvert år 300 af de dyg­tig­ste un­ge i Dan­mark, der al­le er se­ri­ø­se og am­bi­tiø­se om de­res fag og ar­bej­der hårdt på at dyg­tig­gø­re sig. De vi­ser de­res ev­ner og fa­get frem ved DM i Skills, men der er og­så et stort po­ten­ti­a­le i at la­de fle­re kom­me ud og in­spi­re­re an­dre un­ge til at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Der­for star­ter vi det her pro­jekt, hvor vi un­der­sø­ger, hvor­dan det bedst kan la­de sig gø­re, og hvor­dan vi bedst får de un­ge til at sy­nes, at det er fedt at for­tæl­le an­dre un­ge om de­res fag,” si­ger Si­mon Neergaard-Holm.

Net­op er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne har brug for, at vi som sam­fund gør en ek­stra ind­sats for, at fle­re un­ge væl­ger den vej

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

Tu­borg­fon­det har på bag­grund af en an­søg­ning fra Skills­Den­mark og EEO valgt at støt­te pro­jek­tet, der lø­ber i he­le 2022, med godt 1,6 mil­li­o­ner kroner.

”I Tu­borg­fon­det har vi fo­kus på, at fle­re un­ge kom­mer godt i gang med ar­bejds­li­vet. Net­op er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne har brug for, at vi som sam­fund gør en ek­stra ind­sats for, at fle­re un­ge væl­ger den vej,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Giacomello.

Ny viden om køn i pædagogisk praksis

Som led i Vil­lum Fon­dens ind­sats om køn i pæ­da­go­gisk prak­sis i fol­ke­sko­len får to pro­jek­ter på hen­holds­vis Pro­fes­sions­højsko­len UCN og Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le nu be­vil­lin­ger til at un­der­sø­ge og ud­vik­le vi­den og me­to­der til lærere.

”Med vo­res ind­sats om køn i pæ­da­go­gisk prak­sis i fol­ke­sko­len øn­sker vi at væ­re med til at styr­ke læ­rer­nes op­mærk­som­hed på, hvor­dan de di­dak­tisk kan ar­bej­de med, at al­le ele­ver bli­ver en­ga­ge­ret og mo­ti­ve­ret. Det kræ­ver en stør­re ind­sigt i hvil­ken rol­le køn spil­ler for læ­rer­nes til­gang til ele­ver­ne, og det skal de to pro­jek­ter på Pro­fes­sions­højsko­len UCN og Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le væ­re med til at gi­ve,” si­ger pro­gram­chef Agi Cson­ka fra Vil­lum Fon­den i en nyhed på Ve­lux Fon­de­nes hjemmeside.

Pro­fes­sions­højsko­len UCN får en be­vil­ling på 1,8 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Køns­be­vidst pæ­da­go­gik in­den for un­der­vis­ning i di­gi­tal dan­nel­se og tek­no­lo­gi­for­stå­el­se’. Pro­jek­tet vil ud­vik­le vi­den og red­ska­ber, der kan frem­me en køn­sin­klu­de­ren­de be­vidst­hed og pæ­da­go­gisk prak­sis i di­gi­tal teknologiundervisning.

Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le får en be­vil­ling på to mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­lings­pro­jek­tet ’Køns­be­vidst pæ­da­go­gik og di­dak­tik i læ­rer­ud­dan­nel­sens na­tur­fag’. Pro­jek­tet skal bi­dra­ge til at øge frem­ti­di­ge læ­re­res ge­ne­rel­le be­vidst­hed om køn­nets be­tyd­ning i naturfagsundervisningen.

De to pro­jek­ter skal kø­re en to­årig pe­ri­o­de fra 2022-2024.

Bevillinger skal styrke den datadrevne forskning

Vi fort­sæt­ter med nyhe­den om, at dansk da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning in­den for ty­pe 2-di­a­be­tes, ma­te­ri­a­le­vi­den­skab og sund­heds­da­ta net­op har mod­ta­get be­vil­lin­ger fra No­vo Nor­disk Fon­dens ’Da­ta Sci­en­ce Re­search In­fra­struc­tu­re Pro­gram­me’. I alt har No­vo Nor­disk Fon­den ud­delt 39,8 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på tre pro­jek­ter, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Den ene af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne er An­nel­li Sand­bæk, som er kli­nisk pro­fes­sor ved In­sti­tut for Fol­kes­und­hed ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og en­heds­chef ved Steno Di­a­be­tes Cen­ter Aar­hus. Hun har mod­ta­get 15 mil­li­o­ner kro­ner til sit forsk­nings­pro­jekt, mens pro­fes­sor An­ders Da­hl fra In­sti­tut for Ma­te­ma­tik og Com­pu­ter Sci­en­ce ved Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet har mod­ta­get 11,5 mil­li­o­ner kroner.

Den tred­je be­vil­ling er gå­et til pro­fes­sor og over­læ­ge Is­mail Gö­ge­nur fra Sjæl­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Kø­ge, der har mod­ta­get 13,3 mil­li­o­ner kro­ner til sit forskningsprojekt.

For­må­let med No­vo Nor­disk Fon­dens Da­ta Sci­en­ce Re­search In­fra­struc­tu­re Pro­gram­me er at un­der­støt­te forsk­ning i da­ta­in­fra­struk­tur, som er kri­tisk for den da­ta­drev­ne forsk­ning i Dan­mark. Det kan dre­je sig om op­byg­ning af da­ta­in­fra­struk­tur in­den for be­reg­ning, da­ta­ba­ser og da­tares­sour­cer el­ler da­ta­ge­ne­re­ren­de teknologier.

Virksomheder får overblik over CO2-aftryk

’Kli­maklar Pro­duk­tions­virk­som­hed’ er nav­net på et nyt til­bud til 12.500 pro­duk­tions­virk­som­he­der i Dan­mark om, at de in­den for tre år får skabt et de­tal­je­ret over­blik over de­res CO2-aftryk. 

Bag pro­jek­tet står Dansk In­du­stri og In­du­stri­ens Fond.

Over­blik­ket over CO2-af­tryk er et før­ste af­gø­ren­de skridt, in­den virk­som­he­den læg­ger en plan for, hvor­dan den pro­du­ce­rer klimaneutralt.

”Vi ska­ber helt kon­kret grøn om­stil­ling i virk­som­he­der­ne. Der er man­ge sto­re ud­for­drin­ger for virk­som­he­der­ne, men her får de as­si­stan­ce til at gen­nem­fø­re en grøn om­stil­ling af pro­duk­tio­nen sam­ti­dig med, at de be­va­rer de­res kon­kur­ren­ce­kraft. Det er af­gø­ren­de for kli­ma­et, for virk­som­he­der­ne og for vo­res frem­ti­di­ge vel­stand,” si­ger Lars San­da­hl Sø­ren­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Dansk In­du­stri, i en pressemeddelelse.

Den grøn­ne om­stil­ling er af­gø­ren­de, hvis pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne skal be­va­re de­res konkurrencekraft

Tho­mas Hof­man-Bang – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

In­du­stri­ens Fond støt­ter pro­jek­tet med 40 mil­li­o­ner kroner.

”Den grøn­ne om­stil­ling er af­gø­ren­de, hvis pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne skal be­va­re de­res kon­kur­ren­ce­kraft. Den om­stil­ling skal først og frem­mest kom­me fra virk­som­he­der­ne selv, men med det nye pro­jekt får samt­li­ge dan­ske pro­duk­tions­virk­som­he­der nu en stor hjæl­pen­de hånd til at kom­me i gang med pro­ces­sen,” si­ger fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Hofman-Bang.

Fondsstøtte til uddannelse i uroplaget land

Vi slut­ter i Ve­stafri­ka, nær­me­re be­stemt i Bur­ki­na Fa­so, hvor mi­li­tæ­ret for få da­ge si­den af­sat­te lan­dets præ­si­dent, sus­pen­de­re­de for­fat­nin­gen, op­lø­ste re­ge­rin­gen og luk­ke­de lan­dets grænser

Den hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­fond Det Nyt­ter har gen­nem det se­ne­ste par år støt­tet børn og sy­ge i Bur­ki­na Fa­so med me­re end 600.000 kro­ner, som blandt an­det er gå­et til fat­ti­ge børns ud­dan­nel­se og ud­styr til en lægeklinik.

Og nu sup­ple­rer Det Nyt­ter med en hånds­ræk­ning på 36.000 kro­ner, som hjæl­per 20 land­brugs­e­le­ver i det uro­p­la­ge­de land med at fær­dig­gø­re de­res ud­dan­nel­se, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Bag den hu­ma­ni­tæ­re hjæl­pe­fond står lands­dom­mer ved Ve­stre Lands­ret i Vi­borg og tid­li­ge­re man­ge­åri­ge for­mand for først Fol­kekir­kens Nød­hjælp og si­den Dansk Flygt­nin­ge­hjælp Stig Glent-Mad­sen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer