Steffen Kragh: Fondes langsigtede ejerskab bør have lige så meget fokus som uddelinger

”Jeg er glad for, at danske politikere i stigende grad er opmærksomme på, hvad den kontrollerende indflydelse, der er placeret i danske fonde, rent faktisk betyder,” siger formanden for Lundbeckfonden. Fonden har som mål frem mod 2030 at fordoble de årlige forskningsuddelinger til mindst en milliard kroner. Steffen Kragh er dog ikke bekymret for, at fondssektorens eller Lundbeckfondens indflydelse på forskningen på universiteterne tager overhånd.

St­ef­fen Kragh har i 10 år sid­det i Lund­beck­fon­dens be­sty­rel­se, de se­ne­ste tre år som for­mand. Men om halvan­det år for­la­der han fon­den grun­det vedtægts­reg­len om mak­si­malt 12 år i be­sty­rel­sen. ”Jeg stop­per i 2025," fast­slår St­ef­fen Kragh.

Fonds­sek­to­rens vok­sen­de sam­le­de, år­li­ge ud­de­lin­ger, der i 2021 nå­e­de op på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner, bli­ver igen og igen brugt som en un­der­streg­ning af fon­de­nes sti­gen­de ind­fly­del­se på forsk­ning, ud­dan­nel­se, kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de i Danmark.

Men iføl­ge be­sty­rel­ses­for­man­den for den er­hvervs­dri­ven­de fond Lund­beck­fon­den St­ef­fen Kragh er der et an­det pa­ra­me­ter, som er li­ge så vig­tigt at ske­le til, når blik­ket er ret­tet mod fon­de­nes be­tyd­ning for og ind­fly­del­se på det dan­ske samfund.

”De 26 mil­li­ar­der kro­ner, som fon­de­ne år­ligt ud­de­ler, spil­ler en stor rol­le blandt an­det i for­hold til at frem­me Dan­marks po­si­tion som forsk­ning­s­land, hvil­ket er stærkt po­si­tivt. De man­ge fonds­be­vil­lin­ger ska­ber rin­ge i van­det med øget in­nova­tion og bed­re løs­nin­ger for pa­tien­ter. Men når man ta­ler om fon­de­nes ind­fly­del­se i Dan­mark, bør det be­stem­men­de ejer­skab ha­ve li­ge så stort fo­kus som be­vil­lin­ger­ne,” si­ger St­ef­fen Kragh i et in­ter­view med Fundats.

59-åri­ge St­ef­fen Kragh, der ved si­den af for­mand­spo­sten i Lund­beck­fon­den er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Eg­mont Fon­den og Eg­mont In­ter­na­tio­nal Hol­ding samt næst­for­mand i for­sik­rings­kon­cer­nen Trygs be­sty­rel­se, un­der­stre­ger, at de er­hvervs­dri­ven­de fon­des lang­sig­te­de, kon­trol­le­ren­de ejer­skab af sto­re dan­ske virk­som­he­der har me­get stor be­tyd­ning bå­de in­den- og uden­for Danmark.

”Dels er fon­de­ne med til at sik­re, at ejer­ska­bet af dis­se virk­som­he­der for­bli­ver i Dan­mark. Dels sy­nes jeg, at det gi­ver et helt øko­sy­stem af in­du­stri­loko­mo­ti­ver – et øko­sy­stem, som Lund­beck­fon­den er en del af. Jeg er glad for, at dan­ske po­li­ti­ke­re i sti­gen­de grad er op­mærk­som­me på, hvad den­ne kon­trol­le­ren­de ind­fly­del­se, der er pla­ce­ret i dan­ske fon­de, rent fak­tisk be­ty­der, og hvor­for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er så vig­ti­ge. Og et af mi­ne for­mål med at med­vir­ke i det­te in­ter­view er, at end­nu fle­re po­li­ti­ke­re bli­ver op­mærk­som­me på den vær­di­ska­bel­se og sam­fund­spå­virk­ning, fon­de­ne er med til at gi­ve Dan­mark – der­for er fon­de­nes ram­me­vil­kår så vig­ti­ge,” fast­slår St­ef­fen Kragh.

Når man ta­ler om fon­de­nes ind­fly­del­se i Dan­mark, bør det be­stem­men­de ejer­skab ha­ve li­ge så stort fo­kus som bevillingerne

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

Han ek­sem­pli­fi­ce­rer er­hvervs­fon­de­nes af­gø­ren­de be­tyd­ning i Dan­mark med at re­fe­re­re til et stu­die, der blev la­vet i midt-10’erne. Her blev der fo­re­ta­get en sam­men­lig­ning af far­main­du­stri­en i Sve­ri­ge og Danmark.

”Ved årtu­sin­de­skif­tet hav­de Sve­ri­ge dob­belt så man­ge an­sat­te i far­main­du­stri­en, som der var i Dan­mark. I 2013 var dén ud­vik­ling vendt om: An­tal­let af an­sat­te i far­main­du­stri­en i Sve­ri­ge var hal­ve­ret, mens an­tal­let i Dan­mark var ste­get til det dob­bel­te. Mens det øko­sy­stem, der var i Sve­ri­ge, del­vis var for­s­vun­det ud af lan­det, sik­re­de blandt an­det fond­se­jer­ska­bet af sto­re dan­ske virk­som­he­der, at de ik­ke var ble­vet op­købt af end­nu stør­re glo­ba­le virk­som­he­der,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Han til­fø­jer, at den po­si­ti­ve ud­vik­ling i Dan­mark er fort­sat si­den 2013. Sam­men­lig­net med årtu­sin­de­skif­tet er der nu tre gan­ge så man­ge an­sat­te i far­main­du­stri­en, sam­ti­dig med at eks­por­ten er vok­set fra 30 til 175 mil­li­ar­der kro­ner, næv­ner St­ef­fen Kragh.

Ikke for stor indflydelse på forskning

Ud af de 25,9 mil­li­ar­der kro­ner, som fonds­sek­to­ren i alt ud­del­te i 2021, gik næ­sten 12 mil­li­ar­der kro­ner iføl­ge en ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter til vi­den­ska­be­li­ge for­mål – sva­ren­de til 46 pro­cent af de sam­le­de ud­de­lin­ger. Der­med over­gik fon­de­nes støt­te til forsk­ning tal­let fra 2020 med næ­sten fi­re mil­li­ar­der kroner.

Lund­beck­fon­den ud­de­ler år­ligt mel­lem 500 og 600 mil­li­o­ner kro­ner til dansk­ba­se­ret, of­fent­ligt ud­ført sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning – så­vel grund­forsk­ning som kli­nisk an­vendt forsk­ning samt epi­de­mio­lo­gisk forsk­ning – pri­mært med fo­kus på hjer­nen. Fon­den hø­rer så­le­des til blandt de sto­re bi­drag­sy­de­re til forsk­nin­gen på de dan­ske universiteter.

Det er klart, at der skal væ­re en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem, hvad det of­fent­li­ge og fon­de­ne kom­mer med, men jeg er ik­ke be­kym­ret for, at fon­de­nes ind­fly­del­se bli­ver for stor

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

Men St­ef­fen Kragh me­ner ik­ke, at der er ri­si­ko for, at hver­ken fonds­sek­to­rens el­ler Lund­beck­fon­dens ind­fly­del­se på forsk­nin­gen på uni­ver­si­te­ter­ne ta­ger overhånd.

”Det er klart, at der skal væ­re en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem, hvad det of­fent­li­ge og fon­de­ne kom­mer med, men jeg er ik­ke be­kym­ret for, at fon­de­nes ind­fly­del­se bli­ver for stor. Dels kom­mer fon­de­nes støt­te fra man­ge si­der, dels er man­ge sta­ke­hol­de­re med til at præ­ge den, og dels sker det i sam­ar­bej­de med uni­ver­si­te­ter­ne,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ger, at Lund­beck­fon­den er i tæt og lø­ben­de di­a­log med uni­ver­si­te­ter­ne om fon­dens ud­de­lin­ger til forskning.

”Fon­den og uni­ver­si­te­ter­ne har et fæl­les mål om, at Dan­mark skal væ­re en stærk forsk­nings­na­tion. I be­sty­rel­sen har vi tre med­lem­mer med en forsk­nings­bag­grund net­op for at kun­ne for­stå de forsk­nings­fag­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, men og­så for at for­stå de dy­na­mi­k­ker, der er på uni­ver­si­te­ter og uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler,” si­ger St­ef­fen Kragh.

I for­bin­del­se med fon­de­nes mas­si­ve støt­te til forsk­nin­gen på uni­ver­si­te­ter­ne er det, som Fun­dats har om­talt i en ræk­ke ar­tik­ler, gen­nem fle­re år ble­vet dis­ku­te­ret, hvor­dan man lø­ser den så­kald­te over­he­ad-pro­ble­ma­tik – alt­så at fon­de­ne ik­ke be­ta­ler den ful­de pris for den forsk­ning, som de fi­nan­si­e­rer, hvil­ket med­fø­rer en ræk­ke in­di­rek­te om­kost­nin­ger til uni­ver­si­te­ter­ne. Det er dog ik­ke en dis­kus­sion, St­ef­fen Kragh øn­sker at gå ind i.

”Li­ge nu på­går en kon­struk­tiv di­a­log med uni­ver­si­te­ter­ne. Vi er fortrøst­nings­ful­de i for­hold til, at man fin­der en fæl­les løs­ning. Og det er det, jeg kan si­ge nu om den sag, net­op for­di der er en di­a­log i gang mel­lem par­ter­ne,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Formue og organisation fordoblet

Langt fle­re er or­de­ne, når det gæl­der den ud­vik­ling, der er sket i de godt 10 år, St­ef­fen Kragh har sid­det i be­sty­rel­sen for Lund­beck­fon­den – her­af seks år som næst­for­mand og de se­ne­ste tre år som formand.

”Gen­nem de se­ne­ste 10 år er al­le fon­de, jeg ken­der, ble­vet pro­fes­sio­na­li­se­ret, og det gæl­der og­så Lund­beck­fon­den. Kort tid ef­ter, at jeg kom ind i be­sty­rel­sen i 2013, blev Le­ne Sko­le CEO i fon­den, og den po­si­ti­ve ud­vik­ling, der har væ­ret si­den, er re­sul­ta­tet af bå­de et godt ar­bej­de i be­sty­rel­sen og i di­rek­tio­nen le­det af Le­ne. Fon­dens for­mue er på 10 år lidt me­re end for­doblet – fra 27 til om­kring 60 mil­li­ar­der kro­ner, an­tal­let af stra­te­gi­ske ejer­ska­ber er øget fra tre til fem virk­som­he­der, og på ud­de­lings­si­den er det år­li­ge be­løb øget fra 375 til om­kring 5-600 mil­li­o­ner kro­ner,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Sam­ti­dig er der iføl­ge St­ef­fen Kragh de se­ne­ste år kom­met fle­re kom­pe­ten­cer til fon­den i for­hold til ak­tivt ejer­skab, pu­blic af­fairs og bæredygtighed.

”He­le or­ga­ni­sa­tio­nen er på de 10 år vok­set fra 18-20 til om­kring 45 per­so­ner i dag. Og vi har ud­fær­di­get en stra­te­gi, der sam­ler ejer­skab og be­vil­lin­ger – alt­så det kom­merci­el­le og det filan­tro­pi­ske. Vi har nu en bre­de­re de­fi­ni­tion af vær­di­ska­bel­se, der bå­de hand­ler om det fi­nan­si­el­le – den for­skel, vi kan gø­re med vo­res ejer­skab – og den sam­funds­mæs­si­ge vær­di­ska­bel­se via vo­res ud­de­lin­ger,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Øget fokus på hjerneforskning

Fon­dens ud­de­lin­ger er i de se­ne­re år i sta­dig hø­je­re grad til­fal­det det, fon­den på sin hjem­mesi­de kal­der ’dansk­ba­se­ret, sund­heds­vi­den­ska­be­lig forsk­ning pri­mært med fo­kus på hjer­nen’. An­det­steds på hjem­mesi­den frem­går, at fon­dens ’for­mål er at frem­me forsk­ning på dan­ske uni­ver­si­te­ter og dan­ske universitetshospitaler’.

Men rent fak­tisk gi­ver Lund­beck­fon­dens vedtæg­ter be­sty­rel­sen mu­lig­hed for og­så at støt­te en ræk­ke an­dre for­mål. Blandt de po­ten­ti­el­le om­rå­der, der kan til­go­de­ses, er at ’støt­te ud­dan­nel­se i vi­de­ste for­stand, even­tu­elt som ren­te­frie lån’ og at ’ud­de­le le­ga­ter til sygeplejersker’.

- Hvad er år­sa­gen til det me­get en­si­di­ge fo­kus på støt­te til hjer­ne­forsk­ning frem for de an­dre mu­lig­he­der, vedtæg­ter­ne gi­ver bestyrelsen?

”Vo­res ud­de­lings­fo­kus er de se­ne­ste år ble­vet me­re ret­tet mod neu­rosci­en­ce og hjer­ne­forsk­ning – men der er ik­ke ta­le om et en­si­digt fo­kus på hjer­ne­forsk­ning. For­de­lin­gen lig­ger om­kring 75 pro­cent plus til hjer­nes­und­hed el­ler neu­rosci­en­ce, men neu­rosci­en­ce i sig selv er et bredt felt. Lund­beck­fon­dens fun­dats for­mu­le­rer vo­res for­plig­tel­ser, men gi­ver ret sto­re stra­te­gi­ske fri­he­der til fon­dens be­sty­rel­se, og at hjer­nes­und­hed og neu­rosci­en­ce er ho­ved­te­ma­er for vo­res ud­de­lin­ger er et stra­te­gisk valg, som af­spej­ler, at hjer­ne­forsk­ning er uhy­re kri­tisk for vo­res vel­færds­sam­fund,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Vo­res ud­de­lings­fo­kus er de se­ne­ste år ble­vet me­re ret­tet mod neu­rosci­en­ce og hjer­ne­forsk­ning – men der er ik­ke ta­le om et en­si­digt fo­kus på hjerneforskning

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

Han po­in­te­r­er, at de sam­funds­mæs­si­ge merom­kost­nin­ger til sund­hed og ple­je for per­so­ner med ho­spi­talskræ­ven­de be­hand­lin­ger af hjer­ne­syg­dom­me er me­get hø­je og ud­gør over 100 mil­li­ar­der kro­ner, når man in­dreg­ner bå­de di­rek­te og in­di­rek­te om­kost­nin­ger. Må­lt på da­ta for 2015 ud­gjor­de det­te tal iføl­ge ’Hjer­ne­rap­por­ten’ fra Aar­hus Uni­ver­si­tet cir­ka seks pro­cent af Dan­marks sam­le­de bruttonationalprodukt.

I takt med, at vi bli­ver æl­dre og æl­dre, vil de sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske ud­gif­ter til hjer­ne­syg­dom­me sti­ge dra­ma­tisk i de kom­men­de år. Der­for er der iføl­ge St­ef­fen Kragh ”stærkt brug for ny vi­den in­den for det område”.

”Sam­ti­dig gi­ver pri­o­ri­te­rin­gen selv­føl­ge­lig og­så me­ning, for­di fon­den er født ud af Lund­beck, som har in­ter­es­se for hjer­nen. Vi sy­nes, det er vig­tigt, at vi som pri­vat fond kan væl­ge at pri­o­ri­te­re vo­res ind­sats, og vo­res hø­je pri­o­ri­te­ring af hjer­ne­syg­dom­me og hjer­nes­und­hed af­spej­ler, hvad vi me­ner er væ­sent­ligt for sam­fun­det, og det er om­rå­der, som in­gen an­dre i sam­me grad har pri­o­ri­te­ret. Du har ret i, at der er an­dre mu­lig­he­der i vo­res fun­dats, men li­ge­som fle­re an­dre fon­de har vi valgt en øget fo­ku­se­ring og spe­ci­a­li­se­ring for at gø­re en stør­re ef­fekt på et ud­valgt om­rå­de,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Fon­dens 2030-stra­te­gi, ’Brin­ging Di­scove­ri­es to Li­ves’, ind­be­fat­ter, at væk­sten i ud­de­lin­ger til neu­rosci­en­ce og hjer­ne­forsk­ning kom­mer til at fort­sæt­te. Mens cir­ka 71 pro­cent af ud­de­lin­ger­ne i 2020 til­faldt det­te støt­te­o­m­rå­de, er mål­sæt­nin­gen i 2030 at støt­te neu­rosci­en­ce og hjer­ne­forsk­ning med 90 pro­cent af fon­dens uddelingsmidler.

Iføl­ge St­ef­fen Kragh bli­ver den fun­dats­be­stem­te mu­lig­hed for at ud­de­le le­ga­ter til sy­geple­jer­sker dog og­så udnyttet.

”I me­re end 15 år har vi be­vil­get to mil­li­o­ner kro­ner om året til ud­dan­nel­ses­sti­pen­di­er til sy­geple­jer­sker – og det vil vi fort­sæt­te med, så læn­ge vi mod­ta­ger an­søg­nin­ger. Pro­gram­met hed­der UCSF og be­vil­ges med hen­vis­ning til pa­ra­graf­fen i fun­dat­sen,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Vil uddele mindst en milliard kroner

Fon­dens ud­de­lin­ger har de se­ne­ste tre år lig­get på hen­holds­vis 600, 803 og 550 mil­li­o­ner kro­ner. De kom­men­de år vil be­lø­bet grad­vis bli­ve skru­et op, un­der­stre­ger St­ef­fen Kragh.

”Vi for­ven­ter at for­dob­le vo­res grun­dud­de­lin­ger fra 500 mil­li­o­ner kro­ner om året til frem mod 2030 at kom­me op på en mil­li­ard kro­ner el­ler der­over. De se­ne­ste år har vi lig­get i ni­veau­et 5-600 mil­li­o­ner kro­ner, og i år for­ven­ter vi og­så at kom­me til at lan­de om­kring 600 mil­li­o­ner kro­ner. Vi for­sø­ger at væ­re re­la­tivt ty­de­li­ge i for­hold til at hol­de et sta­bilt og jævnt vok­sen­de ni­veau, så vo­res part­ne­re i forsk­nings­mil­jø­et ved, hvad de kan for­ven­te fra os,” si­ger St­ef­fen Kragh.

St­ef­fen Krag­hs blå bog
  • 59 år (født 6. april 1964).
  • Ud­dan­nel­se: Cand.merc fra Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn (1988) og MBA (1996).
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Eg­mont Fon­den og Eg­mont In­ter­na­tio­nal Holding.
  • For­mand for be­sty­rel­ser­ne bl.a. i Lund­beck­fon­den (si­den 2020), Nor­disk Film og Lind­hardt og Ring­hof. Næst­for­mand i Trygs bestyrelse.

På den se­ne­ste top-100 fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter over Dan­marks mest be­vil­gen­de fon­de rak­te Lund­beck­fon­dens 2022-ud­de­lin­ger til en 8. plads på listen.

Som en til­ba­ge­ven­den­de ud­de­ling har fon­den si­den 2011 ud­delt hjer­ne­forsk­nings­pri­sen The Brain Prize, hvor én el­ler fle­re for­ske­re hvert år hyl­des for at ha­ve ydet ’ene­stå­en­de bi­drag til vo­res vi­den om hjer­nen’. Men pri­sen føl­ger en kon­tant an­er­ken­del­se på 10 mil­li­o­ner kroner.

Fon­den kal­der pri­sen for ’ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris’ og mar­keds­fø­rer den blandt an­det med tv- og out­door-re­k­la­mer samt avisan­non­cer. På spørgs­må­let om, hvad Lund­beck­fon­den får ud af at ud­de­le The Brain Prize, si­ger St­ef­fen Kragh:

”The Brain Prize er stif­tet for at fejre nye op­da­gel­ser i vo­res vi­den om hjer­nen og for at an­er­ken­de ver­dens frem­me­ste for­ske­re på dét om­rå­de; Prisvin­der­nes forsk­ning er vig­ti­ge op­da­gel­ser, som vi sy­nes skal frem i ly­set. Det er og­så en vig­tig mar­kør for Dan­mark på an­dre om­rå­der. Vi vil ger­ne ha­ve, at al­le dan­ske­re skal for­stå be­tyd­nin­gen af hjer­ne­forsk­ning og selv­føl­ge­lig at al­le nøg­le-sta­ke­hol­ders skal vi­de, at det er det dy­re­ste be­hand­lings­om­rå­de, vi har. Og vi vil ger­ne ska­be in­ter­na­tio­nal op­mærk­som­hed om dansk li­fe sci­en­ce. Kan vi på­vir­ke, at fle­re får lyst til at ar­bej­de med neu­ro sci­en­ce i Dan­mark og ul­ti­ma­tivt, at Dan­mark kom­mer frem på den­ne agen­da, fin­der vi det rig­tig po­si­tivt,” si­ger han.

- Hand­ler The Brain Prize og­så om bran­ding af Lundbeckfonden?

”The Brain Prize hand­ler om forsk­ning, om at fejre for­sker­ne og sæt­te hjer­ne­syg­dom­me og sund­hed på dags­or­de­nen – og hvis der så er den ek­stra ef­fekt, at Lund­beck­fon­den bli­ver bran­det, er det fint med mig. Det er ver­dens stør­ste hjer­ne­forsk­nings­pris, og pri­sen skal væ­re kendt i sit hjem­land,” un­der­stre­ger St­ef­fen Kragh.

Stopper i 2025

Som for­mand for Lund­beck­fon­den sid­der St­ef­fen Kragh for bor­den­den i en fond, der har en væ­sent­lig del af for­mu­en in­ve­ste­ret i stra­te­gi­ske ejer­ska­ber af Lund­beck, ALK, Falck og Fer­rosan Me­di­cal Devices.

Der­u­d­over er Lund­beck­fon­den for ny­lig ble­vet me­de­jer af El­lab sam­men med No­vo Hol­dings. El­lab la­ver præ­ci­sions­måleud­styr og ana­ly­sesoftwa­re til va­li­de­ring og do­ku­men­ta­tion af bi­o­tek­no­lo­gi­ske og far­ma­ceu­ti­ske processer.

- Hvor me­get be­ty­der det filan­tro­pi­ske i for­hold til det fi­nan­si­el­le i dit be­sty­rel­ses­ar­bej­de i Lundbeckfonden?

”Det be­ty­der li­ge me­get. Er­hvervs­fonds­mo­del­len er unik og byg­ger på en tro på, at vi kan kom­bi­ne­re det fi­nan­si­el­le, det lang­sig­te­de ejer­skab og den sam­funds­mæs­si­ge vær­di­ska­bel­se ved at bi­dra­ge til forsk­ning. Lund­beck­fon­den har fem ejer­ska­ber i stør­re dan­ske he­alth ca­re-virk­som­he­der, bio ca­pi­tal-in­ve­ste­rin­ger i min­dre virk­som­he­der, som po­ten­ti­elt kan bli­ve det næ­ste er­hverv­se­ven­tyr, en ret stor in­ve­ste­rings­por­te­føl­je ud over ejer­ska­bet af li­fe sci­en­ce-virk­som­he­der – og så har vi ud­de­lin­ger­ne, som vi og­så an­ser som in­ve­ste­rin­ger. Vi prø­ver i be­sty­rel­sen at få det mak­si­ma­le ud af al­le de pen­ge, vi kom­mer med, så al­le de­le er vær­di­ska­ben­de,” si­ger St­ef­fen Kragh.

Vi har de an­cien­ni­tets­reg­ler, vi nu en­gang har, og der­for kom­mer jeg til at slut­te mit vir­ke i fon­dens be­sty­rel­se i 2025

St­ef­fen Kragh – Be­sty­rel­ses­for­mand, Lundbeckfonden

For­man­dens egen tid i be­sty­rel­ses­lo­ka­let lak­ker stil­le og ro­ligt mod en­den. St­ef­fen Kragh har så­le­des in­gen in­ten­tion om at sø­ge om dis­pen­sa­tion til at kun­ne sid­de læn­ge­re tid i be­sty­rel­sen end de 12 år, som iføl­ge vedtæg­ter­ne er maksimumgrænsen.

”Jeg stop­per i 2025. Vi har de an­cien­ni­tets­reg­ler, vi nu en­gang har, og der­for kom­mer jeg til at slut­te mit vir­ke i fon­dens be­sty­rel­se i 2025,” fast­slår han. ”Vi er selv­føl­ge­lig i gang med nog­le suc­ces­sions­over­vej­el­ser og kig­ger he­le ti­den på be­sty­rel­sens sam­le­de kom­pe­ten­ce­felt. Be­sty­rel­sen er sam­men­sat af tre med forsk­nings­bag­grund, fi­re med kom­merci­el bag­grund og med me­d­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter fra tre af Lund­beck­fon­dens sto­re virk­som­he­der. Og hver gang, der sker ud­skift­ning i be­sty­rel­sen, ser vi på det sam­le­de kompetencefelt.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer