Planbørnefonden opretter ny social impact fond

Som den første ngo i Danmark etablerer Planbørnefonden en erhvervsdrivende fond, der udelukkende skal lave social impact investeringer. Planbørnefonden lægger selv 15 millioner kroner over tre år og håber inden for et til to år at kunne tiltrække tre til fire gange beløbet fra andre investorer.

"Der er ik­ke krav til af­kast, men dyg­ti­ge im­pact-in­ve­sto­rer kan lig­ge på et af­kast om­kring fi­re pro­cent med pil opad,” be­sty­rel­ses­for­mand i Plan­bør­ne­fon­den Sti­ne Bos­se (tv), der her ses sam­men med Plan­bør­ne­fon­dens di­rek­tør, Dort­he Petersen.

Med et mål om at bli­ve det før­en­de so­ci­al im­pact in­ve­ste­rings-ini­ti­a­tiv i Dan­mark med et glo­balt sig­te etab­le­rer Plan­bør­ne­fon­den nu en so­ci­al im­pact fond.

For med en ver­den ramt af kri­ser er det nød­ven­digt for en ngo som Plan­bør­ne­fon­den at fin­de nye må­der at mo­bi­li­se­re ka­pi­tal til at ska­be bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling og po­si­ti­ve for­an­drin­ger ude i ver­den, me­ner fonden.

Sam­ti­dig fri­gav fu­sio­nen mel­lem Plan og Bør­ne­fon­den i 2018 nog­le re­ser­ve­mid­ler, som nu skal bru­ges til for­hå­bent­lig at gø­re en end­nu stør­re for­skel for ver­dens fat­tig­ste børn og unge.

”Ver­den er un­der for­an­dring, og der er be­hov for at til­træk­ke fle­re pri­va­te mid­ler til ud­vik­ling. In­ter­na­tio­nalt er der et mar­ked for im­pact in­ve­st­ments og­så som føl­ge af det sti­gen­de ESG-fo­kus. Vi etab­le­rer en so­ci­al im­pact fond, og vi sam­ar­bej­der og­så med vo­res glo­ba­le Plan or­ga­ni­sa­tion, hvor Plan Co­lum­bia, Plan Ca­na­da, Plan Spa­ni­en og Plan Au­stra­li­en er i gang med lig­nen­de ini­ti­a­ti­ver,” for­tæl­ler Plan­bør­ne­fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sti­ne Bosse.

Lokalkendskab er nøglen

Plan­bør­ne­fon­den kom­mer med 15 mil­li­o­ner kro­ner over tre år til den er­hvervs­dri­ven­de fond. Der­u­d­over er fon­den i gang med at til­træk­ke an­dre po­ten­ti­el­le investorer.

”Vi skal me­get ger­ne i det før­ste år el­ler to kun­ne til­træk­ke 3 til 4 gan­ge det be­løb, vi selv kom­mer med til fon­dens grund­ka­pi­tal,” si­ger Sti­ne Bosse.

Der­til kom­mer sam­fi­nan­si­e­ring med an­dre im­pact-in­ve­sto­rer i spe­ci­fik­ke projekter.

”Ge­ne­relt er der stor for­stå­el­se for, at im­pact-in­ve­ste­rin­ger kræ­ver lo­kalt kend­skab, og det har vi. Vi ved, hvor­dan lan­de­ne ope­re­rer, og vi har folk on the gro­und. Det er nøg­len til suc­ces med im­pact-in­ve­ste­rin­ger,” fast­slår Sti­ne Bosse.

Sam­ti­dig pe­ger hun på, at Plan­bør­ne­fon­den i de sid­ste par år har op­byg­get stær­ke kom­pe­ten­cer in­den for so­ci­al im­pact in­ve­ste­rin­ger, blandt an­det med an­sæt­tel­se af en so­ci­al im­pact in­ve­st­ment ma­na­ger med fi­nan­si­el bag­grund. De kom­pe­ten­cer ryk­ker over i den nye fond, når den etab­le­res for­ment­ligt i sep­tem­ber. Li­ge nu af­ven­ter de god­ken­del­se fra Erhvervsstyrelsen.

Udbygning af nuværende programarbejde

Den er­hvervs­dri­ven­de fond skal ude­luk­ken­de fo­re­ta­ge so­ci­al im­pact in­ve­ste­rin­ger, og mid­ler­ne skal in­ve­ste­res i Plan In­ter­na­tio­nals programarbejde.

”Vi skal bru­ge in­ve­ste­rin­ger­ne til at byg­ge vi­de­re på de po­si­ti­ve for­an­drin­ger, som vi al­le­re­de ska­ber gen­nem vo­res stær­ke pro­gram­mer – og byg­ge vi­de­re på den tek­ni­ske eks­per­ti­se vi har, vi­den om de lo­ka­le kon­tek­ster og sam­ar­bej­de med stær­ke lo­ka­le part­ne­re, virk­som­he­der og institutioner.”

”Der­for skal in­ve­ste­rin­ger­ne og­så fo­re­ta­ges in­den for vo­res ek­si­ste­ren­de pri­o­ri­te­ter: Jobs til un­ge, kli­ma og grøn om­stil­ling, sund­hed og ud­dan­nel­se – og så med vo­res fo­kus på li­ge­stil­ling og li­ge ad­gang for pi­ger og kvin­der til at få en ud­dan­nel­se og et job,” for­tæl­ler Sti­ne Bosse.

So­ci­al im­pact in­ve­ste­rin­ger er kendt for at in­de­bæ­re sto­re ri­si­ci. Her me­ner Sti­ne Bos­se, at Plan­bør­ne­fon­dens nye fond har en stor for­del, for­di de kom­mer med man­ge års er­fa­ring og ind­sigt i lo­ka­le forhold.

”Vi ken­der de lo­ka­le for­hold ind­gå­en­de og kan la­ve vo­res egen due di­li­gen­ce og ri­si­kosty­ring. Vi har ar­bej­det i Afri­ka og Mel­le­mø­sten i man­ge år og ad­mi­ni­stre­ret me­get sto­re sum­mer pen­ge på for­svar­lig vis og med stær­ke re­sul­ta­ter. De er­fa­rin­ger og net­vær­ket til de for­skel­li­ge ak­tø­rer i de lan­de, vi vil in­ve­ste­re i, brin­ger vi na­tur­lig­vis ind i den nye fond, og på den må­de er vi et stærkt kort,” si­ger Sti­ne Bosse.

Afkast og succeskriterier

Hvil­ke men­ne­sker den nye so­ci­al im­pact fond skal til­træk­ke in­ve­ste­rin­ger fra, øn­sker Plan­bør­ne­fon­den ik­ke si­ge no­get om, før fon­den er fuldt ud etableret.

I for­hold til af­kast un­der­stre­ger Sti­ne Bos­se, at Plan­bør­ne­fon­den og den nye fond er to ad­skil­te økonomier.

”Fon­den skal me­get ger­ne ge­ne­re­re et af­kast, men det kom­mer al­drig til­ba­ge til Plan­bør­ne­fon­den. Det skal ge­nin­ve­ste­res i den nye fond. Der er ik­ke krav til af­kast, men dyg­ti­ge im­pact-in­ve­sto­rer kan lig­ge på et af­kast om­kring fi­re pro­cent med pil opad,” for­tæl­ler Sti­ne Bosse.

Ud over et mål om at bli­ve det før­en­de so­ci­al im­pact in­ve­ste­rings-ini­ti­a­tiv i Dan­mark med et glo­balt sig­te har Plan­bør­ne­fon­den og­så et an­det succeskriterie:

”For os hand­ler det om at ud­vik­le sam­fund, og det her er næ­ste ge­ne­ra­tion af at ud­vik­le sam­fund. For at ud­vik­le et sam­fund til frem­ti­den er ge­ne­re­ring af ar­bejds­plad­ser ek­stremt vig­tigt, og der­for vil vi ger­ne in­ve­ste­re i virk­som­he­der,” si­ger Sti­ne Bosse.

Næstformand bliver formand

Når Plan­bør­ne­fon­den som den før­ste NGO i Dan­mark etab­le­rer en er­hvervs­dri­ven­de fond med en mis­sion om at mo­bi­li­se­re ka­pi­tal til at ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger i pri­mært Afri­ka og Mel­le­mø­sten, sker det på top­pen af det bed­ste ind­sam­lings­re­sul­tat i Plan­bør­ne­fon­dens historie.

I 2021/22 ind­sam­le­de Plan­bør­ne­fon­den i alt 438,1 mil­li­o­ner kro­ner mod 314,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2020/2021. Det sto­re ind­sam­le­de be­løb gjor­de, at Plan­bør­ne­fon­den i 2021/22 kun­ne støt­te fle­re end 49.000 sponsor­børn og gi­ve støt­te og hjælp til over 500.000 børn, un­ge og voksne.

Med op­ret­tel­sen af den nye so­ci­al im­pact fond træ­der Plan­bør­ne­fon­dens nu­væ­ren­de næst­for­mand Char­lot­te Jep­sen ud af be­sty­rel­sen. Hun bli­ver i ste­det be­sty­rel­ses­for­mand i den nye fond.

Char­lot­te Jep­sen er le­den­de part­ner i CIP Fon­den og kom­mer des­u­den med er­fa­rin­ger fra den stats­li­ge in­ve­ste­rings­fond IFU.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer