Annoncespot_img

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Den filantropiske forening Realdania har investeringer i elleve militærvåbenselskaber, der producerer eller leverer komponenter til atomvåben. Det fremgår af foreningens netop offentliggjorte aktieliste. Også den stærkt kontroversielle producent af krigsudstyr Textron har indtil januar i år været en del af porteføljen.

Be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck og næst­for­mand Ma­j­ken Schultz vedt­og sid­ste år en ny in­ve­ste­rings­stra­te­gi for Re­al­da­nia. I føl­ge stra­te­gi­en lig­ger det in­den­for for­e­nin­gens for­stå­el­se af sam­funds­ansvar at in­ve­ste­re i sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atomvåben.

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger frem­går det, at for­e­nin­gen har in­ve­ste­ret i el­le­ve vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben, kamp­dro­ner og le­ve­rer mi­li­tærma­te­ri­el til kampfly.

Det gæl­der bl.a. Re­al­da­ni­as ak­tie­in­ve­ste­rin­ger i sel­ska­ber­ne Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Lei­dos, der el­lers er eks­klu­de­ret af ma­jo­ri­te­ten af sto­re nor­di­ske in­sti­tu­tio­nel­le in­ve­sto­rer som blandt an­dre Nor­ges Bank, Nor­dea, Dan­ske Bank, PFA, PKA, Da­ni­ca, Sam­pen­sion, Vel­liv, Aka­de­mi­ker­Pen­sion, AP Pen­sion og man­ge flere.

In­ve­sto­rer­nes eks­klu­sio­ner af Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Lei­dos har sin be­grun­del­se i, at sel­ska­ber­ne pro­du­ce­rer atomvåben.

Te­xtron er en virk­som­hed, som ud­over en bred vif­te af vå­ben og krigs­ud­styr står bag ud­vik­lin­gen af kamp­dro­nen V-247. Mest be­ryg­tet er sel­ska­bet for at for­hand­le klyn­ge­bom­ber­ne CBU-97 og CBU-105, og fal­der der­for uden­for ram­mer­ne af, hvad det in­ve­ste­rings­eti­ske kom­pas kan to­le­re­re. Og­så selv­om Te­xtron i 2018 stop­pe­de sin pro­duk­tion af klyngebomber.

De man­ge eks­klu­sio­ner i fi­nans­sek­to­ren vi­ser, at nor­di­ske stor­in­ve­sto­rer har fun­det en form for etisk kon­sensus om­kring krigs­le­ve­ran­dø­rer og atom­vå­ben, der ræk­ker læn­ge­re end for­mel­le vå­ben­kon­ven­tio­ner, hvor stor­po­li­ti­ske in­ter­es­ser og øko­no­mi­ske in­ter­es­ser sæt­ter sit præg.

Det er kor­rekt at fle­re pen­sions­sel­ska­ber – men ik­ke al­le – har truf­fet et valg om at eks­klu­de­re pro­du­cen­ter af ker­ne­vå­ben. Det har vi ik­ke, så læn­ge der er ta­le om in­ve­ste­rin­ger i lan­de om­fat­tet af ikke-spredningsaftalen.

Jes­per Ny­gård – Adm. di­rek­tør, Realdania

An­der­le­des er det i Re­al­da­nia, hvor di­rek­tør Jes­per Ny­gård ik­ke ser et pro­blem i at pla­ce­re for­e­nin­gens mid­ler i atom­vå­ben­pro­du­cen­ter og alt­så ind­til års­skif­tet og­så har haft 'war­fa­re’-ma­sto­don­ten Te­xtron på ak­tie­li­sten. Han me­ner, at sel­ska­ber­ne fal­der in­den for ram­men af for­e­nin­gens an­svar­li­ge investeringer.

Han op­ly­ser des­u­den, at Te­xtron er fra­solgt i ja­nu­ar 2021 på trods af, at sel­ska­bet frem­går af ak­tie­li­sten of­fent­lig­gjort i marts må­ned. Fra­sal­get er, iføl­ge Jes­per Ny­gård, ik­ke sket på bag­grund af dår­lig etisk smag i mun­den el­ler brud på an­svar­lig­heds­po­li­tik­ken. Li­ge­som atom­vå­ben­pro­du­cen­ter­ne fal­der de nem­lig in­den for gæl­den­de konventioner.

”Vo­res po­li­tik for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på gæl­den­de lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt, bl.a. fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD. Te­xtron, Hunting­ton In­galls In­du­stri­es og BAE Sy­stems PLC ope­re­rer i USA og Eng­land. Beg­ge lan­de er en del af NATO og har til­t­rå­dt ik­ke-spred­nings­af­ta­len (NPT) om ker­ne­vå­ben, og der­med fal­der de in­den for den ram­me for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, som er de­fi­ne­ret via in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Bestyrelsen står på mål for investeringerne

Re­al­da­ni­as be­sty­rel­se vedt­og sid­ste år en ny in­ve­ste­rings­stra­te­gi med me­re vægt på sam­funds­ansvar end tid­li­ge­re. Fun­dats har der­for spurgt for­e­nin­gens valg­te for­mand­skab, hvor­dan de for­hol­der sig til de kon­kre­te in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­sel­ska­ber og atomvåben.

Næst­for­mand pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz hen­vi­ser til for­mand Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck, som ud­ta­ler sig på he­le be­sty­rel­ses veg­ne. Li­ge som Jes­per Ny­gård un­der­stre­ger han, at for­e­nin­gens eti­ske græn­ser for in­ve­ste­rin­ger føl­ger gæl­den­de reg­ler og kon­ven­tio­ner - hver­ken me­re el­ler mindre.

Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD

Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck – Be­sty­rel­ses­for­mand, Realdania

”Bå­de jeg og re­sten af be­sty­rel­sen står selv­føl­ge­lig på mål for Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for og­så for vo­res sam­le­de in­ve­ste­rings­por­te­føl­je. Vi har in­gen in­ve­ste­rin­ger i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben som f.eks. klyn­ge­bom­ber. Vi har hel­ler ik­ke in­ve­ste­rin­ger, der med­vir­ker til atom­vå­ben uden for ik­ke-spred­nings­af­ta­len (NPT). Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD," si­ger Mi­cha­el Brockenhuus-Schack.

Upå­ag­tet hvad kon­ven­tio­ner for­mu­le­rer om de­fi­ni­tio­nen på atom­vå­ben og mi­li­tærma­te­ri­el - samt den eti­ske kon­sensus i fi­nans­sek­to­ren om vå­be­neks­klu­sio­ner - be­ty­der Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­po­li­tik i prak­sis, at for­e­nin­gen tje­ner pen­ge på sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben og le­ve­rer kom­po­nen­ter til atomvåben.

“Vi vur­de­rer, at de nævn­te sel­ska­ber age­rer i tråd med Dan­marks og NA­TOs for­svar­spo­li­ti­ske linje. Det er kor­rekt at fle­re pen­sions­sel­ska­ber – men ik­ke al­le – har truf­fet et valg om at eks­klu­de­re pro­du­cen­ter af ker­ne­vå­ben. Det har vi ik­ke, så læn­ge der er ta­le om in­ve­ste­rin­ger i lan­de om­fat­tet af ik­ke-spred­nings­af­ta­len. Fol­ke­tin­get de­bat­te­re­de net­op det i star­ten af i år, og fler­tal­let støt­te­de fort­sat op om de ram­mer og mål­sæt­nin­ger, som er for­mu­le­ret ik­ke-spred­nings­af­ta­len, som vi for­står det. Hvis det æn­drer sig, kan det me­get vel og­så tip­pe vo­res ba­lan­ce af ar­gu­men­ter,” si­ger Jes­per Nygård.

Evaluering: Realdania skal tage stilling til ansvarlighed

Det er et vel­kendt spørgs­mål, hvor­vidt an­svar­lig­hed kan for­e­nes med højst mu­li­ge ri­si­ko­ju­ste­re­de af­kast. Sva­ret af­hæn­ger af, hvad man for­ven­ter af af­kast, og ik­ke mindst af hvil­ke am­bi­tio­ner man for­mu­le­rer for ansvarligheden.

Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i våbenindustrien

– iføl­ge ak­tie­li­ste pr. 31.12.2020

  • AMPHENOL CORPORATION (XNYS:APH)
  • HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. (XNYS:HII) Atomvåben
  • PARKER-HANNIFIN CORPORATION (XNYS:PH)
  • BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION (XNYS:BAH) Atom­vå­ben contractor
  • MTU Ae­ro En­gi­nes AG (XFRA:MTXC)
  • BAE SYSTEMS PLC (XLON:BA.) Atomvåben
  • MELROSE INDUSTRIES PLC (XLON:MRO)
  • MEGGITT PLC (XLON:MGGT)
  • QORVO, INC. (XNAS:QRVO)
  • LEIDOS HOLDINGS, INC. (XNYS:LDOS) Atomvåben
  • TEXTRON, INC (XNYS:TXT)

Se Re­al­da­ni­as nye ak­tie­li­ste her

Den pro­blem­stil­ling blev Re­al­da­nia helt kon­kret kon­fron­te­ret med, da kon­su­lent­hu­set De­loit­te til­ba­ge i 2019 blev bedt om at fo­re­ta­ge en eva­lu­e­ring af Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­po­li­tik med hen­blik på at for­mu­le­re en ny investeringsstrategi.

I eva­lu­e­rin­gen skrev De­loit­te blandt andet:

”Ved at fa­vo­ri­se­re me­re sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, vil man i nog­le til­fæl­de fo­re­ta­ge et kom­pro­mis i for­hold til for­ven­tet fi­nan­si­elt af­kast, og Re­al­da­nia skal for­hol­de sig ak­tivt til i hvil­ken grad, man er vil­lig til at ac­cep­te­re dette.”

Det­te prin­ci­pi­el­le eti­ske fra­valg på be­kost­ning af af­kast har Re­al­da­nia fak­tisk fo­re­ta­get i for­hold til tobaksindustrien.

Hvor Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­etik om atom­vå­ben og klyn­ge­bom­ber føl­ger of­fi­ci­el­le kon­ven­tio­ner, så føl­ger Re­al­da­ni­as sit eget eti­ske kom­pas, når det gæl­der in­ve­ste­ring i tobaksselskaber.

Vi har f.eks. eks­klu­de­ret in­ve­ste­rin­ger i to­bak, selv­om det i ana­ly­ses­ce­na­ri­er kan vi­ses at gi­ve la­ve­re af­kast i perioder

Jes­per Ny­gård – Adm. di­rek­tør, Realdania

”Vi me­ner, der er en stør­re ri­si­ko for­bun­det med sel­ska­ber, der ik­ke age­rer sam­funds­ansvar­ligt, og vi øn­sker der­for at in­te­gre­re ESG-fak­to­rer så me­get som mu­ligt i vo­res in­ve­ste­rin­ger. Vi har f.eks. eks­klu­de­ret in­ve­ste­rin­ger i to­bak, selv­om det i ana­ly­ses­ce­na­ri­er kan vi­ses at gi­ve la­ve­re af­kast i pe­ri­o­der. Om­vendt har to­baksak­ti­ver ri­si­ko for at bli­ve over­flø­di­ge, og der­med kan sel­ska­ber­nes pro­duk­tions­ap­pa­ra­ter bli­ve kom­plet vær­di­lø­se,” si­ger Jes­per Nygård.

Re­al­da­nia ac­cep­te­rer der­med la­ve­re af­kast og me­re an­svar­lig­hed ved­rø­ren­de to­bak­sin­du­stri­en. Men når det gæl­der atom­vå­ben­pro­du­cen­ter, er det in­ter­na­tio­na­le reg­ler og kon­ven­tio­ner, der be­stem­mer ret­nin­gen for det eti­ske kompas.

I Re­al­da­ni­as nye in­ve­ste­rings­stra­te­gi fra 2020 hed­der det, at Re­al­da­nia har ”af­sat en del af vo­res in­ve­ste­rings­for­mue til in­ve­ste­rin­ger, der di­rek­te un­der­støt­ter Re­al­da­ni­as mis­sion og vo­res filan­tro­pi­ske mål – det vi kal­der mis­sions­ret­te­de investeringer.”

Ved ud­gan­gen af 2020 var det dog kun 48 mil­li­o­ner ud af in­ve­ste­rings­for­mu­en på 24,5 mil­li­ar­der kro­ner, der var pla­ce­ret i mis­sion re­la­ted in­ve­st­ments (MRI).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer