Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

En stor be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den til etab­le­ring af et nyt na­tio­nalt aka­de­mi for da­ta­vi­den­skab og pen­ge fra Re­al­da­nia og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond til renove­ring af Ole Rø­mer-Ob­ser­va­to­ri­et i Aar­hus er blandt den­ne uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fondssektoren. 

Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og Re­al­da­nia støt­ter et renove­rings- og ud­vik­lings­pro­jekt på Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et (fo­to: Sci­en­ce Museerne).

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der bli­ver dog sta­dig ud­dan­net for få da­ta­vi­den­ska­be­li­ge eks­per­ter til at dæk­ke det frem­ti­di­ge behov.

Det er en del af bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den nu sky­der til­sam­men 184,3 mil­li­o­ner kro­ner ind i etab­le­rin­gen af et nyt na­tio­nalt aka­de­mi for da­ta­vi­den­skab, der skal for­e­ne og styr­ke de man­ge na­tio­na­le ak­tø­rer og in­ter­es­sen­ter in­den­for det aka­de­mi­ske mil­jø, ho­spi­ta­ler­ne og erhvervslivet.

Aka­de­mi­et får nav­net Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my og bli­ver for­ank­ret på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU).

Iføl­ge pro­fes­sor Lars Kai Han­sen fra DTU Com­pu­te, som er for­mand for det nye aka­de­mi, er der et enormt be­hov for da­ta sci­en­­ce-eks­­per­ter i al­le de­le af det dan­ske samfund.

”Aka­de­mi­et vil gi­ve ene­stå­en­de mu­lig­he­der for at støt­te ud­dan­nel­se og træ­ning af de nye ge­ne­ra­tio­ner af da­ta sci­en­­ce-eks­­per­ter og ska­be et unikt dansk da­ta sci­en­­ce-mil­jø, der kan kon­kur­re­re in­ter­na­tio­nalt og til­træk­ke ta­lent. Vi er me­get tak­nem­me­li­ge over, at No­vo Nor­disk Fon­den og Vil­lum Fon­den sam­men ta­ger an­svar for at styr­ke ta­len­t­ud­vik­lin­gen i dansk da­ta sci­en­ce og på så stor en ska­la,” si­ger Lars Kai Han­sen i en pressemeddelelse.

Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my er re­sul­ta­tet af en lang pro­ces, der har in­vol­ve­ret for­ske­re fra he­le lan­det, og er der­for stærkt for­ank­ret i det dan­ske da­ta­vi­den­ska­be­li­ge mil­jø. Aka­de­mi­et vil fo­ku­se­re på at styr­ke da­ta­vi­den­ska­ben som selv­stæn­dig di­sci­plin samt på at sti­mu­le­re til frugt­ba­re sam­ar­bej­der, hvor de nye di­gi­ta­le tek­no­lo­gi­er bli­ver bragt i spil til gavn for sam­fun­det i bred forstand.

”Det in­ter­na­tio­na­le fo­kus på da­ta­vi­den­skab vil kun bli­ve stør­re i frem­ti­den. Der­for er det nød­ven­digt hur­tigst mu­ligt at ska­be et sam­lings­sted, hvor vi kan op­byg­ge na­tio­nal eks­per­ti­se in­den for da­ta­vi­den­skab. Da­nish Da­ta Sci­en­ce Aca­de­my vil væ­re et nøg­le­bi­drag til at ska­be de ret­te ram­mer for, at Dan­mark kan ind­ta­ge den stær­ke in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den for da­ta­vi­den­skab, som vo­res go­de for­ud­sæt­nin­ger læg­ger op til,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent for Bio­me­di­ci­ne & He­alth Sci­en­ces i No­vo Nor­disk Fonden.

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ger 152,5 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­ring og drift af aka­de­mi­et over de næ­ste fem og et halvt år, mens Vil­lum Fon­den be­vil­ger 31,8 mil­li­o­ner kro­ner til aka­de­mi­et i sam­me periode.

28 mio. kr. til 19 kunstforskningsprojekter

No­vo Nor­disk Fon­den læg­ger og­så pen­ge­kas­se til de næ­ste to stop på ugens rund­t­ur blandt ak­tu­el­le ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Fon­den har net­op ud­delt 28,2 mil­li­o­ner kro­ner til kunst­forsk­ning. I alt 19 pro­jek­ter har mod­ta­get støt­te, og de om­fat­ter blandt an­det en genop­da­gel­se af bil­led­hug­ge­ren Adelgun­de Vogt, en un­der­sø­gel­se af grøn­land­sk kunst fra 1750-1950 og spørgs­må­let om, hvor­vidt kunst skal pir­re og ska­be ny­del­se el­ler væk­ke til po­li­tisk handling.
Fon­den modt­og i alt 89 an­søg­nin­ger til om­rå­det, og be­vil­lin­ger­ne er ud­delt til bå­de dan­ske og uden­land­ske for­ske­re, der bi­dra­ger til at styr­ke de kunst­fag­li­ge forsk­nings­mil­jø­er i Danmark.

Blandt de 19 pro­jek­ter er to gæ­ste­pro­fes­sora­ter. Det ene gæ­ste­pro­fes­sorat er som no­get nyt gå­et til et sam­ar­bej­de mel­lem to in­sti­tu­tio­ner. Her er Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi (Bil­led­kunstsko­ler­ne) og Aar­hus Uni­ver­si­tet gå­et sam­men om at in­vi­te­re den an­er­kend­te pro­fes­sor i fi­lo­so­fi Iris van der Tu­in på besøg.

“No­vo Nor­disk Fon­den har igen i år mod­ta­get an­søg­nin­ger til forsk­ning i kunst og kunst­hi­sto­rie, som vi­ser os, hvor stærkt det­te forsk­nings­felt er i Dan­mark. Med årets ud­de­lin­ger vil ta­lent­ful­de for­ske­re fra ind- og ud­land bå­de til­træk­kes og fast­hol­des i forsk­nings­mil­jø­er­ne på de dan­ske in­sti­tu­tio­ner. Det er vi me­get stol­te af at bi­dra­ge til,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er le­der af kun­st­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fonden.

Næ­ste an­søg­nings­run­de for­ven­tes at åb­ne i novem­ber 2021.

Støtte til nødhjælpshospitaler i Indien

In­di­en op­le­ver i øje­blik­ket de hø­je­ste covid19-smit­te­tal i ver­den, lan­dets ho­spi­ta­ler har ik­ke ka­pa­ci­tet til at hånd­te­re det ha­stigt sti­gen­de an­tal ind­lag­te, og den in­di­ske re­ge­ring har ap­pel­le­ret til ver­dens­sam­fun­det om as­si­stan­ce til at kom­me gen­nem krisen.

Der­for har vi be­slut­tet at støt­te etab­le­rin­gen af nød­ho­spi­ta­ler her og nu og sam­ti­dig hjæl­pe med at op­byg­ge en stør­re ka­pa­ci­tet i de geo­gra­fi­ske om­rå­der, der for­ven­tes at bli­ve ramt om kort tid

Mads Krogs­gaard Thom­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

På den bag­grund har No­vo Nor­disk Fon­den be­slut­tet at gi­ve 10 mil­li­o­ner kro­ner til at etab­le­re fi­re nød­ho­spi­ta­ler samt en ræk­ke mo­bi­le ho­spi­tals­af­snit med i alt 364 sen­ge­plad­ser, der kan be­hand­le op mod 1.300 covid19 pa­tien­ter om ugen med blandt an­det ilt og respiratorer.

I de hår­dest ram­te om­rå­der er ka­pa­ci­te­ten på plads i lø­bet af få uger, mens de mo­bi­le ho­spi­tals­af­snit etab­le­res hur­tigst mu­ligt i del­sta­ter, hvor man for­ven­ter en for­vær­ring i den kom­men­de tid.

”Si­tu­a­tio­nen i In­di­en er alar­me­ren­de. Der­for har vi be­slut­tet at støt­te etab­le­rin­gen af nød­ho­spi­ta­ler her og nu og sam­ti­dig hjæl­pe med at op­byg­ge en stør­re ka­pa­ci­tet i de geo­gra­fi­ske om­rå­der, der for­ven­tes at bli­ve ramt om kort tid,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Pro­jek­tet er ble­vet til i sam­ar­bej­de med den in­di­ske re­ge­ring, som hånd­te­rer ko­or­di­ne­rin­gen af uden­land­sk kri­se­støt­te. Den dan­ske am­bas­sa­de i lan­det bi­står med kon­tak­ten til de in­di­ske myndigheder.

Gammelt observatorium renoveres

Fra In­di­en til Aar­hus, hvor der på Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et er glæ­de, ef­ter at Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har gi­vet til­sagn om til­sam­men 8,5 mil­li­o­ner kro­ner til renove­ring af det 100 år gam­le observatorium.

Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et er teg­net af den dan­ske ar­ki­tekt An­ton Ro­sen. Gen­nem åre­ne har byg­nin­gen væ­ret brugt til forsk­ning og for­mid­ling og spil­ler en cen­tral rol­le for dan­nel­sen af Aar­hus Uni­ver­si­tet og ud­vik­lin­gen af astro­no­mi som forsk­nings­felt på universitetet.

Med pen­ge­ne sik­rer vi et styk­ke kul­­tur- og astro­no­mi­hi­sto­rie, og vi ved­li­ge­hol­der et vig­tigt fun­da­ment for at kun­ne bli­ve ved med at for­mid­le astro­no­mi og na­tur­vi­den­skab til sko­le­klas­ser, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og al­min­de­li­ge besøgende

Bent Loren­zen – Di­rek­tør ved Sci­en­ce Mu­se­er­ne un­der Aar­hus Universitet

Med det kom­men­de renove­rings- og ud­vik­lings­pro­jekt bli­ver byg­nin­gen ført til­ba­ge til et me­re op­rin­de­ligt ud­tryk, og sam­ti­dig kom­mer der end­nu me­re for­mid­ling på stedet.

”Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et i Aar­hus er en unik hi­sto­risk byg­ning, som vi nu får mu­lig­hed for at brin­ge end­nu me­re i spil over­for of­fent­lig­he­den. Så vi er me­get gla­de for den støt­te, vi har mod­ta­get fra Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond og Re­al­da­nia til pro­jek­tet med at renove­re ob­ser­va­to­ri­et. Med pen­ge­ne sik­rer vi et styk­ke kul­­tur- og astro­no­mi­hi­sto­rie, og vi ved­li­ge­hol­der et vig­tigt fun­da­ment for at kun­ne bli­ve ved med at for­mid­le astro­no­mi og na­tur­vi­den­skab til sko­le­klas­ser, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og al­min­de­li­ge be­sø­gen­de,” si­ger di­rek­tør ved Sci­en­ce Mu­se­er­ne un­der Aar­hus Uni­ver­si­tet Bent Loren­zen i en pressemeddelelse.

Pro­jekt­le­der og ar­ki­tekt i Re­al­da­nia Eske Møl­ler glæ­der sig blandt an­det over, at ob­ser­va­to­ri­et vil kun­ne gi­ve fle­re bor­ge­re ad­gang til at kig­ge på stjerner.

”Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et er et sær­ligt sted, som nu får plads til nye ak­ti­vi­te­ter in­de og ude he­le året rundt. En op­da­te­ring af den fre­de­de byg­ning be­ty­der og­så, at fle­re bor­ge­re får nem­me­re ad­gang til fa­sci­ne­ren­de stjer­nekig og for­mid­lings­ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig er ob­ser­va­to­ri­et er en del af det sto­re by­ud­vik­lings­pro­jekt Kon­ge­lun­den i Aar­hus, der vil gi­ve nye re­kre­a­ti­ve mu­lig­he­der for aar­hu­si­a­ne­re i al­le al­dre,” si­ger Eske Møller.

Ole Rø­­mer-Ob­­ser­va­to­ri­et for­ven­tes at genåb­ne ved ud­gan­gen af 2022.

Penge til musikprojekter og museer

Vi slut­ter rund­t­u­ren blandt ugens ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger hos Au­gusti­nus Fon­dens, som skri­ver på Lin­ke­din, at der på fon­dens se­ne­ste be­sty­rel­ses­mø­de er ble­vet ud­delt 58 mil­li­o­ner kro­ner til fle­re end 60 for­skel­li­ge projekter.

Blandt mod­ta­ger­ne er to mu­sikpro­jek­ter, der på for­skel­lig vis ar­bej­der med ta­len­t­ud­vik­ling og mu­si­kal­ske fæl­les­ska­ber for børn og unge.

Og­så et sam­ar­bej­de mel­lem klas­sisk og ryt­misk mu­sik på Born­holm, ud­stil­lin­ger på mu­se­er i he­le lan­det og Lands­for­e­nin­gen af Væ­re­ste­der kan se frem til at mod­ta­ge pen­ge fra Au­gusti­nus Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: