Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

En stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden til etablering af et nyt nationalt akademi for datavidenskab og penge fra Realdania og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til renovering af Ole Rømer-Observatoriet i Aarhus er blandt denne uges udvalgte uddelinger fra fondssektoren.

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Re­al­da­nia støt­ter et renove­rings- og ud­vik­lings­pro­jekt på Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et (fo­to: Sci­en­ce Museerne).

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der bli­ver dog sta­dig ud­dan­net for få da­ta­vi­den­ska­be­li­ge eks­per­ter til at dæk­ke det frem­ti­di­ge behov.

Det er en del af bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den nu sky­der til­sam­men 184,3 mil­li­o­ner kro­ner ind i etab­le­rin­gen af et nyt na­tio­nalt aka­de­mi for da­ta­vi­den­skab, der skal for­e­ne og styr­ke de man­ge na­tio­na­le ak­tø­rer og in­ter­es­sen­ter in­den­for det aka­de­mi­ske mil­jø, ho­spi­ta­ler­ne og erhvervslivet.

Aka­de­mi­et får nav­net Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my og bli­ver for­ank­ret på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU).

Iføl­ge pro­fes­sor Lars Kai Han­sen fra DTU Com­pu­te, som er for­mand for det nye aka­de­mi, er der et enormt be­hov for da­ta sci­en­ce-eks­per­ter i al­le de­le af det dan­ske samfund.

”Aka­de­mi­et vil gi­ve ene­stå­en­de mu­lig­he­der for at støt­te ud­dan­nel­se og træ­ning af de nye ge­ne­ra­tio­ner af da­ta sci­en­ce-eks­per­ter og ska­be et unikt dansk da­ta sci­en­ce-mil­jø, der kan kon­kur­re­re in­ter­na­tio­nalt og til­træk­ke ta­lent. Vi er me­get tak­nem­me­li­ge over, at No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den sam­men ta­ger an­svar for at styr­ke ta­len­t­ud­vik­lin­gen i dansk da­ta sci­en­ce og på så stor en ska­la,” si­ger Lars Kai Han­sen i en pressemeddelelse.

Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my er re­sul­ta­tet af en lang pro­ces, der har in­vol­ve­ret for­ske­re fra he­le lan­det, og er der­for stærkt for­ank­ret i det dan­ske da­ta­vi­den­ska­be­li­ge mil­jø. Aka­de­mi­et vil fo­ku­se­re på at styr­ke da­ta­vi­den­ska­ben som selv­stæn­dig di­sci­plin samt på at sti­mu­le­re til frugt­ba­re sam­ar­bej­der, hvor de nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er bli­ver bragt i spil til gavn for sam­fun­det i bred forstand.

”Det in­ter­na­tio­na­le fo­kus på da­ta­vi­den­skab vil kun bli­ve stør­re i frem­ti­den. Der­for er det nød­ven­digt hur­tigst mu­ligt at ska­be et sam­lings­sted, hvor vi kan op­byg­ge na­tio­nal eks­per­ti­se in­den for da­ta­vi­den­skab. Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my vil væ­re et nøg­le­bi­drag til at ska­be de ret­te ram­mer for, at Dan­mark kan ind­ta­ge den stær­ke in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den for da­ta­vi­den­skab, som vo­res go­de for­ud­sæt­nin­ger læg­ger op til,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fonden.

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger 152,5 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring og drift af aka­de­mi­et over de næ­ste fem og et halvt år, mens Vil­lum Fon­den be­vil­ger 31,8 mil­li­o­ner kro­ner til aka­de­mi­et i sam­me periode.

28 mio. kr. til 19 kunstforskningsprojekter

No­vo Nor­disk Fon­den læg­ger og­så pen­ge­kas­se til de næ­ste to stop på ugens rund­t­ur blandt ak­tu­el­le ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Fon­den har net­op ud­delt 28,2 mil­li­o­ner kro­ner til kunst­forsk­ning. I alt 19 pro­jek­ter har mod­ta­get støt­te, og de om­fat­ter blandt an­det en genop­da­gel­se af bil­led­hug­ge­ren Adelgun­de Vogt, en un­der­sø­gel­se af grøn­land­sk kunst fra 1750-1950 og spørgs­må­let om, hvor­vidt kunst skal pir­re og ska­be ny­del­se el­ler væk­ke til po­li­tisk handling.
Fon­den modt­og i alt 89 an­søg­nin­ger til om­rå­det, og be­vil­lin­ger­ne er ud­delt til bå­de dan­ske og uden­land­ske for­ske­re, der bi­dra­ger til at styr­ke de kunst­fag­li­ge forsk­nings­mil­jø­er i Danmark.

Blandt de 19 pro­jek­ter er to gæ­ste­pro­fes­sora­ter. Det ene gæ­ste­pro­fes­sorat er som no­get nyt gå­et til et sam­ar­bej­de mel­lem to in­sti­tu­tio­ner. Her er Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi (Bil­led­kunstsko­ler­ne) og Aar­hus Uni­ver­si­tet gå­et sam­men om at in­vi­te­re den an­er­kend­te pro­fes­sor i fi­lo­so­fi Iris van der Tu­in på besøg.

“No­vo Nor­disk Fon­den har igen i år mod­ta­get an­søg­nin­ger til forsk­ning i kunst og kunst­hi­sto­rie, som vi­ser os, hvor stærkt det­te forsk­nings­felt er i Dan­mark. Med årets ud­de­lin­ger vil ta­lent­ful­de for­ske­re fra ind- og ud­land bå­de til­træk­kes og fast­hol­des i forsk­nings­mil­jø­er­ne på de dan­ske in­sti­tu­tio­ner. Det er vi me­get stol­te af at bi­dra­ge til,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af kun­st­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fonden.

Næ­ste an­søg­nings­run­de for­ven­tes at åb­ne i novem­ber 2021.

Støtte til nødhjælpshospitaler i Indien

In­di­en op­le­ver i øje­blik­ket de hø­je­ste covid19-smit­te­tal i ver­den, lan­dets ho­spi­ta­ler har ik­ke ka­pa­ci­tet til at hånd­te­re det ha­stigt sti­gen­de an­tal ind­lag­te, og den in­di­ske re­ge­ring har ap­pel­le­ret til ver­dens­sam­fun­det om as­si­stan­ce til at kom­me gen­nem krisen.

Der­for har vi be­slut­tet at støt­te etab­le­rin­gen af nød­ho­spi­ta­ler her og nu og sam­ti­dig hjæl­pe med at op­byg­ge en stør­re ka­pa­ci­tet i de geo­gra­fi­ske om­rå­der, der for­ven­tes at bli­ve ramt om kort tid

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

På den bag­grund har No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­tet at gi­ve 10 mil­li­o­ner kro­ner til at etab­le­re fi­re nød­ho­spi­ta­ler samt en ræk­ke mo­bi­le ho­spi­tals­af­snit med i alt 364 sen­ge­plad­ser, der kan be­hand­le op mod 1.300 covid19 pa­tien­ter om ugen med blandt an­det ilt og respiratorer.

I de hår­dest ram­te om­rå­der er ka­pa­ci­te­ten på plads i lø­bet af få uger, mens de mo­bi­le ho­spi­tals­af­snit etab­le­res hur­tigst mu­ligt i del­sta­ter, hvor man for­ven­ter en for­vær­ring i den kom­men­de tid.

”Si­tu­a­tio­nen i In­di­en er alar­me­ren­de. Der­for har vi be­slut­tet at støt­te etab­le­rin­gen af nød­ho­spi­ta­ler her og nu og sam­ti­dig hjæl­pe med at op­byg­ge en stør­re ka­pa­ci­tet i de geo­gra­fi­ske om­rå­der, der for­ven­tes at bli­ve ramt om kort tid,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Pro­jek­tet er ble­vet til i sam­ar­bej­de med den in­di­ske re­ge­ring, som hånd­te­rer ko­or­di­ne­rin­gen af uden­land­sk kri­se­støt­te. Den dan­ske am­bas­sa­de i lan­det bi­står med kon­tak­ten til de in­di­ske myndigheder.

Gammelt observatorium renoveres

Fra In­di­en til Aar­hus, hvor der på Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et er glæ­de, ef­ter at Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har gi­vet til­sagn om til­sam­men 8,5 mil­li­o­ner kro­ner til renove­ring af det 100 år gam­le observatorium.

Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et er teg­net af den dan­ske ar­ki­tekt An­ton Ro­sen. Gen­nem åre­ne har byg­nin­gen væ­ret brugt til forsk­ning og for­mid­ling og spil­ler en cen­tral rol­le for dan­nel­sen af Aar­hus Uni­ver­si­tet og ud­vik­lin­gen af astro­no­mi som forsk­nings­felt på universitetet.

Med pen­ge­ne sik­rer vi et styk­ke kul­tur- og astro­no­mi­hi­sto­rie, og vi ved­li­ge­hol­der et vig­tigt fun­da­ment for at kun­ne bli­ve ved med at for­mid­le astro­no­mi og na­tur­vi­den­skab til sko­le­klas­ser, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og al­min­de­li­ge besøgende

Bent Loren­zen – Di­rek­tør ved Sci­en­ce Mu­se­er­ne un­der Aar­hus Universitet

Med det kom­men­de renove­rings- og ud­vik­lings­pro­jekt bli­ver byg­nin­gen ført til­ba­ge til et me­re op­rin­de­ligt ud­tryk, og sam­ti­dig kom­mer der end­nu me­re for­mid­ling på stedet.

”Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et i Aar­hus er en unik hi­sto­risk byg­ning, som vi nu får mu­lig­hed for at brin­ge end­nu me­re i spil over­for of­fent­lig­he­den. Så vi er me­get gla­de for den støt­te, vi har mod­ta­get fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Re­al­da­nia til pro­jek­tet med at renove­re ob­ser­va­to­ri­et. Med pen­ge­ne sik­rer vi et styk­ke kul­tur- og astro­no­mi­hi­sto­rie, og vi ved­li­ge­hol­der et vig­tigt fun­da­ment for at kun­ne bli­ve ved med at for­mid­le astro­no­mi og na­tur­vi­den­skab til sko­le­klas­ser, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og al­min­de­li­ge be­sø­gen­de,” si­ger di­rek­tør ved Sci­en­ce Mu­se­er­ne un­der Aar­hus Uni­ver­si­tet Bent Loren­zen i en pressemeddelelse.

Pro­jekt­le­der og ar­ki­tekt i Re­al­da­nia Eske Møl­ler glæ­der sig blandt an­det over, at ob­ser­va­to­ri­et vil kun­ne gi­ve fle­re bor­ge­re ad­gang til at kig­ge på stjerner.

”Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et er et sær­ligt sted, som nu får plads til nye ak­ti­vi­te­ter in­de og ude he­le året rundt. En op­da­te­ring af den fre­de­de byg­ning be­ty­der og­så, at fle­re bor­ge­re får nem­me­re ad­gang til fa­sci­ne­ren­de stjer­nekig og for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig er ob­ser­va­to­ri­et er en del af det sto­re by­ud­vik­lings­pro­jekt Kon­ge­lun­den i Aar­hus, der vil gi­ve nye re­kre­a­ti­ve mu­lig­he­der for aar­hu­si­a­ne­re i al­le al­dre,” si­ger Eske Møller.

Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et for­ven­tes at genåb­ne ved ud­gan­gen af 2022.

Penge til musikprojekter og museer

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Au­gusti­nus Fon­dens, som skri­ver på Lin­ke­din, at der på fon­dens se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de er ble­vet ud­delt 58 mil­li­o­ner kro­ner til fle­re end 60 for­skel­li­ge projekter.

Blandt mod­ta­ger­ne er to mu­sikpro­jek­ter, der på for­skel­lig vis ar­bej­der med ta­len­t­ud­vik­ling og mu­si­kal­ske fæl­les­ska­ber for børn og unge.

Og­så et sam­ar­bej­de mel­lem klas­sisk og ryt­misk mu­sik på Born­holm, ud­stil­lin­ger på mu­se­er i he­le lan­det og Lands­for­e­nin­gen af Væ­re­ste­der kan se frem til at mod­ta­ge pen­ge fra Au­gusti­nus Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer