Velliv Foreningen afsætter flere penge til mental sundhed

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen le­ve­re­de sid­ste år et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner. For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab har net­op god­kendt det­te års ud­de­lings­ram­me og medlemsbonus. 

Vel­liv For­e­nin­gen af­hol­der on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen har på et mø­de den 25. marts god­kendt års­rap­por­ten for 2020 samt be­sty­rel­sens indstil­ling til ud­be­ta­ling af med­lems­bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til frem­me af dan­sker­nes men­tale sundhed.

Det op­ly­ser for­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, kom­mer ud med et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner og be­sty­rel­sen har der­for indstil­let, at der ud­be­ta­les 280 mil­li­o­ner kro­ner i med­lems­bonus til pen­sions­kun­der­ne. Des­u­den af­sæt­ter for­e­nin­gen 70 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge uddelinger. 

”Vel­liv For­e­nin­gen har på trods af de om­skif­te­li­ge ti­der præ­ste­ret et flot over­skud. Vi er stol­te af, at for­e­nin­gen med årets bonus sam­let set run­der en mil­li­ard kro­ner i form af kon­tant bonus til med­lem­mer­ne i for­e­nin­gens fe­måri­ge le­ve­tid. Des­u­den har vi støt­tet pro­jek­ter, der styr­ker den men­tale sund­hed i Dan­mark med sam­let me­re end 270 mil­li­o­ner kro­ner. Det gør helt sik­kert en for­skel, og vi glæ­der os til at fort­sæt­te,” si­ger for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæmelke. 

Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 da pen­sions­de­len i Tryg­heds­grup­pen blev ud­skilt i selv­stæn­dig for­e­ning sam­men med en for­mu­e­an­del på ot­te mil­li­ar­der kroner. 

Med det fast­lag­te be­løb for bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fast­hol­der re­præ­sen­tant­ska­bet prin­cip­pet om, at for­e­nin­gens med­lem­mer mod­ta­ger 80 pct. af for­e­nin­gens over­skud som med­lems­bonus, mens 20 pct. in­ve­ste­res i al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer triv­sel og men­tal sundhed.

”Vi har lagt vægt på at ef­ter­kom­me Fi­nan­stil­sy­nets hen­stil­ling, om at fi­nan­si­el­le virk­som­he­der ud­vi­ser til­ba­ge­hol­den­hed med ud­byt­te­be­ta­ling og bonus­ud­lod­nin­ger. Den be­slut­te­de over­skud­s­dis­po­ne­ring er af­ba­lan­ce­ret, da den re­sul­te­rer i en uæn­dret sol­vens­dæk­ning og en no­gen­lun­de uæn­dret bonus­sats. Det vur­de­rer vi er for­nuf­tigt i ti­der som dis­se,” si­ger Pe­ter Gæmelke. 

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det blev der og­så af­holdt valg til tre af be­sty­rel­sens syv plad­ser. Seks med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet hav­de valgt at stil­le op. Ane Hen­drik­sen, Kurt H. Jør­gen­sen og Pe­ter Ul­rik Jen­sen blev gen­valgt og fort­sæt­ter i bestyrelsen. 

Be­sty­rel­sen har kon­sti­tu­e­ret sig med gen­valg af Pe­ter Gæ­mel­ke som for­mand og Kent Pe­ter­sen som næstformand.

 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…