Torsten Hoffmeyer: ”Det er virkelig et hjertebarn for mig”

Torsten Hoffmeyer har i over 40 år været tilknyttet C.L. Davids Fond og Samling, der ejer den vestlige verdens største samling af islamisk kunst. Den 66-årige advokat har dog ingen planer om at stoppe, så længe han føler, han har noget at bidrage med. Efter corona-årene er besøgstallene i museet ved at være tilbage på sædvanligt niveau. “Jeg håber, museet bidrager til en øget forståelse for den fine kultur, som den islamiske verden også har,” siger han.

”Jeg kan i hvert fald bi­dra­ge med en ko­los­sal hi­sto­risk vi­den og er­fa­ring bå­de om fon­dens liv og lev­ned og om he­le fonds­ver­de­nen," si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i C.L. Davids Fond og Sam­ling i 27 år - og for­mand si­den 2016 - Tor­sten Hoffmeyer.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond C.L. Davids Fond og Sam­ling, som ejer mu­se­et Davids Sam­ling i Kø­ben­havn, blev stif­tet i 1959. Og hvis der er én, der frem for no­gen an­den ken­der til fon­dens vir­ke og hi­sto­rie gen­nem snart 65 år, er det dens for­mand Tor­sten Hoffmeyer.

I me­re end 40 år har Tor­sten Hof­f­mey­er så­le­des haft til­knyt­ning til fon­den, hvis ho­ved­for­mål er at be­va­re og for­ø­ge de sam­lin­ger, der fin­des i Davids Sam­ling samt at til­gæn­ge­lig­gø­re dem for of­fent­lig­he­den. De se­ne­ste 27 år har det væ­ret som med­lem af be­sty­rel­sen og fra 2016 som formand.

Den 66-åri­ge juristud­dan­ne­de for­mand har ak­tu­elt in­gen in­ten­tio­ner om at si­ge far­vel til bestyrelsen.

”In­gen véd, hvor læn­ge jeg fort­sæt­ter i fon­den. Ind­til vi­de­re er jeg frisk, og jeg har in­gen pla­ner om at stop­pe, så læn­ge jeg fø­ler, jeg fort­sat har no­get at bi­dra­ge med. Men når den tid kom­mer, er det no­get, vi ta­ler om i be­sty­rel­sen,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Han er søn af den for­ri­ge for­mand for C.L. Davids Fond og Sam­ling, tid­li­ge­re na­tio­nal­bank­di­rek­tør Erik Hof­f­mey­er. De før­ste 20 år, Tor­sten Hof­f­mey­er sad i be­sty­rel­sen, var så­le­des, mens fa­de­ren sad for bor­den­den. Ef­ter Erik Hof­f­mey­ers død i 2016, blev søn­nen op­for­dret til at ta­ge over som formand.

”Min for­bin­del­se til fon­den og mu­se­et star­te­de helt til­ba­ge i start-80’erne, da jeg var ad­vo­kat­fuld­mæg­tig hos Mo­gens Gaar­den, som var søn af be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den Po­ul Gaar­den. Fon­dens da­væ­ren­de di­rek­tør An­dré Leth be­gynd­te at bru­ge mig til for­skel­li­ge juri­di­ske op­ga­ver, og til­knyt­nin­gen til fon­den fort­sat­te, da jeg blev ad­vo­kat og flyt­te­de til et an­det kon­tor. Og da så Po­ul Gaar­den dø­de, fandt man det na­tur­ligt, at jeg skul­le ind i be­sty­rel­sen. Det har jeg væ­ret me­get glad for. Det er vir­ke­lig et hjer­te­barn for mig,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Ind­til vi­de­re er jeg frisk, og jeg har in­gen pla­ner om at stop­pe, så læn­ge jeg fø­ler, jeg fort­sat har no­get at bi­dra­ge med

Tor­sten Hof­f­mey­er – Be­sty­rel­ses­for­mand, C.L. Davids Fond og Samling

Han me­ner ik­ke, at han selv er den ret­te til at sva­re på, hvad han med 27 års be­sty­rel­se­ser­fa­ring og 40 års til­knyt­ning til C.L. Davids Fond og Sam­ling bi­brin­ger fon­den og museet.

”Men jeg kan da i hvert fald bi­dra­ge med en ko­los­sal hi­sto­risk vi­den og er­fa­ring bå­de om fon­dens liv og lev­ned og om he­le fonds­ver­de­nen. Jeg sid­der og­så i an­dre fonds­be­sty­rel­ser, og ind­til for fi­re år si­den var jeg ak­tiv ad­vo­kat, hvor jeg blandt an­det be­skæf­ti­ge­de mig me­get med fon­de fra en juri­disk syns­vin­kel,” for­kla­rer Tor­sten Hoffmeyer.

For­mand­spo­sten i C.L. Davids Fond og Sam­ling ud­lø­ser iføl­ge fon­dens års­rap­port et år­ligt ho­norar på 470.000 kro­ner. De fi­re me­ni­ge med­lem­mer af be­sty­rel­sen får hver 200.000 kroner.

Erfaring kontra fornyelse

Tor­sten Hof­f­mey­ers man­ge år i be­sty­rel­sen ram­mer sam­ti­dig ned i dis­kus­sio­nen om, i hvor lang en pe­ri­o­de og frem til hvil­ken al­der, det er hen­sigts­mæs­sigt at sid­de i en fondsbestyrelse.

Som er­hvervs­dri­ven­de fond er C.L. Davids Fond og Sam­ling om­fat­tet af An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se, men det er ik­ke al­le an­be­fa­lin­ger, fon­den væl­ger at føl­ge. Det gæl­der blandt an­dre an­be­fa­lin­gen af, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer væl­ges for en pe­ri­o­de på to-fi­re år og at der fast­sæt­tes en al­ders­græn­se for med­lem­mer af bestyrelsen.

Vi me­ner ik­ke, at det er nød­ven­digt med ri­gi­de reg­ler for at be­stem­me, hvad der er bedst for be­sty­rel­sen og fonden

Tor­sten Hof­f­mey­er – Be­sty­rel­ses­for­mand, C.L. Davids Fond og Samling

I beg­ge dis­se til­fæl­de har be­sty­rel­sen i ste­det valgt af respek­te­re stif­ters øn­ske, der er be­skre­vet i fun­dat­sens pa­ra­graf 4, om ik­ke at væl­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer for en be­stemt pe­ri­o­de og uden al­ders­be­græns­ning. I for­hold til de to punk­ter no­te­res det i fon­dens års­rap­port, at be­sty­rel­sen ’ind­til vi­de­re har valgt at respek­te­re stif­ters ønske’.

”Der er en evig dis­kus­sion om er­fa­ring kon­tra for­ny­el­se. Mit syn på det spørgs­mål er, at man skal pas­se på ik­ke at stiv­ne. Man skal til sta­dig­hed væ­re åben over for nye tan­ker og ide­er, og vi har hel­dig­vis me­get bre­de kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen. Men man skal hel­ler ik­ke væ­re ri­gid og si­ge, at for­di du har sid­det i en be­sty­rel­se i præ­cis så og så man­ge år, kan du ik­ke sid­de der læn­ge­re. Det sam­me gæl­der ef­ter min me­ning al­ders­græn­ser,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

- Over­ve­jer I i be­sty­rel­sen at æn­dre på dis­se for­hold, si­den I i je­res års­rap­port i re­la­tion til An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se be­nyt­ter for­mu­le­rin­gen ’ind­til videre’?

”Der er in­gen igang­væ­ren­de son­de­rin­ger i be­sty­rel­sen om at æn­dre på dis­se for­hold. Vi har den selv­di­sci­plin, at vi kig­ger hin­an­den i øj­ne­ne og ta­ler om tin­ge­ne, hvis der er be­hov for at æn­dre på no­get, og vi me­ner ik­ke, at det er nød­ven­digt med ri­gi­de reg­ler for at be­stem­me, hvad der er bedst for be­sty­rel­sen og fon­den,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Ikke en kommerciel virksomhed

Bå­de i re­la­tion til be­søgstal­let i Davids Sam­ling og i re­la­tion til fon­dens øko­no­mi har cor­ona­kri­sen væ­ret hård at kom­me igennem.

In­den ord som cor­o­na­pas, lo­ck­down og hjem­me­ka­ran­tæ­ne blev en gængs del af det dan­ske sprog, var det el­lers lyk­ke­des at få be­søgstal­let på mu­se­et i Kron­prin­ses­se­ga­de helt op over 64.000 i 2019. Men i 2020 og 2021 faldt an­tal­let af år­li­ge be­sø­gen­de til hen­holds­vis 25.000 og 24.000.

Tor­sten Hof­f­mey­ers blå bog
 • Al­der: 66 år (født 12. novem­ber 1956). Søn af tid­li­ge­re na­tio­nal­bank­di­rek­tør Erik Hoffmeyer.
 • Ud­dan­nel­se: Cand.jur. (Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet 1980)
 • For­mand for be­sty­rel­ser­ne i C.L. Davids Fond og Sam­ling, Oluf Brøn­num & Co. A/S, Oluf Brøn­nums Fond, In­cen­ti­ve Fon­den og Ferd. og El­len Hin­ds­gauls Al­men­nyt­ti­ge Fond.
 • Me­nigt be­sty­rel­ses­med­lem i bl.a. Léo­nie Son­nings Mu­sik­fond, og Det Dan­ske In­sti­tut i Damaskus.
 • Tid­li­ge­re part­ner i Ad­vo­kat­part­ner­sel­ska­bet Hor­ten. Stop­pe­de som ad­vo­kat for fi­re år siden.

”Nu er vi stil­le og ro­ligt ved at væ­re til­ba­ge på tid­li­ge­re ti­ders ni­veau, om end vi end­nu ik­ke er helt op­pe på de 64.000 gæ­ster år­ligt, som vi hav­de i 2019,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Han læg­ger dog sam­ti­dig ik­ke skjul på, at i og med, der er gra­tis ad­gang til Davids Sam­ling, er fon­den ik­ke af­hæn­gig af publikumsindtægter.

”Vi er ik­ke en kom­merci­el virk­som­hed, der skal ha­ve et be­stemt an­tal gæ­ster ind hvert år, og i prin­cip­pet kun­ne vi sag­tens dri­ve mu­se­et, uden at der kom no­gen gæ­ster. Vi er et lil­le, eks­klu­sivt mu­se­um med små lo­ka­ler, og vi sam­men­lig­ner os ik­ke med hver­ken Lou­i­si­a­na, Ar­ken el­ler Aros. Men når det er sagt, vil vi ger­ne ha­ve, at så man­ge som mu­ligt kom­mer og ser vo­res sam­ling,” un­der­stre­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Over­skud­det i fon­den i 2022 blev på be­sked­ne 2,9 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket var et fald på 373 mil­li­o­ner kro­ner sam­men­lig­net med 2021. Det dra­ma­ti­ske fald på bund­linj­en får dog ik­ke for­man­den til at ryste på hænderne.

”Øko­no­mi­en i fon­den er sta­bil, selv­om der sta­dig er uro på mar­ke­der­ne. Net­op for­di vo­res ho­ved­for­mål er at be­va­re og for­ø­ge sam­lin­ger­ne og ud­stil­lin­ger­ne på mu­se­et, er vo­res in­ve­ste­rings­po­li­tik lagt an på, at der ge­ne­re­res et for­nuf­tigt af­kast over tid, for som ever­gre­en-fond skal vi gø­re det sam­me om 30, 40 og 50 år. Vi bli­ver ik­ke gre­bet af pa­nik på grund et en­kelt dår­ligt år, og hvis øko­no­mi­en fluk­tu­e­rer over et par år, ta­ger vi det og­så stil­le og ro­ligt, så læn­ge den lang­sig­te­de stra­te­gi for in­ve­ste­rin­ger­ne er i or­den,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Fon­den har en for­mue på godt og vel 1,8 mil­li­ar­der kroner.

”Der­til kom­mer sam­lin­gen, som ik­ke vær­di­an­sæt­tes i regn­ska­bet, for­di vi ik­ke hand­ler med den, men som jo selvsagt er me­get værd,” fast­slår Tor­sten Hoffmeyer.

Danmarks 38. mest uddelende fond

Mens be­søgstal­let og over­skud­det var ud­for­dret, valg­te be­sty­rel­sen at hæ­ve de sam­le­de ud­de­lin­ger fra 68,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 70,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 til 80,4 mil­li­o­ner kro­ner i 2022. Det ud­lø­ste en 38. plads til C.L. Davids Fond og Sam­ling på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters over­sigt over de mest be­vil­gen­de fon­de i Dan­mark i 2022.

Langt ho­ved­par­ten af de ud­del­te mid­ler, 67,4 mil­li­o­ner kro­ner, gik til drif­ten af og sær­be­vil­lin­ger til Davids Samling.

”Vi for­ven­ter ud­de­lin­ger i år på sam­me ni­veau som i 2022, og det be­ty­der no­gen­lun­de sam­me be­løb bå­de til at dri­ve mu­se­et, til ind­køb af kunst og til fon­dens øv­ri­ge ud­de­lin­ger,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

10,1 mil­li­o­ner kro­ner af C.L. Davids Fond og Sam­lings ud­de­lin­ger sid­ste år gik til ’al­me­ne for­mål ef­ter be­sty­rel­sens be­stem­mel­se’. Iføl­ge Tor­sten Hof­f­mey­er dæk­ker det over man­ge for­skel­li­ge formål.

”Vi har i be­sty­rel­sen en stor hand­le­fri­hed. Vi har ik­ke de­fi­ne­ret en ud­de­lings­po­li­tik om, at vi vil støt­te så­dan og så­dan. Me­get af det, vi væl­ger at gi­ve pen­ge til, er ba­se­ret på an­søg­nin­ger, mens det i an­dre til­fæl­de er ini­ti­a­ti­ver, vi selv ta­ger,” for­kla­rer han.

Sam­lin­gen af is­la­misk kunst, som man her kan se de­le af, be­teg­nes som den væ­sent­lig­ste i mu­se­et Davids Sam­ling. (fo­to: Per­nil­le Klemp)

C.L. Davids Fond og Sam­ling gør ik­ke på sin hjem­mesi­de no­get stort num­mer ud af, at den mod­ta­ger an­søg­nin­ger – iføl­ge Tor­sten Hof­f­mey­er for­di, det er se­kun­dært til fon­dens ho­ved­for­mål. Al­li­ge­vel er der ty­pisk kom­met 15-20 an­søg­nin­ger, når be­sty­rel­sen fi­re-fem gan­ge om året hol­der møde.

”Vi er be­stemt rig­tigt gla­de for de an­søg­nin­ger, vi mod­ta­ger. Se­ne­st har vi blandt an­det støt­tet De­sign­mu­se­ets om­byg­ning, og vi har ved­va­ren­de sam­ar­bej­der med Lou­i­si­a­na om støt­te til ud­stil­lin­ger. Vi vil ger­ne støt­te no­get, hvor der er me­re for­mid­ling, end vi selv har mu­lig­hed for, selv­om vi er ble­vet me­re ak­ti­ve på det punkt,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Skulle ikke til at drive bank

Ge­ne­relt le­ver C.L. Davids Fond og Sam­ling et for­holds­vis stil­le liv og er næp­pe sær­ligt kendt i den bre­de be­folk­ning. Det be­ty­der dog ik­ke så me­get for be­sty­rel­sen, un­der­stre­ger Tor­sten Hoffmeyer.

”Det er mu­se­et, der er det helt pri­mæ­re fo­ku­s­om­rå­de for os, og i mu­se­ums- og kunst­kred­se ken­der man os godt,” si­ger han.

En­kel­te gan­ge har fon­den dog væ­ret i me­di­er­nes og of­fent­lig­he­dens sø­ge­lys. Ty­de­lig­ste ek­sem­pel her­på var i 2017 i for­bin­del­se med, at fon­den som del af en grup­pe på i alt ot­te in­ve­sto­rer skød pen­ge ind i Ve­stjysk Bank, ef­ter at den dan­ske stat hav­de solgt sin ma­jo­ri­tetsak­tiepost i banken.

Det ud­lø­ste blandt an­det en ar­ti­kel i Ber­ling­s­ke un­der over­skrif­ten ”Is­la­misk kunst­sam­ling sky­der pen­ge i kri­se­ramt dansk bank”.

”Is­la­misk kunst og nye in­ve­ste­rin­ger i ban­ker. To ord man sjæl­dent hø­rer i sam­me sæt­ning, men nu skal det væ­re løgn: En af de kom­men­de in­ve­sto­rer i den kri­se­ram­te Ve­stjysk Bank er nem­lig C.L. Davids Fond og Sam­ling,” skrev Ber­ling­s­ke blandt andet.

”Det var en lidt spe­ci­el si­tu­a­tion,” hu­sker Tor­sten Hof­f­mey­er. ”Vo­res da­væ­ren­de fi­nans­di­rek­tør fik en hen­ven­del­se om, hvor­vidt vi vil­le væ­re med i re­kon­struk­tio­nen af Ve­stjysk Bank med et re­la­tivt lil­le be­løb, og vi end­te med at si­ge ja. Det var ik­ke, som no­gen me­di­er spe­ku­le­re­de i, for­di vi skul­le til at dri­ve bank. Der var, li­ge­som med al­le vo­res an­dre in­ve­ste­rin­ger, ta­le om en pas­siv in­ve­ste­ring, der vi­ste sig at væ­re en gan­ske ud­mær­ket for­ret­ning for os.”

Udleverer ikke kunst til højre og venstre

I sid­ste må­ned kom fon­den igen lidt i væl­ten rent me­di­e­mæs­sigt, da dag­bla­det Po­li­ti­ken skrev om krav fra Tyr­ki­et om ud­le­ve­ring af syv vær­di­ful­de gen­stan­de fra mu­se­et. Kra­ve­ne blev af mu­se­ums­di­rek­tør Jo­a­chim Mey­er over for avi­sen be­teg­net som ”use­ri­ø­se”.

Tor­sten Hof­f­mey­er un­der­stre­ger, at der på in­gen må­de er ta­le om en ny sag.

”Den star­te­de for me­re end 15 år si­den, og der har ik­ke væ­ret en egent­lig di­a­log med tyr­ker­ne om den­ne sag si­den 2013, hvis man li­ge ser bort fra, at de var her på en rund­vis­ning i vo­res sam­ling for fem år si­den. Un­der mø­det for 10 år si­den med folk fra den tyr­ki­ske an­tik­vi­tetsmyn­dig­hed an­er­kend­te de, at Davids Fond hav­de er­hver­vet de på­gæl­den­de gen­stan­de i god tro, men de vil­le ger­ne ha­ve gen­stan­de­ne til­ba­ge, idet de men­te, der var ta­le om tyr­kisk kul­tu­rarv. Ef­ter en grun­dig dis­kus­sion i fon­dens be­sty­rel­se og di­rek­tion, hvor ju­ra­en blev gen­nem­gå­et, kon­klu­de­re­de vi, at der in­tet juri­disk be­læg var for det tyr­ki­ske øn­ske,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Vi er stol­te af, at vi net­op i Dan­mark, der rent geo­gra­fisk lig­ger langt væk fra den is­la­mi­ske ver­den, har én af den ve­st­li­ge ver­dens stør­ste sam­lin­ger af is­la­misk kunst

Tor­sten Hof­f­mey­er – Be­sty­rel­ses­for­mand, C.L. Davids Fond og Samling

Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ger, at fon­den ”ik­ke be­gyn­der at ud­le­ve­re kunst fra mu­se­et til høj­re og ven­stre, hvis der ik­ke er juri­disk be­læg for en udlevering”.

”Vi øn­sker ik­ke at ha­ve ulov­ligt er­hver­ve­de gen­stan­de i vo­res sam­ling, og der­for er vi me­get grun­di­ge med vo­res un­der­sø­gel­ser, når vi ind­kø­ber ny kunst. Og er der en smut­ter, vil vi hver­ken eje el­ler ha­ve gen­stan­den og sen­der den der­for til­ba­ge til sæl­ge­ren med det sam­me. Det er et om­rå­de, der er øget awa­re­ness om i dis­se år bå­de i me­di­er og mu­se­ums­ver­de­nen, men jeg op­le­ver ik­ke no­get skred,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

Øget op­mærk­som­hed er der selvsagt i øje­blik­ket og­så om den højspænd­te si­tu­a­tion i Mel­le­mø­sten i al­min­de­lig­hed og i Is­ra­el og Ga­za i sær­de­les­hed. Som for­mand for en fond, der ejer et mu­se­um med en me­get stor sam­ling af is­la­misk kunst, hå­ber Tor­sten Hof­f­mey­er, at Davids Sam­ling kan spil­le ”en rig­tig stor rol­le”, når det gæl­der om at for­stå den ver­den, vi le­ver i.

”Og jeg hå­ber, det bi­dra­ger til en øget for­stå­el­se for den fi­ne kul­tur, som den is­la­mi­ske ver­den og­så har. Vi er stol­te af, at vi net­op i Dan­mark, der rent geo­gra­fisk lig­ger langt væk fra den is­la­mi­ske ver­den, har én af den ve­st­li­ge ver­dens stør­ste sam­lin­ger af is­la­misk kunst. Der­med kan her­bo­en­de – bå­de dan­ske­re og folk, der stam­mer fra Mel­le­mø­sten – kom­me og se no­get af de­res fan­ta­stisk kul­tu­rarv. Vi gør og­så me­get ud af mu­se­ets sko­le­tje­ne­ste, hvori­gen­nem blandt an­dre man­ge børn med mel­le­møst­lig bag­grund kom­mer ind og ser de­le af de­res kul­tu­rel­le arv,” si­ger Tor­sten Hoffmeyer.

 

Davids Samling

 • Mu­se­et ejes og dri­ves af den er­hvervs­dri­ven­de fond C.L. Davids Fond og Samling.
 • Davids Sam­ling er stif­tet af hø­jeste­rets­sag­fø­rer Chri­sti­an Lud­vig David (1878-1960).
 • C.L. David ef­ter­lod si­ne kunst­sam­lin­ger til ef­ter­ti­den i det hus, han selv hav­de bo­et i.
 • C.L. David gif­te­de sig al­drig, og da han i 1960 dø­de barn­løs, ef­ter­lod han sig en stør­re for­mue og en kunst­sam­ling i ejen­dom­men Kron­prin­ses­se­ga­de 30.
 • Land­ste­det Ma­ri­en­borg ved Bags­værd Sø, som C.L. David hav­de købt i 1934, te­sta­men­te­re­de han til den dan­ske stat som som­mer­bo­lig for lan­dets til en­hver tid sid­den­de stats- el­ler udenrigsminister.
 • Si­den C.L. Davids død er mu­se­ums­a­re­a­let ble­vet ud­vi­det væ­sent­ligt først og frem­mest med en sam­ling af is­la­misk kunst, der i dag be­teg­nes som mu­se­ets væsentligste.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer