Populær læreruddannelse risikerer at løbe tør for penge

I løbet af de kommende år udfases samtlige fondsbevillinger til det private uddannelsesinitiativ Teach First Danmark, der har uddannet over 251 folkeskolelærere siden 2015. Får organisationen ikke rejst nye midler, kan de studerende, der starter efter sommerferien, risikere at blive sidste årgang.

Fo­to: Teach First Danmark

Når de stu­de­ren­de på det po­pu­læ­re læ­rer­ud­dan­nel­ses­for­løb Teach First Dan­mark til som­mer fær­dig­gør de­res ud­dan­nel­se, så kan de væ­re en af de sid­ste år­gan­ge af ud­dan­ne­de fol­ke­sko­le­læ­re­re fra det pri­va­te ud­dan­nel­ses­i­ni­ti­a­tiv. Or­ga­ni­sa­tio­nen bag ud­dan­nel­sen ri­si­ke­rer nem­lig snart at lø­be tør for fondsmidler.

Så­dan ly­der det fra Teach First Dan­marks di­rek­tør, Tho­mas Ale­xan­der Ho­el­gaard, til Fundats.

”Den år­gang, som vi op­ta­ger i år, og som er fær­di­ge i 2024, kan bli­ve den sid­ste, hvis vi ik­ke fin­der yder­li­ge­re ek­stern fi­nan­si­e­ring”, si­ger han til Fundats.

Den år­gang, som vi op­ta­ger i år, og som er fær­di­ge i 2024, kan bli­ve den sid­ste, hvis vi ik­ke fin­der yder­li­ge­re ek­stern finansiering

THOMAS ALEXANDER HOELGAARD – Di­rek­tør, Teach First Danmark

Uddanner lærere til en presset folkeskole 

Teach First Dan­mark blev etab­le­ret i 2014 som en al­men­nyt­tig or­ga­ni­sa­tion, der har til for­mål at gi­ve al­le børn i Dan­mark li­ge mu­lig­he­der for en god skolegang.

Kon­kret en­ga­ge­rer or­ga­ni­sa­tio­nen i sam­ar­bej­de med pro­fes­sions­højsko­ler­ne Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Absa­lon Pro­fes­sions­højsko­le uni­ver­si­tets­ud­dan­ne­de til at ar­bej­de som fol­ke­sko­le­læ­rer på nog­le af de sko­ler, som har de stør­ste rekrutteringsudfordringer.

For­lø­bet er til­ret­telagt, så den uni­ver­si­tets­ud­dan­ne­de ar­bej­der som læ­rer i dag­ti­mer­ne, mens han el­ler hun nog­le af­te­ner om ugen læ­ser til fol­ke­sko­le­læ­rer på en af de to professionshøjskoler.

Un­der­vejs bi­står Teach First Dan­mark den stu­de­ren­de med en men­tor, spar­ring samt fag­li­ge og so­ci­a­le aktiviteter.

”Vi er en god løs­ning på den aku­t­te læ­rer­man­gel i fol­ke­sko­len sam­ti­dig med, at vi kon­cen­tre­rer os om de sko­ler, der har svæ­rest ved at skaf­fe læ­re­re,” si­ger Teach First Dan­marks di­rek­tør, Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Fonde har støttet projektet med 50 millioner kroner

At Teach First Dan­mark er med til at af­hjæl­pe pro­ble­met med akut læ­rer­man­gel, er Tho­mas Ale­xan­der Ho­el­gaard ik­ke ene om at mene.

I hvert fald har dan­ske fon­de støt­tet or­ga­ni­sa­tio­nen og dens ar­bej­de med over 50 mil­li­o­ner kro­ner, si­den dens grund­læg­gel­se i 2014.

En af de fon­de, der har ydet det stør­ste bi­drag, er Eg­mont­fon­den. Si­den 2016 har fon­den be­vil­get knap 10,5 mil­li­o­ner kro­ner til Teach First Danmark.

Det for­tæl­ler fon­dens di­rek­tør, Hen­ri­et­te Christiansen.

”Teach First Dan­mark har sær­ligt fo­kus på at fin­de læ­rer­kræf­ter til sko­ler, hvor der er børn i ud­sat­te po­si­tio­ner. Der­for så vi Teach First Dan­mark som en del af løs­nin­gen på pro­ble­met med at skaf­fe læ­rer i be­stem­te om­rå­der. Vi så dem som et sup­ple­ment til den or­di­næ­re læ­rer­ud­dan­nel­se. Vi øn­ske­de og­så at un­der­støt­te, at man prø­ve­de at gå til pro­blem­stil­lin­gen på en ny må­de,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen om Eg­mont Fon­dens be­grun­del­se for at støt­te organisationen.

Fondsmidlerne udløber

Som man­ge an­dre fonds­støt­te­de pro­jek­ter har Teach First Dan­marks fonds­be­vil­lin­ger dog en ud­løbs­da­to. En me­get sto­re del af fonds­be­vil­lin­ger­ne er på nu­væ­ren­de tids­punkt al­le­re­de ud­lø­bet, og de re­ste­ren­de står til grad­vist at ud­lø­be frem mod 2024.

”Vo­res fonds­mid­ler ud­fa­ses grad­vist, og al­le fonds­mid­ler vil væ­re op­brugt i 2024, så­fremt vi ik­ke får til­ført fle­re,” si­ger Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Han for­tæl­ler, at det i prak­sis kan be­ty­de, at den næ­ste år­gang, som Teach First Dan­mark op­ta­ger, kan bli­ve or­ga­ni­sa­tio­nens sidste.

”Den år­gang, som vi op­ta­ger til som­mer, kan kø­re igen­nem uden nye mid­ler. Men vi er nødt til, på den ene el­ler den an­den må­de, at få nye mid­ler, hvis vi og­så i frem­ti­den skal kun­ne op­ta­ge nye år­gan­ge,” si­ger Teach First Dan­marks di­rek­tør, Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

(…) vi er nødt til, på den ene el­ler den an­den må­de, at få nye mid­ler, hvis vi og­så i frem­ti­den skal kun­ne op­ta­ge nye årgange

THOMAS ALEXANDER HOELGAARD – Di­rek­tør, Teach First

Han for­kla­rer, at de i Teach First Dan­mark he­le ti­den har vidst, at de­res fonds­be­vil­lin­ger vil­le ud­lø­be. Der­for har or­ga­ni­sa­tio­nen blandt an­det ar­bej­det på at kom­me på re­ge­rin­gens fi­nans­lov i de sid­ste to år. Det er dog ind­til vi­de­re ik­ke lykkedes.

”Vi hav­de hå­bet på at få stats­lig med­fi­nan­si­e­ring, for­di vi har vist, at vi her og nu kan hjæl­pe de sko­ler, hvor læ­rer­mang­len er mest kri­tisk,” si­ger Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

For­di det har kræ­vet bå­de tid og res­sour­cer at for­sø­ge at kom­me på fi­nans­lo­ven for 2021 og 2022, har Teach First Dan­mark i mel­lem­ti­den ik­ke for­må­et at skaf­fe no­gen stør­re fonds­be­vil­lin­ger for fremtiden.

Men det ar­bej­de gen­op­ta­ger or­ga­ni­sa­tio­nen nu, for­kla­rer direktøren.

”Ar­bej­det har lig­get stil­le den sid­ste tid, for­di det ta­ger me­get ener­gi at ar­bej­de på at kom­me på fi­nans­lo­ven. Det kan ta­ge en NGO's ful­de ka­pa­ci­tet. Men nu går vi igen i gang med at ta­le med fon­de­ne om at støt­te vo­res fort­sæt­tel­se,” si­ger han til Fundats.

Fondene kan ikke udtale sig om kommende bevillinger

Fun­dats har væ­ret i kon­takt med en ræk­ke af de fon­de, som tid­li­ge­re har støt­tet Teach First Dan­mark økonomisk.

Af prin­ci­pi­el­le hen­syn øn­sker de ik­ke at si­ge no­get om, hvor­dan de vil for­hol­de sig til po­ten­ti­el­le frem­ti­di­ge fon­dan­søg­nin­ger fra Teach First Denmark.

Så­dan ly­der det ek­sem­pel­vis fra Tryg Fon­den, der tid­li­ge­re har støt­tet ini­ti­a­ti­vet med 5,5 mil­li­o­ner kro­ner, i en mail til Fundats:

”Vi kan, helt over­ord­net, yde støt­te til an­søg­nin­ger og pro­jek­ter som lig­ger in­den for vo­res nye stra­te­gi, her­un­der på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, men vi kan af go­de grun­de ik­ke kom­men­te­re på po­ten­ti­el­le el­ler kon­kre­te an­søg­nin­ger og projekter.”

Augustinus Fonden: Vi bliver ikke hovedsponsor

Au­gusti­nus Fon­den har si­den 2014 sam­let set støt­tet Teach First Dan­mark med over halvan­den mil­li­on kro­ner. Li­ge­som Tryg Fon­den og en ræk­ke an­dre fon­de øn­sker de hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig om po­ten­ti­el­le, frem­ti­di­ge an­søg­nin­ger, men fon­dens di­rek­tør, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, slår fast, at fon­den hel­ler ik­ke i frem­ti­den bli­ver ho­ved­sponsor for uddannelsesinitiativet.

”Når vi i sin tid gik ind i pro­jek­tet, var det for­di, vi fandt ide­en og ini­ti­a­ti­vet vig­tigt og re­le­vant. Men vi gik ik­ke ind og blev en bæ­ren­de kraft. Det bli­ver vi hel­ler ik­ke i frem­ti­den,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler til Fundats.

Når vi i sin tid gik ind i pro­jek­tet, var det for­di, vi fandt ide­en og ini­ti­a­ti­vet vig­tigt og re­le­vant. Men vi gik ik­ke ind og blev en bæ­ren­de kraft. Det bli­ver vi hel­ler ik­ke i fremtiden

Frank RECHENDORFF MØLLER – Di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

Di­rek­tør for Eg­mont­fon­den, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, øn­sker hel­ler ik­ke at ud­ta­le sig om frem­ti­dens fonds­an­søg­nin­ger, men hun vil ger­ne si­ge no­get ge­ne­relt om fon­dens støt­te på ud­dan­nel­ses­om­rå­det og bør­n/un­ge-om­rå­det.

”Vi er me­get bør­ne­næ­re i vo­res støt­te. Så det er he­le ti­den en af­vej­ning for os, om vi kan gå ind i en ind­sats, der er lidt læn­ge­re væk fra bar­net, og som er må­l­ret­tet de voks­ne,” si­ger hun.

Uddannelsen kan fortsætte uden midler

Selv­om Teach First Dan­marks frem­ti­di­ge øko­no­mi­ske si­tu­a­tion li­ge nu er uaf­kla­ret, reg­ner Tho­mas Ale­xan­der Ho­el­gaard med, at or­ga­ni­sa­tio­nen vil ha­ve et langt bed­re over­blik over or­ga­ni­sa­tio­nens øko­no­mi i lø­bet af det kom­men­de år.

”I takt med at vi star­ter en di­a­log med fon­de, sko­ler, kom­mu­ner og po­li­ti­ke­re vil vi få et bed­re over­blik over vo­res lang­sig­te­de øko­no­mi. Vi op­ta­ger na­tur­lig­vis ik­ke nye år­gan­ge, hvis vi ik­ke kan fø­le os sik­re på, at de kan få det for­løb, som vi stil­ler dem i ud­sigt,” si­ger Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Han for­kla­rer, at ud­dan­nel­ses­for­lø­bet i prin­cip­pet godt kan fort­sæt­te, selv hvis Teach First Dan­mark skul­le en­de i en luk­nings­tru­et situation.

”Det vig­tig­ste for os er, at dem, vi op­ta­ger, ved, hvad de går ind til. Li­ge nu går de ind til et pro­gram, hvor de ved, at de får an­sæt­tel­se på en sko­le. I den an­sæt­tel­se er vi ik­ke ar­bejds­gi­ve­re. Det er jo en sko­le, som an­sæt­ter dem, og det er en sko­le, som be­ta­ler de­res løn. For så vidt har vi skaf­fet dem en an­sæt­tel­se. An­sæt­tel­sen kan fort­sæt­te, uden at vi er ind­blan­de­de,” ly­der det fra Teach First Dan­marks direktør.

En positiv historie

Hvis det mod for­vent­ning skul­le kom­me der­til, at Teach First Dan­mark på grund af mang­len­de fi­nan­si­e­ring i lø­bet af de kom­men­de år må en­ten luk­ke, el­ler fo­re­ta­ge stør­re æn­drin­ger i ud­dan­nel­ses­pro­gram­met, så er or­ga­ni­sa­tio­nen i di­rek­tø­rens øj­ne, sta­dig en suc­ces, for­kla­rer Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Han me­ner, at Teach First Dan­mark har be­vist, at der er mu­ligt at ska­be et kva­li­fi­ce­ret sup­ple­ment til den or­di­næ­re me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se. Han hæf­ter sig ved, at Teach First Dan­mark blandt an­det har knæk­ket ko­den til at und­gå fra­fald blandt de lærerstuderende.

”Kun 40 pro­cent af dem, der star­ter på den or­di­næ­re læ­rer­ud­dan­nel­se, en­der med at ar­bej­de i fol­ke­sko­len. Vi har til sam­men­lig­ning kun 8 pro­cent, der fal­der fra,” si­ger han.

Han gør sam­ti­dig op­mærk­som på de po­si­ti­ve, ek­ster­ne eva­lu­e­rin­ger, der har væ­ret af læreruddannelsesforløbet.

I den se­ne­ste eva­lu­e­ring fo­re­ta­get af ana­ly­se- og kon­su­lent­hu­set Moos-Bjer­re blandt skole­le­de­re, der har haft en Teach First Dan­mark-ud­dan­net læ­rer an­sat, vur­de­rer 54 pro­cent af re­spon­den­ter­ne ek­sem­pel­vis, at Teach First Dan­mark-læ­rer­nes fag­li­ge ev­ner er ”bed­re” el­ler ”me­get bed­re” sam­men­lig­net med an­dre nyud­dan­ne­de lærer.

”Alt­så jeg sy­nes, at vi er en po­si­tiv hi­sto­rie. Vi har op­ta­get 7 år­gan­ge nu, og vi har væ­ret i spil til fi­nans­lo­ven to år i træk. Det, sy­nes jeg, si­ger no­get om, at der er po­li­ti­ke­re og folk på sko­ler­ne, som er op­mærk­som­me på, hvad det er for nog­le dyg­ti­ge læ­rer, sko­ler­ne får gen­nem Teach First-pro­gram­met,” si­ger Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Uddannelsesminister: Jeg håber, at organisationen kan finde ekstern støtte

Med en akut man­gel på læ­rer og en ud­sigt til i 2030 at mang­le i om­eg­nen af 13.100 læ­rer, har Fun­dats spurgt ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Jes­per Pe­ter­sen (S) om, hvad han blandt an­det me­ner om, at Teach First Dan­mark ri­si­ke­rer at luk­ke, så­fremt de ik­ke får yder­li­ge­re bevillinger.

I et skrift­ligt svar til Fun­dats skri­ver ministeren:

”Jeg – og den øv­ri­ge re­ge­ring – er op­ta­get af, at dan­ske sko­le­e­le­ver bli­ver un­der­vist af dyg­ti­ge, en­ga­ge­re­de og ve­lud­dan­ne­de læ­re­re. Der er pro­ble­mer med læ­rer­man­gel fle­re ste­der i lan­det, og der­for sy­nes jeg, det er po­si­tivt, at Teach First Dan­mark lyk­kes med at re­k­rut­te­re fle­re, der vil ud­dan­ne sig til at undervise.
Det er vig­tigt at un­der­stre­ge, at Teach First Dan­mark-pro­gram­met er et sup­ple­ment til den ud­dan­nel­se, som me­rit­læ­rer­stu­de­ren­de ta­ger på en pro­fes­sions­højsko­le. En ud­dan­nel­se, der al­le­re­de fi­nan­si­e­res del­vist af sta­ten, og som jeg ger­ne ser fle­re sø­ge ind på.
Langt de fle­ste me­rit­læ­rer­stu­de­ren­de ud­dan­nes dog til dyg­ti­ge læ­re­re på pro­fes­sions­højsko­ler­ne uden Teach First Dan­marks ek­stra tilbud.”

Til spørgs­må­let om, hvor­vidt Teach First Dan­mark en­gang i frem­ti­den kan se frem til stats­lig støt­te, sva­rer ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster Jes­per Petersen:

“Jeg hå­ber, Teach First Dan­mark kan fin­de fort­sat ek­stern fi­nan­si­e­ring til de ek­stra ak­ti­vi­te­ter fra pri­va­te fon­de mv. Re­ge­rin­gen har ik­ke af­sat mid­ler til at fi­nan­si­e­re det hidtil pri­vat fi­nan­si­e­re­de ini­ti­a­tiv, og har ik­ke pla­ner om det.”

Re­ge­rin­gen har ik­ke af­sat mid­ler til at fi­nan­si­e­re det hidtil pri­vat fi­nan­si­e­re­de ini­ti­a­tiv, og har ik­ke pla­ner om det

JESPER PETERSEN – Ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster (S)

Teach First Dan­marks di­rek­tør hå­ber fort­sat på, at det på et tids­punkt lyk­kes or­ga­ni­sa­tio­nen at kom­me på fi­nans­lo­ven, og el­ler at or­ga­ni­sa­tio­nen i lø­bet af de kom­men­de år får rejst fonds­mid­ler nok til at kun­ne op­ta­ge fle­re årgange.

Sker det ik­ke, vil or­ga­ni­sa­tio­nen sø­ge et end­nu tæt­te­re sam­ar­bej­de med lan­dets kom­mu­ner, der i for­vej­en fi­nan­si­e­rer 60 pro­cent af Teach First Dan­marks om­kost­nin­ger. Ud­gif­ter­ne går blandt an­det til at dæk­ke Teach First Dan­marks læ­rer­fag­li­ge men­tor­ord­ning re­k­rut­te­rings­ar­bej­de samt den to­åri­ge me­rit­læ­rer­ud­dan­nel­se på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og Absa­lon Pro­fes­sions­højsko­le. Al­ter­na­tivt kan et del­ta­ger­ge­byr for de stu­de­ren­de kom­me på ta­le, op­ly­ser Tho­mas Ale­xan­der Hoelgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer