Giver fondsmidler til humanitært arbejde uden at stille krav

Grundfos Fonden donerer fem mio. kr. til Unicef i en ny type aftale, hvor organisationen med 24 timers varsel kan anmode om penge til akutte indsatser. Novo Nordisk Fonden giver trecifret millionbevilling til nyt forskningssamarbejde om tidlig opdagelse af sygdomme ved hjælp af kvantesensorer.

Op til to­års­da­gen for den rus­si­ske in­va­sion i Ukrai­ne har Uni­cef få­et en mil­li­on kro­ner fra Grund­fos Fon­den til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i og om­kring Ukrai­ne. Bil­le­det er fra Ki­ev i den­ne må­ned. (fo­to: Uni­cef / Filippov)

Der er skru­et op for til­li­den og ned for kra­ve­ne i en ny af­ta­le, som Grund­fos Fon­den net­op har ind­gå­et med den dan­ske af­de­ling af Unicef.

I alt do­ne­rer Grund­fos Fon­den fem mil­li­o­ner kro­ner over to år, som Uni­cef kan an­mo­de om med blot 24 ti­mers var­sel i for­bin­del­se med aku­t­te så­vel som igang­væ­ren­de kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Der­med får FN’s dan­ske bør­ne­fond mu­lig­hed for bå­de at re­a­ge­re hur­tigt og di­ri­ge­re res­sour­cer­ne der­hen, hvor be­ho­ve­ne og ik­ke nød­ven­dig­vis op­mærk­som­he­den er størst.

I før­ste om­gang har Uni­cef op til to­års­da­gen for kri­gen i Ukrai­ne an­mo­det Grund­fos Fon­den om en do­na­tion på en mil­li­on kro­ner til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats, som blandt kan væ­re med til at hjæl­pe børn og fa­mi­li­er i Ukrai­ne og i de om­kring­lig­gen­de lan­de, der hu­ser man­ge flygtninge.

”Det kræ­ver stor til­lid at gi­ve pen­ge uden krav. Men den her form for part­ner­ska­ber og flek­sib­le mid­ler er af­gø­ren­de for, at Uni­cef kan ar­bej­de for al­le ver­dens børn. Med Grund­fos Fon­dens til­gang og støt­te kan vi ryk­ke ud ved aku­t­te kri­ser, sør­ge for en me­re ret­fær­dig for­de­ling af hjæl­pen og ul­ti­ma­tivt væ­re med til at for­hin­dre en hu­ma­ni­tær fi­nan­si­e­rings­kri­se,” si­ger Sus­an­ne Da­hl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Uni­cef Dan­mark, i en pressemeddelelse.

Di­rek­tør i Grund­fos Fon­den Kim Nøhr Skib­sted un­der­stre­ger, at fon­dens hu­ma­ni­tæ­re hjælp skal gø­re den størst mu­li­ge for­skel for børn og familier.

”Vi ved, at tid er en af­gø­ren­de fak­tor. Det er or­ga­ni­sa­tio­ner som Uni­cef, der er til ste­de i ver­dens brænd­punk­ter, som ved, hvor be­ho­ve­ne er størst, så vi skal ik­ke la­de bu­reau­kra­ti kom­me i vej­en for liv­red­den­de nød­hjælp med ind­vik­le­de god­ken­del­ses­pro­ces­ser,” si­ger Kim Nøhr Skibsted.

Vil forebygge sygdomme ved hjælp af kvantesensorer

Rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uges tid fort­sæt­ter til No­vo Nor­disk Fon­den, som har be­vil­get 150 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring af forsk­nings­cen­tret Co­pen­ha­gen Cen­ter for Bio­me­di­cal Quan­tum Sensing.

I for­bin­del­se med forsk­nings­pro­jek­tet vil for­ske­re fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og Uni­ver­si­ty of Te­xas i Austin ud­vik­le og bru­ge nye prin­cip­per og tek­nik­ker in­den for kvan­te­sen­sor­tek­no­lo­gi til bio­me­di­cinsk di­ag­no­stik, som kan ar­bej­de tæt på og ud over de stan­dar­di­se­re­de kvan­te­græn­ser for følsom­hed samt sik­re ul­tra­føl­som­me plat­for­me til tid­lig op­da­gel­se af sygdomme.

Dan­mark er en høj­borg in­den for kvan­te­sen­sor­tek­no­lo­gi, og med vo­res be­vil­ling øn­sker vi at vi­de­re­ud­vik­le den­ne kraft­ful­de tek­no­lo­gi, så den kan bru­ges i praksis

Le­ne Od­ders­he­de – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

"Kvan­te­sen­so­rer hø­rer til blandt de mest mod­ne kvan­te­tek­no­lo­gi­er og har po­ten­ti­a­let til i høj grad at for­bed­re me­di­cinsk di­ag­no­stik. Dan­mark er en høj­borg in­den for kvan­te­sen­sor­tek­no­lo­gi, og med vo­res be­vil­ling øn­sker vi at vi­de­re­ud­vik­le den­ne kraft­ful­de tek­no­lo­gi, så den kan bru­ges i prak­sis," si­ger Le­ne Od­ders­he­de, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Be­vil­lin­gen sker i di­rek­te for­læn­gel­se af de be­ty­de­li­ge in­ve­ste­rin­ger, som No­vo Nor­disk Fon­den for ny­lig har fo­re­ta­get i kvan­te­tek­no­lo­gi, her­un­der en be­vil­ling til No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Quan­tum Com­pu­ting Pro­gram­me og fi­nan­si­e­ring af Quan­tum Fo­un­dry Co­pen­ha­gen P/S.

Gymnasieelever skal bistå forskere

Hvor­dan op­le­ve­de så­kaldt ’al­min­de­li­ge’ men­ne­sker den vold­som­me for­an­dring i fa­mi­li­e­li­vets ram­mer, der fandt sted i Dan­mark mel­lem 1960 og 1980? Hvor­dan på­vir­ke­de ud­vik­lin­gen de­res eget fa­mi­li­e­liv? Og hvil­ken for­skel gjor­de køn, geo­gra­fi og so­ci­al bag­grund for de­res oplevelser?

Det er nog­le af de spørgs­mål, som forsk­nings­pro­jek­tet ’Fa­mi­li­e­re­vo­lu­tio­nen i Dan­mark’ på Syd­dansk Uni­ver­si­tet vil af­dæk­ke. Iføl­ge en nyhed på Ve­lux Fon­dens hjem­mesi­de støt­ter fon­den pro­jek­tet med 8,9 mil­li­o­ner kro­ner i pe­ri­o­den fra i år til 2028.

I de kom­men­de år skal cir­ka 3.000 gym­na­sie­e­le­ver in­ter­viewe og ind­sam­le over 1.000 livs­hi­sto­ri­er fra æl­dre bor­ge­re, der som voks­ne har op­le­vet 1960’ernes og 1970’ernes fa­mi­li­e­re­vo­lu­tion. Vid­nes­byr­de­ne fra de man­ge dan­ske­re skal ind­gå i pro­jek­tet på Syd­dansk Uni­ver­si­tet, som le­des af pro­fes­sor Klaus Pe­ter­sen og ad­junkt Ce­ci­lie Bjerre.

For­må­let med pro­jek­tet er at for­stå de vold­som­me for­an­drin­ger i dan­sker­nes fa­mi­li­e­liv, som ske­te mel­lem 1960 og 1980 – ik­ke blot den over­ord­ne­de struk­tu­rel­le sam­funds­ud­vik­ling, men den op­le­ve­de hi­sto­rie, som den erin­dres af dem, der le­ve­de den.

”Vi ved en hel del om den struk­tu­rel­le ud­vik­ling i pe­ri­o­den, set oven­fra – for ek­sem­pel po­li­ti­ske for­an­drin­ger, nye love, æn­drin­ger i øko­no­mi­ske vil­kår og for­skel­li­ge sam­fund­s­in­sti­tu­tio­ners rol­le – men vi ved for­bav­sen­de lidt om, hvor­dan så­kaldt al­min­de­li­ge men­ne­sker op­le­ve­de for­an­drin­ger­ne i de­res eget liv og fa­mi­lie. Her har vi stort set in­gen kil­der, og vi hå­ber, at pro­jek­tet kan ud­fyl­de nog­le af hul­ler­ne,” si­ger Klaus Petersen.

Vejen banet for nationalt netværk af naturstier

De fle­ste ken­der til Mar­gu­e­ri­t­ru­ten, som er en na­turs­køn na­tio­nal turi­st­ru­te. Nu får Dan­mark som sup­ple­ment til Mar­gu­e­ri­t­ru­ten et lig­nen­de net­værk af na­tur­næ­re og re­kre­a­ti­ve ru­ter over he­le landet.

Den dan­ske na­tur har rig­tig me­get at by­de på, og det er godt for os al­le at kom­me ud i naturen

Magnus He­u­ni­cke – Mil­jø­mi­ni­ster (S)

Pro­jek­tet hed­der ’Dan­marks Na­tursti­er – En om­vej værd’ og er støt­tet af Nor­dea-fon­den med 50 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over har Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et af­sat 50 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet, mens Fril­ufts­rå­det bi­dra­ger med en pul­je på 30 mil­li­o­ner kroner.

”Den dan­ske na­tur har rig­tig me­get at by­de på, og det er godt for os al­le at kom­me ud i na­tu­ren. Med Dan­marks Na­tursti­er bin­der vi ek­si­ste­ren­de sti­er og van­dre­ru­ter sam­men og etab­le­rer nye ru­ter. Vo­res mål er, at cir­ka 15.000 ki­lo­me­ter van­dre­ru­ter skal væ­re af­mær­ke­de, så der bli­ver rig­tig god mu­lig­hed for at op­le­ve na­tu­ren på tværs af lan­det,” si­ger mil­jø­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke (S) i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet skal dri­ves af et se­kre­ta­ri­at i Na­tursty­rel­sen. Det cen­tra­le om­drej­nings­punkt for for­mid­ling af na­tursti­er­ne bli­ver den ek­si­ste­re­de plat­form Udi​na​tu​ren​.dk, der bli­ver ud­vik­let, så bru­ge­re nemt kan fin­de dén na­tursti, der er tæt­test på dem. Der­til kom­mer, at der bli­ver op­sat om­kring 1.000 in­fo­tav­ler og skilte.

Talentpriser til fem studiegrupper

Vi slut­ter med nyhe­den om, at fem stu­di­e­grup­per fra Ni­els Bro­cks gym­na­si­er net­op ved et ar­ran­ge­ment i Børs­byg­nin­gen i Kø­ben­havn har mod­ta­get Dansk Er­hvervs talentpris.

Pri­sen, som er indstif­tet af Ni­els Bro­ck Fon­den og Dansk Er­hverv, er si­den 2019 ble­vet ud­delt én gang år­ligt til én el­ler fle­re stu­di­e­grup­per, der har løst en kon­kret op­ga­ve og pro­blem­stil­ling med af­sæt i om­rå­der­ne han­del, øko­no­mi, etik og digitalisering.

Det­te års vin­de­re har løst op­ga­ver og pro­blem­stil­lin­ger stil­let af Ikea, Neg­le­fe­ber og Sy­nop­tik med af­sæt i etik i en er­hverv­s­ø­ko­no­misk kontekst.

”Vo­res ele­ver vi­ser stor for­stå­el­se for virk­som­he­der­nes in­di­vi­du­el­le pro­blem­stil­lin­ger, og de har vir­ke­lig for­må­et at gi­ve et bå­de ung­dom­me­ligt, men og­så fag­ligt stærkt per­spek­tiv på en re­le­vant pro­blem­stil­ling," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør på Ni­els Bro­ck Anya Eskild­sen i en pres­se­med­del­el­se fra uddannelsesinstitutionen.

Med pri­sen føl­ger 25.000 kro­ner til hver gruppe.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer