NGO-fonde retter skarp kritik af Udenrigsministeriet: ”Tragisk” og ”problematisk”

For første gang siden 1981 lever Danmark ikke op til sit erklærede udviklingspolitiske mål om at donere 0,7 procent af sin samlede bni til udviklingshjælp. Det høster kritik fra flere af Udenrigsministeriets samarbejdspartnere, der vil holde øje med, at det ikke gentager sig.

“Ver­den har al­drig før op­le­vet så man­ge og al­vor­li­ge kri­ser som i dag. Så der er brug for, at pen­ge­ne kom­mer ud at ar­bej­de med det sam­me,” Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nødhjælp.

I hi­sto­ri­ebø­ger­ne bli­ver 2022 mu­lig­vis kendt som året, hvor ver­dens be­folk­nings­tal run­de­de ot­te mil­li­ar­der ind­byg­ge­re, hvor Rusland in­va­de­re­de Ukrai­ne, og hvor Dan­mark fik en sam­lings­re­ge­ring be­stå­en­de af Ven­stre, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Moderaterne.

Men året vil sand­syn­lig­vis og­så bli­ve kendt som no­get andet.

Tid­li­ge­re på må­ne­den kun­ne ud­vik­lings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S) nem­lig kon­sta­te­re, at 2022 bli­ver året, hvor Dan­mark ik­ke le­ver op til FN’s mål­sæt­ning om at do­ne­re 0,7 pro­cent af sin bni til ud­vik­lings­bi­stand. Det er før­ste gang i 41 år, at det sker.

Og det mø­der hård kri­tik fra en ræk­ke af de ngo-fon­de, som ar­bej­der i ver­dens fat­tig­ste lan­de, og som har ind­gå­et stra­te­gi­ske sam­ar­bejds­part­ner­ska­ber med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et på det ud­vik­lings­po­li­ti­ske område.

”Vi sy­nes, at det er pro­ble­ma­tisk. Dan­mark er et af få lan­de, som si­den 1978 har le­vet op til FN’s mål­sæt­ning om at do­ne­re 0,7 pro­cent af sin bni til ud­vik­lings­bi­stand. Vi har i man­ge år ar­bej­det for at få an­dre lan­de til at le­ve op til den stan­dard, og når vi så ik­ke selv gør det, mi­ster vi tro­vær­dig­hed,” si­ger Le­ne Go­dik­sen, der er chef­kon­su­lent hos SOS Børnebyerne.

Om­trent sam­me mel­ding ly­der fra Fol­kekir­kens Nødhjælp.

“Ver­den har al­drig før op­le­vet så man­ge og al­vor­li­ge kri­ser som i dag. Så der er brug for, at pen­ge­ne kom­mer ud at ar­bej­de med det sam­me,” si­ger Bir­git­te Qvist-Sø­ren­sen, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i Fol­kekir­kens Nødhjælp.

Færre flygtninge og bedre økonomi

Når Dan­mark ik­ke når at le­ve op til FN’s mål­sæt­ning om at be­vil­ge 0,7 pro­cent, skyl­des det fle­re ting.

Dels var dansk øko­no­mi bed­re i 2022 end bud­get­te­ret, og dels kom der fær­re ukrain­ske flygt­nin­ge til lan­det end ven­tet. Ud­gif­ter­ne til flygt­nin­ge kan iføl­ge OECD’s reg­ler tæl­les med i et lands ud­vik­lings­bi­stand, men da der kom fær­re ukrain­ske flygt­nin­ge, end re­ge­rin­gen hav­de reg­net med, blev de af­sat­te mid­ler ik­ke brugt.

Det væk­ker un­dren hos fle­re af ngo’erne, at Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ik­ke lø­ben­de har kor­ri­ge­ret si­ne ud­gif­ter i for­hold til dansk øko­no­mi og de ude­bli­ven­de ukrain­ske flygtninge.

”Vi er rig­tig ær­ger­li­ge over, at man ik­ke lø­ben­de har la­vet bud­ge­tre­vi­sio­ner, når man kan se, at pen­ge­ne ik­ke bli­ver brugt, og at man ik­ke har re­vi­de­ret i for­hold til det øge­de bnp. Men det vig­ti­ge er, at re­ge­rin­gen har lo­vet, at pen­ge­ne er på vej, så Dan­mark le­ver op til 0,7 pro­cent-mål­sæt­nin­gen,” si­ger Bir­git­te Qvist-Sørensen.

Hos SOS Bør­ne­by­er­ne ly­der det, at man ik­ke er over­ra­sket over, at Dan­mark ik­ke når i hus med sin er­klæ­re­de målsætning.

”Man bud­get­te­rer så tæt på stre­gen, at man nu er in­de i en gæn­ge, hvor man fak­tisk un­der­fi­nan­si­e­rer om­rå­det. Det er ær­ger­ligt, for der er så me­get brug for hjælp ude i ver­den,” si­ger Le­ne Go­dik­sen og næv­ner blandt an­det kli­ma­for­an­drin­ger­ne og fø­de­va­re­kri­sen i Afri­ka som føl­ge der­af samt kri­gen i Ukrai­ne som ek­semp­ler på kri­ser, hvor Dan­marks ud­vik­lings­bi­stand kun­ne ha­ve gjort en stør­re forskel.

Holder øje med ministeren

Selv­om der blandt Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets sam­ar­bejds­part­ne­re er util­freds­hed med, at Dan­mark ik­ke le­ver op til mål­sæt­nin­gen i 2022, så hol­der de sig for øje, at den po­li­ti­ske op­bak­ning til må­let er intakt.

”Jeg hæf­ter mig ved, at det ik­ke er en po­li­tisk be­slut­ning, men en tek­ni­ka­li­tet, der gør, at Dan­mark i 2022 ik­ke le­ver op til vo­res løf­te. Og ik­ke mindst hæf­ter jeg mig ved, at Dan Jør­gen­sen har lo­vet, at re­ge­rin­gen vil ud­be­ta­le ek­stra mid­ler i 2023 sva­ren­de til det be­løb, der mang­le­de i 2022. Det løf­te vil vi hol­de ham op på, og vi vil hol­de nø­je øje med, at det ik­ke kom­mer til at gen­ta­ge sig,” ud­ta­ler ge­ne­ral­se­kre­tær for Uni­cef, Sus­an­ne Da­hl, i en mail til Fundats.

Hos Plan­bør­ne­fon­den, der li­ge­le­des er stra­te­gisk sam­ar­bejds­part­ner med Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, er man pri­mært op­ta­get af at få de af­sat­te mid­ler af­sted til ver­dens fattige.

”Vi kan godt sid­de og væ­re for­ar­ge­de over, at vi ik­ke når i mål, men det kan vi ik­ke bru­ge til så me­get. Vi kan og­så væ­re po­si­tivt over­ra­ske­de over, at vo­res øko­no­mi har det bed­re, end vi tro­e­de. Vi er mest op­ta­ge­de af at få de mid­ler, som er ubrug­te på grund af den her si­tu­a­tion, ud at ar­bej­de. Kri­ser­ne står desvær­re i kø li­ge nu og der er et kæm­pe be­hov for dansk bi­stand. Og det skal gå stærkt,” si­ger An­ne Smith Pe­ter­sen, der er Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer hos Planbørnefonden.

Fun­dats har for­søgt at få en kom­men­tar fra ud­vik­lings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen (S), men det har ik­ke væ­ret muligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer