Fondsstøtte skal bidrage til, at Børneriget bliver verdens bedste børnehospital

Den nystif­te­de fond, Bør­ne­ri­get Fon­den, er i fuld gang med at skaf­fe pen­ge fra fon­de til fem kon­kre­te pro­jek­ter på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal Bør­ne­ri­get. Iføl­ge fonds­di­rek­tør Lou­i­se Schø­nau yder fon­den et vig­tigt bi­drag til vi­sio­nen om at ska­be ver­dens bed­ste bør­ne­ho­spi­tal. Der er ik­ke ta­le om drifts­støt­te, når fon­de blandt an­det fi­nan­si­e­rer scan­ne­re og ope­ra­tions­stu­er på ho­spi­ta­let, si­ger re­gions­rå­ds­med­lem Leila Lindén, som er for­mand for den po­li­ti­ske føl­ge­grup­pe for Børneriget. 

Stif­te­re af Bør­ne­ri­get Fon­den er Ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted, in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Elkær In­vest un­der Elkær Grup­pen, Wei­bel Sci­en­ti­fic og Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond.

Knap et år ef­ter at fon­den blev stif­tet, har Bør­ne­ri­get Fon­den nu for al­vor sat gang i be­stræ­bel­ser­ne på at skaf­fe pen­ge til pro­jek­ter og in­ven­tar på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal Børneriget.

Når Bør­ne­ri­get i  2025 åb­ner dø­re­ne for pa­tien­ter over­for Rigs­ho­spi­ta­let, er vi­sio­nen, at ho­spi­ta­let skal væ­re in­tet min­dre end ver­dens bed­ste ho­spi­tal for børn, un­ge og fødende.

Dén vi­sion er ik­ke kun sjæl­den at hø­re i den dan­ske of­fent­li­ge sek­tor. Det er sam­ti­dig en vi­sion, som kræ­ver man­ge pen­ge – og de pen­ge kom­mer blandt an­dre fra fondssektoren.

Bør­ne­ri­get hvi­ler på et øko­no­misk fun­da­ment på to mil­li­ar­der kro­ner qua et part­ner­skab mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den, som be­ta­ler 1,4 mil­li­ar­der kro­ner, og Ole Kirks Fond, der i som­me­ren 2016 for­plig­te­de sig til at spyt­te 600 mil­li­o­ner kro­ner ind i op­fø­rel­sen af prestigeprojektet.

Og for at ho­spi­ta­let fra dag ét er i front i for­hold til be­hand­lings­mu­lig­he­der, forsk­ning og triv­sel blandt ind­lag­te og på­rø­ren­de, er der brug for en lø­ben­de ek­stra til­strøm­ning af mil­li­o­ner af kro­ner fra fon­de og vel­ha­ven­de danskere.

Nødvendigt med nytænkning

"An­sva­ret for fun­dra­i­sin­gen er lagt i hæn­der­ne på Lou­i­se Schø­nau, der si­den maj 2020 har væ­ret di­rek­tør for Dan­marks før­ste hospitalsfond.

”Der er in­gen tvivl om, at Bør­ne­ri­get står på et me­get, me­get sik­kert øko­no­misk fun­da­ment med to mil­li­ar­der kro­ner til at byg­ge for. Men hvis man skal op­nå et så am­bi­tiøst mål som, at man vil væ­re ver­dens bed­ste, skal man tæn­ke på nye må­der og tæn­ke i nye sam­ar­bej­der, og det er der­for, Bør­ne­ri­get Fon­den er ble­vet op­ret­tet. Fon­den byg­ger vi­de­re på den part­ner­sk­ab­stan­ke, som og­så lå til grund for sam­ar­bej­det mel­lem Re­gio­nen og Ole Kirks Fond. Men det vil væ­re for­kert at si­ge, at vi­sio­nen om ver­dens bed­ste ho­spi­tal for børn, un­ge og fø­de­n­de står og fal­der med de do­na­tio­ner, vi i fon­den ind­går af­ta­ler om, og de sam­ar­bej­der, fon­den ind­går. Jeg vil sna­re­re si­ge, at fon­den yder et vig­tigt bi­drag til at nå må­let,” si­ger Lou­i­se Schø­nau til Fundats.

De fon­de, vi har med at gø­re, har en fin ind­falds­vin­kel til net­op den le­gen­de til­gang til de sy­ge børn og til, at vi vil ha­ve et hus, der em­mer af glæ­de, lys, leg, luft og plads til børn og de­res familier

Leila Lindén – Med­lem af Re­gions­rå­det, Re­gion Hovedstaden

Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske med­lem af Re­gions­rå­det i Re­gion Ho­ved­sta­den Leila Lindén, der er for­mand for den po­li­ti­ske føl­ge­grup­pe for Bør­ne­ri­get, er enig i, at fon­de­ne spil­ler og frem­over skal spil­le en stor rol­le i be­stræ­bel­ser­ne på at gø­re Bør­ne­ri­get til ver­dens bed­ste børnehospital.

”Fon­de­ne med­vir­ker til at op­fyl­de vi­sio­nen ved at bi­dra­ge til nog­le af de ting, man el­lers ik­ke kun­ne gø­re, og det har jeg det rig­tig godt med. Vi vil ha­ve, at Bør­ne­ri­get skal væ­re et helt an­det ho­spi­tal – et ho­spi­tal, hvor det 100 pro­cent er pa­tien­ter­ne og de­res på­rø­ren­de, der er i cen­trum. Spe­ci­a­li­ster­ne skal kom­me til pa­tien­ter­ne i ste­det for, som vi i dag er vant til, det om­vend­te. Og så vil vi ha­ve en le­gen­de til­gang til al­ting, idet forsk­ning vi­ser, at børn le­ger he­le ti­den, og­så når de er sy­ge. De fon­de, vi har med at gø­re, har en fin ind­falds­vin­kel til net­op den le­gen­de til­gang til de sy­ge børn og til, at vi vil ha­ve et hus, der em­mer af glæ­de, lys, leg, luft og plads til børn og de­res fa­mi­li­er,” si­ger Leila Lindén.

Inspiration fra USA og Schweiz

Idéen til Bør­ne­ri­get Fon­den kom­mer fra pro­fes­sor Bent Ot­te­sen, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til Bør­ne­ri­get, og tid­li­ge­re Le­­go-di­rek­tør Sø­ren Torp Laur­sen, som si­den fon­dens stif­tel­se i maj 2020 har væ­ret for­mand for den fem per­so­ner sto­re bestyrelse.

I den for­bin­del­se blev der blandt an­det ske­let me­get til ho­spi­ta­ler i USA og Schweiz, hvor det ik­ke er helt ual­min­de­ligt, at et ho­spi­tal har sin egen fond

Lou­i­se Schø­nau – Di­rek­tør, Bør­ne­ri­get Fonden

Stif­te­re af Bør­ne­ri­get Fon­den er Ener­gi­sel­ska­bet Ør­sted, in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Elkær In­vest un­der Elkær Grup­pen, Wei­bel Sci­en­ti­fic, der pro­du­ce­rer ra­dar­sy­ste­mer, og Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond. Bør­ne­ri­get Fon­den har der­u­d­over et pro bo­­no-sam­ar­­bej­­de med ejen­doms­sel­ska­bet Jeu­dan, Kam­me­rad­vo­ka­ten Po­ul Sch­mith og Ørsted.

”Ef­ter at tan­ken om Bør­ne­ri­get blev fo­stret på Rigs­ho­spi­ta­let, blev der la­vet en mas­se bru­ger­un­der­sø­gel­ser, og ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne rej­ste rundt til bør­ne­ho­spi­ta­ler i he­le ver­den for at fin­de ud af, hvad skal der til for at ska­be et bør­ne­ho­spi­tal, som er ver­dens bed­ste for bå­de pa­tien­ter og på­rø­ren­de. I den for­bin­del­se blev der blandt an­det ske­let me­get til ho­spi­ta­ler i USA og Schweiz, hvor det ik­ke er helt ual­min­de­ligt, at et ho­spi­tal har sin egen fond. Hjem­me igen i Dan­mark blev der fun­det fi­re stif­te­re, der al­le ser fon­den som en mu­lig­hed for at kun­ne bi­dra­ge til no­get så unikt som et de­di­ke­ret bør­ne­ho­spi­tal i Dan­mark, og stif­ter­ne har skabt fun­da­men­tet for fon­dens ar­bej­de,” for­kla­rer Lou­i­se Schønau.

Stif­ter­ne dæk­ker Bør­ne­ri­get Fon­dens driftsom­kost­nin­ger, her­un­der di­rek­tø­rens og en halv­tids­me­d­ar­bej­ders løn i tre år.

Hvor stort et be­løb, det er mål­sæt­nin­gen, at Lou­i­se Schø­nau år­ligt skal for­sø­ge at rej­se til det nye bør­ne­ho­spi­tal, øn­sker hun ik­ke at sva­re på.

”Vi er li­ge star­tet, og vi er en nystar­tet fond. Der­for vil jeg me­get nø­dig si­ge, at vi skal sam­le X an­tal mil­li­o­ner ind om året. Men am­bi­tio­ner­ne fra stif­ter­nes, fra min egen og så­dan set og­så fra Bør­ne­ri­gets si­de er sto­re,” fast­slår Lou­i­se Schønau.

Starter med fem konkrete projekter

Fon­den har i sam­ar­bej­de med Rigs­ho­spi­ta­let ud­ar­bej­det en li­ste med de fem før­ste kon­kre­te pro­jek­ter, som Lou­i­se Schø­nau skal sam­le pen­ge ind til.

Tan­ken med fon­den er, at vi skal bli­ve ved med at ek­si­ste­re og­så i lang tid ef­ter, at ho­spi­ta­let er byg­get, og i tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get fort­sæt­te med at fin­de ud af, hvad det er mest re­le­vant at sam­le pen­ge ind til

Lou­i­se Schø­nau – Di­rek­tør, Bør­ne­ri­get Fonden

Li­sten om­fat­ter blandt an­det en bør­ne­ven­lig MR-scan­­ner med et for­ven­tet fi­nan­si­e­rings­be­hov på cir­ka 13 mil­li­o­ner kro­ner, en hy­brid ope­ra­tions­stue til kom­pli­ce­re­de hjer­te­o­pe­ra­tio­ner på børn til cir­ka 17 mil­li­o­ner kro­ner og et in­ter­ak­tivt pro­jekt kal­det ’Krop­pens ri­ge’, hvor­til der skal skaf­fes 27 mil­li­o­ner kro­ner ud over de fi­re mil­li­o­ner kro­ner, Tryg­fon­den al­le­re­de har støt­tet det­te pro­jekt med.

”Al­le fem er pro­jek­ter, som er vig­ti­ge at ind­tæn­ke på et tid­ligt tids­punkt i byg­ge­fa­sen, og de er iden­ti­fi­ce­ret i me­get tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get. Tan­ken med fon­den er, at vi skal bli­ve ved med at ek­si­ste­re og­så i lang tid ef­ter, at ho­spi­ta­let er byg­get, og i tæt sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get fort­sæt­te med at fin­de ud af, hvad det er mest re­le­vant at sam­le pen­ge ind til, og på hvil­ke tids­punk­ter det skal ske,” si­ger Lou­i­se Schønau.

I for­hold til de fem hø­jest pri­o­ri­te­re­de pro­jek­ter er Lou­i­se Schø­nau al­le­re­de i ”kon­kret di­a­log” med et an­tal fon­de og med po­ten­ti­el­le pri­va­te do­no­rer. Sam­ti­dig er hun i gang med at over­ve­je, hvor­dan do­no­rer­nes til­knyt­ning til Bør­ne­ri­get ud over den rent øko­no­mi­ske si­de af sa­gen skal ske.

”Skal vi ha­ve en med­lem­s­klub? Skal vi ha­ve en ven­ne­for­e­ning? Skal vi ha­ve et Ad­visory bo­ard? Det skal vi step by step fin­de ud af,” si­ger hun.

Det er di­rek­tø­rens håb og for­vent­ning, at hun in­den som­mer­fe­ri­en kan of­fent­lig­gø­re, at fi­nan­si­e­rin­gen af ét el­ler fle­re af de fem pro­jek­ter er på plads.

Donorer får ikke indflydelse på drift

En vig­tig po­in­te for Lou­i­se Schø­nau er, at de fon­de, som væl­ger at sky­de pen­ge ind i MR-scan­­ne­re el­ler an­dre pro­jek­ter på Bør­ne­ri­get, ik­ke får ind­fly­del­se på drif­ten af hospitalet.

”Det er me­get vig­tigt at hol­de fast i, at det er Re­gion Ho­ved­sta­den og Rigs­ho­spi­ta­let, som kom­mer til at stå for drif­ten, så do­no­rer­ne får ik­ke ind­fly­del­se på drif­ten. Der er ta­le om, at vi skal for­sø­ge at skaf­fe støt­te til nog­le spe­ci­fik­ke ud­vik­lings- og sam­ar­bejds­pro­jek­ter og sær­li­ge in­stru­men­ter som for ek­sem­pel en bør­ne­ven­lig MR-scan­­ner. Det har ik­ke no­get med drif­ten af ho­spi­ta­let at gø­re. På sam­me må­de var der jo hel­ler ik­ke ta­le om drifts­støt­te, da No­vo Nor­disk Fon­den støt­te­de tre spe­ci­fik­ke pro­fes­sora­ter på Rigs­ho­spi­ta­let med hen­blik på Bør­ne­ri­get,” si­ger Lou­i­se Schø­nau med hen­vis­ning til No­vo Nor­disk Fon­dens 60 mil­li­o­ner kro­ners do­na­tion til tre fe­måri­ge pro­fes­sora­ter øre­mær­ket ska­bel­sen af et kraft­cen­ter for bør­ne­kirur­gisk forsk­ning og behandling.

Fon­de­ne er over­ho­ve­det ik­ke in­de over at skul­le dri­ve ho­spi­ta­let, for så kun­ne man jo li­ge så godt ha­ve la­vet et pri­vat­ho­spi­tal, hvis det var det, man ville

Leila Lindén – Med­lem af Re­gions­rå­det, Re­gion Hovedstaden

I en ar­ti­kel for ny­lig på Fi​nans​.dk om Bør­ne­ri­get Fon­den var pro­fes­sor Kjeld Møl­ler Pe­der­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet ci­te­ret for, at det er før­ste gang, han ”har set pri­vat fi­nan­si­e­ring af no­get, der kom­mer me­get tæt på drif­ten af et of­fent­ligt hospital.”

”Der lig­ger selv­føl­ge­lig den ri­si­ko, at do­no­rer­ne be­gyn­der at blan­de sig i ho­spi­ta­lets drift. Men umid­del­bart er jeg ik­ke be­kym­ret i det­te til­fæl­de, hvis man går ud fra, at do­na­tio­ner­ne sker i tæt sam­ar­bej­de med per­so­na­let på Bør­ne­ri­get,” lød det i Fi​nans​.dk vi­de­re fra Kjeld Møl­ler Pedersen.

Lou­i­se Schø­nau kan ik­ke gen­ken­de den ri­si­ko, som pro­fes­soren påpeger.

”Det vig­ti­ge for mig er, at jeg er an­svar­lig for, at de pen­ge, der bli­ver sam­let ind, bli­ver brugt på den rig­ti­ge må­de. Der­for er fon­dens sam­ar­bej­de med Bør­ne­ri­get om, hvad det er for pro­jek­ter, vi sam­ler ind til, van­vit­tig vig­tigt. Men vi sam­ler ik­ke pen­ge ind til lys, var­me og løn­nin­ger – drif­ten ér der ta­get hånd om – og der­for kan jeg hel­ler ik­ke se, at der skul­le væ­re no­gen ri­si­ko for, at do­no­rer­ne blan­der sig for me­get i ho­spi­ta­lets drift. Hvis du do­ne­rer et ma­le­ri til Sta­tens Mu­se­um for Kunst, er du jo hel­ler ik­ke med til at be­slut­te, hvem der skal an­sæt­tes, el­ler hvor mu­se­et kø­ber lys, vand og var­me,” si­ger Lou­i­se Schønau.

Hel­ler ik­ke Leila Lindén kan gen­ken­de pro­fes­sorens vur­de­ring af, at fonds­fi­nan­si­e­rin­gen kom­mer ”me­get tæt på drif­ten” af Bør­ne­ri­get, og hun er­klæ­rer sig helt på linje med Lou­i­se Schø­nau i syns­punk­tet om, at der er kla­re skil­le­linjer mel­lem fonds­støt­te og drift.

”Fon­de­ne er over­ho­ve­det ik­ke in­de over at skul­le dri­ve ho­spi­ta­let, for så kun­ne man jo li­ge så godt ha­ve la­vet et pri­vat­ho­spi­tal, hvis det var det, man vil­le. Re­gion Ho­ved­sta­den har stå­et for to tred­je­de­le af ud­gif­ten til byg­ge­ri­et, og Re­gion Ho­ved­sta­den står for drif­ten. Fon­de­ne, der­i­mod, står for al­le de saltvand­s­ind­sprøjt­nin­ger, der skal til i byg­ge­ri­et, og al­le de ting, man el­lers ik­ke kun­ne få, og som er med til at sik­re den le­gen­de til­gang,” si­ger Leila Lindén.

 

FAKTA OM BØRNERIGET

  • Nyt ho­spi­tal for børn, un­ge og gravide.
  • Re­gion Ho­ved­sta­den har do­ne­ret 1,4 mia. kr. til byg­ge­ri­et og Ole Kirks Fond 600 mio. kr.
  • Ini­ti­a­tiv­ta­ger er pro­fes­sor Bent Ot­te­sen, tid­li­ge­re di­rek­tør for Juli­a­ne Ma­rie Cen­tret på Rigshospitalet.
  • Byg­ge­ri­et star­ter i år, og dø­re­ne åb­ner for pa­tien­ter i 2025.
  • Bør­ne­ri­get får et are­al på 60.000 kvm. for­delt på syv etager
  • For­vent­nin­gen er, at 700 pa­tien­ter hver dag vil mø­de am­bu­lant, og at der vil væ­re 180 børn og un­ge ind­lagt ad gangen.
  • 1.200 me­d­ar­bej­de­re og 120 stu­de­ren­de vil ha­ve de­res dag­li­ge gang på Børneriget.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…