Velliv Foreningen afsætter flere penge til mental sundhed

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Vel­liv For­e­nin­gen le­ve­re­de sid­ste år et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner. For­e­nin­gens re­præ­sen­tant­skab har net­op god­kendt det­te års ud­de­lings­ram­me og medlemsbonus. 

Vel­liv For­e­nin­gen af­hol­der on­li­ne re­præ­sen­tant­skabs­mø­de (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen har på et mø­de den 25. marts god­kendt års­rap­por­ten for 2020 samt be­sty­rel­sens indstil­ling til ud­be­ta­ling af med­lems­bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til frem­me af dan­sker­nes men­tale sundhed.

Det op­ly­ser for­e­nin­gen i en pressemeddelelse.

Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer pen­sions­sel­ska­bet Vel­liv, kom­mer ud med et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner og be­sty­rel­sen har der­for indstil­let, at der ud­be­ta­les 280 mil­li­o­ner kro­ner i med­lems­bonus til pen­sions­kun­der­ne. Des­u­den af­sæt­ter for­e­nin­gen 70 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge uddelinger. 

”Vel­liv For­e­nin­gen har på trods af de om­skif­te­li­ge ti­der præ­ste­ret et flot over­skud. Vi er stol­te af, at for­e­nin­gen med årets bonus sam­let set run­der en mil­li­ard kro­ner i form af kon­tant bonus til med­lem­mer­ne i for­e­nin­gens fe­måri­ge le­ve­tid. Des­u­den har vi støt­tet pro­jek­ter, der styr­ker den men­tale sund­hed i Dan­mark med sam­let me­re end 270 mil­li­o­ner kro­ner. Det gør helt sik­kert en for­skel, og vi glæ­der os til at fort­sæt­te,” si­ger for­mand for Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæmelke. 

Vel­liv For­e­nin­gen blev stif­tet i 2015 da pen­sions­de­len i Tryg­heds­grup­pen blev ud­skilt i selv­stæn­dig for­e­ning sam­men med en for­mu­e­an­del på ot­te mil­li­ar­der kroner. 

Med det fast­lag­te be­løb for bonus og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fast­hol­der re­præ­sen­tant­ska­bet prin­cip­pet om, at for­e­nin­gens med­lem­mer mod­ta­ger 80 pct. af for­e­nin­gens over­skud som med­lems­bonus, mens 20 pct. in­ve­ste­res i al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer triv­sel og men­tal sundhed.

”Vi har lagt vægt på at ef­ter­kom­me Fi­nan­stil­sy­nets hen­stil­ling, om at fi­nan­si­el­le virk­som­he­der ud­vi­ser til­ba­ge­hol­den­hed med ud­byt­te­be­ta­ling og bonus­ud­lod­nin­ger. Den be­slut­te­de over­skud­s­dis­po­ne­ring er af­ba­lan­ce­ret, da den re­sul­te­rer i en uæn­dret sol­vens­dæk­ning og en no­gen­lun­de uæn­dret bonus­sats. Det vur­de­rer vi er for­nuf­tigt i ti­der som dis­se,” si­ger Pe­ter Gæmelke. 

På re­præ­sen­tant­skabs­mø­det blev der og­så af­holdt valg til tre af be­sty­rel­sens syv plad­ser. Seks med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet hav­de valgt at stil­le op. Ane Hen­drik­sen, Kurt H. Jør­gen­sen og Pe­ter Ul­rik Jen­sen blev gen­valgt og fort­sæt­ter i bestyrelsen. 

Be­sty­rel­sen har kon­sti­tu­e­ret sig med gen­valg af Pe­ter Gæ­mel­ke som for­mand og Kent Pe­ter­sen som næstformand.

 

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer