Annoncespot_img

Filantropi fylder mest ved valget til Velliv Foreningen

De almennyttige uddelinger er det mest populære valgtema hos kandidaterne til det igangværende valg til Foreningen Vellivs repræsentantskab. Kandidaterne går op i, at Velliv Foreningen skal være en god humanitær organisation, siger bestyrelsesformand Peter Gæmelke.

Peter Gæmelke (foto: Velliv Foreningen)
Be­sty­rel­ses­for­mand i Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, for­står godt in­ter­es­sen for de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ved val­get, der slut­ter den 9. marts (fo­to: Vel­liv Foreningen).

Val­get til Vel­liv For­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, er i fuld gang i bå­de Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sjæl­land. Og de op­stil­le­de kan­di­da­ter fo­ku­se­rer sær­ligt på én ting, nem­lig Vel­liv For­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som i 2018 og 2019 var på sam­men­lagt 143 mio. kr.

I alt 26 ud af de 37 op­stil­le­de kan­di­da­ter i Re­gion Ho­ved­sta­den næv­ner så­le­des for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger som et af de­res valg­te­ma­er. Der­med er de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger det mest om­tal­te te­ma for­an f.eks. an­svar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, la­ve­re om­kost­nin­ger og or­ga­ni­sa­to­ri­ske forandringer.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Vel­liv For­e­nin­gen, Pe­ter Gæ­mel­ke, for­står godt in­ter­es­sen for de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ved val­get, der slut­ter den 9. marts:

Det er da in­ter­es­sant, at kan­di­da­ter­ne går op i, at vi skal væ­re en god, hu­ma­ni­tær organisation.

Pe­ter Gæ­mel­ke – be­sty­rel­ses­for­mand, Vel­liv Foreningen

“Jeg tror da, at det op­ta­ger man­ge, at vi bru­ger 20 pct. af mid­ler­ne fra vo­res over­skud til at hjæl­pe sva­ge ude i vo­res sam­fund. Det bli­ver re­præ­sen­tant­ska­bet og­så in­vol­ve­ret i og kan se en glæ­de ved, at fle­re men­ne­sker har en god men­tal sund­hed. Og det er da in­ter­es­sant, at kan­di­da­ter­ne går op i, at vi skal væ­re en god, hu­ma­ni­tær or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­ter blandt an­det Vel­liv For­e­nin­gens over­ord­ne­de al­men­nyt­ti­ge fo­kus, som i den nu­væ­ren­de stra­te­gi er men­tal sund­hed. Én af de før­ste op­ga­ver for de kom­men­de med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet er at for­me og be­slut­te en ny del­stra­te­gi in­den for ar­bej­det med men­tal sundhed:

“I novem­ber 2020 skal re­præ­sen­tant­ska­bet ved­ta­ge en ny del­stra­te­gi for Vel­liv For­e­nin­gen på det her om­rå­de. Vi er gå­et i gang med at re­vi­de­re vo­res nu­væ­ren­de stra­te­gi­plan, som er tre-fi­re år gam­mel, til en ny plan. Den vil bli­ve fo­re­lagt re­præ­sen­tant­ska­bet til dis­kus­sion og god­ken­del­se i novem­ber må­ned," si­ger Pe­ter Gæmelke.

Al­le­re­de til marts får re­præ­sen­tant­ska­bet mu­lig­hed for at på­vir­ke, hvor­dan det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de med men­tal sund­hed skal justeres:

“Vi vil al­le­re­de på re­præ­sen­tant­skabs­mø­det i marts næv­ne, hvil­ke ho­ved­linjer, der skal væ­re i stra­te­gi­pla­nen. Så al­le­re­de her får re­præ­sen­tant­ska­bet go­de mu­lig­he­der for at gi­ve os in­put til ar­bej­det. Og så kan det jo godt væ­re, at vi hen ad vej­en la­ver hø­rin­ger,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Kandidater: Skru op for uddelingerne og støt bredere end mental sundhed

Fle­re kan­di­da­ter til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Ho­ved­sta­den næv­ner, at de øn­sker en ju­ste­ring af det nu­væ­ren­de for­hold mel­lem for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og bonus, så fle­re pen­ge frem­over går til uddelinger.

Én af kan­di­da­ter­ne er Lar­tey Law­son, der er da­ta­ma­na­ger ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og med­lem af Øster­bro Lo­ka­l­ud­valg. Han fo­re­slår at øge de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra 20 til 25 pct. af overskuddet:

Med­lem­mer­ne ejer sel­ska­bet, så vi får nok pro­fit. Men hvis pen­sions­kas­sen skal age­re som sam­funds­for­sik­ring, så er ud­de­lin­ger­ne vigtige.

Lar­tey Law­son – kan­di­dat til Vel­liv For­e­nin­gens repræsentantskab

“Med­lem­mer­ne ejer sel­ska­bet, så vi får nok pro­fit. Men hvis pen­sions­kas­sen skal age­re som sam­funds­for­sik­ring, så er ud­de­lin­ger­ne vig­ti­ge,” si­ger han.

Lar­tey Law­son pe­ger på et em­ne som stress, som han me­ner for­e­nin­gen bør fo­ku­se­re på, sær­ligt hos de små virksomheder:

"De sto­re virk­som­he­der kan bed­re hånd­te­re, at me­d­ar­bej­der­ne bli­ver sy­ge. Men i de små virk­som­he­der har man ik­ke sam­me ka­pa­ci­tet.", si­ger Lar­tey Law­son og pe­ger på op­lys­ning og fore­byg­gel­se som vig­ti­ge virkemidler.

Og­så kan­di­dat Keld Vol­der fo­re­slår at øge ud­de­lin­ger­ne fra 20 til 25 pct. Pen­ge­ne bør i hø­je­re grad end nu kom­me æl­dre uden for ar­bejds­mar­ke­det til go­de, og så må ud­de­lin­ger­ne og­så ger­ne gå til an­det end men­tal sundhed.

“Jeg vil ger­ne stil­le spørgs­mål ved, om ud­de­lin­ger­ne ik­ke bør pri­o­ri­te­res lidt an­der­le­des. I al­de­ren 65-75 år går en stor grup­pe af vo­res med­lem­mer ned på 30-40 pct. af de­res tid­li­ge­re ind­tje­ning. Må­ske bli­ver de og­så sy­ge el­ler ale­ne. Der kan op­stå en iden­ti­tetskri­se, for­di folk ik­ke læn­ge­re er ci­vil­in­ge­ni­ører og spe­ditø­rer, men ‘ba­re’ pen­sio­ni­ster,” si­ger Keld Vol­der, der selv er pen­sio­ne­ret fra en stil­ling som ska­des­spe­ci­a­list ved Køb­stæ­der­nes Forsikring.

De mel­lem­sto­re og sto­re virk­som­he­der har jo en mas­se le­der­kur­ser, hvor de læ­rer om de her ting. Skal Vel­liv For­e­nin­gen vir­ke­lig smi­de al­le de pen­ge der­ud i ste­det for at sam­le de men­ne­sker op, som har for­ladt ar­bejds­plad­sen og er hav­net i en krise?

Keld Vol­der – kan­di­dat til Vel­liv For­e­nin­gens repræsentantskab

Han er des­u­den be­tæn­ke­lig ved at støt­te virk­som­he­der direkte:

“Jeg ser så­dan no­get som stresshånd­te­ring som en fast le­del­ses­op­ga­ve. De mel­lem­sto­re og sto­re virk­som­he­der har jo en mas­se le­der­kur­ser, hvor de læ­rer om de her ting. Skal Vel­liv For­e­nin­gen vir­ke­lig smi­de al­le de pen­ge der­ud i ste­det for at sam­le de men­ne­sker op, som har for­ladt ar­bejds­plad­sen og er hav­net i en kri­se?” si­ger han.

Kandidater: Bred målgruppen ud

Og­så Fe­lix Hen­rik­sen, da­ta­a­na­ly­ti­ker i en stør­re dansk ngo, øn­sker at bre­de støt­ten ud til men­ne­sker i kan­ten af arbejdsmarkedet.

"Ved at fo­ku­se­re snæ­vert på er­hvervsak­ti­ve går Vel­liv For­e­nin­gen uden om dem, som har al­ler­mest brug for hjælp og støt­te. Det er sjæl­dent, at men­tal sår­bar­hed kun stam­mer fra el­ler hand­ler om ens ar­bejds­plads. Jeg tror of­te­re, at det er for­hold uden for ar­bej­det, som på­vir­ker folks mi­striv­sel, hvil­ket så kan på­vir­ke ar­bejds­li­vet,” si­ger Fe­lix Henriksen.

Han me­ner, at men­tal sund­hed er no­get, som ar­bejds­gi­ve­ren – ik­ke me­d­ar­bej­der­ne – skal finansiere:

“Vi kan ik­ke kom­me uden om, at ar­bejds­mil­jø, fy­sisk som psy­kisk, er ar­bejds­gi­ve­rens an­svar. Jeg sy­nes, det er fjol­let, at me­d­ar­bej­de­re via de­res pen­sion skal fi­nan­si­e­re virk­som­he­ders ind­sats for men­tal sund­hed. Så vil jeg hel­le­re støt­te men­tal sund­hed blandt grup­per, der ik­ke har an­dre til at hjæl­pe dem,” si­ger han.

Min til­gang vil væ­re, at ud­de­lin­ger­ne pri­mært skal væ­re til de pro­jek­ter, hvor flest mu­ligt får gavn af det. Jeg vil der­for ar­bej­de på, at end­nu fle­re pro­jek­ter, der gav­ner sam­fun­det som hel­hed bli­ver prioriteret.

Ole Nor­mann Buch – kan­di­dat til Vel­liv For­e­nin­gens repræsentantskab

Han vil der­for ger­ne ud­bre­de støt­ten, så den i hø­je­re grad vir­ker for at ska­be et rum­me­ligt ar­bejds­mar­ked med bed­re mu­lig­he­der for f.eks. psy­kisk sårbare.

Kan­di­dat Ole Nor­mann Buch me­ner, at 20 pct. til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger er “gan­ske for­nuf­tigt”. Til gen­gæld bør de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger frem­over for­trins­vis bru­ges på stør­re frem for min­dre pro­jek­ter for at øge ef­fek­ten, me­ner han:

“Min til­gang vil væ­re, at ud­de­lin­ger­ne pri­mært skal væ­re til de pro­jek­ter, hvor flest mu­ligt får gavn af det. Jeg vil der­for ar­bej­de på, at end­nu fle­re pro­jek­ter, der gav­ner sam­fun­det som hel­hed bli­ver pri­o­ri­te­ret,” si­ger Ole Nor­mann Buch, der ar­bej­der i en le­del­ses­funk­tion på Ho­tel Bel­la Sky på Amager.

Mo­na Mad­sen, med­lem af Ru­der­s­dal Kom­mu­nes By­råd og for­hen­væ­ren­de kom­mu­nal fri­tids- og kul­tur­chef, stil­ler til gen­gæld op med et kri­tisk fo­kus på net­op de stør­re projekter.

Umid­del­bart tror jeg, at min indstil­ling vil væ­re at se me­re kri­tisk på de sto­re og dy­re projekter.

Mo­na Mad­sen – kan­di­dat til Vel­liv For­e­nin­gens repræsentantskab

“Der er me­get stor for­skel på stør­rel­sen af til­de­lin­ger: man­ge små, kon­kre­te pro­jek­ter med ud­flug­ter, fæl­les­spis­ning og an­det får små be­løb, mens de sto­re mil­li­ontil­de­lin­ger for­gyl­der kon­su­lent­fir­ma­er, som hæv­der at la­ve forsk­ning, og an­dre sto­re be­løb lu­ner på løn­sed­len hos en­tre­prenan­te te­ra­pe­u­ter. Umid­del­bart tror jeg, at min indstil­ling vil væ­re at se me­re kri­tisk på de sto­re og dy­re pro­jek­ter,” si­ger Mo­na Madsen.

Kandidat: Giv tid til at implementere

Ane Hen­drik­sen, nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem i Vel­liv For­e­nin­gen og di­rek­tør i Ve­lux Fon­den, er og­så på valg i Re­gion Ho­ved­sta­den. I mod­sæt­ning til man­ge af de ny­op­stil­le­de kan­di­da­ter vil hun ik­ke ar­bej­de for æn­dri nger af den nu­væ­ren­de ret­ning, men i ste­det fort­sæt­te arbejdet.

“Det af­gø­ren­de er, at vi over de næ­ste tre-fi­re år får im­ple­men­te­ret vo­res ud­de­lings­prak­sis og får den rul­let ud. Ind­til nu har vi kørt i knap to år med ud­de­lin­ger, og her har vi be­hov for at få lidt me­re er­fa­ring, før man la­ver om på stra­te­gi­en. Ind­til vi­de­re er vi jo ved at ud­byg­ge vi­dens­grund­la­get i for­hold til men­tal sund­hed,” si­ger Ane Hendriksen.

Fo­re­lø­big lig­ger og­så ba­lan­cen mel­lem ud­de­lin­ger og bonus det ret­te sted, si­ger hun:

"For­de­lin­gen er jo be­slut­tet ved et fler­tal i re­præ­sen­tant­ska­bet. Det kan ad åre æn­dre sig. El­ler der kan bli­ve skub­bet på for­de­lin­gen alt ef­ter, hvem der kom­mer i re­præ­sen­tant­ska­bet. Men li­ge nu er der et re­præ­sen­tant­skab, der sy­nes, at det er den rig­ti­ge for­de­ling,” si­ger Ane Hendriksen.

Om Velliv Foreningen og dens uddelinger

Vel­liv For­e­nin­gens nu­væ­ren­de al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi støt­ter men­tal sund­hed in­den for tre hovedområder.

  1. Lo­ka­le ind­sat­ser: Ak­ti­vi­te­ter der gør en for­skel i dag­lig­da­gen ved at mod­vir­ke men­tale ud­for­drin­ger som en­som­hed, fø­lel­sen af angst og de­pres­sion, iso­la­tion, mob­ning og chikane.
  2. Vi­den og for­mid­ling: Forsk­ning, ana­ly­ser og bre­de­re ind­sat­ser, der sæt­ter fo­kus på ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der for at frem­me god men­tal sund­hed i og uden­for ar­bejds­li­vet som føl­ge af stør­re tek­no­lo­gi­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske for­an­drin­ger i samfundet.
  3. Ar­bejds­plad­ser­ne: Frem­me af men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­ser­ne sær­ligt in­den for det pri­va­te område.

Vel­liv er et kun­de­e­jet pen­sions­sel­skab. Kun­der­ne er med­lem af Vel­liv For­e­nin­gen, der ejer Vel­liv. For­e­nin­gens over­skud for­de­les med 80 pct. til bonus til med­lem­mer­ne og 20 pct. til ind­sat­ser, der styr­ker dan­sker­nes men­tale sundhed.

Vel­liv For­e­nin­gen har ca. 350.000 med­lem­mer. For­e­nin­gen øn­sker et stærkt med­lem­sen­ga­ge­ment gen­nem valg­del­ta­gel­se i for­e­nin­gen, bonus og an­dre med­lem­s­for­de­le. Der­til kom­mer ak­tivt ejer­skab af Vel­liv, og al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter for at frem­me god men­tal sund­hed for danskerne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer