Velliv Foreningen afsætter flere penge til mental sundhed

Den filantropiske forening Velliv Foreningen leverede sidste år et overskud på 348 millioner kroner. Foreningens repræsentantskab har netop godkendt dette års uddelingsramme og medlemsbonus.

Vel­liv For­e­nin­gen af­hol­der on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen har på et mø­de den 25. marts god­kendt års­rap­por­ten for 2020 samt be­sty­rel­sens indstil­ling til ud­be­ta­ling af med­lems­bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til frem­me af dan­sker­nes men­tale sundhed.

Det op­ly­ser for­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, kom­mer ud med et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner og be­sty­rel­sen har der­for indstil­let, at der ud­be­ta­les 280 mil­li­o­ner kro­ner i med­lems­bonus til pen­sions­kun­der­ne. Des­u­den af­sæt­ter for­e­nin­gen 70 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge uddelinger. 

”Vel­liv For­e­nin­gen har på trods af de om­skif­te­li­ge ti­der præ­ste­ret et flot over­skud. Vi er stol­te af, at for­e­nin­gen med årets bonus sam­let set run­der en mil­li­ard kro­ner i form af kon­tant bonus til med­lem­mer­ne i for­e­nin­gens fe­måri­ge le­ve­tid. Des­u­den har vi støt­tet pro­jek­ter, der styr­ker den men­tale sund­hed i Dan­mark med sam­let me­re end 270 mil­li­o­ner kro­ner. Det gør helt sik­kert en for­skel, og vi glæ­der os til at fort­sæt­te,” si­ger for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæmelke. 

Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 da pen­sions­de­len i Tryg­heds­grup­pen blev ud­skilt i selv­stæn­dig for­e­ning sam­men med en for­mu­e­an­del på ot­te mil­li­ar­der kroner. 

Med det fast­lag­te be­løb for bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fast­hol­der re­præ­sen­tant­ska­bet prin­cip­pet om, at for­e­nin­gens med­lem­mer mod­ta­ger 80 pct. af for­e­nin­gens over­skud som med­lems­bonus, mens 20 pct. in­ve­ste­res i al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer triv­sel og men­tal sundhed.

”Vi har lagt vægt på at ef­ter­kom­me Fi­nan­stil­sy­nets hen­stil­ling, om at fi­nan­si­el­le virk­som­he­der ud­vi­ser til­ba­ge­hol­den­hed med ud­byt­te­be­ta­ling og bonus­ud­lod­nin­ger. Den be­slut­te­de over­skud­s­dis­po­ne­ring er af­ba­lan­ce­ret, da den re­sul­te­rer i en uæn­dret sol­vens­dæk­ning og en no­gen­lun­de uæn­dret bonus­sats. Det vur­de­rer vi er for­nuf­tigt i ti­der som dis­se,” si­ger Pe­ter Gæmelke. 

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det blev der og­så af­holdt valg til tre af be­sty­rel­sens syv plad­ser. Seks med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet hav­de valgt at stil­le op. Ane Hen­drik­sen, Kurt H. Jør­gen­sen og Pe­ter Ul­rik Jen­sen blev gen­valgt og fort­sæt­ter i bestyrelsen. 

Be­sty­rel­sen har kon­sti­tu­e­ret sig med gen­valg af Pe­ter Gæ­mel­ke som for­mand og Kent Pe­ter­sen som næstformand.

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer