Annoncespot_img

Formand for Otto Mønsteds Fond: Store bevillinger ikke vigtigere end små

Nis Alstrup, der er formand for bestyrelsen i Otto Mønsteds Fond, er bevidst om, at fonden ikke gør en kæmpestor samfundsforskel. Til gengæld glæder han sig over, at den med forholdsvis små midler gør en stor forskel for en masse donationsmodtagere. Otto Mønsteds Fonds uddelinger steg sidste år til 31 mio. kr. efter i fem år at have ligget stabilt omkring 20 mio. kr., og formanden forventer, at fonden det næste par år vil fastholde 2022-uddelingsniveauet.

”Hvis vi ik­ke selv gør op­mærk­som på fon­den og dens hi­sto­rie, va­rer det ik­ke man­ge år, før kun få véd, hvad Oma Mar­ga­ri­ne er," si­ger for­man­den for Ot­to Møn­steds Fond Nis Alstrup.

Det fyl­der for­man­den for be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond Nis Al­strup med glæ­de, når han ser, hvor­dan en ræk­ke af Dan­marks stør­ste fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er gå­et sam­men om at støt­te re­stau­re­rin­gen af Børs­byg­nin­gen i Kø­ben­havn med et tre­cif­ret millionbeløb.

Det er så­le­des, me­ner for­man­den for den er­hvervs­dri­ven­de fond, et strå­len­de ek­sem­pel på, hvor­dan fon­de qua de­res sto­re øko­no­mi­ske mus­k­ler er med til at sik­re, at et styk­ke byg­nings­arv med stor be­tyd­ning for man­ge dan­ske­re bli­ver istand­s­at ef­ter al­le kun­stens reg­ler og sik­res be­va­ring i hund­re­der af år. 

Men i sam­me mo­ment læg­ger Nis Al­strup stor vægt på, at ek­semp­let med Børs­byg­nin­gen ik­ke er fyl­dest­gø­ren­de for hi­sto­ri­en om det af­tryk, fon­de­ne sæt­ter i Dan­mark. Han be­to­ner, at selv­om det langt fra er al­le fon­de i Dan­mark, der har li­ge så man­ge ud­de­lings­kro­ner at gø­re godt med som sek­to­rens stør­ste, har de små og mel­lem­sto­re fon­de i dén grad og­så fort­sat en berettigelse. 

”Fon­de­ne støt­ter bå­de stort og småt, og som for­mand for én af de min­dre fon­de sy­nes jeg, det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at sto­re fonds­be­vil­lin­ger ik­ke er vig­ti­ge­re end de små. Vi er me­get be­vid­ste om, at vi ik­ke er én af de fon­de, der kan gø­re en kæm­pe­stor sam­funds­for­skel. Men vi gør med for­holds­vis små mid­ler en stor for­skel for rig­tig man­ge men­ne­sker med de be­løb, vi de­ler ud,” si­ger Nis Alstrup.

Vi er me­get be­vid­ste om, at vi ik­ke er én af de fon­de, der kan gø­re en kæm­pe­stor samfundsforskel

Nis Al­strup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

Han har net­op pas­se­ret ét år som for­mand for fon­den, der un­der det fun­dats­be­stem­te ho­ved­for­mål om ”at bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af Dan­marks han­del og in­du­stri” især gi­ver støt­te til stu­de­ren­des op­hold uden for Dan­marks græn­ser og til­træk­ning af uden­land­ske gæ­ste­pro­fes­so­rer. Og 64-åri­ge Nis Al­strup glæ­der sig over, at Ot­to Møn­steds Fond er en del af en fonds­sek­tor, som gør en mar­kant for­skel i Danmark.

”Fon­de­ne løf­ter en enorm op­ga­ve og på­ta­ger sig et me­get stort sam­funds­ansvar, hvil­ket de im­po­ne­ren­de tal for de sam­le­de år­li­ge fonds­ud­de­lin­ger og­så un­der­stre­ger. Der er en mas­se op­ga­ver, der ik­ke vil­le bli­ve løst, en mas­se pro­jek­ter, som ik­ke vil­le bli­ve re­a­li­se­ret, og en mas­se men­ne­sker, der vil­le en­de an­dre ste­der i li­vet, hvis det ik­ke var for fon­de­nes sto­re bi­drag,” si­ger den tid­li­ge­re di­rek­tør for pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne Aleris-Hamlet.

Modernisering af hjemmeside og årsskrift

Det er sam­ti­dig Nis Al­strups op­le­vel­se, at en stor del af fon­de­ne i Dan­mark har skru­et ge­val­digt op for synligheden.

”Men fonds­sek­to­ren er præ­get af stor for­skel­lig­hed, og vi har sta­dig en del små fon­de i Dan­mark, som ik­ke har no­get stort be­hov for syn­lig­hed. I Ot­to Møn­steds Fond har vi som én af de min­dre fon­de væ­ret på en rej­se, hvor vi har øn­sket at bli­ve me­re syn­li­ge. Der­for har vi blandt an­det gjort me­get ud af at mo­der­ni­se­re vo­res hjem­mesi­de og vo­res års­skrift. Hvis vi ik­ke selv gør op­mærk­som på fon­den og dens hi­sto­rie, va­rer det ik­ke man­ge år, før kun få véd, hvad Oma Mar­ga­ri­ne er,” si­ger Nis Alstrup.

Ot­to Møn­steds Fonds rød­der er me­re end 100 år gam­le. Helt til­ba­ge i 1916 be­stem­te grund­læg­ge­ren af mar­ga­ri­ne­fa­brik­ken af sam­me navn, Ot­to Møn­sted, og hans hu­stru An­na Sop­hie, at det barn­lø­se pars for­mue skul­le ind­gå i en fond. Ef­ter hu­stru­ens død blev fon­den ak­ti­ve­ret i 1934.

Ot­to Møn­steds Fond ejer al­le ak­tier i Ot­to Møn­sted A/S, som til­ba­ge i 1981 fra­solg­te pro­duk­tio­nen af mar­ga­ri­ne og der­med den land­skend­te op­for­dring til at ”si­ge nav­net: Oma Mar­ga­ri­ne”. Si­den har Ot­to Møn­sted A/S væ­ret en investeringsvirksomhed.

Mens en del fon­de iføl­ge Nis Al­strup har skru­et op for syn­lig­he­den blandt an­det i et for­søg på at til­træk­ke fle­re re­le­van­te an­søg­nin­ger, er dét ik­ke nød­ven­digt for Ot­to Møn­steds Fond.

”Vi op­le­ver år for år en be­ty­de­lig stig­ning i an­tal­let af an­søg­nin­ger, hvil­ket for­ment­lig blandt an­det skyl­des, at der blandt vo­res må­l­grup­pe, de stu­de­ren­de på uni­ver­si­te­ter­ne, sker en mund til øre-ud­bred­ning af bud­ska­bet om, at vi kan væ­re en re­le­vant fond at sø­ge om mid­ler hos,” for­kla­rer Nis Alstrup.

Primært ansøgningsdrevet

Selv­om mæng­den af ind­kom­ne an­søg­nin­ger er sti­gen­de og til­freds­stil­len­de, un­der­stre­ger Nis Al­strup, at den tre per­so­ner sto­re be­sty­rel­se er me­get be­vidst om, at fon­den skal for­ny sig.

”Det er blandt an­det sket med pri­sen Den Ly­se Idé, som med af­sæt i uni­ver­si­tets­mil­jø­et i år ud­de­les for fem­te gang. Sam­ti­dig er det et vig­tigt te­ma for os på vo­res år­li­ge stra­te­gi­da­ge, hvor­dan vi kan for­bli­ve re­le­van­te, og her dis­ku­te­rer vi for ek­sem­pel, om vi skal bli­ve me­re te­ma­ti­se­re­de, ek­sem­pel­vis i re­la­tion til den øge­de be­vidst­hed om grøn om­stil­ling og ESG,” si­ger Nis Alstrup.

Vi kig­ger selv­føl­ge­lig lø­ben­de på, om der er nye te­ma­er, vi skal ret­te blik­ket mod

Nis Al­strup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

Ot­to Møn­steds Fond er pri­mært an­søg­nings­dre­vet, men er dog, som det ud­tryk­kes på fon­dens hjem­mesi­de, ’i sær­li­ge til­fæl­de pro­ak­tiv’. I re­la­tion til be­vidst­he­den om at skul­le for­ny sig lig­ger iføl­ge Nis Al­strup og­så en lø­ben­de dis­kus­sion i be­sty­rel­sen om, hvor­vidt fon­den skal væ­re end­nu me­re pro­ak­tiv i sin må­de at ar­bej­de på.

”Vi er ik­ke i sam­me si­tu­a­tion som an­dre fon­de, der op­le­ver fal­den­de mæng­der af an­søg­nin­ger, og vi er kend­te in­den for de om­rå­der, vi støt­ter. Men vi kig­ger selv­føl­ge­lig lø­ben­de på, om der er nye te­ma­er, vi skal ret­te blik­ket mod, og i den for­bin­del­se er vo­res pris Den Ly­se Idé en god in­spira­tion for os,” si­ger Nis Alstrup

Markant stigning i uddelingsbeløb

Ot­to Møn­steds Fonds sam­le­de ud­de­lin­ger vok­se­de ge­val­digt i 2022. I alt blev der ud­delt 31,3 mil­li­o­ner kro­ner sid­ste år, ef­ter at fon­den lå på et sta­bilt ni­veau om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner de fem for­ri­ge år. 

Stu­di­e­me­ri­te­ren­de ud­lands­op­hold ud­gjor­de med 9,1 mil­li­o­ner kro­ner den stør­ste post på ud­de­lings­regn­ska­bet for 2022.

Man­ge af de om­rå­der, vi støt­ter, blandt an­det stu­di­e­op­hold i ud­lan­det og gæ­ste­pro­fes­so­rers op­hold i Dan­mark, var hårdt ramt un­der pan­de­mi­en, så med vo­res øge­de ud­de­lin­ger i 2022 har vi for­søgt at hjæl­pe med til at få yder­li­ge­re gang i ak­ti­vi­te­ter­ne igen

Nis Al­strup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Ot­to Møn­steds Fond

Iføl­ge Nis Al­strup er der fle­re år­sa­ger til, at fon­dens ud­de­lin­ger i 2022 vok­se­de med godt 50 pro­cent sam­men­lig­net med de fem for­ri­ge år.

”Stig­nin­gen i 2022 var et ud­slag af, at vi har haft nog­le go­de år med go­de af­kast på in­ve­ste­rin­ger­ne, og at vi i 2022 modt­og en lang ræk­ke re­le­van­te an­søg­nin­ger. Sam­ti­dig vil­le vi ger­ne væ­re med til at mar­ke­re cor­o­na­ens af­slut­ning. Man­ge af de om­rå­der, vi støt­ter, blandt an­det stu­di­e­op­hold i ud­lan­det og gæ­ste­pro­fes­so­rers op­hold i Dan­mark, var hårdt ramt un­der pan­de­mi­en, så med vo­res øge­de ud­de­lin­ger i 2022 har vi for­søgt at hjæl­pe med til at få yder­li­ge­re gang i ak­ti­vi­te­ter­ne igen,” for­kla­rer fondsformanden.

Nis Al­strup un­der­stre­ger sam­ti­dig, at 2022-ni­veau­et næp­pe bli­ver en éngangsforeteelse. 

”Jeg for­ven­ter, vi kom­mer til at lig­ge på vo­res nye ud­de­lings­ni­veau, om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner, bå­de i år og næ­ste år, men det af­hæn­ger jo af af­ka­stet af vo­res in­ve­ste­rin­ger,” si­ger han.

2023 startet godt investeringsmæssigt

Mens Ot­to Møn­steds Fonds ud­de­lin­ger steg be­trag­te­ligt i 2022, fik fon­dens øko­no­mi - som så man­ge an­dres - til gen­gæld et or­dent­ligt hak. Fon­den kom ud af året med et mi­nus på bund­linj­en på 104 mil­li­o­ner kro­ner og et fald i den sam­le­de egen­ka­pi­tal fra én mil­li­ard kro­ner ul­ti­mo 2021 til 867 mil­li­o­ner kro­ner ul­ti­mo 2022.

”Vi har haft nog­le år med rig­tigt go­de af­kast, mens 2022 ik­ke var no­get spæn­den­de in­ve­ste­ring­s­år, og der blev tæ­ret på fon­dens for­mue. Men 2023 er star­tet po­si­tivt, så vi er til­ba­ge på ret kurs. Vi har en ak­tiv in­ve­ste­rings­po­li­tik og nog­le dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, som igen og igen har vist sig i stand til at slå mar­ke­det i bå­de op- og ned­gang­sti­der,” fast­slår Nis Alstrup.

Nis Al­strups blå bog
  • Født 9. ja­nu­ar 1959 (64 år).
  • Ud­dan­net: cand​.med. (Aar­hus Uni­ver­si­tet, 1989) og spe­ci­al­læ­ge i kirurgi.
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Ot­to Møn­steds Fond si­den 2022. Med­lem af be­sty­rel­sen si­den 2018 (ud­pe­get af Dansk Erhverv).
  • Der­u­d­over blandt an­det for­mand for be­sty­rel­sen i den pla­stik­kirur­gi­ske virk­som­hed Lift Cli­nic A/S.
  • Tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ale­ris-Ham­let Ho­spi­ta­ler (ind­til 2020).

Be­sty­rel­sen, hvor han sid­der for bor­den­den, tæl­ler kun tre per­so­ner. På be­sty­rel­ses­mø­de­r­ne har Nis Al­strup sel­skab af pro­fes­sor og sek­tions­le­der på DTU Com­pu­te Bjar­ne Kjær Ers­bøll og tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i van­drens­nings­virk­som­he­den En­vo­t­herm Vi­be­ke Svendsen. 

”Vi er hands-on på samt­li­ge an­søg­nin­ger. I og med, vi mod­ta­ger et par tu­sind an­søg­nin­ger om året, som skal gen­nem­gås, er der en del ar­bej­de i be­sty­rel­sen. Men det er spæn­den­de og et for­nø­je­ligt pri­vil­e­gi­um at væ­re med til at gø­re en stor for­skel for man­ge men­ne­sker på et vig­tigt tids­punkt i de­res liv,” un­der­stre­ger formanden.

Nis Al­strup blev valgt ind i be­sty­rel­sen 1. ja­nu­ar 2018, og grun­det den usæd­van­ligt lan­ge valg­pe­ri­o­de i fon­den på ni år er han kun midt­vejs i sin be­sty­rel­ses­pe­ri­o­de. Selv er for­man­den godt til­freds med den lan­ge valgperiode.

”Den gi­ver fort­sat god me­ning grun­det den læ­rings­kur­ve, som der er, in­den man er helt in­de i alt det, der er nød­ven­digt at vi­de for at kun­ne be­hand­le an­søg­nin­ger­ne kva­li­fi­ce­ret. Så jeg an­ser ik­ke den lan­ge valg­pe­ri­o­de som no­get pro­blem, men der­i­mod som en styr­ke, der og­så sik­rer kon­ti­nu­i­tet. Og der er jo mas­ser af an­dre be­sty­rel­ser, hvor med­lem­mer­ne må­ske kun er valgt for tre el­ler fi­re år ad gan­gen, men hvor de bli­ver gen­valgt fle­re gan­ge og en­der med at sid­de i be­sty­rel­sen i 10 el­ler 12 år. For mig per­son­ligt har det og­så gi­vet god me­ning, at jeg først var me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen i nog­le år, in­den jeg sid­ste år blev for­mand,” fast­slår Nis Alstrup. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer