”Vi vil gerne begynde at give noget tilbage”

Ægteparret Janni og Per Hansen har netop stiftet den erhvervsdrivende fond Familien Hansens Fond og håber fremover med sine uddelinger at kunne gøre en positiv forskel for blandt andre sociale og kulturelle projekter i Horsens-området.

"Hver­ken min mand el­ler jeg kom­mer fra for­mu­en­de fa­mi­li­er. Til gen­gæld er vi beg­ge op­vok­set i fa­mi­li­er, hvor man hjæl­per an­dre, så ly­sten til at hjæl­pe an­dre lig­ger ind­gro­et i os beg­ge," si­ger Jan­ni Hansen

Det er en man­ge­årig am­bi­tion, som nu er ved at bli­ve ført ud i li­vet for Jan­ni og Per Hansen.

Hor­sens-æg­te­par­ret har net­op stif­tet den er­hvervs­dri­ven­de fond Fa­mi­li­en Han­sens Fond og an­sat en fondsad­mi­ni­stra­tor på fuld tid, der til­træ­der 1. februar.

Og så er det el­lers par­rets håb hur­tigst mu­ligt der­ef­ter at få hjem­mesi­de, so­ci­a­le me­di­er og en lang prak­ti­ske ting op at kø­re, så fon­den se­ne­re på året kan gå ud og for­tæl­le me­re om si­ne ud­de­lings­mæs­si­ge ram­mer og for­hå­bent­lig og­så fo­re­ta­ge de før­ste ud­de­lin­ger i in­de­væ­ren­de år.

”At stif­te en fond og fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger er no­get, vi gen­nem fle­re år har gå­et og snak­ket om, at vi godt kun­ne tæn­ke os at gø­re, hvis vi fik mu­lig­hed for det. Hver­ken min mand el­ler jeg kom­mer fra for­mu­en­de fa­mi­li­er. Til gen­gæld er vi beg­ge op­vok­set i fa­mi­li­er, hvor man hjæl­per an­dre, så ly­sten til at hjæl­pe an­dre lig­ger ind­gro­et i os beg­ge. Vi har få­et fle­re øko­no­mi­ske mid­ler nu, og der­for sy­nes vi, det er på sin plads at be­gyn­de at gi­ve no­get af det, vi har få­et, til­ba­ge,” si­ger Jan­ni Han­sen til Fundats.

Handel til to milliarder kroner

De øko­no­mi­ske mu­lig­he­der for at fø­re fonds­drøm­men ud i li­vet er op­stå­et, ef­ter at Per Han­sen, hans to part­ne­re og de øv­ri­ge eje­re i juli 2021 solg­te ud­vik­lings- og en­tre­pre­nør­virk­som­he­den Ca­sa A/S med ho­ved­kon­tor i Horsens.

Per Han­sen og de to med­grund­læg­ge­re eje­de til­sam­men 30 pro­cent af Ca­sa, me­d­ar­bej­der­ne eje­de via et in­ci­ta­ments­pro­gram 15 pro­cent, mens den dan­ske ka­pi­tal­fond Ca­ta­cap eje­de de re­ste­ren­de 55 pro­cent af selskabet.

Ny ene­e­jer blev en pa­n­eu­ro­pæ­isk ejen­doms­fond for­val­tet af den ty­ske ka­pi­tal­fond Acti­vumSG Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment. Iføl­ge dag­bla­det Bør­sen be­tal­te Acti­vumSG godt to mil­li­ar­der kro­ner for Casa.

Vi har få­et fle­re øko­no­mi­ske mid­ler nu, og der­for sy­nes vi, det er på sin plads at be­gyn­de at gi­ve no­get af det, vi har få­et, tilbage

Jan­ni Han­sen – Medstif­ter, Fa­mi­li­en Han­sens Fond

I sam­me for­bin­del­se for­lod Per Han­sen stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Ca­sa-kon­cer­nens ejen­doms­sel­skab, men han ind­går dog sta­dig i le­del­ses­grup­pen for kon­cer­nen, som nu ope­re­rer un­der nav­net M+.

”Med de mid­ler, der er ble­vet fri­gi­vet ved sal­get, op­stod mu­lig­he­den for at stif­te fon­den,” si­ger Jan­ni Han­sen, der ik­ke øn­sker at op­ly­se, hvor stor en for­mue, Fa­mi­li­en Han­sens Fond har ved stiftelsen.

Den er­hvervs­dri­ven­de fonds in­ve­ste­rin­ger vil pri­mært ske i ejendomsbranchen.

”Det er dér, pen­ge­ne er tjent. Så det gi­ver bedst me­ning, at det og­så er den vej rundt, vi for­sø­ger at la­ve et af­kast til fon­den,” si­ger Jan­ni Hansen.

Penge er tjent og skal deles ud i Horsens

End­nu er det iføl­ge Jan­ni Han­sen for tid­ligt at si­ge, hvor sto­re ud­de­lings­mæs­si­ge mus­k­ler den nye fond får. Til gen­gæld er der in­gen tvivl om, at det bli­ver i Hor­sens og om­egn, pen­ge­ne skal de­les ud.

”Bå­de min mand og jeg er fra Hor­sens. Her har vi vo­res fa­mi­li­er, det er her, pen­ge­ne er tjent, og det er her, fon­den skal ha­ve sit vir­ke og ud­de­lin­ger­ne skal ske, så vi kan gi­ve no­get til­ba­ge til bor­ger­ne i og om­kring Hor­sens,” si­ger Jan­ni Hansen.

Mens den geo­gra­fi­ske af­græns­ning er ri­me­ligt spe­ci­fik, er fon­dens ud­de­lings­mæs­si­ge sig­te no­get bre­de­re. In­ten­tio­nen er, som det er for­mu­le­ret, at gi­ve støt­te til ‘kul­tu­rel­le, so­ci­a­le, sund­heds­mæs­si­ge og ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge for­mål i Hor­sens og omegn’.

Jeg kan og­så fo­re­stil­le mig, at vi vil støt­te kampag­ner i fol­ke­sko­len om mo­tion el­ler sun­de madpakker

Jan­ni Han­sen – Medstif­ter, Fa­mi­li­en Han­sens Fond

Iføl­ge Jan­ni Han­sen kan pro­jek­ter in­den for det kul­tu­rel­le om­rå­de, som fon­den vil se vel­vil­ligt på, for ek­sem­pel væ­re støt­te til kon­cer­ter med ‘sto­re nav­ne’ el­ler af­hol­del­sen af foredrag.

”In­den for sund­heds­om­rå­det kan det må­ske væ­re at for­sø­de li­vet for folk med kro­ni­ske li­del­ser el­ler gi­ve støt­te til stu­di­er i forsk­ning in­den for kro­ni­ske syg­dom­me. Men og­så her tæn­ker vi bredt, og jeg kan og­så fo­re­stil­le mig, at vi vil støt­te kampag­ner i fol­ke­sko­len om mo­tion el­ler sun­de mad­pak­ker,” si­ger Jan­ni Hansen.

En væ­sent­lig rød tråd i ud­de­lin­ger­ne vil iføl­ge Jan­ni Han­sen væ­re at hjæl­pe og flyt­te men­ne­sker, der er hav­net et sted, hvor de ik­ke selv har valgt at være.

”Det er især dem, mit hjer­te ban­ker for. Og der­for vil det glæ­de mig, hvis vi for ek­sem­pel kan hjæl­pe folk, der har for­ud­sæt­nin­ger­ne for at ta­ge en ud­dan­nel­se, men ik­ke selv har mid­ler­ne til at ryk­ke til Kø­ben­havn og ta­ge den på­gæl­den­de ud­dan­nel­se – el­ler hvis vi rent sund­heds­mæs­sigt kan flyt­te folk via op­lys­ning om mo­tion og kost,” si­ger Jan­ni Han­sen, der selv er­næ­rer sig som selv­stæn­dig clairvoyant.

Hå­bet er sam­ti­dig, at æg­te­par­rets 17-åri­ge tvil­lin­ger se­ne­re kom­mer ‘med om­bord’ i fon­den – ger­ne i den be­sty­rel­se, som ved stif­tel­sen ud over Jan­ni og Per Han­sen be­står af par­rets nevø og nie­ce, Chri­sti­an og Ca­mil­la Brandt Hansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer