Annoncespot_img

Ny opgørelse: Indsamlende fonde oplever boom i fondsindtægter

15 indsamlende fonde i Danmark havde tilsammen indtægter i 2022 for over 3,2 milliarder kroner, og heraf kom knap en sjettedel af midlerne fra fonde. Det viser en ny opgørelse, Fundats har foretaget. Siden 2020 er både de samlede indtægter og fondsindtægterne steget markant i blandt andre Planbørnefonden, hvor støttemidlerne fra private fonde på tre år er syvdoblet.

Den mas­si­ve stig­ning, bå­de Plan­bør­ne­fon­den og Læ­ger Uden Græn­sers Fond har haft de se­ne­ste år i fond­s­ind­tæg­ter, har gi­vet øge­de mu­lig­he­der for at gø­re en for­skel for blandt an­dre men­ne­sker på flugt fra bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en. Bil­le­det er fra en lejr for sy­ri­ske flygtninge.

De ind­sam­len­de fon­de i Dan­mark er de se­ne­ste tre år ble­vet bed­re og bed­re til at få pen­ge ind på kon­to­en. Og de er sam­ti­dig ble­vet sta­dig dyg­ti­ge­re til at rej­se mid­ler hos ud­de­len­de fonde.

Det kan kon­klu­de­res på bag­grund af en op­gø­rel­se, Fun­dats har fo­re­ta­get over 15 ind­sam­len­de fon­des sam­le­de ind­tæg­ter og ind­tæg­ter fra fon­de i 2020, 2021 og 2022.

For at gi­ve et så ret­vi­sen­de bil­le­de som mu­ligt af den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion for de ind­sam­len­de fon­de, tæl­ler op­gø­rel­sen bå­de hu­ma­ni­tæ­re svær­væg­te­re som Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Den Dan­ske Uni­cef Fond og Plan­bør­ne­fon­den samt helt små fon­de som Bør­ne­hjer­te­fon­den, AIDS-Fon­det og Kvin­de­cen­ter­fon­den Dannerhuset.

Til­sam­men hav­de de 15 ind­sam­len­de fon­de i 2022 ind­tæg­ter for godt 3,2 mil­li­ar­der kro­ner. Til sam­men­lig­ning var de sam­le­de ind­tæg­ter i 2020 én mil­li­ard kro­ner min­dre, nem­lig 2,2 mil­li­ar­der kroner.

Men da Uni­cef først fra 1. ja­nu­ar 2022 blev om­dan­net fra en for­e­ning til en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond, er ind­tæg­ter­ne fra Uni­cef ik­ke med­reg­net i op­gø­rel­sen for hver­ken 2020 og 2021, og der­for er fon­de­nes re­el­le ind­tægts­stig­ning på 523 mil­li­o­ner kroner.

Når man iso­le­ret kig­ger på, hvor go­de de ind­sam­len­de fon­de har væ­ret til at rej­se mid­ler fra fon­de, er to­tal­tal­let i 2022 på over en halv mil­li­ard kro­ner, me­re spe­ci­fikt 515 mil­li­o­ner kro­ner. I det tal er Den Dan­ske Uni­cef Fonds ind­sam­le­de fonds­mid­ler på 212 mil­li­o­ner kro­ner medregnet.

Til sam­men­lig­ning modt­og de ind­sam­le­de fon­de to år før, i 2020, godt 173 mil­li­o­ner kro­ner fra ud­de­len­de fon­de. Det er der­med en stig­ning på 342 mil­li­o­ner kroner.

Når Uni­cef bli­ver pil­let ud af lig­nin­gen, er der ta­le om en stig­ning i 14 fon­des hø­ste­de fonds­mid­ler på 130 mil­li­o­ner kro­ner og alt­så knap en for­dob­ling fra 2020 til sid­ste år.

Det skal be­mær­kes, at ik­ke al­le de med­vir­ken­de fond ud­spe­ci­fi­ce­rer de­res ind­tæg­ter fra fon­de i regn­ska­ber­ne. I nog­le til­fæl­de om­fat­ter tal­let for fonds­mid­ler så­le­des blandt an­det og­så ga­ver og ind­tæg­ter fra virksomheder.

Se al­le tal­le­ne i op­gø­rel­sen un­der den­ne artikel.

Bedste regnskab i fondens historie

Den ind­sam­len­de fond med den mest eks­plo­si­ve stig­ning i bå­de sam­le­de ind­tæg­ter og fonds­støt­te er Plan­bør­ne­fon­den. Fon­den, der har et skævt regn­skabsår, har kun­net se de sam­le­de ind­tæg­ter vok­se fra 2019-2020-regn­ska­bet til 2021-22 med 164 mil­li­o­ner kro­ner, og her­af er fon­dens ind­tæg­ter fra fon­de næ­sten syv­doblet: Fra 15,6 til 106,5 mil­li­o­ner kroner.

Da 2021-2022-regn­ska­bet blev of­fent­lig­gjort i de­cem­ber 2022, ske­te det da og­så ledsa­get af en pres­se­med­del­el­se, som for­tal­te om ind­sam­lings- og ud­de­lings­re­kord og om det bed­ste års­regn­skab i fon­dens historie.

Den syv­dob­ling, vi har op­le­vet i støt­ten fra pri­va­te fon­de si­den 2019, er frug­ten af en må­l­ret­tet, stra­te­gisk til­gang til ar­bej­det gen­nem fle­re år

Dort­he Pe­ter­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Planbørnefonden

Dort­he Pe­ter­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Plan­bør­ne­fon­den, un­der­stre­ger, at fon­den får støt­te bå­de fra pri­va­te dan­ske­re, pri­va­te fon­de og in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer som for ek­sem­pel Da­ni­da, og det er sær­ligt pen­ge­ne fra pri­va­te fon­de og in­sti­tu­tio­nel­le do­no­rer, der er væk­stet de se­ne­re år.

”Den syv­dob­ling, vi har op­le­vet i støt­ten fra pri­va­te fon­de si­den 2019, er frug­ten af en må­l­ret­tet, stra­te­gisk til­gang til ar­bej­det gen­nem fle­re år, hvor vi i sti­gen­de grad ind­går part­ner­ska­ber med fon­de­ne, så vi sam­men kan fin­de løs­nin­ger, læ­re af hin­an­den og brin­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer i spil. Det har blandt an­det re­sul­te­ret i må­l­ret­te­de fler­åri­ge sam­ar­bej­der med Po­ul Due Jen­sens Fond, Le­go Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den,” si­ger Dort­he Petersen.

Som et kon­kret ek­sem­pel næv­ner Dort­he Pe­ter­sen, at No­vo Nor­disk Fon­den i star­ten af 2022 gav 200 mil­li­o­ner kro­ner over en fe­mårig pe­ri­o­de til et pro­jekt med un­ge sy­ri­ske flygt­nin­ge i Jor­dan. Her skal et konsor­ti­um, som Plan­bør­ne­fon­den står i spid­sen for, sik­re, at de un­ge flygt­nin­ge kom­mer i ud­dan­nel­se og ind på arbejdsmarkedet.

Fonde tager større globalt ansvar

Iføl­ge Dort­he Pe­ter­sen gi­ver de fi­re- og fe­måri­ge part­ner­ska­ber, Plan­bør­ne­fon­den of­te ind­går med fon­de­ne, mu­lig­hed for at plan­læg­ge fle­re år frem i tiden.

”Sam­ti­dig er det vig­tigt for mig at un­der­stre­ge, at vi ik­ke ind­går sam­ar­bej­der­ne med fon­de­ne kun for pen­ge­nes skyld, men for­di vi kan se, hvor vig­tigt og frugt­bart det er, når vi sam­men fin­der in­nova­ti­ve løs­nin­ger,” si­ger Dort­he Petersen.

Hun læg­ger ik­ke skjul på, at stig­nin­gen i fonds­støt­te og­så hæn­ger di­rek­te sam­men med en ver­den­sor­den, der har æn­dret sig, og kri­ser som blandt an­det covid og kri­gen i Ukraine.

”Ge­ne­relt op­le­ver jeg, at fon­de­ne gi­ver stør­re bi­drag til at lø­se ver­dens kri­ser og ta­ger et sta­dig stør­re glo­balt an­svar,” si­ger Dort­he Petersen.

- For­ven­ter du, at væk­sten i fond­s­ind­tæg­ter vil fortsætte?

”Jeg kan ik­ke si­ge, om vi kan fast­hol­de stig­nin­gen i vo­res ind­tæg­ter, her­un­der i fonds­støt­te, men når vi om kort tid of­fent­lig­gør vo­res nye års­regn­skab for 2022-2023, vi­ser det en yder­li­ge­re stig­ning på cir­ka 50 pro­cent i de pri­va­te fond­s­ind­tæg­ter. Og hvis vi gør os uma­ge, er det for­hå­bent­lig re­a­li­stisk at fast­hol­de det hø­je ni­veau, vi nu er op­pe på, i de kom­men­de år,” si­ger Plan­bør­ne­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Fondene ringede selv

Og­så i Læ­ger Uden Græn­sers Fond, som er en af­de­ling af Mé­de­cins Sans Fron­tières, har bå­de de sam­le­de ind­tæg­ter og fonds­støt­ten be­væ­get sig mar­kant opad fra 2020 til 2022.

De sam­le­de ind­tæg­ter er ste­get med 88 mil­li­o­ner kro­ner og nå­e­de i 2022 op på 270,5 mil­li­o­ner kro­ner, mens fonds­støt­ten er vok­set med 7,4 mil­li­o­ner kro­ner: Fra 18,8 til 26,2 mil­li­o­ner kroner.

An­ne-Met­te Krøy­er, der er He­ad of Stra­te­gic Part­ners­hips i Læ­ger Uden Græn­sers Fond, til­skri­ver li­ge­som Dort­he Pe­ter­sen del­vis de øge­de ind­tæg­ter covid-19 og kri­gen i Ukraine.

”En stor del af vo­res vækst i ind­tæg­ter de se­ne­ste år skyl­des dels cor­o­na­pan­de­mi­en, der helt be­stemt var med til at styr­ke fo­kus på den sto­re ver­den og på, at vi er nødt til at stå sam­men, og dels kri­gen i Ukrai­ne, hvor vi op­le­ve­de en usæd­van­ligt stor ge­ne­rø­si­tet fra blandt an­dre fon­de­ne. Nor­malt er vi jo al­tid pro­ak­ti­ve i re­la­tio­nen til fon­de­ne – her var det plud­se­lig fon­de­ne selv, som rin­ge­de til os og sag­de, at de ger­ne vil­le støt­te vo­res ar­bej­de. En så­dan grad af ge­ne­rø­si­tet og imø­de­kom­men­de op­bak­ning har jeg al­drig op­le­vet før,” si­ger An­ne-Met­te Krøyer.

Hun til­fø­jer, at ud over cor­o­na og Ukrai­ne har de hu­ma­ni­tæ­re kri­ser stå­et i kø de se­ne­ste år, og i den for­bin­del­se har Læ­ger Uden Græn­ser fra fon­de­nes si­de og­så op­le­vet en stor be­vå­gen­hed i for­hold til man­ge af de over­se­te kri­ser – de kri­ser, som vi iføl­ge An­ne-Met­te Krøy­er har en ten­dens til at glem­me, når al fo­kus plud­se­lig ret­tes mod ét brændpunkt.

Nor­malt er vi jo al­tid pro­ak­ti­ve i re­la­tio­nen til fon­de­ne – her var det plud­se­lig fon­de­ne selv, som rin­ge­de til os og sag­de, at de ger­ne vil­le støt­te vo­res arbejde

An­ne-Met­te Krøy­er – He­ad of Stra­te­gic Part­ners­hips, Læ­ger Uden Græn­sers Fond

En del af æren for den øko­no­mi­ske med­vind til­skri­ver hun dog sam­ti­dig det ar­bej­de, der fin­der sted i Læ­ger Uden Græn­sers se­kre­ta­ri­at på Strand­lod­s­vej på Amager.

”Vi er og­så selv ble­vet me­re pro­fes­sio­nel­le i Læ­ger Uden Græn­ser, hvor vi har ar­bej­det ben­hårdt på at styr­ke ar­bej­det i vo­res stra­te­gi­ske part­ner­skabs­sek­tion, når det hand­ler om at imø­de­gå fon­de­ne og den ret­ning, de be­væ­ger sig i, på en sta­dig me­re pro­fes­sio­nel og en­ga­ge­ret må­de. Ud over at styr­ke vo­res må­l­ret­te­de fo­kus på sto­re fon­de, har vi sam­ti­dig øget fo­kus på stør­re virk­som­he­der, hvil­ket og­så har gi­vet go­de re­sul­ta­ter,” si­ger An­ne-Met­te Krøyer.

Fond­s­ind­tæg­ter­ne i 2022 på 26,2 mil­li­o­ner kro­ner var ny re­kord for Læ­ger Uden Græn­ser i Dan­mark, men fon­den har iføl­ge An­ne-Met­te Krøy­er in­gen in­ten­tion om at hvi­le på laurbærrene.

”Støt­ten og op­bak­nin­gen fra fon­de­ne er alt­af­gø­ren­de for Læ­ger Uden Græn­ser, som er pri­vat­fi­nan­si­e­ret, og det er helt klart vo­res am­bi­tion at fort­sæt­te væk­sten på fonds­sam­ar­bej­der for at imø­de­kom­me de sti­gen­de hu­ma­ni­tæ­re be­hov: Dels i for­hold til at øge out­reach på de en­kel­te pro­jek­ter, dels skal den tæt­te­re di­a­log, vi er i med fon­de­ne, og­så ger­ne fø­re til fle­re læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­der til styr­kel­se for de vok­sen­de me­di­cin­ske nød­hjælps­be­hov,” si­ger An­ne-Met­te Krøyer.

Dobbelt så mange medarbejdere

Og­så den er­hvervs­dri­ven­de fond Ju­le­mær­ke­fon­den, som dri­ver fem Ju­le­mær­ke­hjem, er kom­met ud af nog­le go­de regn­skabsår. Fra 2020 til 2022 er fon­dens sam­le­de ind­tæg­ter vok­set med 31,5 mil­li­o­ner kro­ner: Fra 125,2 til 156,7 mil­li­o­ner kroner.

Og i sam­me pe­ri­o­de er Ju­le­mær­ke­fon­dens fond­s­ind­tæg­ter ste­get med 8,7 mil­li­o­ner kro­ner: Fra 17,1 til 25,8 mil­li­o­ner kroner.

”Stig­nin­gen i vo­res sam­le­de ind­tæg­ter de se­ne­ste år hæn­ger sam­men med, at vi har lagt fle­re ting på vo­res hjæl­pe­ar­bej­de, hvil­ket selv­føl­ge­lig kræ­ver øge­de ind­tæg­ter. Vi har in­ve­ste­ret mas­sivt blandt an­det i for­hold til an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re, hvor vi nu er om­kring 30, hvil­ket er dob­belt så man­ge som for fem-seks år si­den. En del af de nye me­d­ar­bej­de­re ar­bej­der med fun­dra­i­sing, og vi har og­så øget an­tal­let af per­so­ner, der ar­bej­der med kom­mu­ni­ka­tion og do­ku­men­ta­tion,” si­ger Sø­ren Ravn Jen­sen, der er di­rek­tør i Julemærkefonden.

Iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen har fon­den tre pul­jer af fondsindtægter:

”Dels er der fon­de, der støt­ter drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne. Dels er der fon­de, som støt­ter ud­vik­ling af pro­jek­ter. Og en­de­lig får vi pen­ge fra fon­de til renove­rin­ger af vo­res Ju­le­mær­ke­hjem, hvor vi har fem hu­se, hvoraf fi­re af dem er æl­dre byg­nings­mas­se, som kræ­ver lø­ben­de renove­rin­ger, for at det he­le ik­ke skal fal­de sam­men,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Sid­ste år send­te vi om­kring 600 fonds­an­søg­nin­ger af sted, og det er fak­tisk en for­dob­ling sam­men­lig­net med for to år siden

Sø­ren Ravn Jen­sen – Di­rek­tør, Julemærkefonden

Ju­le­mær­ke­fon­dens di­rek­tør un­der­stre­ger, at stig­nin­gen i fond­s­ind­tæg­ter hæn­ger di­rek­te sam­men med, at der er ble­vet sendt langt fle­re fonds­an­søg­nin­ger af sted – især til et sti­gen­de an­tal små og mel­lem­sto­re fonde.

”Sid­ste år send­te vi om­kring 600 fonds­an­søg­nin­ger af sted, og det er fak­tisk en for­dob­ling sam­men­lig­net med for to år si­den. Blandt de små og mel­lem­sto­re fon­de, hvor vi har haft held med an­søg­nin­ger­ne, har vi især få­et man­ge til­skud til drif­ten af Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Li­sten over fon­de, der i 2022 støt­te­de Ju­le­mær­ke­fon­den, tæl­ler ek­sem­pel­vis Ole Kirk’s Fond og Au­gusti­nus Fon­den, som med en do­na­tion for pe­ri­o­den 2022-2025 har sik­ret, at Ju­le­mær­ke­hjem­me­ne og­så i åre­ne frem­over kan ar­bej­de med at sik­re lang­tid­s­ef­fek­ten af børns op­hold på hjemmene.

Der­u­d­over støt­te­de blandt an­dre Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Damp­skibs­sel­ska­bet Orient’s Fond renove­rings­pro­jek­ter på Julemærkehjemmene.

Arv er nyt satsningsområde

Di­rek­tø­ren læg­ger ik­ke skjul på, at Ju­le­mær­ke­fon­den er ”dybt af­hæn­gig af fondsindtægterne”.

”Hvis der faldt 26 mil­li­o­ner kro­ner væk i vo­res om­sæt­nings­grund­lag, vil­le vi få et kæm­pe­stort un­der­skud, og det vil­le blandt an­det be­ty­de, at vi vil­le væ­re nødt til at ind­skræn­ke in­ter­ven­tio­nen og ud­sky­de plan­lag­te renove­rin­ger,” si­ger han.

Der er ik­ke i fon­dens stra­te­gi for 2023-2028 lagt op til sto­re æn­drin­ger i Ju­le­mær­ke­fon­dens må­de at ar­bej­de med fon­de og fun­dra­i­sing. Her er mål­sæt­nin­gen iføl­ge Sø­ren Ravn Jen­sen ”at fort­sæt­te det go­de ar­bej­de, der al­le­re­de sker”, og ger­ne kom­me i di­a­log med end­nu fle­re fon­de, som fon­den ik­ke før har sam­ar­bej­det med.

”Nyt i stra­te­gi­en er der­i­mod, at vi vil for­sø­ge at få fle­re ind­tæg­ter fra virk­som­he­der og pri­vat­per­so­ner og me­re sy­ste­ma­tisk end hidtil for­tæl­le om mu­lig­he­der­ne for at te­sta­men­te­re arv til os. Især arv er vir­ke­lig et sats­nings­om­rå­de,” si­ger Sø­ren Ravn Jensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer