Annoncespot_img

Augustinus Fonden: Den nye museumsreform bør være mere end en økonomisk fordelingslov

Når Kulturministeriets arbejdsgruppe til oktober præsenterer sine anbefalinger til fremtidens museumsreform, så håber Augustinus Fondens direktør Frank Rechendorff Møller, at loven holder fast i at stille faglige kvalitetskrav til de statsanerkendte museer.

Par­ter fra hver de­res si­de af mu­se­umsland­ska­bet de­bat­te­re­de den kom­men­de mu­se­ums­re­form på det­te års kul­tur­mø­de. På bil­le­det ses fra ven­stre: Mo­de­ra­tor An­ne Sop­hia Her­man­sen, kul­tu­r­ord­fø­rer Mo­gens Jen­sen (S), Jo­han Brøds­gaard fra KL, mu­se­ums­di­rek­tør Julie Rok­kjær Birch og di­rek­tør for Au­gusti­nus Fon­den Frank Rechendorff.

Når Au­gusti­nus Fon­den be­vil­ger pen­ge til et el­ler fle­re dan­ske mu­se­er, er fon­den ik­ke dre­vet af mo­ti­va­tio­nen om, at det en­kel­te mu­se­um skal få suc­ces. Fon­den bi­dra­ger først og frem­mest til mu­se­er­ne, for­di mu­se­er­ne som en del af den sam­le­de mu­se­ums­sek­tor lø­ser en vig­tig samfundsopgave.

Det for­tal­te Au­gusti­nus Fon­dens di­rek­tør, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, da han i tors­dags de­bat­te­re­de den kom­men­de mu­se­ums­re­form med en ræk­ke par­ter og re­præ­sen­tan­ter fra den kul­tur­po­li­ti­ske sce­ne på det­te års Kul­tur­mø­de på Mors.

”Det er en grund­læg­gen­de søj­le i vel­færds­sta­ten, at vi be­va­rer vo­res kul­tu­rarv, og at vi har en vi­denspro­duk­tion hos mu­se­er­ne. For­ud­sæt­nin­gen for at vi som fond er i sek­to­ren, er, at der fort­sat er et al­men­nyt­tigt blik. At de grund­læg­gen­de op­ga­ver, som mu­se­er­ne skal va­re­ta­ge, lø­ses,” sag­de Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Or­de­ne faldt på sce­nen i Lys­sko­ven, hvor fonds­di­rek­tø­ren hav­de sel­skab af kul­tu­r­ord­fø­rer Mo­gens Jen­sen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, for­mand for KL’s Kul­tur­ud­valg Jo­han Brøds­gaard (RV) og mu­se­ums­di­rek­tør ved Mu­se­um Jorn Julie Rok­kjær Birch. De fi­re de­bat­tø­rer hav­de sat hin­an­den stæv­ne for at dis­ku­te­re frygt, håb og øn­sker til den læn­ge ven­te­de mu­se­ums­re­form un­der over­skrif­ten ”Mu­se­ums­re­for­men – mel­lem stat, kom­mu­ner, fon­de og museer.”

Mo­de­ra­tor for de­bat­ten var kul­turjour­na­list An­ne Sop­hia Hermansen.

Museer skal forske

Der fin­des i dag 97 statsa­n­er­kend­te mu­se­er og i alt 384 be­søgs­ste­der i Dan­mark. De statsa­n­er­kend­te mu­se­er får stør­re el­ler min­dre stats­li­ge til­skud for at lø­se en ræk­ke op­ga­ver, der er de­fi­ne­ret i mu­se­ums­lo­ven. Op­ga­ver­ne, el­ler for­plig­tel­ser­ne, tæl­ler blandt an­det forsk­ning, for­mid­ling, ind­sam­ling, re­gi­stre­ring og be­va­ring af genstande.

Det var især de statsa­n­er­kend­te mu­se­er, der var det pri­mæ­re om­drej­nings­punkt for ef­ter­mid­da­gens de­bat. For med be­græn­se­de stats­li­ge mid­ler, er det iføl­ge mu­se­ums­di­rek­tør ved det statsa­n­er­kend­te kunst­mu­se­um Mu­se­um Jorn, Julie Rok­kjær Birch, svært for mu­se­er­ne at le­ve op til kra­ve­ne i loven.

”Alt det, der gør os til et mu­se­um, er ef­ter­hån­den ud­hu­let. Den fast­for­ank­re­de forsk­ning. Re­gi­stre­rin­gen. At vi op­be­va­rer vo­res ting på or­dent­li­ge ma­ga­si­ner. Det er ud­hu­let, og det kan ik­ke bli­ve ved så­dan her. Så mi­ster vi den tro­vær­dig­hed, der gør, at vi er vel­færd,” sag­de Julie Rok­kjær Birch og for­kla­re­de, at mu­se­er­nes stat­stilskud ik­ke dæk­ker ud­gif­ter­ne til lovkravene.

En af de res­sour­ce­tun­ge op­ga­ver for de statsa­n­er­kend­te mu­se­er er forsk­ning, og der­for er det og­så før ble­vet dis­ku­te­ret, om mu­se­er­ne over­ho­ve­det skal be­dri­ve forsk­ning. Spørgs­må­let blev og­så frem­ført til den­ne ef­ter­mid­dags de­bat, og selv­om Au­gusti­nus Fon­dens di­rek­tør ik­ke vil­le ta­ge stil­ling til nøj­ag­tig, hvem og hvor­dan der skal for­skes, så var det bud­ska­bet, at mu­se­er og forsk­ning hæn­ger sammen.

”Hvor­dan det præ­cist skal skru­es sam­men i mu­se­ums­lo­ven, vil jeg ik­ke gi­ve et bud på, men mu­se­ums­lo­ven må ik­ke plud­se­lig sky­de forsk­nin­gen ud af mu­se­ums­lo­ven. Forsk­nin­gen er he­le fun­da­men­tet for, at de sam­lin­ger, som mu­se­er­ne er sat til at vog­te over til evig tid, og­så får en re­le­vans og en vær­di i dag,” sag­de Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Og se­ne­re ud­tal­te han at:

“Jeg støt­ter kva­li­tets­kra­ve­ne. Der­for hol­der jeg fast i ik­ke at ind­fø­re en mu­se­ums­lov, som er en for­de­lings­lov, men en lov, som sta­dig hol­der fast i nog­le fag­li­ge præmisser.”

Han kan med eg­ne ord sag­tens se, at den nu­væ­ren­de mu­se­ums­ord­ning rum­mer uret­fær­dig­he­der i for­hold til, hvor­dan de kon­kre­te op­ga­ver lø­ses og fi­nan­si­e­res, men han un­der­stre­ge­de, at hvis ”man vil kal­de sig for et mu­se­um, så er der nog­le kva­li­tets­stan­dar­der, som mu­se­ums­lo­ven sikrer.”

Des­u­den me­ner han, at der skal væ­re et bredt fo­kus på, om mu­se­er­ne gav­ner mu­se­ums­sek­to­ren som hel­hed, så de ik­ke kun må­les på besøgstal.

”Vi op­le­ver mas­ser af re­le­vans fra mu­se­er, som ik­ke har no­get med be­søgstal at gø­re. I øje­blik­ket er ama­tørar­kæ­o­lo­ger­ne i vir­ke­lig­he­den dem, som le­ve­rer forsk­nings­ma­te­ri­a­let til det, der bli­ver ud­stil­let se­ne­re. Det er me­get vær­di­fuldt, at nog­le mu­se­er ar­bej­der med Ci­tizen Sci­en­ce for ek­sem­pel i form af et tæt sam­ar­bej­de med de­tek­tor­folk. Hvis de mu­se­er kun skal må­les på de­res be­søgstal, så mi­ster man no­get af det, mu­se­er­ne kan,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

For ham er det des­u­den vig­tigt, at den kom­men­de mu­se­ums­re­form læg­ger op til at styr­ke sam­ar­bej­det mel­lem museerne.

”Man­ge mu­se­er er i man­ge til­fæl­de tjent med at sam­ar­bej­de til gavn for om­ver­de­nen. Et ek­sem­pel på det er, at vi har mod­ta­get an­søg­nin­ger om stort set det sam­me fra nog­le af de me­get sto­re og suc­ces­ful­de mu­se­er. Vi stil­le­de spørgs­må­let, hvor­for sam­ar­bej­der I ik­ke? Hvor­for la­ver I ik­ke først ud­stil­lin­gen det ene sted, og så flyt­ter den bag­ef­ter? Det har de så gjort nog­le gan­ge,” for­tæl­ler Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Hvor­når mu­se­ums­re­for­men er klar, er ind­til vi­de­re uvist. Kul­tur­mi­ni­ster Jakob En­gel-Sch­midt (M) ned­sat­te en ar­bejds­grup­pe i april, der blandt an­det skal se på til­skud­s­ord­nin­gen for de stats­li­ge og statsa­n­er­kend­te mu­se­er. Ar­bejds­grup­pens an­be­fa­lin­ger for­ven­tes klar i oktober.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer