Aktuelle calls og puljer: Nu kan der søges om penge til projekter om uddannelse, humanitære formål og kultur

En lang række både store og mindre danske fonde har snart ansøgningsfrist. Læs mere i Fundats’ oversigt over udvalgte calls, puljer og prisuddelinger med ansøgningsfrist i august og september.

Fonds­an­sø­ge­re kan godt spid­se pen­nen: Sen­som­me­ren og det tid­li­ge ef­ter­år er va­nen tro fyldt med an­søg­nings­de­ad­li­nes hos en ræk­ke sto­re og min­dre dan­ske fonde.

Du kan sø­ge om op til 10 mil­li­o­ner kro­ner til at for­føl­ge di­ne forsk­nings­pro­jek­ter og ud­vik­le dig som forskningsleder.

Du kan sen­de en an­søg­ning, hvis du har et pro­jekt, der til­go­de­ser ud­vik­lin­gen af Det Blå Danmark.

Og du kan sæt­te dig til ta­ster­ne og skip­pe en an­søg­ning af sted, hvis du har en god idé til et pro­jekt, der bi­dra­ger til at styr­ke in­ter­es­sen for og kva­li­te­ten af un­der­vis­nin­gen i STEM-fa­ge­ne på de dan­ske erhvervsuddannelser.

Tip Fun­dats om kom­men­de deadlines
    Fun­dats vil frem­over med mel­lem­rum brin­ge en over­sigt over ud­valg­te ak­tu­el­le calls og pul­jer i de dan­ske fon­de. Vi hø­rer der­for me­get ger­ne fra fon­de med de­ad­li­nes de kom­men­de må­ne­der. Tips kan sen­des til mailadres­sen kontakt@​fundats.​dk

Som­mer­fe­ri­en er for de fle­ste dan­ske­re slut, og det be­ty­der ik­ke kun til­ba­ge­ven­den til job, ud­dan­nel­se el­ler se­ni­o­r­liv – det be­ty­der sam­ti­dig, at ka­len­de­ren den kom­men­de pe­ri­o­de in­de­hol­der tal­ri­ge mu­lig­he­der for at sø­ge om mid­ler hos de dan­ske fonde.

Sen­som­me­ren og det tid­li­ge ef­ter­år er nem­lig va­nen tro fyldt med an­søg­nings­de­ad­li­nes hos fon­de­ne. Og Fun­dats’ gen­nem­gang af en ræk­ke ud­valg­te calls, pul­jer og pris­ud­de­lin­ger med an­søg­nings­frist i sid­ste halv­del af au­gust og i sep­tem­ber vi­ser, at der igen i år er rig mu­lig­hed for at sø­ge om pen­ge til især forskningsprojekter.

Ne­den­stå­en­de over­sigt er langt fra en kom­plet over­sigt over kom­men­de de­ad­li­nes, men vi­ser et ud­snit af nog­le af de man­ge in­ter­es­san­te mu­lig­he­der, der er for at sø­ge om mid­ler hos fon­de med de­ad­li­ne i den­ne og næ­ste må­ned. Ræk­ke­føl­gen her­un­der er de­fi­ne­ret af de en­kel­te pul­jer el­ler calls’ ansøgningsdeadline.

Den Danske Maritime Fond

Næ­ste an­søg­nings­frist: 18. au­gust 2023.

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fonds ud­de­lin­ger støt­ter ud­vik­lin­gen af Det Blå Dan­mark og til­go­de­ser blandt an­det pro­jek­ter, der kan væ­re til gavn for dan­ske re­de­ri­er, værf­ter og ud­styr­spro­du­cen­ter. Fon­den har fi­re år­li­ge an­søg­nings­run­der og be­vil­ge­de i 2022 i alt 46,6 mil­li­o­ner kro­ner til 46 projekter.

Læs me­re her.

Sparekassen Danmark Fonden Hobro

Næ­ste an­søg­nings­frist: 22. au­gust 2023.

Spa­re­kas­sen Dan­mark Fon­den Ho­bro - tid­li­ge­re Jut­lan­der Fon­den Ho­bro og før det Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den - har som for­mål at støt­te al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål i den tid­li­ge Spa­re­kas­sen Ho­bros vir­ke­om­rå­de og he­r­i­gen­nem øge kend­ska­bet til og sym­pa­tien for Spa­re­kas­sen Dan­mark. Fon­den ud­del­te i 2022 knap 10,3 mil­li­o­ner kroner.

Læs me­re her.

Brødrene Hartmanns Fond

Næ­ste an­søg­nings­frist: 30. au­gust 2023.

Brød­re­ne Hart­manns Fond ud­de­ler år­ligt fi­re-fem mil­li­o­ner kro­ner for­delt på cir­ka 60 be­vil­lin­ger år­ligt. De ty­pi­ske ud­de­lings­be­løb er mel­lem 10.000 og 200.000 kro­ner. Fon­den støt­ter bre­de om­rå­der in­den for samfundslivet.

Læs me­re her.

Novo Nordisk Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 31. au­gust 2023.

Dan­marks su­verænt stør­ste og mest ud­de­len­de filan­tro­pi­ske ak­tør No­vo Nor­disk Fon­den har ak­tu­elt blandt an­det et call, hvor man kan sø­ge om støt­te til pro­jek­ter, som bi­dra­ger til at styr­ke in­ter­es­sen for og kva­li­te­ten af un­der­vis­nin­gen i STEM-fa­ge­ne på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne (EUD og EUX).

Der kan sø­ges om op til seks mil­li­o­ner kro­ner til ek­sem­pel­vis ud­vik­ling og im­ple­men­te­ring af me­to­der, ma­te­ri­a­le og res­sour­cer til STEM-un­der­vis­ning, her­un­der til styr­kel­se af sam­men­hæn­gen mel­lem det STEM-fag­li­ge ind­hold i grund­fa­ge­ne og de ud­dan­nel­ses­spe­ci­fik­ke fag.

Læs me­re her.

BHJ Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 31. au­gust 2023.

BHJ Fon­den støt­ter tre gan­ge om året pro­jek­ter med hu­ma­ni­tæ­re, kul­tu­rel­le og al­men­nyt­ti­ge for­mål. Fon­den har si­ne rød­der i Søn­derjyl­land og støt­ter ger­ne pro­jek­ter med til­knyt­ning til det søn­derjy­ske om­rå­de. De sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger lig­ger på to-fem mil­li­o­ner kroner.

Nav­net BHJ ud­sprin­ger af for­bog­sta­ver­ne i ef­ter­nav­ne­ne på de tre grund­læg­ge­re af kød­foræd­lings­virk­som­he­den BHJ Grup­pen og se­ne­re af fon­den med sam­me navn, Svend Beck, Pe­ter Holm og Vagn Jacobsen.

Læs me­re her.

Lundbeckfonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 31. au­gust 2023.

Det er ik­ke me­re end to må­ne­der si­den, Lund­beck­fon­den of­fent­lig­gjor­de nav­ne­ne på de syv 2023-mod­ta­ge­re af fon­dens fel­lows­hip-be­vil­lin­ger. Her modt­og syv un­ge for­ske­re hver 10 mil­li­o­ner kro­ner til at for­føl­ge de­res forsk­nings­pro­jek­ter og ud­vik­le sig som in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­le­de­re over de kom­men­de fem år.

Og li­ge om lidt er der de­ad­li­ne, hvis man vil gø­re sig håb om at bli­ve én af næ­ste års LF Fel­lows. Fra de­ad­li­ne den 31. au­gust går der op til syv må­ne­der, før den en­de­li­ge be­slut­ning er truf­fet om, hvem der bli­ver LF Fel­lows 2024. Af­gø­rel­sen træf­fes så­le­des først i marts 2024.

Lund­beck­fon­den ud­de­ler hvert år mini­mum 500 mil­li­o­ner kro­ner til dansk, of­fent­ligt ud­ført forsk­ning over­ve­jen­de in­den­for bio­me­di­cinsk og sund­heds­vi­den­ska­be­lig forskning.

Læs me­re her.

Svend Andersen Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 1. sep­tem­ber 2023.

Svend An­der­sen Fon­den yder støt­te til læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning især ved Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn og Aal­borg Universitetshospital.

Fon­den ud­del­te i 2021 16,4 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket rak­te til en 72. plads på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters op­gø­rel­se over Dan­marks 100 mest be­vil­gen­de fonde.

Læs me­re her.

Trygfonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 1. sep­tem­ber 2023.

Tryg­fon­den øn­sker at bi­dra­ge til at ska­be tryg­hed i Dan­mark. Fon­den yder i to år­li­ge an­søg­nings­run­der støt­te til pro­jek­ter, ud­styr og kur­ser, der med­vir­ker til at ind­fri de mål, der er op­stil­let i stra­te­gi­en, og do­ne­rer og­så mid­ler til forskning.

Fon­dens fem over­ord­ne­de mål er: Børn og un­ge skal kun­ne ud­fol­de de­res po­ten­ti­a­le. Voks­ne skal kun­ne le­ve et trygt og sundt liv. Æl­dre i Dan­mark skal ha­ve et trygt æl­d­re­liv. Ev­nen og ly­sten til at træ­de til og hjæl­pe skal ak­ti­ve­res for al­le i Dan­mark pa­ral­lelt med til­li­den til, at an­dre træ­der til, når der er be­hov. Og som mål num­mer fem skal der ska­bes ´stær­ke ram­mer for tryg­hed’ ved at øge dan­sker­nes til­lid til og del­ta­gel­se i ci­vil­sam­fund og demokrati.

Tryg­fon­den ud­del­te i 2022 i alt 626 mil­li­o­ner kroner.

Læs me­re her.

LB Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 1. sep­tem­ber 2023.

LB Fon­den ud­de­ler hvert år mid­ler til et spe­ci­fikt te­ma. Den over­ord­ne­de ram­me for årets te­ma er ver­dens­mål 4 om kvalitetsuddannelser.

LB Fon­den ud­del­te i 2022 i fæl­les­skab med LB For­e­nin­gens Fond én mil­li­on kro­ner til fi­re projekter.

Læs me­re her.

Otto Mønsteds Fond

Næ­ste an­søg­nings­frist: 1. sep­tem­ber 2023.

Stu­di­e­me­ri­te­ren­de ud­lands­op­hold ud­gjor­de med over ni mil­li­o­ner kro­ner den stør­ste post på ud­de­lings­regn­ska­bet for 2022 i Ot­to Møn­steds Fond, hvor der i alt blev ud­delt 31,3 mil­li­o­ner kroner.

Men selv­om den øko­no­misk ik­ke fyl­der så me­get i regn­ska­bet hos Ot­to Møn­steds Fond, er fon­dens ud­de­ling af pri­sen ’Den Ly­se Idé’ på sam­let 500.000 kro­ner me­get vig­tig for fon­den. Det un­der­stre­ge­de Ot­to Møn­steds Fonds for­mand Nis Al­strup i et in­ter­view med Fun­dats i ju­ni i år, hvor han blandt an­det tal­te om be­ho­vet for at for­ny sig.

”Det er blandt an­det sket med pri­sen Den Ly­se Idé, som med af­sæt i uni­ver­si­tets­mil­jø­et i år ud­de­les for fem­te gang,” sag­de Nis Alstrup.

Pri­sen er må­l­ret­tet loven­de ta­len­ter på lan­dets uni­ver­si­te­ter, der har en in­nova­tiv idé, et pro­jekt el­ler en pro­ces, der, som fon­den ud­tryk­ker det, ”kan gø­re en for­skel og har et kom­merci­elt potentiale”.

Læs me­re her.

Carlsbergfondet

Næ­ste an­søg­nings­frist: 1. sep­tem­ber 2023.

Carls­berg­fon­det in­vi­te­rer i år med to nye, åb­ne op­slag for­ske­re og pro­fes­sio­nel­le for­mid­le­re til at an­sø­ge om mid­ler til for­mid­ling af forsk­ning og vi­den­skab. Der er ta­le om mid­ler i re­gi af Carls­berg Min­de­le­gat samt en helt ny pul­je må­l­ret­tet forskningsformidling.

Der er mu­lig­hed for at sø­ge op mod tre mil­li­o­ner kro­ner til stør­re for­mid­lings­ind­sat­ser. Mid­ler­ne op­slås i fri kon­kur­ren­ce og vil i frem­ti­den kun­ne sø­ges to gan­ge årligt.

Forsk­ning og vi­den­skab fyl­der for­bav­sen­de lidt i me­di­e­bil­le­det. Tag blot DR, som i en lang år­ræk­ke ik­ke har haft en de­ci­de­ret videnskabsredaktion

Las­se Hor­ne Kjæld­gaard – Di­rek­tør, Carlsbergfondet

Da de to nye åb­ne op­slag blev lan­ce­ret i maj, un­der­stre­ge­de di­rek­tør i Carls­berg­fon­det Las­se Hor­ne Kjæld­gaard, at for­må­let med for­mid­lings­pul­jer­ne er at brin­ge fle­re dan­ske­re tæt­te­re på vi­den­ska­ben samt at styr­ke til­li­den til på­li­de­li­ge vi­den­ska­be­li­ge kilder.

”Det er der brug for i en tid, hvor strøm­men af in­for­ma­tion er hæs­blæ­sen­de, og hvor mæng­den af mi­s­in­for­ma­tion er alar­me­ren­de. Det er god pu­blic ser­vi­ce, når me­di­er­ne gi­ver for­ske­re mu­lig­hed for at le­ve­re ind­sigt, per­spek­tiv og ana­ly­se i for­bin­del­se med de dags­ak­tu­el­le nyhe­der. Når det er sagt, så fyl­der forsk­ning og vi­den­skab for­bav­sen­de lidt i me­di­e­bil­le­det. Tag blot DR, som i en lang år­ræk­ke ik­ke har haft en de­ci­de­ret vi­den­skabs­re­dak­tion. Når vi i Carls­berg­fon­det for før­ste gang no­gen­sin­de ræk­ker ud med et åbent op­slag til pro­fes­sio­nel­le for­mid­le­re med am­bi­tio­ner på forsk­nin­gens veg­ne, er det net­op for at sti­mu­le­re in­ter­es­sen for at ska­be nye for­ma­ter, der kan styr­ke vi­den­ska­bens po­si­tion i sam­fun­det, ik­ke mindst i den of­fent­li­ge sam­ta­le og de­bat,” sag­de Las­se Hor­ne Kjældgaard.

Læs me­re her.

15. Juni Fonden

Næ­ste an­søg­nings­frist: 18. sep­tem­ber 2023.

15. Ju­ni Fon­den støt­ter især na­tur, jag­t­o­ri­en­te­re­de for­mål, kul­tur, kunst, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Der er fi­re år­li­ge ansøgningsfrister.

15. Ju­ni Fon­den ud­del­te i 2022 i alt 49,9 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 158 pro­jek­ter og ot­te prismodtagere.

Læs me­re her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer