Høj stemmeprocent ved valget i Velliv Foreningen

Valg­del­ta­gel­sen steg i beg­ge re­gio­ner, da de øst­dan­ske med­lem­mer af Vel­liv For­e­nin­gen valg­te repræsentanter. 

"Det er et sundt tegn, at så man­ge øn­sker at ta­ge an­svar og væ­re med til at be­stem­me ret­nin­gen for for­e­nin­gen,” si­ger Vel­liv For­e­nin­gens for­mand, Pe­ter Gæ­mel­ke (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Med en valg­del­ta­gel­se på 12,1 pct. sat­te med­lem­mer­ne i Vel­liv For­e­nin­gen re­kord i Re­gion Sjæl­land ved årets re­præ­sen­tant­skabsvalg i Øst­dan­mark. I alt 56 kan­di­da­ter kæm­pe­de om 24 plad­ser i de to regioner.

Og­så i Re­gion Ho­ved­sta­den var der god valg­del­ta­gel­se med en stem­me­pro­cent på 9,8 pct., hvil­ket var et pro­cent­po­int hø­je­re end ved sid­ste valg i regionen.

Det var der­for en til­freds for­mand, der kun­ne af­slut­te stem­me­op­tæl­lin­gen den 11. marts.

”Det er med­lem­mer­ne, der sæt­ter ret­nin­gen for Vel­liv For­e­nin­gens og pen­sions­sel­ska­bet Vel­livs ud­vik­ling og sam­fund­sen­ga­ge­ment. Der­for er vi me­get til­fred­se med, at en­ga­ge­men­tet er ste­get så me­get i for­hold til se­ne­ste valg i re­gio­ner­ne,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke i en pressemeddelelse.

Han hæf­ter sig og­så ved den sto­re ind­sats, som de 56 kan­di­da­ter har ydet un­der valget.

”Kan­di­da­ter­ne er ho­ved­år­sa­gen til det go­de val­gre­sul­tat. De­res ak­ti­vi­te­ter har bå­ret en­ga­ge­men­tet fremad. Det er et sundt tegn, at så man­ge øn­sker at ta­ge an­svar og væ­re med til at be­stem­me ret­nin­gen for for­e­nin­gen,” si­ger Vel­liv For­e­nin­gens for­mand, der og­så glæ­der sig over, at re­præ­sen­tant­ska­bet fort­sat er bredt sam­men­sat af med­lem­mer med for­skel­li­ge profiler.

Blandt de gen­valg­te kan­di­da­ter var bl.a. Ve­lux Fon­dens di­rek­tør, Ane Hen­drik­sen, som blandt an­det var gå­et til valg på at fort­sæt­te og ud­vik­le den nu­væ­ren­de filan­tro­pi­ske ret­ning i for­e­nin­gen, som år­ligt ud­de­ler 20 pct. af sit over­skud til ind­sat­ser in­den­for men­tal sundhed.

Og­så Vel­liv For­e­nin­gens nu­væ­ren­de be­sty­rel­sesnæst­for­mand, Kent Pe­ter­sen, blev gen­valgt. Han er for­mand for Fi­nans­for­bun­det, hvor­fra og­så for­mand i Kreds Nor­dea, Dor­rit Brandt blev genvalgt.

Der var og­så nyvalg til Jørn Astrup Han­sen, som er en af kri­ti­ker­ne af den nu­væ­ren­de le­del­se i Vel­liv Foreningen.

Se li­sten over de valg­te kan­di­da­ter i de to re­gio­ner: vel​liv​for​e​nin​gen​.dk/​f​o​r​-​m​e​d​l​e​m​m​e​r​/​v​a​l​g​/​v​a​l​g​r​e​s​u​l​t​at/

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…