Aktuelle calls og puljer: Søg om penge til grønne åndehuller og projekter, der kan øge valgdeltagelse

En række fonde har ansøgningsfrister ultimo 2023 og i starten af 2024. I Fundats’ oversigt over aktuelle udvalgte calls, puljer, temaopslag og prisuddelinger kan du læse om nogle af de muligheder for at søge om fondspenge, som ligger lige for døren.

Med en sær­pul­je på fem mil­li­o­ner kro­ner øn­sker Tryg­fon­den at støt­te pro­jek­ter i he­le lan­det, der kan øge valg­del­ta­gel­sen ved Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get søn­dag den 9. ju­ni 2024.

Der er no­get i luf­ten – og­så no­get, som ik­ke hand­ler om ju­le­ga­ver, risa­la­man­de, fyr­vær­ke­ri og nytårs­for­sæt­ter. Det hand­ler der­i­mod om fondsmidler.

Fun­dats’ gen­nem­gang af en ræk­ke ud­valg­te calls, pul­jer, te­ma­op­slag og pris­ud­de­lin­ger med an­søg­nings­frist i de sid­ste uger af 2023 og star­ten af det nye år vi­ser, at der i den kom­men­de tid er rig mu­lig­hed for at sø­ge om fond­s­pen­ge til pro­jek­ter om alt fra etab­le­ring af grøn­ne ån­de­hul­ler i de dan­ske by­er til pro­jek­ter, der skal for­sø­ge at øge valg­del­ta­gel­sen ved næ­ste som­mers Europa-Parlamentsvalg.

Tip Fun­dats om kom­men­de deadlines
  • Fun­dats brin­ger med mel­lem­rum en over­sigt over ud­valg­te ak­tu­el­le calls og pul­jer i de dan­ske fon­de. Vi hø­rer der­for me­get ger­ne fra fon­de med de­ad­li­nes de kom­men­de må­ne­der. Tips kan sen­des til mailadres­sen kontakt@​fundats.​dk

Det er, som al­tid i Fun­dats’ til­ba­ge­ven­den­de over­sig­ter, værd at un­der­stre­ge, at ne­den­stå­en­de langt fra er en kom­plet li­ste over kom­men­de de­ad­li­nes. Der­i­mod vi­ser den et ud­snit af nog­le af de man­ge nye og in­ter­es­san­te mu­lig­he­der, der er for at sø­ge om mid­ler hos fon­de med de­ad­li­ne ul­ti­mo 2023 og pri­mo 2024.

Ræk­ke­føl­gen her­un­der er de­fi­ne­ret af de en­kel­te pul­jers el­ler calls’ ansøgningsdeadline.

Familien Hansens Fond

An­søg­nings­frist: 31. de­cem­ber 2023.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fa­mi­li­en Han­sens Fond, som Fun­dats for­tal­te om i en ar­ti­kel i ja­nu­ar 2022, blev stif­tet af æg­te­par­ret Jan­ni og Per Han­sen i de­cem­ber 2021. For­må­let med fon­den er at yde øko­no­misk støt­te til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål in­den­for ud­dan­nel­ses-, sund­heds-, kul­tur- og socialområdet.

Fa­mi­li­en Han­sen har en sær­lig til­knyt­ning til Hor­sens, og det er en del af fon­dens fun­dats, at ud­de­lin­ger sker til pro­jek­ter og/eller bor­ge­re i Hor­sens og om­egn samt til­go­de­ser bor­ge­re, der har en re­la­tion til byen.

Læs me­re her.

Nordea-fonden

An­søg­nings­frist: 4. ja­nu­ar 2024.

Nor­dea-fon­den har for et par uger si­den åb­net en pul­je kal­det 'Her gror vi' på 75 mil­li­o­ner kro­ner øre­mær­ket til bor­ger­drev­ne ini­ti­a­ti­ver, der flyt­ter na­tu­ren ind i by­er­ne. Med pulj­en støt­ter fon­den pro­jek­ter, som ak­ti­ve­rer og etab­le­rer sam­lings­ste­der i by­er­ne, og som har fo­kus på bi­o­di­ver­si­tet og lo­kal for­ank­ring. Det kan for ek­sem­pel væ­re byha­ver, vand­le­ge­plad­ser el­ler frø­ban­ker pla­ce­ret mel­lem bo­lig­blok­ke, i en park el­ler ved et gadekær.

En af de ten­den­ser, vi ak­tu­elt op­le­ver ty­de­ligst og med sti­gen­de styr­ke, er et øn­ske om at ha­ve en mang­fol­dig og bi­o­di­vers na­tur li­ge uden for dø­ren, dér hvor man bor

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

Det af­gø­ren­de er, at pro­jek­ter­ne bi­dra­ger til at få by­na­tu­ren til at gro og fæl­les­ska­ber­ne til at vokse.

"En af de ten­den­ser, vi ak­tu­elt op­le­ver ty­de­ligst og med sti­gen­de styr­ke, er et øn­ske om at ha­ve en mang­fol­dig og bi­o­di­vers na­tur li­ge uden for dø­ren, dér hvor man bor. Vi vil der­for ger­ne un­der­støt­te etab­le­rin­gen af mø­de­ste­der, som kan løf­te fæl­les­ska­ber og øge vi­den om na­tur og bi­o­di­ver­si­tet,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, i en pressemeddelelse.

Pulj­en har fle­re de­ad­li­nes, så an­sø­ge­re hur­ti­ge­re får svar, og støt­te­de pro­jek­ter kan kom­me hur­tigst mu­ligt i gang. An­søg­nin­ger mod­ta­get se­ne­st 4. ja­nu­ar kan for­ven­te svar i lø­bet af fe­bru­ar, og der­næst er der nye de­ad­li­nes 6. fe­bru­ar, 5. marts og 16. april. Der kan sø­ges fra 200.000 til én mil­li­on kro­ner pr. projekt.

Læs me­re her.

15. Juni Fonden

An­søg­nings­frist: 10. ja­nu­ar 2024.

Fon­den, der de se­ne­ste to år har ud­delt 50 mil­li­o­ner kro­ner, støt­ter især na­tur, jag­t­o­ri­en­te­re­de for­mål, kul­tur, kunst og so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål.

Læs me­re her.

Trygfonden

An­søg­nings­frist: 31. ja­nu­ar 2024 kl. 12:00.

Med en ny sær­pul­je på fem mil­li­o­ner kro­ner øn­sker Tryg­fon­den at støt­te pro­jek­ter i he­le lan­det, der kan øge valg­del­ta­gel­sen ved Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get 2024 blandt de be­folk­nings­grup­per, der sjæl­dent får stemt.

”At al­le stem­mer er li­ge go­de, gæl­der må­ske ik­ke i skønsang, men når det kom­mer til Eu­ro­pa-Par­la­mentsval­get, er det sandt. Der­for ar­bej­der Tryg­fon­den for at få flest mu­li­ge til at bru­ge de­res stem­me, uan­set al­der og bag­grund. Et de­mo­kra­ti er stær­ke­re jo fle­re, der del­ta­ger i det. Og selv om vi er ale­ne i stem­me­bok­sen, er valg­del­ta­gel­se en so­ci­al hand­ling, der på­vir­kes af det fæl­les­skab, vi be­fin­der os i. Et stærkt de­mo­kra­ti gør Dan­mark til et trygt sted at bo. Så sel­ve del­ta­gel­sen i de­mo­kra­ti­et er i høj grad et fæl­les an­lig­gen­de,” skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Læs me­re her.

P. Carl Petersens Fond

An­søg­nings­frist: 31. ja­nu­ar 2024

Fon­den, der kun har én år­lig an­søg­nings­frist, yder øko­no­misk støt­te til frem­me af vi­den­ska­be­li­ge stu­di­er, un­der­sø­gel­ser og ar­bej­der in­den­for al­le gre­ne af lægevidenskaben.

Det er fon­dens øn­ske at frem­me me­di­cin­stu­de­ren­des mu­lig­hed for at prø­ve kræf­ter med forsk­ning så tid­ligt i kar­ri­e­ren som mu­ligt. De mid­ler, der er til rå­dig­hed, ud­de­les til et an­tal skolarstipendier.

Læs me­re her.

Velux Fonden

An­søg­nings­frist: 5. fe­bru­ar 2024.

’Mil­jø – et hav i ba­lan­ce’ er over­skrif­ten for et forsk­nings­kald, hvor Ve­lux Fon­den ef­ter­spør­ger forsk­nings­pro­jek­ter og part­ner­ska­ber, der bi­dra­ger til at be­græn­se foru­re­nin­gen af hav­mil­jø­et og re­du­ce­rer pres­fak­to­rer­ne på det dan­ske hav.

Der kan sø­ges om støt­te til pro­jek­ter med et bud­get over 500.000 kro­ner in­den­for tre te­ma­er: ’Genop­ret­ning af hav- og kyst­næ­re om­rå­der med fo­kus på kli­ma’. ’Be­kæm­pel­se af hav­foru­re­ning’. Og ’Frem­ti­di­ge kli­ma­løs­nin­ger og de­res på­virk­nin­ger på havområderne’.

Læs me­re her.

Bikubenfonden

An­søg­nings­frist: 26. fe­bru­ar 2024.

”Har du en vi­sio­nær ud­stil­lings­idé, der kan bi­dra­ge til at ud­vik­le kunst­fel­tet?” Så­dan spør­ger Bi­ku­ben­fon­den uaf­hæn­gi­ge ku­ra­to­rer, kunst­hal­ler, mu­se­er og an­dre ud­stil­lings­ak­tø­rer, der in­vi­te­res til at del­ta­ge i ud­stil­lings­pri­sen ’Vi­sion 2024’.

Pris­mod­ta­ge­ren får op til fem mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re ide­en. Des­u­den til­by­des mod­ta­ge­ren af pri­sen et wor­ks­hop-for­løb, der ud­vik­ler kon­cep­ter for kom­mu­ni­ka­tion, så den vi­sio­næ­re idés po­ten­ti­a­ler og­så bi­dra­ger til at ud­vik­le kunst­fel­tet, ud­stil­lings­for­ma­tet og ska­be nye kunstmøder.

”Vi vil ger­ne væ­re med til at ska­be nye mu­lig­he­der for kun­stin­sti­tu­tio­ner og ku­ra­to­rer ved at frem­me vi­sio­næ­re og nytæn­ken­de ide­er, der bå­de kan ud­vik­le de in­vol­ve­re­de ak­tø­rer og bi­dra­ge til at ud­vik­le bil­led­kunst­fel­tet,” si­ger Di­na Ve­ster Feil­berg, kunst­chef i Bi­ku­ben­fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Det er i 2024 den 10. gang, at ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion uddeles.

Læs me­re her.

Den A.P. Møllerske Støttefond

An­søg­nings­frist: 18. fe­bru­ar 2024.

For godt et år si­den, i novem­ber 2022, be­vil­ge­de Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond 80 mil­li­o­ner kro­ner til et kva­li­tetsløft af spej­der­hyt­ter i he­le lan­det. Fon­den har nu åb­net for ad­gan­gen til at sø­ge om at mod­ta­ge et ek­sem­plar af det, der kal­des 'frem­ti­dens spejderhytte'.

Hyt­ten er ud­vik­let for at un­der­støt­te ude­liv og ude­ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med lo­ka­le spej­der- og FDF-for­e­nin­gers bør­ne- og un­ge­ak­ti­vi­te­ter. Den be­skri­ves som et bæ­re­dyg­tigt al­ter­na­tiv til stør­re hyt­ter og er re­sul­ta­tet en af en bru­ger­ind­dra­gel­ses­pro­ces og ef­ter­føl­gen­de arkitektkonkurrence.

An­sø­ger­fel­tet er be­græn­set til én el­ler fle­re sam­ar­bej­den­de lo­ka­le spej­der- el­ler FDF-for­e­nin­ger, som har et kon­kret be­hov for at er­stat­te ek­si­ste­ren­de neds­lid­te fa­ci­li­te­ter el­ler mang­ler fa­ci­li­te­ter til fa­ste ugent­li­ge ak­ti­vi­te­ter til for­e­nin­gens bør­ne- og ungeaktiviteter.

Læs me­re her.

Carlsbergfondet

An­søg­nings­frist: 1. marts 2024.

Som Fun­dats for­tal­te om for et par uger si­den, har Carls­berg­fon­det net­op for før­ste gang ud­delt et sam­let stør­re mil­li­onbe­løb til ini­ti­a­ti­ver, der al­le har til for­mål at ud­bre­de kend­ska­bet til forsk­ning og vi­den­skab for en bred må­l­grup­pe i Dan­mark. I alt ud­del­te fon­den i novem­ber 21 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 27 pro­jek­ter, her­i­blandt en tv-se­rie på DR om Dan­marks vil­de na­tur og en pop-up-ud­stil­ling om ak­tu­el klimaforskning.

Den 1. de­cem­ber lan­ce­re­de Carls­berg­fon­det to nye åb­ne op­slag med an­søg­nings­frist 1. marts næ­ste år, hvor bå­de for­ske­re og for­mid­le­re in­vi­te­res til at sø­ge om støt­te til for­mid­ling af forsk­ning og vi­den­skab. Mid­ler­ne ud­by­des i re­gi af ’Carls­berg Min­de­le­gat’, der ret­ter sig mod for­ske­re til­knyt­tet dan­ske forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner, samt pulj­en ’Forsk­nings­for­mid­ling’, der hen­ven­der sig til pro­fes­sio­nel­le formidlere.

I min­de­le­ga­tet kan der sø­ges op til 200.000 kro­ner, mens der in­den for ’Forsk­nings­for­mid­ling’ vur­de­res pro­jek­ter på op til tre mil­li­o­ner kro­ner i støtte.

Læs me­re her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer