KU-professor: Fondsmidler til forskning vækker glæde og skaber bekymring

Danske forskere er i stigende grad afhængige af støtte fra fonde, og ved en paneldebat den 12. marts vil professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet rejse spørgsmålet, om fondsmidlerne påvirker den forskningsmæssige frihed. Hun oplever, at der især inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område kan opstå tvivl blandt forskerne om, hvorvidt visse resultater er mindre velkomne end andre.

Københavns Universitet (foto: Christoffer Regild)
Har det no­gen be­tyd­ning, om pen­ge­ne til forsk­nin­gen kom­mer fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te mid­ler? Og kan der væ­re sær­li­ge krav til­knyt­tet fonds­mid­ler til forsk­ning, som på­vir­ker den forsk­nings­mæs­si­ge fri­hed? Så­dan ly­der nog­le af spørgs­må­le­ne, som skal dis­ku­te­res til en pa­nel­de­bat den 12. marts på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (fo­to: Chri­stof­fer Regild).

Dansk forsk­ning bli­ver i sti­gen­de grad fi­nan­si­e­ret af mid­ler fra pri­va­te fon­de, og det er ik­ke læn­ge­re et sær­syn, at de stør­ste dan­ske fon­des til­skud til forsk­ning op­gø­res i bå­de to- og tre­cif­re­de millionbeløb.

In­den for de se­ne­ste må­ne­der har Fun­dats så­le­des blandt an­det kun­ne for­tæl­le om en ny pul­je på 300 mil­li­o­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den til forsk­nings­i­de­er in­den for na­tur­vi­den­skab og tek­nik, om 232 mil­li­o­ner fra Lund­beck­fon­den til hjer­ne­for­ske­re fra Kø­ben­havns og Aar­hus Uni­ver­si­te­ter og om Vil­lum Fon­dens og Ve­lux Fon­dens sam­le­de be­vil­lin­ger på 799 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 til forskningsprojekter.

Men har det no­gen be­tyd­ning, om pen­ge­ne til forsk­nin­gen kom­mer fra of­fent­li­ge el­ler pri­va­te mid­ler? Og kan der væ­re sær­li­ge krav til­knyt­tet fonds­mid­ler til forsk­ning, som på­vir­ker den forsk­nings­mæs­si­ge fri­hed? Så­dan ly­der spørgs­må­le­ne fra pro­fes­sor i ret og hu­ma­ni­o­ra på Juri­disk Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Hel­le Po­rs­dam for­ud for en stor pa­nel­de­bat med over­skrif­ten ‘Hvor kom­mer pen­ge­ne fra til forsk­nin­gen?’, som hun ar­ran­ge­rer på uni­ver­si­te­tet tors­dag den 12. marts.

Pro­fes­soren, der i 2017 som den før­ste i KU´s hi­sto­rie blev ud­nævnt til så­kaldt Unesco Chair i kul­tu­rel­le ret­tig­he­der, del­ta­ger selv i pa­nel­de­bat­ten flan­ke­ret af blandt an­dre Sti­nus Lind­gre­en, MF og forsk­nings­ord­fø­rer for Det Ra­di­ka­le Ven­stre, og Tho­mas Sinkjær, som er an­svar­lig for Lund­beck­fon­dens talentprogrammer.

For­ud for de­bat­ten læg­ger Hel­le Po­rs­dam ik­ke skjul på, at selv­om hun per­son­ligt er ube­tin­get glad for den fonds­støt­te, hun mod­ta­ger, og al­drig selv har væ­ret i tvivl om sin forsk­nings­mæs­si­ge fri­hed, hø­rer og læ­ser hun of­te om be­kym­ren­de tvivls­til­fæl­de – især in­den for de na­tur- og sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge områder.

”Som for­ske­re er vi jo umå­de­ligt gla­de for, at vi har fon­de­ne. Jo fær­re pen­ge, der bli­ver gi­vet fra det of­fent­li­ge til forsk­ning, de­sto me­re af­hæn­gi­ge er vi af de pri­va­te fon­de. Så på den ene si­de er al­le for­ske­re him­mel­hen­ryk­te for de mid­ler, de får – men på den an­den si­de hø­rer jeg of­te, at der in­den for den na­tur- og sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge forsk­ning stil­les spørgs­mål som: ‘Er der vis­se ting, jeg ik­ke kan si­ge og skri­ve?’ Og ‘Er der forsk­nings­re­sul­ta­ter, som vil væ­re min­dre velan­se­te end an­dre?’ Det er blandt an­det he­le den dis­kus­sion, som jeg glæ­der mig til at ta­ge fat på og selv bli­ve klo­ge­re på den 12. marts,” si­ger Hel­le Po­rs­dam til Fundats.

Risikerer at bevæge sig væk fra fri forskning

Pro­fes­soren sid­der p.t. i Mün­chen, hjul­pet på vej af et af Carls­berg­fon­dets ét-åri­ge mo­no­gra­fi­sti­pen­di­er. Sti­pen­di­er­ne gi­ves til før­en­de, etab­le­re­de for­ske­re, som bars­ler med et pro­jekt, der, som Carls­berg­fon­det skri­ver på sin hjem­mesi­de, ”sig­ter mod pu­bli­ce­ring af en ba­ne­bry­den­de mo­no­gra­fi el­ler dok­to­raf­hand­ling.” Og tid­li­ge­re har Hel­le Po­rs­dam blandt an­dre få­et pen­ge fra Ve­lux Fonden.

”Det er fan­ta­stisk at ha­ve få­et sti­pen­di­et fra Carls­berg­fon­det, og det er jeg ut­ro­ligt glad for. Men som hu­ma­nist er det nok hel­ler ik­ke li­ge så på­træn­gen­de at for­hol­de sig til, hvor pen­ge­ne kom­mer fra. Der­i­mod hø­rer jeg om ek­semp­ler i na­tur- og sund­heds­vi­den­ska­ben, hvor man som for­sker må for­hol­de sig til sin forsk­nings­fri­hed, og hvor for­ske­re kan fø­le sig for­plig­tet i for­hold til pri­va­te fon­de el­ler uni­ver­si­te­ter­nes le­del­ser,” si­ger Hel­le Porsdam.

Forsk­ning bur­de, me­ner hun, dre­je sig om ”at fin­de sand­he­den” – med til­fø­jel­sen ”så­dan lidt flot sagt.”

”Men hvis fon­de­ne i sti­gen­de grad gi­ver pen­ge til stra­te­gisk forsk­ning, hvor der på for­hånd bli­ver sagt, at fon­den er in­ter­es­se­ret i dé og dé em­ner, er vi på vej væk fra den fri forsk­ning, som er den, vi på uni­ver­si­te­ter­ne er al­ler­mest in­ter­es­se­re­de i. Og må­ske er vi på vej imod, at fon­de­ne sty­rer forsk­nin­gen i en be­stemt ret­ning. En ret­ning, som må­ske slet ik­ke er dén, hvor de sto­re re­sul­ta­ter kom­mer fra,” si­ger Hel­le Porsdam.

Uudtalte krav fra fondene

Et af de sto­re pro­ble­mer set med Hel­le Po­rs­dams øj­ne kan væ­re, hvis der fra de støt­ten­de fon­des si­de er det, hun be­teg­ner som ”uud­tal­te krav.”
”For så op­står tvivls­spørgs­må­let, om man over­ho­ve­det kan pu­bli­ce­re si­ne re­sul­ta­ter, hvis de går imod de pro­duk­ter, som fon­de­ne tje­ner pen­ge på, el­ler på an­den må­de er upo­pu­læ­re? Og vil det så ef­ter­føl­gen­de be­ty­de, at man som for­sker ik­ke får fle­re pen­ge? Må­ske er dét blandt år­sa­ger­ne til, at no­get af det mest pre­sti­ge­fyld­te i forsk­nin­gen i dag er at få eu­ro­pæ­i­ske forsk­nings­mid­ler, som er of­fent­li­ge, og hvor der ik­ke er ri­si­ko for, at forsk­nings­re­sul­ta­ter­ne er ug­le­set,” si­ger hun.

– Me­ner du, at den forsk­nings­mæs­si­ge fri­hed ge­ne­relt er i fa­re i ly­set af de øge­de fonds­mid­ler til forskning?

”Det er der no­gen, som vil si­ge, og jeg véd, at det er no­get, der ta­les om i for­sker­kred­se. Net­op der­for er det et vig­tigt em­ne at ta­ge op til dis­kus­sion,” si­ger Hel­le Porsdam.

Pa­nel­de­bat om fonds­støt­te til forskning

– Når man ser på stør­rel­ser­ne af de be­vil­lin­ger, blandt an­dre Lund­beck­fon­den og Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den gi­ver til forsk­ning, un­der­stre­ger de tal så ik­ke, som du ser det, fon­de­nes ko­los­sa­le be­tyd­ning for dansk forskning?

”Det er nem­lig det, de gør. Det er vig­tigt og­så at få al­le de go­de ting frem, og vi skal væ­re op­mærk­som­me på fon­de­nes go­de hen­sig­ter og på, hvor gla­de vi som for­ske­re er for fon­de­nes støt­te. Må­ske en­der kon­klu­sio­nen fra pa­ne­let den 12. marts da og­så med at bli­ve, at vi slet ik­ke vil­le ha­ve forsk­ning i Dan­mark, hvis det ik­ke var for de pri­va­te fon­de. Helt sik­kert er det i hvert fald, at ek­stern fun­ding er no­get, al­le for­ske­re har in­de på li­vet. Selv, når man i dag skal væ­re pro­fes­sor på et uni­ver­si­tet, ind­går det i pro­fes­sor­be­døm­mel­sen, om man kan til­træk­ke ek­stern fun­ding. Går man 20 år til­ba­ge, var kra­ve­ne til fun­ding ik­ke nær så sto­re,” fast­slår Hel­le Porsdam.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer