Annoncespot_img

Støtte til arbejde med sårbare unge og hæderspriser til jurister og arkitekter

Spar Nord Fonden støtter Sind Ungdoms arbejde med at styrke fællesskaber for psykisk sårbare unge, mens Dreyers Fond uddeler priser til organisationerne Stenbroens Jurister og Arkitekter Uden Grænser. Novo Nordisk Fonden bevilger tocifret millionbeløb til nødhjælpsindsatsen i Gaza.

Drey­ers Fond har net­op ud­delt 2023-ud­ga­ven af Drey­ers Pris til Sten­bro­ens Juri­ster og Ar­ki­tek­ter Uden Græn­ser (AUG). Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er her re­præ­sen­te­ret ved Fi­lip Soos og Ma­ja Løvb­jerg Han­sen fra Sten­bro­ens Juri­ster samt Chri­stof­fer Brei­ten­bauch og An­ton Rys­lin­ge fra AUG.

Tryg­ge og in­klu­de­ren­de lo­ka­le fæl­les­ska­ber for psy­kisk sår­ba­re unge.

Det er må­let med en ind­sats fra den so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tion Sind Ung­dom i kom­mu­ner­ne Es­b­jerg, Svend­borg, Lyng­by og Guld­borgs­und, som net­op har mod­ta­get godt 300.000 kro­ner i støt­te fra Spar Nord Fonden.

Iføl­ge en nyhed på Spar Nord Fon­dens hjem­mesi­de kan Sind Ung­dom med be­vil­lin­gen få de fi­re lo­ka­le klub­fæl­les­ska­ber til at blom­stre igen og bli­ve sta­bi­le til­bud til en må­l­grup­pe, der mang­ler ad­gang til til­gæn­ge­li­ge og støt­ten­de ungefællesskaber.

”Sind Ung­dom gør et vig­tigt styk­ke ar­bej­de for ud­sat­te un­ge i vo­res sam­fund, og de for­mår på en rig­tig fin må­de at om­sæt­te vi­sio­ner til kon­kre­te pla­ner. De­res fo­kus er i høj grad på at til­by­de psy­kisk sår­ba­re un­ge tryg­ge fæl­les­ska­ber, som de kan væ­re en del af. Det vil vi i Spar Nord Fon­den ger­ne bi­dra­ge til – li­ge­som vi ger­ne vil bak­ke op om ar­bej­det med at re­k­rut­te­re fri­vil­li­ge til ind­sat­sen,” si­ger Bo Ug­ger­høj, der er fonds­di­rek­tør i Spar Nord Fonden.

Spar Nord Fon­den står og­så bag en do­na­tion på 350.000 kro­ner til Bar­nets Blå Hus i Vesthimmerland.

”Det be­ty­der, at vi kan fort­sæt­te med at hjæl­pe og væ­re et fri­sted for børn og un­ge, som le­ver med mis­brug i hjem­met,” ly­der det fra den lo­ka­le le­der af Bar­nets Blå Hus Ole Smed.

Bar­nets Blå Hus i Ve­st­him­mer­land hjæl­per børn, un­ge og de­res fa­mi­li­er, der op­le­ver ud­for­drin­ger på grund af al­ko­hol- og stof­mis­brug i familien.

Uddeler priser til to organisationer

Vi fort­sæt­ter rund­t­u­ren blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger fra den se­ne­ste uge hos Drey­ers Fond, som net­op har ud­delt 2023-ud­ga­ven af Drey­ers Pris til Sten­bro­ens Juri­ster og Ar­ki­tek­ter Uden Grænser.

Med æren føl­ger én mil­li­on kro­ner til hver af de to or­ga­ni­sa­tio­ner samt mu­lig­hed for at af­hol­de et fæl­les fag­ligt arrangement.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i Drey­ers Fond Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen har Sten­bro­ens Juri­ster nog­le af lan­dets bed­ste jurister.

”De bru­ger de­res juri­di­ske fag­lig­hed på at hjæl­pe men­ne­sker, der ik­ke har det godt, og som el­lers ik­ke hav­de få­et juri­disk rå­d­giv­ning. Det gør en kæm­pe for­skel for sam­fun­dets mest ud­sat­te, at de får kva­li­fi­ce­ret juri­disk hjælp, for de bli­ver of­te lø­bet over en­de, uden no­gen be­kym­rer sig om det,” si­ger Claus Bar­rett Christiansen.

De bru­ger de­res juri­di­ske fag­lig­hed på at hjæl­pe men­ne­sker, der ik­ke har det godt, og som el­lers ik­ke hav­de få­et juri­disk rådgivning

Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Drey­ers Fond - om Sten­bro­ens Jurister

Ar­ki­tek­ter Uden Græn­ser får iføl­ge ar­ki­tekt og be­sty­rel­ses­med­lem i Drey­ers Fond Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel pri­sen, for­di or­ga­ni­sa­tio­nen be­skæf­ti­ger sig med glo­ba­le pro­blem­stil­lin­ger som kli­ma­kri­sen og so­ci­al ulighed.

”De vi­ser, at ar­ki­tek­tur kan væ­re med til at gø­re en for­skel på tværs af ska­la, for­di de bå­de ar­bej­der med stra­te­gisk plan­læg­ning og op­ført byg­ge­ri i tæt sam­ar­bej­de med de lo­ka­le ak­tø­rer, der skal bru­ge byg­ge­ri­et i hver­da­gen. Ved at til­de­le Ar­ki­tek­ter Uden Græn­ser den­ne pris øn­sker vi og­så at styr­ke or­ga­ni­sa­tio­nen og gi­ve dem me­re fod­fæ­ste i fa­get, så de frem­over til­træk­ker end­nu fle­re dyg­ti­ge kræf­ter til at bi­dra­ge til den vig­ti­ge dags­or­den,” si­ger Kat­hrin Sus­an­na Gim­mel i en pres­se­med­del­el­se fra Drey­ers Fond.

Støtte til akut nødhjælp i Gaza

For­an­le­di­get af FN’s ap­pel om hu­ma­ni­tær bi­stand har No­vo Nor­disk Fon­den net­op be­slut­tet at be­vil­ge op til 15 mil­li­o­ner kro­ner til Wor­ld He­alth Or­ga­niza­tion (WHO) og Wor­ld Food Pro­gram­mes (WFP) aku­t­te nød­hjælpsind­sats i pri­mært Gaza.

Hver af de to or­ga­ni­sa­tio­ner mod­ta­ger 7,5 mil­li­o­ner kro­ner som støt­te til de­res aku­t­te hu­ma­ni­tæ­re indsats.

WHO og WFP er beg­ge stær­ke, ik­ke-po­li­ti­ske in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som fon­den tid­li­ge­re har sam­ar­bej­det med i for­bin­del­se med hu­ma­ni­tæ­re kriser

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

”Vi er vid­ne til en al­vor­lig hu­ma­ni­tær kri­se, der ram­mer man­ge men­ne­sker på tværs af re­gio­nen. WHO og WFP er beg­ge stær­ke, ik­ke-po­li­ti­ske in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner, som fon­den tid­li­ge­re har sam­ar­bej­det med i for­bin­del­se med hu­ma­ni­tæ­re kri­ser. De vil og­så spil­le en vig­tig rol­le i den­ne ind­sats og er i stand til at as­si­ste­re med at få livsvig­tig me­di­cin, es­sen­ti­el­le sund­hed­s­tje­ne­ster og mad­for­sy­nin­ger frem til de, som har brug for det,” si­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fonden.

Fon­dens støt­te fal­der i tråd med den dan­ske re­ge­rings støt­te til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i Ga­za og på Vestbredden.

Avisfond støtter kulturlivet i Aarhus

Aar­huus Stift­s­ti­den­des Fond har på si­ne se­ne­ste to mø­der delt støt­te ud til blandt an­dre en ræk­ke kul­tu­rel­le for­mål i Aar­hus og Østjylland.

På li­sten over støt­te­de be­gi­ven­he­der og ini­ti­a­ti­ver står ek­sem­pel­vis Aar­hus Film Days, der er en ny festi­val for folk, der el­sker film. Festi­va­len, der ar­ran­ge­res af Film­by Aar­hus i sam­ar­bej­de med bi­o­gra­fen Øst for Pa­ra­dis og Den Dan­ske Film­sko­le, til­by­der en stri­be film­vis­nin­ger, pre­mi­e­rer, tal­ks og de­bat­ter. Iføl­ge Aar­hus Stift­s­ti­den­de har avis­fon­den be­vil­get 100.000 kro­ner til filmfestivalen.

Blandt de øv­ri­ge an­sø­ge­re, der er kom­met gen­nem nå­leø­jet hos Aar­huus Stift­s­ti­den­des Fond, er An­tikmu­se­et, en kon­fe­ren­ce om børns di­gi­ta­le liv, Den Jy­ske Ope­ra, fle­re bog­ud­gi­vel­ser samt Dan­ske Me­di­er, som får pen­ge til af­vik­ling af Wor­ld Or­ga­ni­sa­tion of News Pu­blis­hers’ ver­dens­kon­gres i København.

I den me­re kuri­ø­se en­de støt­ter blad­fon­den og­så Aar­hus Stift­s­ti­den­de med 30.000 kro­ner. Pen­ge­ne skal bru­ges til to nye el­cyk­ler til redaktionen.

19 mio. kr. til otte kvindelige forskere

Nog­le da­ge er ba­re bed­re end andre.

Det op­le­ve­de ot­te un­ge kvin­de­li­ge for­ske­re for ny­lig, da de fik be­sked om at ha­ve få­et en po­st­doc-be­vil­ling fra Vil­lum Fon­dens ’In­ter­na­tio­nal Postdoc’-program.

Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Ve­lux Fon­de­ne sad én an­sø­ger i en nat­bus i Viet­nam, da hun åb­ne­de mai­len fra Vil­lum Fon­den. En an­den lå syg der­hjem­me, mens en tred­je sad i sin so­fa og slet­te­de mails så ef­fek­tivt, at den go­de be­sked i før­ste om­gang hav­ne­de i papirkurven.

Vi har brug for bå­de mænd og kvin­der i forsk­nings­ver­de­nen, ja, mang­fol­dig­hed generelt

Jens Kann-Ras­mus­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Vil­lum Fonden

De ot­te for­ske­re er ud­pe­get af uni­ver­si­te­ter­ne som sær­li­ge ta­len­ter og her­ef­ter fag­ligt vur­de­ret af Vil­lum Fon­dens ar­bejds­grup­pe for tek­nisk og na­tur­vi­den­ska­be­lig forskning.

”Med pro­gram­met vil vi ger­ne hjæl­pe med at fjer­ne nog­le af de bar­ri­e­rer, der er for ta­lent­ful­de og am­bi­tiø­se kvin­de­li­ge for­ske­re, som er på vej ind i en for­sker­kar­ri­e­re på de dan­ske uni­ver­si­te­ter. Fra­fal­det er me­get uhel­digt, for vi ri­si­ke­rer at gå glip af, ik­ke ba­re dyg­ti­ge for­ske­re, men og­så vig­tig vi­den, der kan gi­ve os svar på nog­le af de sto­re ud­for­drin­ger, vi står over­for. Vi har brug for bå­de mænd og kvin­der i forsk­nings­ver­de­nen, ja, mang­fol­dig­hed ge­ne­relt,” si­ger Jens Kann-Ras­mus­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Vil­lum Fonden.

De ot­te for­ske­re får be­vil­lin­ger på i alt 19 mil­li­o­ner kroner.

Forskning giver viden om hudsygdomme

Vi fort­sæt­ter til Leo Fon­det, som net­op har be­slut­tet at støt­te 10 nye forsk­nings­pro­jek­ter, der skal gi­ve ny vi­den om hu­den og dens sygdomme.

Iføl­ge en nyhed på fon­dens hjem­mesi­de har de 10 pro­jek­ter til­sam­men mod­ta­get be­vil­lin­ger fra Leo Fon­det på me­re end 36 mil­li­o­ner kroner.

Fo­kus i de 10 pro­jek­ter spæn­der bredt: Fra forsk­ning i bak­te­ri­ers rol­le i ato­pisk ek­sem og sam­men­hæn­gen mel­lem tarm­mi­kro­bio­met og hud­syg­dom­men vi­ti­li­go til fo­kus på at ska­be bed­re be­hand­lings­mu­lig­he­der for hud­syg­doms­ram­te men­ne­sker i de nord­li­ge re­gio­ner i Canada.

Støtte til forskning i juridiske barrierer

Vi bli­ver i forsk­nin­gens ver­den med nyhe­den om, at No­vo Nor­disk Fon­den net­op har ud­delt en fe­mårig be­vil­ling på op til 50 mil­li­o­ner kro­ner til In­ter­na­tio­nal Col­la­bo­ra­ti­ve Biosci­en­ce In­nova­tion & Law Pro­gram­me ved Kø­ben­havns Universitet.

Pro­gram­met, hvis for­lø­ber så da­gens lys i 2018, kan nu fort­sæt­te med at un­der­støt­te li­fe sci­en­ce-øko­sy­ste­met ved at un­der­sø­ge og ta­ck­le juri­di­ske og re­gu­la­to­ri­ske bar­ri­e­rer for ud­vik­ling af in­nova­ti­ve løs­nin­ger in­den for sund­hed og biosolutions.

At brin­ge nye læ­ge­mid­ler og bio­so­lu­tions fra la­bo­ra­to­ri­et til mar­ke­det er af­hæn­gigt af sta­dig me­re kom­plek­se love og re­gu­la­to­ri­ske pro­ces­ser. For­må­let med In­ter-Ce­BIL Pro­gram­me er der­for at le­ve­re ind­sigt, vi­den og værk­tø­jer, der bi­dra­ger til et vel­lyk­ket, kon­kur­ren­ce­dyg­tigt og bæ­re­dyg­tigt innovationsøkosystem.

Finansiering af bytorv på Møn er sikret

Ef­ter fle­re års for­be­re­del­se er fi­nan­si­e­rin­gen af Fa­nefjord Torv i Dam­me-Aske­by på Ve­st­møn nu sikret.

Pro­jek­tet om­fat­ter et bytorv og en tor­ve­hal på den gam­le me­je­ri­grund, som skal gi­ve bor­ger­ne et nyt mø­de­sted og en mar­keds­plads for lo­ka­le fø­de­va­re­pro­du­cen­ter. Sam­ti­dig skal det un­der­støt­te van­dre- og cy­kel­turis­men på Møn.

Tak­ket væ­re støt­te fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond, der beg­ge sky­der fi­re mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet, samt Vor­ding­borg Kom­mu­ne og en ræk­ke lo­ka­le kræf­ter er pro­jek­te­rin­gen af byg­ge­ri­et sat i gang.

”I grup­pen bag Fa­nefjord Torv er vi be­gej­stre­de for den sto­re støt­te, som pro­jek­tet har op­nå­et. Det be­kræf­ter vo­res over­be­vis­ning om, at Fa­nefjord Torv har po­ten­ti­a­le til at bli­ve et at­trak­tivt midt­punkt og mø­de­sted på Ve­st­møn – og vil bi­dra­ge til at støt­te lang­sig­tet ud­vik­ling af lo­kal fø­de­va­re­pro­duk­tion på he­le Møn,” si­ger St­ef­fen St­ef­fen­sen, for­mand for Fon­den Fa­nefjord Torv, i en pres­se­med­del­el­se fra Realdania.

Tor­vet for­ven­tes klar til brug ved ud­gan­gen af 2024.

Pannabane til idrætsklub i Horsens

Vi slut­ter i Hor­sens, hvor den kun to år gam­le er­hvervs­dri­ven­de fond Fa­mi­li­en Han­sens Fond, som Fun­dats for­tal­te om i en ar­ti­kel i ja­nu­ar 2022, med en be­vil­ling på 20.000 kro­ner har gi­vet idræts­for­e­nin­gen Hor­sens Freja mu­lig­hed for at til­by­de si­ne ung­doms­med­lem­mer at le­ge og spil­le på en helt ny pannabane.

Pan­na­ba­nen er en lil­le af­græn­set ba­ne med to små mål, som ind­by­der til bold­spil og leg. Iføl­ge en nyhed på Fa­mi­li­en Han­sens Fonds hjem­mesi­de har Hor­sens Freja læn­ge haft et øn­ske om at kun­ne til­by­de den­ne ak­ti­vi­tet bå­de som led i den al­min­de­li­ge træ­ning på klub­bens bør­ne- og ung­doms­hold, men og­så til so­ci­a­le arrangementer.

Fa­mi­li­en Han­sens Fond blev stif­tet af æg­te­par­ret Jan­ni og Per Han­sen i de­cem­ber 2021. For­må­let med fon­den er at yde øko­no­misk støt­te til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål in­den­for ud­dan­nel­ses-, sund­heds-, kul­tur- og socialområdet.

Fa­mi­li­en Han­sen har en sær­lig til­knyt­ning til Hor­sens, og det er en del af fon­dens fun­dats, at ud­de­lin­ger sker til pro­jek­ter og/eller bor­ge­re i Hor­sens og om­egn samt til­go­de­ser bor­ge­re, der har en re­la­tion til byen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer