Mistrivsel blandt børn og unge i udviklingslande handler ofte om overlevelse

SOS Børnebyerne, Folkekirkens Nødhjælp og Læger uden Grænser arbejder alle med mistrivsel blandt børn og unge i udviklingslande. Der er dog tale om mistrivsel på et helt andet niveau og i en langt større skala, end vi vant til at tale om i Danmark. Den netop gennemførte Danmarks Indsamling fungerer som et godt talerør for de skjulte kriser, der ofte er svære at samle penge ind til fordi de er for fjerne og for komplicerede.

Nog­le af pen­ge­ne fra Dan­marks Ind­sam­ling går til Læ­ger uden Græn­sers pro­jek­ter i Irak. "Her kan sag­tens kom­me en niårig dreng ind med et kom­pli­ce­ret ben­brud, som og­så har brug for men­tal støt­te, og på fød­sels­ho­spi­ta­let kan vi mø­de fø­de­n­de kvin­der helt ned til 14 år, som er gift væk i en me­get ung al­der som tred­je hu­stru til en 60-årig, og de kan og­så ha­ve brug for psy­ko­log­hjælp,” si­ger Me­re­te En­gell (Fo­to: Læ­ger uden Græn­ser, Na­bil Salih,(Mosul Irak).

100.009.254 kro­ner. Så man­ge pen­ge blev der ind­sam­let un­der årets Dan­marks Ind­sam­ling, der sæd­va­nen tro kul­mi­ne­re­de med et stort tv-show lør­dag den 4. fe­bru­ar på DR 1. Pen­ge­ne går al­le til sår­ba­re børn – for­delt ud på 12 hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ners for­skel­li­ge ud­vik­lings­pro­jek­ter i 15 lande.

Pro­jek­ter­ne hand­ler om blandt an­det fød­sels­hjælp, kirur­gisk læ­ge­hjælp, lå­ne-og-spa­re-grup­per og hjælp til ud­byt­te­ri­ge køk­ken­ha­ver. Der­u­d­over har man­ge af dem og­så et fo­kus på mi­striv­sel hos børn og un­ge i udviklingslande.

For når hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner ar­bej­der med me­di­cinsk nød­hjælp el­ler på at ska­be et ind­tægts­grund­lag, som kan sik­re fa­mi­li­ers over­le­vel­se i lan­de som Irak, Rwan­da og Ke­nya, så er ar­bej­det med mi­striv­sel of­te dybt integreret.

Vi ser ik­ke helt al­min­de­li­ge pi­ger med lidt ondt i sin­det – her hand­ler det om overlevelse

Me­re­te En­gell – an­svar­lig for læ­ring og ud­vik­ling af in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter, Læ­ger uden Grænser

”Der er me­get fo­kus på børn og un­ges mi­striv­sel i Dan­mark, men hos Læ­ger uden Græn­ser ar­bej­der vi i ka­ta­stro­fe­om­rå­der grun­det krig, epi­de­mi­er, na­tur­ka­ta­stro­fer, så der er en helt an­den bar­re for mi­striv­sel. Vi ser ik­ke helt al­min­de­li­ge pi­ger med lidt ondt i sin­det – her hand­ler det om over­le­vel­se,” si­ger Me­re­te En­gell, an­svar­lig for læ­ring og ud­vik­ling af in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter in­den for seksu­el og re­pro­duk­tiv sund­hed hos Læ­ger uden Grænser.

Le­ne Go­dik­sen, chef­kon­su­lent i In­ter­na­tio­nal Af­de­ling hos SOS Bør­ne­by­er­ne er enig:

”Man skal væ­re for­sig­tig med at grad­bø­je mi­striv­sel, og man skal ik­ke un­der­ken­de den mi­striv­sel, der er blandt børn og un­ge i Dan­mark, men det er en helt an­den ska­la, vi ar­bej­der med i Afrika.”

Børn overladt til sig selv

Hos SOS Bør­ne­by­er­ne er må­l­grup­pen børn, der en­ten har mi­stet for­æl­dreomsorg – el­ler er i ri­si­ko for at mi­ste forældreomsorgen.

”Vo­res vi­sion er, at in­gen børn skal vok­se op ale­ne, og det hand­ler helt grund­læg­gen­de om triv­sel, så bå­de i vo­res fore­byg­gen­de so­ci­a­le ar­bej­de og i vo­res bør­ne­by­er har vi stor fo­kus på børn og un­ges mi­striv­sel,” si­ger Le­ne Godiksen.

Om Dan­marks Indsamling

Dan­marks Ind­sam­ling er et år­ligt sam­ar­bej­de mel­lem 12 hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner og Dan­marks Ra­dio, hvor der sam­les ind til for­del for nog­le af ver­dens fat­tig­ste lande.
Ind­sam­lin­gen slut­tes al­tid af med et stort show, der trans­mit­te­res på DR 1.

Dan­marks Ind­sam­ling har ek­si­ste­ret si­den 2007.

I år blev der sam­let ind til ver­dens sår­ba­re børn – til kon­kre­te ud­vik­lings­pro­jek­ter i 15 lande.

2021 var re­kordår, hvor der blev sam­let 120 mil­li­o­ner kro­ner ind til cor­ona­kri­sens børn.

I år var der ved tv-showets af­slut­ning ind­sam­let 100.009.254 kro­ner. Det en­de­li­ge be­løb sti­ger dog en anel­se, når al­le over­førs­ler er gå­et igennem.

Tab af for­æl­dreomsorg kan bå­de hand­le om, at bør­ne­ne har mi­stet de­res for­æl­dre, men og­så om at i ek­stremt fat­ti­ge fa­mi­li­er må for­æl­dre­ne tit rej­se langt bort for at ar­bej­de, så bør­ne­ne en­ten er over­ladt til sig selv el­ler hos familiemedlemmer.

”Ek­strem fat­tig­dom ta­ger håb og res­sour­cer fra en, og det med­fø­rer of­te et højt ni­veau af kon­flik­ter, vold og om­sorgs­svigt. Når for­æl­dre­ne er væk, er der en stør­re ri­si­ko for over­greb, sam­ti­dig er der in­gen, der hol­der øje med sig­na­ler fra bør­ne­ne. Nog­le ste­der lå­ser for­æl­dre­ne bør­ne­ne in­de i slum­men om da­gen for at be­skyt­te dem, mens de dra­ger på ar­bej­de,” for­tæl­ler Le­ne Godiksen.

Hjælp til børnefamilier i Rwanda

Gen­nem Dan­marks Ind­sam­ling hjæl­per SOS Bør­ne­by­er­ne ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er i Rwanda.

Om­kring 800.000 børn i Rwan­da ud­vik­ler sig ik­ke, som de skal, for­di de ik­ke får or­dent­lig mad og ik­ke kom­mer i sko­le – man­gel på fø­de­va­rer grun­det sti­gen­de in­f­la­tion gør si­tu­a­tio­nen end­nu værre.

Ek­strem fat­tig­dom ta­ger håb og res­sour­cer fra en, og det med­fø­rer of­te et højt ni­veau af kon­flik­ter, vold og omsorgssvigt

Le­ne Go­dik­sen – Chef­kon­su­lent, SOS Børnebyerne

Pro­jek­tet hand­ler der­for om at gi­ve for­æl­dre­ne nog­le red­ska­ber til at få et sta­bilt ar­bejds­liv og ind­komst, blandt an­det med mu­lig­hed for at del­ta­ge i en lå­ne-spa­re-grup­pe, men og­så nog­le red­ska­ber til at kun­ne for­sør­ge de­res børn bedst mu­ligt med om­sorg, leg, er­næ­ring og skolegang.

”De her lan­de har ik­ke nok sund­heds­ple­jer­sker og næ­sten in­gen fød­sels­for­be­re­del­se, så de fle­ste mang­ler ba­sal og livs­nød­ven­dig vi­den om god om­sorg, er­næ­ring, hy­giej­ne, bør­ne­vac­ci­na­tio­ner, præ­ven­tion. Det har vi der­for fo­kus på – blandt an­det i pro­jek­tet i Rwan­da, hvor for­æl­dre­ne kan kom­me på for­æl­dre­kur­ser og læ­re om al­le de her ting,” for­tæl­ler Le­ne Godiksen.

For­æl­dre­kur­ser­ne har og­så fo­kus på for­æl­dre­ev­ne – en kul­tu­relt til­pas­set un­der­vis­ning, der er ud­vik­let af den dan­ske bør­ne­p­sy­ko­log, Ni­els Pe­ter Rygaard.

”For­æl­dre­ne læ­rer at for­stå det lil­le barns ud­vik­ling, om til­knyt­ning, om at børn har brug for tryg­ge ram­mer, for­ud­si­ge­lig­hed og om­sorgs­per­so­ner, de kan sto­le på.”

I Rwan­da la­ver SOS Bør­ne­by­er­ne og­så bør­ne­triv­sels­grup­per på sko­ler­ne med fo­kus på men­tal trivsel.

”Børn i triv­sel le­ger, er nys­ger­ri­ge og gla­de, men om­sorgs­svig­te­de børn har ik­ke det helt grund­læg­gen­de fun­da­ment med sig, og det får of­te om­fat­ten­de kon­se­kven­ser for ind­læ­rings­ev­ne og for de­res so­ci­a­le re­la­tio­ner vi­de­re i livet.”

”Så her ar­bej­der vi med at ud­dan­ne lo­ka­le folk – for ek­sem­pel læ­re­re og so­ci­a­l­ar­bej­de­re, og gi­ve dem vi­den og ska­be nog­le fæl­les­ska­ber, hvor man kan ta­le om triv­sel,” for­kla­rer Le­ne Godiksen.

Børn og unge med store traumer

Hos Læ­ger uden Græn­ser ar­bej­der de med me­di­cinsk nød­hjælp – det aku­t­te og trau­ma­ti­se­ren­de sund­heds­be­hov, og her er ud­gangs­punk­tet, at et sundt liv er fun­da­men­tet for trivsel.

”Vo­res fo­kus er at red­de men­ne­ske­liv, om at red­de de mest sår­ba­re men­ne­sker, og det er mest børn og un­ge. Li­ge­som al­le nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner har vi fo­kus på, at al­le børn bli­ver vac­ci­ne­ret og får no­get at spi­se. I for­hold til det sid­ste får vi de al­ler­mest un­de­rer­næ­re­de ind; der hvor der er brug for me­di­cinsk nød­hjælp,” for­kla­rer Me­re­te En­gell, sy­geple­jer­ske og an­svar­lig for læ­ring og ud­vik­ling af in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter in­den for seksu­el og re­pro­duk­tiv sundhed.

En stor del af or­ga­ni­sa­tio­nens pa­tien­ter er børn - her hand­ler ar­bej­det om blandt an­det vac­ci­ner, mæs­lin­ger, ma­la­ria og un­de­rer­næ­ring. Der­u­d­over er et stort fo­kus kvin­ders sundhed

”I nog­le af vo­res pro­jek­ter ar­bej­der vi med sto­re trau­mer; mi­ste­de fa­mi­li­er, voldtæg­ter, vold, tvang­sæg­te­ska­ber med me­re. Of­test er vo­res ind­gangs­vin­kel det fy­si­ske, men vi har og­så fo­kus på det psy­ki­ske. De sid­ste 20 år har vi op­byg­get en del om­kring den men­tale sund­hed, vi har eg­ne psy­ko­lo­ger, men sen­der og­så børn og un­ge vi­de­re til an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der me­re lang­sig­tet,” for­tæl­ler Me­re­te Engell.

To hospitaler i Mosul i Irak

Pen­ge­ne fra Dan­marks Ind­sam­ling går til to ho­spi­ta­ler, som Læ­ger uden Græn­ser dri­ver i Mo­sul i Irak. Her li­der be­folk­nin­gen sta­dig un­der åre­ne med Is­la­misk Stat, og her er mas­siv man­gel på læ­ge­hjælp. Læ­ger uden Græn­ser dri­ver et stort kirur­gisk ho­spi­tal og et min­dre fød­sels­ho­spi­tal i Mosul.

”Her kan sag­tens kom­me en niårig dreng ind med et kom­pli­ce­ret ben­brud, som og­så har brug for men­tal støt­te, og på fød­sels­ho­spi­ta­let kan vi mø­de fø­de­n­de kvin­der helt ned til 14 år, som er gift væk i en me­get ung al­der som tred­je hu­stru til en 60-årig, og de kan og­så ha­ve brug for psy­ko­log­hjælp,” for­kla­rer Me­re­te Engell.

Tra­di­tio­nel psy­ko­log­hjælp el­ler te­ra­pi som i Dan­mark dur dog ik­ke – i ste­det gi­ver Læ­ger uden Græn­ser psy­kisk førstehjælp.

”Vi har for­skel­li­ge til­bud, hvor vi hjæl­per vo­res pa­tien­ter med at sæt­te ord på, hvad der er sket, og hvor de får nog­le råd til, hvad de kan gø­re. Sam­ti­dig la­ver vi grup­pe­sam­ta­ler, så det hand­ler om er­ken­del­se og om, at de ik­ke fø­ler sig alene.”

I Syds­u­dan har Læ­ger uden Græn­ser tid­li­ge­re haft et pro­jekt med bør­ne­sol­da­ter be­fri­et fra mi­lit­ser. Her tog or­ga­ni­sa­tio­nen imod børn på 12, 13 og 14 år, der al­le hav­de væ­ret bør­ne­sol­da­ter i fle­re år.

”Her ar­bej­de­de vi med at få dem til­ba­ge til et bør­ne­liv, ef­ter de hav­de le­vet et brutalt vok­sen­liv, og man­ge af dem og­så hav­de slå­et ihjel. Så alt der hand­ler om at væ­re barn, om op­dra­gel­se, skel­nen mel­lem godt og ondt - hav­de de slet ik­ke med sig. Der ar­bej­de­de bør­ne­p­sy­ko­lo­ger med grup­per af børn med at ska­be til­lid til voks­ne og få dem til­ba­ge til bør­ne­li­vet,” si­ger Me­re­te Engell.

Mistrivsel – ud fra et holistisk syn

Og­så Fol­kekir­kens Nød­hjælp har fo­kus på mi­striv­sel hos børn og un­ge i fle­re lan­de – ud fra et ho­li­stisk syn. For er der in­tet ar­bej­de og in­gen ind­tægt til for­æl­dre­ne, er der hel­ler in­gen mad el­ler sko­le­gang til bør­ne­ne. Og ken­der myn­dig­he­der, for­æl­dre og læ­re­re ik­ke til bør­ne­ret­tig­he­der, er det van­ske­ligt at over­hol­de dem.

Pen­ge­ne fra årets Dan­marks Ind­sam­ling bru­ger Fol­kekir­kens Nød­hjælp på et pro­jekt i Tur­ka­na-om­rå­det i det nord­ve­st­li­ge Ke­nya, hvor asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge fra So­ma­lia, Syds­u­dan, Etio­pi­en, Rwan­da og fle­re an­dre lan­de be­fin­der sig – blandt an­det i Tur­ka­na Flygtningelejren.

Sam­ti­dig op­le­ver Ke­nya den vær­ste tør­ke i 40 år. Li­ge nu har 1,4 mil­li­o­ner børn i Ke­nya brug for hu­ma­ni­tær nød­hjælp, og man­ge bli­ver ta­get ud af sko­len på grund af tørken.

Pro­jek­tet i Ke­nya har fo­kus på bå­de flygt­nin­ge og de lo­ka­le og hand­ler dels om at ska­be ind­tæg­ter til for­æl­dre­ne via hjælp til at la­ve le­ve­dyg­ti­ge køk­ken­ha­ver – med for ek­sem­pel sær­li­ge net, der skyg­ger for so­len og brug af tør­ke­re­si­sten­te grønt­sa­ger i køk­ken­ha­ver, som bå­de kan spi­ses, men og­så sæl­ges og bru­ges til at kø­be mel, bøn­ner, ris, va­ske­mid­del og me­get andet.

Man­ge af de her lan­de er ik­ke ind­ret­tet til bør­ne­liv, men til arbejdsliv,

Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Fol­kekir­kens Nødhjælp

”På den må­de hjæl­per vi til med, at bør­ne­ne bå­de kan få mad og kom­me i sko­le. Fo­kus er at bør­ne­ne kan få et godt bør­ne­liv. Man­ge af de her lan­de er ik­ke ind­ret­tet til bør­ne­liv, men til ar­bejds­liv, og 15 pro­cent af bør­ne­ne i Ke­nya går ik­ke i sko­le,” for­tæl­ler Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nødhjælp.

Børnerettigheder og oplysning om hygiejne

Der­u­d­over op­ret­ter or­ga­ni­sa­tio­nen sær­li­ge bør­ne­ret­tig­heds­klub­ber – i sam­ar­bej­de med de lo­ka­le myndigheder.

”Børn i kon­flik­t­om­rå­der har in­gen ret­tig­he­der, så her en­ga­ge­rer vi bå­de børn, un­ge, sko­le­læ­re­re – og bå­de flygt­nin­ge og lo­ka­le i for­hold til børns ret­tig­he­der – i for­hold til sko­le­gang, be­skyt­tel­se med me­re,” si­ger hun.

Nog­le af pen­ge­ne fra Dan­marks Ind­sam­ling går til pro­jek­ter i Ne­pal. Her er der en over­sy­ge­lig­hed blandt børn på grund af dår­lig hy­giej­ne, og pi­ger­ne kom­mer of­te ik­ke sko­le, når de har men­stru­a­tion, for­di det be­trag­tes som urent og beskidt.

”Det gi­ver og­så mi­striv­sel, så selv­om vi ar­bej­der med sund­hed og hy­giej­ne, hand­ler det og­så om triv­sel,” po­in­te­r­er Bir­git­te Qvist-Sørensen.

I Ne­pal ar­bej­der or­ga­ni­sa­tio­nen sam­men med bå­de for­æl­dre og sko­ler om hvor­dan man kan ind­ret­te sin hjem, så der er en god hy­giej­ne, og man får va­sket si­ne hæn­der. De op­ly­ser om men­stru­a­tion, og da man­ge fa­mi­li­er ik­ke har ad­gang til smid-væk-bind, op­ly­ser de om, hvor­dan man kan bru­ge klæ­der og va­ske dem, så pi­ger­ne kan kom­me i skole.

Mistrivsel efter krig

Mi­striv­sel blandt børn og un­ge ar­bej­der Fol­kekir­kens Nød­hjælp og­så med. blandt an­det i en sko­le for flygt­nin­ge i Li­ba­non. Her kom­mer børn og un­ge med po­st­trau­ma­tisk stress i kølvan­det på krig og flugt.

”Man­ge af bør­ne­ne er ik­ke i stand til at læ­re no­get, for­di de ik­ke kan kon­cen­tre­re sig. Nog­le bli­ver fryg­te­li­ge ag­gres­si­ve, an­dre me­get pas­si­ve, så her ar­bej­der lo­kalt per­so­na­le med psy­ko­so­ci­alt ar­bej­de,” for­tæl­ler Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen og fortsætter:

”Det hand­ler me­get om at teg­ne, syn­ge og la­ve no­get sam­men med an­dre børn, så de kan op­le­ve glæ­den ved et bør­ne­liv og et fæl­les­skab – no­get man­ge af dem al­drig har prø­vet, for­di de har væ­ret på flugt med de­res forældre.”

I fle­re lan­de som Syds­u­dan, Sy­ri­en, Irak og nu og­så Ukrai­ne ar­bej­der Fol­kekir­kens Nød­hjælp med mi­striv­sel ef­ter krig – især angst for mi­ner. Her ar­bej­der mi­ne­ryd­de­re tæt sam­men med lo­ka­le sko­ler og læ­re­re om op­lys­ning om mi­ner og ueks­plo­de­ret am­mu­ni­tion. Det sker gen­nem prak­ti­ske øvel­ser, hvor bør­ne­ne læ­rer om sik­re sko­le­ve­je – og i form af san­ge og rim, som bør­ne­ne kan hu­ske på.

Danmarks Indsamling er et godt talerør

Når det gæl­der Dan­marks Ind­sam­ling, er al­le tre or­ga­ni­sa­tio­ner eni­ge om, at den år­li­ge ind­sam­ling er så­vel en god, sta­bil ind­tægt som et ta­le­rør til den dan­ske befolkning.

Vi op­le­ver stor op­bak­ning, men det er me­get nem­me­re at re­la­te­re til det næ­re, og der­for er det nem­me­re at sam­le pen­ge ind til for ek­sem­pel Ukraine

Bir­git­te Qvist Sø­ren­sen – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Fol­kekir­kens Nødhjælp

”Dan­marks Ind­sam­ling er en god plat­form at for­tæl­le om, hvad der sker ude i ver­den. Li­ge nu ta­ler vi rig­tig me­get krig i Ukrai­ne og in­f­la­tion, men in­f­la­tions­ra­ter­ne i ud­vik­ling­s­lan­de­ne er me­get hø­je­re end her­hjem­me – helt op­pe på 20-30 pro­cent – og ram­mer ver­dens fat­tig­ste al­ler­mest. Så det er vig­tigt at få sat fo­kus på de skjul­te kri­ser - dem me­di­er­ne ik­ke skri­ver om,” si­ger Le­ne Go­dik­sen fra SOS Børnebyerne.

En vig­tig­hed, der un­der­støt­tes af, at de skjul­te kri­ser – dem der er langt væk - som for ek­sem­pel den man­ge­åri­ge tør­ke på Afri­kas Horn – er svæ­re­re at sam­le pen­ge ind til. For­di de vir­ker fjer­ne og komplicerede.

”Vi op­le­ver stor op­bak­ning, men det er me­get nem­me­re at re­la­te­re til det næ­re, og der­for er det nem­me­re at sam­le pen­ge ind til for ek­sem­pel Ukrai­ne. Det kun­ne vi ty­de­ligt se ved vo­res se­ne­ste dø­rind­sam­ling. Nor­malt ind­sam­ler vi om­kring 10 mil­li­o­ner kro­ner, sid­ste år sam­le­de vi 18,8 mil­li­o­ner kro­ner ind, for­di halv­de­len gik til Ukrai­ne,” si­ger Bir­git­te Qvist Sø­ren­sen fra Fol­kekir­kens Nødhjælp.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer