Høj stemmeprocent ved valget i Velliv Foreningen

Valgdeltagelsen steg i begge regioner, da de østdanske medlemmer af Velliv Foreningen valgte repræsentanter.

"Det er et sundt tegn, at så man­ge øn­sker at ta­ge an­svar og væ­re med til at be­stem­me ret­nin­gen for for­e­nin­gen,” si­ger Vel­liv For­e­nin­gens for­mand, Pe­ter Gæ­mel­ke (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Med en valg­del­ta­gel­se på 12,1 pct. sat­te med­lem­mer­ne i Vel­liv For­e­nin­gen re­kord i Re­gion Sjæl­land ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Øst­dan­mark. I alt 56 kan­di­da­ter kæm­pe­de om 24 plad­ser i de to regioner.

Og­så i Re­gion Ho­ved­sta­den var der god valg­del­ta­gel­se med en stem­me­pro­cent på 9,8 pct., hvil­ket var et pro­cent­po­int hø­je­re end ved sid­ste valg i regionen.

Det var der­for en til­freds for­mand, der kun­ne af­slut­te stem­me­op­tæl­lin­gen den 11. marts.

”Det er med­lem­mer­ne, der sæt­ter ret­nin­gen for Vel­liv For­e­nin­gens og pen­sions­sel­ska­bet Vel­livs ud­vik­ling og sam­fund­sen­ga­ge­ment. Der­for er vi me­get til­fred­se med, at en­ga­ge­men­tet er ste­get så me­get i for­hold til se­ne­ste valg i re­gio­ner­ne,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke i en pressemeddelelse.

Han hæf­ter sig og­så ved den sto­re ind­sats, som de 56 kan­di­da­ter har ydet un­der valget.

”Kan­di­da­ter­ne er ho­ved­år­sa­gen til det go­de val­gre­sul­tat. De­res ak­ti­vi­te­ter har bå­ret en­ga­ge­men­tet fremad. Det er et sundt tegn, at så man­ge øn­sker at ta­ge an­svar og væ­re med til at be­stem­me ret­nin­gen for for­e­nin­gen,” si­ger Vel­liv For­e­nin­gens for­mand, der og­så glæ­der sig over, at re­præ­sen­tant­ska­bet fort­sat er bredt sam­men­sat af med­lem­mer med for­skel­li­ge profiler.

Blandt de gen­valg­te kan­di­da­ter var bl.a. Ve­lux Fon­dens di­rek­tør, Ane Hen­drik­sen, som blandt an­det var gå­et til valg på at fort­sæt­te og ud­vik­le den nu­væ­ren­de filan­tro­pi­ske ret­ning i for­e­nin­gen, som år­ligt ud­de­ler 20 pct. af sit over­skud til ind­sat­ser in­den­for men­tal sundhed.

Og­så Vel­liv For­e­nin­gens nu­væ­ren­de be­sty­rel­sesnæst­for­mand, Kent Pe­ter­sen, blev gen­valgt. Han er for­mand for Fi­nans­for­bun­det, hvor­fra og­så for­mand i Kreds Nor­dea, Dor­rit Brandt blev genvalgt.

Der var og­så nyvalg til Jørn Astrup Han­sen, som er en af kri­ti­ker­ne af den nu­væ­ren­de le­del­se i Vel­liv Foreningen.

Se li­sten over de valg­te kan­di­da­ter i de to re­gio­ner: vel​liv​for​e​nin​gen​.dk/​f​o​r​-​m​e​d​l​e​m​m​e​r​/​v​a​l​g​/​v​a​l​g​r​e​s​u​l​t​at/

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer