Fremtidssikring af kollegium i Aalborg og mere støtte til hjertepatienter

Takket være en tocifret millionbevilling fra A.P. Møller Fonden gennemgår 4. Maj Kollegiet i Aalborg en gennemgribende renovering, mens en donation fra Salling Fondene gør det muligt for Hjerteforeningen at styrke den nationale patientstøtteindsats for hjertepatienter.

Sal­ling Fon­de­ne har net­op har do­ne­ret fem mil­li­o­ner kro­ner til Hjer­te­for­e­nin­gens pa­tient­s­tøt­te­ind­sats. Do­na­tio­nen gør det mu­ligt at fort­sæt­te og ud­vi­de pa­tient­s­tøt­te­ind­sat­sen på hjer­te­af­de­lin­ger­ne på lan­dets hospitaler.

Den 4. maj 1950 blev 4. Maj Kol­le­gi­et i Aal­borg ind­vi­et, og si­den har fle­re end 1.000 stu­de­ren­de med do­ku­men­te­re­de fa­mi­li­e­re­la­tio­ner til med­lem­mer af den dan­ske mod­stands­be­væ­gel­se bo­et på kollegiet.

Fi­nan­si­e­ret med pri­mært en be­vil­ling på 44,2 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fon­den skal kol­le­gi­et de næ­ste to år gen­nem­gå en gen­nem­gri­ben­de renove­ring og frem­tids­sik­ring. Renove­rin­gen om­fat­ter blandt an­det ud­skift­ning af tek­ni­ske in­stal­la­tio­ner og æn­dring af kæl­de­re­ta­gen til en par­ter­re-eta­ge ind­ret­tet til stu­di­e­rum, tv-stue, fit­nes­s­rum og med plads til so­ci­alt samvær.

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter renove­rin­gen for at sik­re tids­sva­ren­de ram­mer om kol­le­gi­et og det helt sær­li­ge fæl­les­skab, kol­le­gi­a­ner­ne fast­hol­der med blandt an­det den stær­ke kob­ling til mod­stands­be­væ­gel­sens hi­sto­rie og de dag­li­ge fæl­les­spis­nin­ger, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Kol­le­gi­et i Aal­borg ud­mær­ker sig som det ene­ste af 4. Maj Kol­le­gi­er­ne ved at ha­ve fast­holdt den op­rin­de­li­ge ma­d­ord­ning, hvor de stu­de­ren­de spi­ser mor­gen­mad og af­tens­mad sam­men fem af ugens syv dage.

Kol­le­gi­et for­ven­tes at væ­re fær­di­grenove­ret i 2025 i for­bin­del­se med hu­sets 75-års jubilæum.

Vil gøre unge klogere på håndværksfag

A.P. Møl­ler Fon­den står og­så bag en be­vil­ling på 2,5 mil­li­o­ner kro­ner til Byg­ge­ri­ets Ud­dan­nel­ser, som der­med kan star­te ini­ti­a­ti­vet ’Grib Værk­tø­jet’, der skal gø­re un­ge klo­ge­re på håndværksfagene.

Kon­kret går be­vil­lin­gen til ud­vik­lin­gen af en så­kaldt ’prøv, mærk og føl-stand’, som skal stil­les op på events som blandt an­det DM i Skills, hvor un­ge del­ta­ger for at bli­ve klo­ge­re på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Det op­ly­ser fon­den i et op­slag på det so­ci­a­le me­die Linkedin.

På stan­den får de un­ge be­sø­gen­de mu­lig­hed for at prø­ve en ræk­ke fag af. Det kan for ek­sem­pel væ­re ved at prø­ve at stø­be min­dre ting som ly­ses­ta­ger el­ler mo­bil­te­le­fon­hol­de­re i be­ton for på den må­de at få struk­tør­ud­dan­nel­sen i hæn­der­ne og sam­ti­dig ska­be no­get, de ef­ter­føl­gen­de kan ta­ge med hjem.

Før­ste gang, ’prøv, mærk og føl-stan­den’ skal vi­ses frem, er på DM i Skills i Roskil­de i april 2024.

Donation til patientstøtte

Rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fort­sæt­ter til Sal­ling Fon­de­ne, som net­op har do­ne­ret fem mil­li­o­ner kro­ner til Hjer­te­for­e­nin­gens patientstøtteindsats.

Sal­ling Fon­de­ne har igen­nem en år­ræk­ke støt­tet Hjer­te­for­e­nin­gens pa­tient­s­tøt­te­ind­sats, og med den nye do­na­tion bli­ver det mu­ligt at fort­sæt­te og styr­ke ind­sat­sen. Sam­ti­dig gi­ver det og­så mu­lig­hed for i et vist om­fang at øge pa­tient­s­tøt­ter­nes ind­sats på de en­kel­te hjer­te­af­de­lin­ger rundt om i landet.

Do­na­tio­nen gør det mu­ligt at ud­bre­de ind­sat­sen, så vi kan få etab­le­ret en pa­tient­s­tøt­te­ind­sats på end­nu fle­re hjer­te­af­de­lin­ger rundt om i landet

An­ne Kalt­oft – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hjerteforeningen

”Vi er rig­tig gla­de for do­na­tio­nen fra Sal­ling Fon­de­ne, for pa­tient­s­tøt­te­ind­sat­sen er me­get vig­tig for man­ge hjer­te­pa­tien­ter. Do­na­tio­nen gør det mu­ligt at ud­bre­de ind­sat­sen, så vi kan få etab­le­ret en pa­tient­s­tøt­te­ind­sats på end­nu fle­re hjer­te­af­de­lin­ger rundt om i lan­det,” si­ger Hjer­te­for­e­nin­gens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ne Kalt­oft i en pres­se­med­del­el­se fra foreningen.

I en un­der­sø­gel­se, som Hjer­te­for­e­nin­gen har fo­re­ta­get blandt hjer­te­pa­tien­ter, der har haft sam­ta­ler med pa­tient­s­tøt­ter, mel­der 82 pro­cent til­ba­ge, at de i høj el­ler me­get høj grad vur­de­rer sam­ta­ler­ne som vær­di­ful­de. De fri­vil­li­ge pa­tient­s­tøt­ter gi­ver så­le­des håb og hjæl­per i en svær tid for patienterne.

”I Sal­ling Fon­de­ne er vi gla­de for at kun­ne støt­te op om go­de ini­ti­a­ti­ver som Hjer­te­for­e­nin­gens pa­tient­s­tøt­te­ind­sats, der vir­ke­lig gør en for­skel for man­ge hjer­te­pa­tien­ter. Pa­tien­ter­ne får en hånds­ræk­ning i en svær tid fra et med­men­ne­ske, som selv har stå­et i den sam­me si­tu­a­tion,” si­ger Ka­rin Sal­ling, der er næst­for­mand i Sal­ling Fondene.

I øje­blik­ket fin­des ord­nin­gen på 17 aku­t­ho­spi­ta­ler, og i slut­nin­gen af 2023 vil an­tal­let kom­me op på 21 hospitaler.

Støtte til tværfaglige aktiviteter for studerende

Med den tid­li­ge­re po­li­ti­sta­tion på Fre­de­riks­berg som ba­se skal in­nova­tions­hu­set Sta­tion, der dri­ves af un­ge, over en pe­ri­o­de på halvan­det år styr­ke ar­bej­det med at ska­be so­ci­a­le og tvær­fag­li­ge ak­ti­vi­te­ter og fæl­les­ska­ber uden for de stu­de­ren­des van­te rammer.

I en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Sta­tion, at pro­jek­tet net­op har få­et til­sagn fra Tu­borg­fon­det om 2,48 mil­li­o­ner kroner.

På Sta­tion kan stu­de­ren­de mø­de an­dre un­ge på tværs af fag­lig­he­der og kul­tu­rer, få en pau­se fra stu­di­et og væ­re med til at om­sæt­te vi­den og ide­er til kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter og sam­fund­sen­ga­ge­ren­de pro­jek­ter med an­dre un­ge in­den for te­ma­er som grøn om­stil­ling og frivillighed.

Mi­k­kel Ni­el­sen, der er di­rek­tør for Sta­tion, un­der­stre­ger, at det nye sam­ar­bej­de med Tu­borg­fon­det er af­gø­ren­de for at ska­be nye me­nings­ful­de mø­der og sam­ar­bej­der mel­lem stu­de­ren­de så­vel som mel­lem stu­de­ren­de og samfundet.

"Med støt­ten fra Tu­borg­fon­det kan vi ind­dra­ge end­nu fle­re stu­de­ren­de i me­nings­ful­de fæl­les­ska­ber til gavn for dem selv og om­ver­de­nen. Sam­men kom­mer vi til at styr­ke stu­de­ren­des en­ga­ge­ment i sam­fun­det og pa­rat­hed til ar­bejds­li­vet gen­nem for ek­sem­pel de­bat­ter, wor­ks­hops og idé­ud­vik­ling," si­ger Mi­k­kel Nielsen.

Penge til forskeres arbejde med bæredygtighed

Syv for­ske­re har net­op hver mod­ta­get cir­ka seks mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den. Det sker via fon­dens ’Di­stingu­is­hed Innovator’-program.

Pro­gram­met er ble­vet ud­vi­det, så for­ske­re, der ar­bej­der med bæ­re­dyg­tig­hed, nu og­så er in­klu­de­ret blandt be­vil­lings­mod­ta­ger­ne si­de om si­de med for­ske­re in­den for sund­heds­om­rå­det. Så­le­des har en for­sker, der ar­bej­der med ud­vik­ling af na­tur­li­ge biope­sti­ci­der, en for­sker, som un­der­sø­ger mi­kro­ber, der kan hånd­te­re kli­ma­for­an­drin­ger i af­grø­der, og en for­sker, der ar­bej­der med ka­ta­ly­sa­to­rer for om­dan­nel­se af CO2 og me­tan, mod­ta­get be­vil­lin­ger ved den se­ne­ste ud­de­lings­run­de, op­ly­ser fon­den i en nyhed på hjemmesiden.

Nu, da vi har valgt at ud­vi­de pro­gram­met, glæ­der det mig og­så, at tre ud af de syv be­vil­lings­mod­ta­ge­re be­skæf­ti­ger sig med bæredygtighed

Mi­k­kel Sko­v­borg – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for In­nova­tion, No­vo Nor­disk Fonden

Be­vil­lin­ger­ne er gå­et til Sa­mir EL An­da­lous­si, Samu­el Emil Sch­midt, So­ti­rios Kam­pra­nis, Gu­il­ler­mo Mon­toya, Ling Ding, Ka­rin Lyk­ke-Hart­mann og Sø­ren Keg­næs, der hver især mod­ta­ger en tre­årig bevilling.

”Det­te for­år har vi mod­ta­get man­ge an­søg­nin­ger af sær­de­les høj kva­li­tet, og det glæ­der mig, at vi har ud­pe­get de syv nye Di­stingu­is­hed In­nova­tors. Nu, da vi har valgt at ud­vi­de pro­gram­met, glæ­der det mig og­så, at tre ud af de syv be­vil­lings­mod­ta­ge­re be­skæf­ti­ger sig med bæ­re­dyg­tig­hed. I frem­ti­den ser vi frem til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger in­den­for kvan­te­tek­no­lo­gi­om­rå­det og­så,” si­ger Mi­k­kel Sko­v­borg, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for In­nova­tion i No­vo Nor­disk Fonden.

Den 1. au­gust åb­ne­de et nyt kald for Di­stingu­is­hed In­nova­tor-an­søg­nin­ger. An­søg­nings­fri­sten er den 14. sep­tem­ber 2023.

Erhvervsskoleelever vil være mere fysisk aktive

Vi fort­sæt­ter til Oden­se, hvor Tiet­gensko­len EUD & EUX net­op har mod­ta­get knap fi­re mil­li­o­ner kro­ner fra Tiet­gen­fon­den til at etab­le­re nyt ude­mil­jø for ele­ver ved den nye sko­le på Seebladsgade.

Det op­ly­ser Tiet­gen­fon­den i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Pen­ge­ne skal sik­re, at ele­ver­ne på Tiet­gensko­lens nye sko­le ik­ke ba­re fåt nye, mo­der­ne lo­ka­ler, men og­så et ude­mil­jø og en un­der­vis­ning, hvor triv­sel og be­væ­gel­se er en del af skoledagen.

Ude­mil­jø­et vil bli­ve in­te­gre­ret i og mel­lem un­der­vis­nin­gen. På den må­de skal det bi­dra­ge til at for­bed­re ele­ver­nes op­le­vel­se af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Be­væ­gel­ses­di­dak­ti­ske ak­ti­vi­te­ter vil styr­ke ele­ver­ne og ru­ste dem til de­res frem­ti­di­ge kar­ri­e­re i er­hvervs­li­vet, li­ge­som det skal frem­me mu­lig­he­den for læ­ring med mo­tion i lø­bet af sko­le­da­gen, for­kla­rer fonden.

”Et godt stu­di­e­mil­jø med fy­sisk og men­tal sund­hed øger ele­ver­nes triv­sel og mo­ti­va­tion for at gen­nem­fø­re ud­dan­nel­sen. Der­for støt­ter vi ini­ti­a­ti­vet,” si­ger Chri­sti­ne Pa­lu­dan-Mül­ler, der er ud­de­lings­chef i Tietgenfonden.

Støtte til 11 sønderjyske foreninger

Vi slut­ter ugens ud­de­lings­over­sigt med en fond, der ik­ke så of­te fin­der vej til Fun­dats’ spal­ter, nem­lig I. P. Ni­el­sen Fonden.

Fon­dens pro­tek­tor Prin­ses­se Be­ne­dik­te har så­le­des net­op for 16. gang ud­delt pen­ge. Den­ne gang var det sam­le­de ud­de­lings­be­løb på 186.000 kro­ner, som blev for­delt mel­lem 11 for­e­nin­ger, der al­le ar­bej­der til glæ­de og gavn for søn­derjy­ske børn og unge.

Blandt mod­ta­ger­ne var de 180 san­ge­re i Søn­derjysk Pi­ge- og Dren­ge­kor, som fik knap 20.000 kro­ner til ind­køb af to el-kla­ve­rer, skri­ver Jyd­ske Ve­st­ky­sten på jv​.dk.

”Dem har vi brug for, når vi op­træ­der på min­dre ste­der, for ek­sem­pel på ple­je­hjem el­ler i for­sam­lings­hu­se, hvor der ik­ke står et fly­gel,” for­kla­re­de kor­le­der Met­te Ras­mus­sen iføl­ge avisen.

Jes­per Lil­holt, der for ny­lig til­t­rå­d­te som for­stan­der på Ju­le­mær­ke­hjem­met i Kol­lund, tog imod 25.000 kro­ner. De skal om­sæt­tes i et gyn­ge­om­rå­de, der skal fri­ste bør­ne­ne til at rø­re sig sam­ti­dig med, at de og­så hyg­ger sig.

I.P. Ni­el­sen var søn­derjysk so­ci­al­de­mo­kra­tisk fol­ke­tings­med­lem fra 1920 til 1943. I sam­ar­bej­de med Dron­ning In­grid tog han ini­ti­a­tiv til ind­sam­ling af mid­ler til to fe­ri­e­hjem, der gav næ­sten 25.000 søn­derjy­ske børn ad­gang til at kom­me på som­mer­lejr frem til 1970. Pen­ge­ne fra sal­get af de to fe­ri­e­hjem har si­den gi­vet I.P. Ni­el­sen Fon­den mu­lig­hed for at ud­de­le pen­ge til fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, der ar­bej­der med børn og unge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer