Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Ole Kirks Fond supplerer de 600 mio. kr., som fonden har skudt ind i byggeriet af Børneriget, med 85 mio. kr. til arbejdet med at sikre den bedst mulige brugeroplevelse for patienter og pårørende. At sige, patienten skal være i centrum, og at man ønsker en helhedsorienteret brugeroplevelse, kræver en konkretisering af ordene, understreger fondens direktør Karin Skjødt Hindkjær.

Før­ste spa­destik til Bør­ne­ri­get blev ta­get ons­dag den 7. april af Re­gions­rå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den, Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (bil­le­det) med hjælp fra to børn, der tid­li­ge­re har væ­ret ind­lagt på Rigshospitalet.

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Børneriget?

Det er spørgs­må­let, som en ny, stor do­na­tion til Bør­ne­ri­get fra Ole Kirks Fond skal sik­re, at der kom­mer svar på – blandt an­det via eks­pe­ri­men­ter og tests i 1:1-modeller af en sen­ge­stue, et am­bu­la­to­ri­um og et opholdsrum.

Byg­ge­ri­et af Bør­ne­ri­get ved si­den af Rigs­ho­spi­ta­let er net­op star­tet, og i 2025 åb­nes dø­re­ne for patienter.

Det er nemt nok at si­ge, pa­tien­ten skal væ­re i cen­trum, og at vi øn­sker en hel­heds­o­ri­en­te­ret bru­gero­p­le­vel­se, men det kræ­ver, at der bli­ver sat gang i kon­kre­ti­se­rin­gen af ordene

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

Bør­ne­ho­spi­ta­let hvi­ler på et øko­no­misk fun­da­ment på to mil­li­ar­der kro­ner qua et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, og Ole Kirks Fond, der i som­me­ren 2016 for­plig­te­de sig til at do­ne­re 600 mil­li­o­ner kro­ner til op­fø­rel­sen af prestigeprojektet.

Og nu sæt­ter Ole Kirks Fond med en ek­stra­do­na­tion på 85 mil­li­o­ner kro­ner for al­vor skub i in­nova­tions­ar­bej­det for at sik­re den op­ti­ma­le bru­gero­p­le­vel­se og bedst mu­li­ge livskva­li­tet un­der og ef­ter indlæggelsen.

Et hjem uden for hjemmet

Iføl­ge di­rek­tør i Ole Kirks Fond Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær skal der med ek­stra­be­vil­lin­gen sik­res hand­ling bag de am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger om at ska­be ”ver­dens bed­ste børnehospital”.

”I Ole Kirks Fond har vi i man­ge år væ­ret fo­ku­se­re­de på at frem­me livskva­li­te­ten for børn og de­res fa­mi­li­er, og det har væ­ret et vig­tigt pej­le­mær­ke for os li­ge fra star­ten i for­bin­del­se med plan­læg­nin­gen af byg­ge­ri­et af Bør­ne­ri­get. Nu, hvor før­ste spa­destik til det fan­ta­sti­ske bør­ne­ho­spi­tal er ta­get, er vo­res fo­kus på, hvor­dan vi får gjort Bør­ne­ri­get til et hjem uden for hjem­met for de børn, der er ind­lagt på ho­spi­ta­let. Det er nemt nok at si­ge, pa­tien­ten skal væ­re i cen­trum, og at vi øn­sker en hel­heds­o­ri­en­te­ret bru­gero­p­le­vel­se, men det kræ­ver, at der bli­ver sat gang i kon­kre­ti­se­rin­gen af or­de­ne,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Pro­gram­chef Lars Hyld­gaard Ole­sen fra Ole Kirks Fond be­to­ner, at mål­sæt­nin­gen er at sik­re en så op­ti­mal livskva­li­tet som mu­ligt un­der de giv­ne om­stæn­dig­he­der un­der og ef­ter ind­læg­gel­sen – bå­de for pa­tien­ten, men og­så for for­æl­dre og søskende.

”I he­le tea­met om­kring Bør­ne­ri­get og Rigs­ho­spi­ta­let er der en enorm de­di­ka­tion i for­hold til at sik­re en så høj livskva­li­tet som mu­ligt for de kom­men­de pa­tien­ter, og det er vig­tigt for os ik­ke kun at tæn­ke på det sy­ge barn, men og­så på de for­æl­dre og sø­sken­de, som of­te er vold­somt på­vir­ket un­der bar­nets ind­læg­gel­se. Vi kan ik­ke lø­se alt med den­ne do­na­tion, men vi kan bli­ve me­get klo­ge­re på de be­hov, der er, i for­hold til blandt an­det ho­spi­ta­lets fy­si­ske mil­jø, de di­gi­ta­le vir­ke­mid­ler og ad­fær­den blandt per­so­na­let. Det er vig­tigt for os at tæn­ke hel­heds­o­ri­en­te­ret og ha­ve fo­kus på be­hov frem for kon­kre­te løs­nin­ger i den ind­le­den­de fa­se – der­for kan vi ik­ke si­ge, at de 85 mil­li­o­ner kro­ner skal bru­ges til at få præ­cis dét og dét in­stal­le­ret. Der­i­mod er må­let i den kom­men­de tid at få en mas­se vi­den om bru­ger­nes be­hov, så vi kan løf­te bar­ren end­nu hø­je­re frem mod 2025,” si­ger Lars Hyld­gaard Olesen.

Det er Lars Hyld­gaard Ole­sen håb, at blandt an­det eks­pe­ri­men­ter­ne i 1:1-modellerne af en sen­ge­stue, et am­bu­la­to­ri­um og et op­holds­rum kan gi­ve nyt­tig vi­den frem til, at dø­re­ne åb­nes for patienter.

”1:1-modellen er en må­de at te­ste idéer af i de rig­ti­ge fy­si­ske ram­mer, og det kan for­hå­bent­lig bli­ve en af de vig­ti­ge nøg­ler til, at vi in­den for det næ­ste par år har et fær­digt kon­cep­t­de­sign,” si­ger Lars Hyld­gaard Olesen.
Sam­ti­dig ske­ler Rigs­ho­spi­ta­let, Re­gion Ho­ved­sta­den og Ole Kirks Fond og­så til er­fa­rin­ger fra an­dre bør­ne­ho­spi­ta­ler rundt om­kring i ver­den, un­der­stre­ger programchefen.

”I part­ner­ska­bet om­kring Bør­ne­ri­get har vi ik­ke skyklap­per på, og vi har i den hid­ti­di­ge fa­se, og vil og­så i de kom­men­de år, dra­ge så me­get læ­re som mu­ligt af er­fa­rin­ger fra an­dre bør­ne­af­de­lin­ger i Dan­mark og via det net­værk af in­ter­na­tio­na­le bør­ne­ho­spi­ta­ler, som Rigs­ho­spi­ta­let er en del af. Men vi skal sam­ti­dig og­så be­va­re nys­ger­rig­he­den og mo­det til at gå helt nye ve­je,” si­ger Lars Hyld­gaard Olesen.

Leg skal være del af behandlingen

Et cen­tralt fo­ku­s­om­rå­de for Ole Kirks Fond i for­bin­del­se med støt­ten til Bør­ne­ri­get er at gø­re le­gen til en in­te­gre­ret del af ho­spi­ta­lets de­sign, hver­dags­liv og be­hand­lings­for­løb. Ud­gangs­punk­tet er, at børn in­tu­i­tivt til­eg­ner sig ny vi­den igen­nem leg og for­står og op­le­ver ver­den igen­nem leg – og­så når de er syge.

Og den nye do­na­tion på 85 mil­li­o­ner kro­ner har da og­så føl­ge­skab af en stor nys­ger­rig­hed fra fon­dens si­de i for­hold til at sik­re, at le­gen bli­ver en in­te­gre­ret del af byg­nin­gen, af­spej­ler sig i per­so­na­lets ad­færd og, når det er mu­ligt, bli­ver en del af behandlingen.

- Hvor­dan gør man leg til en del af be­hand­lin­gen af et al­vor­ligt sygt barn?

”Det er et rig­tig godt spørgs­mål. Det er et om­rå­de, vi ser me­get frem til at ud­for­ske i part­ner­ska­bet, og her vil vi blandt an­det ske­le til et igang­væ­ren­de forsk­nings­pro­jekt på Rigs­ho­spi­ta­let, som vo­res kol­le­ger i Le­go Fon­den har støt­tet. Der er og­så en ræk­ke prak­ti­ske er­fa­rin­ger, vi kan læ­re af, for det er jo ik­ke for­di, der ik­ke le­ges med og blandt de ind­lag­te børn på Rigs­ho­spi­ta­let i dag. Men vi tror på, at vi ved at få en dy­be­re for­stå­el­se for le­gen kan sik­re en end­nu bed­re livskva­li­tet og en end­nu bed­re bru­gero­p­le­vel­se for de kom­men­de pa­tien­ter på Bør­ne­ri­get,” si­ger Lars Hyld­gaard Olesen.

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær un­der­stre­ger, at børn er børn – og­så når de er syge.

”Et godt ek­sem­pel her­på er et bil­le­de, vi of­te kig­ger på, når vi i Ole Kirks Fond hol­der mø­der om Bør­ne­ri­get. Bil­le­det vi­ser en pi­ge, som er ble­vet gjort klar til at kom­me i narko­se – iført prin­ses­se­tøj. Det er et fan­ta­stisk ud­tryk for et per­so­na­le, som har blik for, at børn nu en­gang er børn, og hvis det hjæl­per den lil­le pi­ge at væ­re iført prin­ses­se­tøj, skal det selv­føl­ge­lig kun­ne la­de sig gø­re. Det hand­ler om at se bør­ne­ne, som de er og hvor de er,” si­ger di­rek­tø­ren i Ole Kirks Fond.

Fokus på menneskelig del af hospitalsophold

Re­gionrå­ds­for­mand i Re­gion Ho­ved­sta­den Sop­hie Hæ­storp An­der­sen (S) glæ­der sig over de mu­lig­he­der, som den nye be­vil­ling fra Ole Kirks Fond giver.

”Når børn og un­ge er ind­lagt, så på­vir­ker det he­le fa­mi­li­en. Med Bør­ne­ri­get byg­ger vi et helt sær­ligt ho­spi­tal, hvor fa­mi­li­er i en sår­bar si­tu­a­tion fort­sat har mu­lig­hed for at fun­ge­re som fa­mi­lie i en no­gen­lun­de al­min­de­lig og tryg hver­dag på ho­spi­ta­let. Do­na­tio­nen gi­ver os mu­lig­hed for at ud­vik­le et ho­spi­tal, der sæt­ter end­nu me­re fo­kus på den men­ne­ske­li­ge del af ho­spi­tals­op­hol­det og ska­be et ho­spi­tal, der er spe­ci­al­de­sig­net de be­hov, bør­ne­ne, de un­ge og de­res fa­mi­li­er har,” si­ger Sop­hie Hæ­storp An­der­sen i en pressemeddelelse.

Bør­ne­ri­gets pro­jek­t­di­rek­tør Me­re­te Lan­ge kal­der har sto­re for­vent­nin­ger til, hvad der kan kom­me ud af den nye do­na­tion fra Ole Kirk’s Fond.

”Jeg er over­be­vist om, at de nye løs­nin­ger bli­ver man­ge gan­ge bed­re, når vi ud­vik­ler dem i sam­ska­bel­se med de børn, un­ge, fa­mi­li­er og per­so­na­le, der skal bru­ge Bør­ne­ri­get. Men der lig­ger og­så et stort ar­bej­de i at ud­vik­le på den­ne må­de, og her er jeg ik­ke i tvivl om, at do­na­tio­nen og det tæt­te sam­ar­bej­de med Ole Kirk´s Fond gi­ver os helt unik­ke mu­lig­he­der for at nå vo­res mål,” si­ger Me­re­te Lange.

Ikke et eksklusivt projekt for Ole Kirk´s Fond

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær vil ik­ke af­vi­se, at selv­om Ole Kirk´s Fond nu kom­mer op på at ha­ve støt­tet ho­spi­ta­let med 685 mil­li­o­ner kro­ner, kan der godt se­ne­re bli­ve ta­le om yder­li­ge­re be­vil­lin­ger til Børneriget.

”Det må vi se på. Fo­re­lø­big er min for­vent­ning er, at vi kan kom­me rig­tig langt for de 600 plus 85 mil­li­o­ner kro­ner, men jeg er sam­ti­dig sik­ker på, at der frem til 2025 kom­mer til at mang­le fle­re mid­ler. Der­for er Rigs­ho­spi­ta­let og­så i gang med at fun­de og fin­de øv­ri­ge mid­ler til pro­jek­tet. Det er sam­ti­dig vig­tigt at un­der­stre­ge, at der ik­ke er ta­le om et eks­klu­sivt Ole Kirk´s Fond-pro­jekt. Tvær­ti­mod er er der plads til an­dre bi­drag­y­de­re, og Bør­ne­ri­get er re­le­vant for mas­ser af an­dre fon­de, hvil­ket der og­så al­le­re­de er fi­ne ek­semp­ler på – blandt an­dre El­sass Fon­den, som har do­ne­ret 23,5 mil­li­o­ner kro­ner til Cen­ter for Ce­re­bral Pa­re­se på Bør­ne­ri­get,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fundats.

Som om­talt i Fun­dats ul­ti­mo marts er an­sva­ret for en del af fun­dra­i­sin­gen til Bør­ne­ri­get lagt i hæn­der­ne på den nystif­te­de fond Bør­ne­ri­get Fonden.

Un­der le­del­se af di­rek­tør Lou­i­se Schø­nau er Bør­ne­ri­get Fon­den i fuld gang med at skaf­fe pen­ge fra fon­de og vel­ha­ven­de dan­ske­re til i før­ste om­gang fem kon­kre­te pro­jek­ter på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal, blandt an­det en bør­ne­ven­lig MR-scan­ner og en hy­brid ope­ra­tions­stue til kom­pli­ce­re­de hjer­te­o­pe­ra­tio­ner på børn.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer