Nye projekter om dilemmaer ved kunstig intelligens og udsatte fædre på barsel

Poul Due Jensens Fond finansierer et nyt projekt på Aalborg Universitet, hvor forskere undersøger de muligheder og dilemmaer, som udviklingen af AI-teknologier medfører. Egmont Fonden og Ole Kirks Fond støtter et nyt projekt, der skal styrke kompetencerne hos udsatte fædre på barsel.

Et nyt fonds­støt­tet pro­jekt kal­det ‘Far er vig­tig – En bar­sels­un­der­støt­ten­de ind­sats’ skal med­vir­ke til at styr­ke ud­sat­te fædre på bar­sel ved at un­der­støt­te fædre­nes for­æl­dre­kom­pe­ten­cer. Må­let er, at børn i so­ci­alt ud­sat­te fa­mi­li­er får den bed­ste start på li­vet. (mo­del­fo­to)

Kun­stig in­tel­li­gens (AI) er ble­vet en stor del af sam­funds­de­bat­ten, og ud­vik­lin­gen af AI-tek­no­lo­gi­er har med­ført en ræk­ke nye mu­lig­he­der og di­lem­ma­er. Det er ud­gangs­punk­tet for et nyt fi­re­årigt forsk­nings­pro­jekt på Aal­borg Uni­ver­si­tet, som er støt­tet af Po­ul Due Jen­sens Fond med 24 mil­li­o­ner kroner.

Pro­jek­tet hed­der ‘Re­spon­sib­le AI for Va­lue Cre­a­tion’ og ud­sprin­ger af det tvær­fag­li­ge AAU-cen­ter AI For The People. 

"Der er mas­ser af vær­di­ska­ben­de po­ten­ti­a­le i AI, men vi ri­si­ke­rer og­så at ska­de vo­res de­mo­kra­ti­ske sam­ta­le, men­ne­ske­ret­tig­he­der og pri­vat­liv, når vi bru­ger det. Som virk­som­hed­s­e­je­re fø­ler vi os der­for kal­det til at bi­dra­ge til at ud­vik­le en an­svar­lig prak­sis om­kring bru­gen af tek­no­lo­gi­er­ne. Der­for er vi me­get gla­de for at kun­ne støt­te det­te pro­jekt," si­ger fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted i en nyhed på Po­ul Due Jen­sens Fonds hjemmeside.

Pro­jek­tet er bå­ret af et stærkt øn­ske om at bi­dra­ge til det sto­re ar­bej­de med at ud­vik­le lov­giv­ning og po­li­tik­ker på AI-om­rå­det. I pro­jek­tet bli­ver der der­for og­så lagt stor vægt på ud­veks­ling med og for­mid­ling til en bred vif­te af in­ter­es­sen­ter fra po­li­ti­ke­re til er­hvervs­liv. For­mid­lin­gen sker i part­ner­skab med kon­su­lent­hu­set Man­dag Morgen.

Nyt projekt skal styrke udsatte fædre på barsel

Vi fort­sæt­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur til Fon­den for So­ci­alt An­svar, som nu star­ter et nyt to­årigt pi­lot­pro­jekt, der skal med­vir­ke til at styr­ke ud­sat­te fædre på bar­sel ved at un­der­støt­te fædre­nes for­æl­dre­kom­pe­ten­cer. Må­let der­med er, at børn i so­ci­alt ud­sat­te fa­mi­li­er får den bed­ste start på li­vet, skri­ver Fon­den for So­ci­alt An­svar i en nyhed på sin hjemmeside.

Pro­jek­tet ‘Far er vig­tig – En bar­sels­un­der­støt­ten­de ind­sats’ er støt­tet af en to­årig be­vil­ling fra Eg­mont Fon­den og Ole Kirks Fond. Det ud­sprin­ger blandt an­det af un­der­sø­gel­ser, som pe­ger på, at nog­le fædre er usik­re på far­rol­len og på, hvor­dan de bedst un­der­støt­ter det lil­le barns udvikling.

Mai-Britt Hau­gaard Jep­pe­sen, der er di­rek­tør for fri­vil­ligt so­ci­alt ar­bej­de i Fon­den for So­ci­alt An­svar, op­ly­ser, at pro­jek­tet byg­ger vi­de­re på er­fa­rin­ger fra fon­dens ind­sats kal­det ’Ba­ba’.

”Vi ser frem til at un­der­støt­te fædre­ne i at op­byg­ge en tæt re­la­tion til de­res barn tid­ligt i for­æl­dre­ska­bet og ska­be grund­lag for, at og­så fædre i ud­sat­te po­si­tio­ner ta­ger øre­mær­ket bar­sel, og at bars­len bli­ver en suc­ces for bar­net, fa­ren og he­le fa­mi­li­en. Vi er gla­de for, at vi med be­vil­lin­gen fra Eg­mont Fon­den og Ole Kirks Fond kan byg­ge vi­de­re på vo­res er­fa­rin­ger i Ba­ba og kan ud­vik­le fæl­les­ska­ber for fædre på bar­sel,” si­ger Mai-Britt Hau­gaard Jeppesen.

Ny forskning i forbedret luftkvalitet på skoler

Sta­tens Se­rum In­sti­tut har net­op mod­ta­get en be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kro­ner fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia til et pi­lot­pro­jekt, der skal un­der­sø­ge, om for­bed­ret luft­kva­li­tet i lan­dets sko­ler kan mind­ske ri­si­ko­en for luft­vejs­in­fek­tio­ner så­som covid-19.

Det skri­ver Re­al­da­nia i en pressemeddelelse. 

Det er mu­ligt, at vi med re­la­tivt enk­le greb, der kan for­bed­re luft­kva­li­te­ten, kan fore­byg­ge syg­dom­me på ste­der, hvor man­ge men­ne­sker er samlet

Hen­rik Ul­lum – Di­rek­tør, Sta­tens Se­rum Institut

Som start på pro­jek­tet skal en ræk­ke af lan­dets sko­ler af­prø­ve alt fra re­gel­mæs­si­ge ud­luft­nin­ger til avan­ce­re­de ventilationsanlæg.

”Pro­jek­tet kan gi­ve os vig­tig vi­den om, hvor­dan luft­vejs­syg­dom­me i frem­ti­den kan fore­byg­ges. Det er mu­ligt, at vi med re­la­tivt enk­le greb, der kan for­bed­re luft­kva­li­te­ten, kan fore­byg­ge syg­dom­me på ste­der, hvor man­ge men­ne­sker er sam­let. Per­spek­ti­ver­ne er så­le­des me­get sto­re, men før vi som sam­fund på­ta­ger os de in­ve­ste­rin­ger, luftrens­ning kræ­ver, bør vi ind­sam­le da­ta om ef­fek­ter­ne,” si­ger di­rek­tør hos Sta­tens Se­rum In­sti­tut Hen­rik Ullum.

Pi­lot­pro­jek­tet vil for­lø­be over to år, hvor­ef­ter et stør­re pro­jekt ef­ter pla­nen vil kun­ne gen­nem­fø­res. Det sker i sam­ar­bej­de med Dan­marks Tek­ni­ske In­sti­tut, Aar­hus Uni­ver­si­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Roskil­de Uni­ver­si­tet, Lunds Uni­ver­si­tet og Tek­no­lo­gisk Institut.

Flere penge til datacenter på børnehospital

For knap et år si­den blev Cen­ter for Da­ta og Ef­fekt­forsk­ning i for­bin­del­se med det kom­men­de Mary Eliza­bet­hs Ho­spi­tal i Kø­ben­havn etab­le­ret. Det ske­te med en do­na­tion fra Bør­ne­ri­get Fonden.

Nu støt­ter Bør­ne­ri­get Fon­den da­ta­cen­tret med yder­li­ge­re fem mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver fon­den i et op­slag på det so­ci­a­le me­die LinkedIn.

Cen­tret ind­sam­ler da­ta om syg­doms­for­løb hos børn, un­ge og gravi­de i he­le Dan­mark. Må­let er at om­sæt­te da­ta til vi­den om lang­sig­te­de hel­breds­mæs­si­ge og so­cioø­ko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for pa­tien­ten og den be­rør­te familie.

”På Dan­marks nye bør­ne­ho­spi­tal er det nem­lig am­bi­tio­nen at til­by­de en ho­spi­tals­ram­me og et sam­men­hæn­gen­de for­løb, der støt­ter fa­mi­li­en i de­res livs svæ­re­ste tid, så de kom­mer he­le ud på den an­den si­de af al­vor­lig syg­dom,” skri­ver Bør­ne­ri­get Fonden.

Den øge­de støt­te skal bru­ges til at an­sæt­te spe­ci­a­li­ster, der kan ana­ly­se­re kom­pli­ce­re­de pa­tient­for­løb og ar­bej­de fo­ku­se­ret med må­let om at dan­ne sko­le for, hvor­dan man bin­der da­ta og kli­ni­ker­ne end­nu stær­ke­re og me­re sy­ste­ma­tisk sammen.

Mary Eliza­bet­hs Ho­spi­tal – tid­li­ge­re kal­det ’Bør­ne­ri­get’ – åb­ner for de før­ste pa­tien­ter i 2026.

Fondspris til kræftforsker

Pro­fes­sor Sir David La­ne er en glo­balt an­er­kendt for­sker in­den for kræft og cel­le­bi­o­lo­gi med en im­po­ne­ren­de po­r­te­føl­je på over 380 pu­bli­ka­tio­ner, som vid­ner om en be­tyd­nings­fuld og ved­va­ren­de indsats.

Nu kan pro­fes­soren og­så kal­de sig mod­ta­ger af Ja­co­bæus Pri­sen 2023. No­vo Nor­disk Fon­den op­ly­ser nem­lig i en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de, at David La­ne i år mod­ta­ger Ja­co­bæus Pri­sen som an­er­ken­del­se af hans man­ge­åri­ge ba­ne­bry­den­de forsk­ning, der om­fat­ter op­da­gel­sen og for­stå­el­sen af P53-pro­te­i­net. P53 er es­sen­ti­elt for krop­pens for­svar mod kræft og spil­ler sam­ti­dig en vig­tig rol­le i en ræk­ke fy­si­o­lo­gi­ske og en­dokri­ne funktioner.

Pri­sen er på 1,5 mil­li­o­ner kro­ner og til­de­les år­ligt en før­en­de glo­bal for­sker, som in­vi­te­res til at hol­de en fo­re­læs­ning om sin forskning.

”Jeg er hen­rykt over at mod­ta­ge pri­sen på veg­ne af mig selv og mit team. Man fø­ler al­tid en vis yd­myg­hed, for­di der er så man­ge an­dre fan­ta­sti­ske men­ne­sker, som har ar­bej­det med om­rå­det. Men jeg er selv­føl­ge­lig ba­re be­gej­stret,” si­ger David La­ne, der er pro­fes­sor ved af­de­lin­gen for mi­kro­bi­o­lo­gi, tu­mor og cel­le­bi­o­lo­gi ved Ka­rol­in­ska In­sti­tut­tet i Sverige.

Stor udvidelse af specialefterskole

De se­ne­ste år har spe­ci­a­l­ef­ter­sko­len Fin­derup Ef­ter­sko­le ved Skjern op­le­vet en mar­kant stør­re søg­ning, og det har ud­for­dret sko­lens fy­si­ske rammer.

Med en be­vil­ling på 28 mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond kan sko­len nu sæt­te gang i en ud­vi­del­se og ud­vik­ling af de fy­si­ske ram­mer. Det skri­ver A.P. Møl­ler Fon­den på fon­de­nes hjemmeside.

Pro­jek­tet skal fø­re til, at der bli­ver skabt stør­re sam­men­hæng mel­lem be­væ­gel­se, ude­liv, kre­a­ti­vi­tet, hånd­værk, so­ci­alt samvær og bog­lig un­der­vis­ning for ele­ver­ne, der er i al­de­ren 14 til 18 år. Det vil styr­ke ef­ter­sko­lens mu­lig­he­der for at gi­ve den en­kel­te elev et bed­re af­sæt til li­vet ef­ter efterskolen.

Et af ho­ved­ele­men­ter­ne i pro­jek­tet er en ny fløj, der skal in­de­hol­de en fored­rags­sal, un­der­vis­nings­lo­ka­ler og et bil­led­kunst- og hån­d­ar­bejds­lo­ka­le. Og­så uden­for kom­mer der fle­re for­skel­li­ge ’grøn­ne rum’, som kan bru­ges til bå­de un­der­vis­ning og so­ci­alt samvær. 

Nyt mødested til unge i Aarhus

Det hand­ler og­så om un­ges triv­sel i den sid­ste af ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger, og igen er Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond i gi­ve­rens rolle.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra KFUM og KFUK i Dan­mark gør en do­na­tion på syv mil­li­o­ner kro­ner fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond det nu mu­ligt for KFUM og KFUK at åb­ne det før­ste så­kald­te ’Fair­hus’, som skal væ­re et mø­de- og gø­re­sted for un­ge. Hu­set pla­ce­res i Aarhus.

Un­ge er nem­lig først og frem­mest stær­ke og har potentialer

Jør­gen Kvist – Ge­ne­ral­se­kre­tær, KFUM og KFUK

Fon­den støt­ter iføl­ge pres­se­med­del­el­sen det nye mø­de­sted, for­di der er brug for nye men velaf­prø­ve­de må­der at hjæl­pe un­ge med den mi­striv­sel, der ram­mer man­ge un­ge mennesker.

Iføl­ge Jør­gen Kvist, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i KFUM og KFUK i Dan­mark, er bag­grun­den for ini­ti­a­ti­vet, at man­ge un­ge op­le­ver, at sam­fun­det og de­res for­æl­dre har hø­je for­vent­nin­ger til de­res præ­sta­tio­ner i sko­len og al­le an­dre steder.

”Det ska­ber et un­fair stort pres på de un­ges men­tal sund­hed. Fair­hu­set er KFUM og KFUK’s svar på det­te pres. Un­ge er nem­lig først og frem­mest stær­ke og har po­ten­ti­a­ler. I Fair­hu­set gi­ver vi mu­lig­hed for, at un­ge kan bli­ve op­slugt af ak­ti­vi­te­ter og en­ga­ge­ret i no­get uden­for dem selv,” si­ger Jør­gen Kvist.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer